Psychologia zarządzania personelem

<b>Psychologia zarządzania personelem</b>
O studiachRekrutacjaCzesneProgram studiówPlan zjazdówWykładowcy

joanna czarnota-bojarska zdjęcie

 

dr hab. Joanna Czarnota-Bojarska
kierownik studiów

 

 

Studia podyplomowe Psychologia Zarządzania Personelem od pierwszej edycji w roku 1998 niezmiennie cieszą się zainteresowaniem kandydatów, czym zapewniły sobie status „must have” w zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Aktualne trendy w świecie HR nieuchronnie prowadzą do odrzucenia starego myślenia o pracownikach, zastępując je nową erą – zarządzaniem opartym na wynikach badań naukowych.

Program studiów to kompendium wiedzy pozwalającej lepiej zrozumieć funkcjonowanie ludzi, pomóc w rozwiązywaniu problemów w pracy, znaleźć odpowiednich pracowników i zarządzać nimi skutecznie czyli tak, aby czuli się zadowoleni, a firma osiągała sukcesy. Program studiów jest tak skonstruowany, aby najpierw uczestnicy poznali podstawy wiedzy psychologicznej (wykłady poświęcone psychologii ogólnej i psychologii społecznej oraz metodologii badań społecznych), a następnie nauczyli się stosować ją do konkretnych zadań, związanych z zarządzaniem (warsztaty i treningi poświęcone rozwiązywaniu konfliktów, rekrutacji, motywowaniu, rozwojowi i budowaniu zespołu).

DLA KOGO?

Nasze studia skierowane są do osób, które nie mają wykształcenia psychologicznego, ale czują, że potrzebna jest im znajomość podstaw psychologii, aby skuteczniej radzić sobie z różnymi zadaniami, związanymi z zarządzaniem firmą i jej personelem, a także z trudnym w dzisiejszych czasach zadaniem polegającym na efektywnym prowadzeniu rekrutacji. Dostarczymy odpowiedzi na to jak projektować skuteczne programy motywacyjne i wdrażać je w życie firmy. Zarządzanie personelem to także ciągłe badanie postaw i nastrojów wśród zatrudnionych, negocjacje i rozwiązywanie konfliktów – przedstawimy naszym słuchaczom odpowiednie narzędzia do pracy z potrzebami pracowników. Zaprezentujemy także tajniki stymulowania rozwoju zawodowego pracowników oraz metody skutecznego organizowania i przeprowadzania szkoleń (na podstawie dobrze rozpoznanych potrzeb).

DLACZEGO NIE DLA PSYCHOLOGÓW?

Studia zostały zaplanowane w taki sposób, by przekazać niezbędne do dobrego funkcjonowania firmy podstawy wiedzy psychologicznej osobom, które ich wcześniej nie znały. Dla psychologów wiele omawianych kwestii będzie stanowiło powtórkę ze studiów i nie da możliwości praktycznego pogłębienia wiedzy.

O STUDIACH – W SKRÓCIE

 • 2 semestry
 • 250 godzin dydaktycznych
 • zjazdy średnio co 2 tygodnie
 • zajęcia w soboty i niedziele
 • absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na UW

Na studia przyjmowane są osoby, które ukończyły studia wyższe na poziomie magisterskim lub licencjackim (z wyłączeniem magistrów psychologii).

Limit miejsc
Limit miejsc: 40 osób
O przyjęciu na studia decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej.
Rozmowa kwalifikacyjna
O przyjęciu kandydatów na studia decyduje wynik rozmowy wstępnej, w trakcie której będziemy chcieli poznać ich potrzeby i oczekiwania. Oceniana będzie motywacja do podjęcia studiów, dotychczasowe doświadczenia w dziedzinie oraz plany na przyszłość, związane z ukończeniem studiów.
Odpowiedzi kandydatów oceniane są niezależnie przez członków komisji rekrutacyjnej na skali od 0 do 10. Dla każdego kandydata wyliczana jest ocena końcowa, stanowiąca podstawę decyzji o przyjęciu na studia.
Terminy
 • Rozpoczęcie rekrutacji: 1 czerwca 2021 r.
 • Rozmowy kwalifikacyjne: termin zostanie podany po rozpoczęciu rekrutacji
 • Rozpoczęcie studiów: październik 2021 r.
Etap pierwszy (rejestracja)

1. Kandydat rejestruje się na stronie Internetowej Rejestracji Kandydatów UW. Podczas zakładania konta należy uzupełnić wszystkie dane personalne oraz dotyczące dotychczasowej edukacji.

2. Następnie należy wybrać kierunek i wypełnić w systemie dodatkowe dokumenty – życiorys zawodowy i ewentualną ankietę (w zależności od kierunku studiów) oraz załączyć zdjęcie w formie elektronicznej.

3. Kolejnym krokiem jest wydrukowanie dokumentów rekrutacyjnych z systemu IRK UW (podanie o przyjęcie na studia, życiorys zawodowy, ewentualnie wymagana ankieta), podpisanie ich i złożenie w sekretariacie studiów podyplomowych. Do dokumentów należy dołączyć oryginał bądź odpis dyplomu.

4. Dokumenty można przesłać na adres sekretariatu listem poleconym, dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem upoważnionej osoby trzeciej (wraz z pisemnym upoważnieniem).

5. Pod koniec terminu rejestracji skontaktujemy się telefonicznie z każdym z Kandydatów, by umówić dokładny termin rozmowy kwalifikacyjnej.

Etap drugi (decyzja Komisji Rekrutacyjnej)

1. Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję o przyjęciu/ nieprzyjęciu Kandydata na studia na podstawie zgłoszenia i wyniku rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o przyjęciu/ nieprzyjęciu na studia zostanie przekazania Kandydatowi drogą elektroniczną.

2. W zależności od wyniku rekrutacji generowana jest pisemna decyzja o przyjęciu/ nieprzyjęciu na studia, która jest wysyłana do każdego z Kandydatów listem poleconym na adres korespondencyjny podany w zgłoszeniu.

Etap trzeci (po przyjęciu na studia)

1. Osoby przyjęte otrzymują drogą elektroniczną wiadomość zawierającą informacje organizacyjne.

2. W wyznaczonym terminie należy uiścić czesne za studia na indywidualne konto słuchacza lub na konto Wydziału (w zależności od sposobu finansowania studiów). Szczegóły odnośnie terminów płatności, umów oraz faktur znajdują się w zakładka CZESNE.

3. Podczas pierwszego zjazdu każdy Słuchacz zobowiązany jest do podpisania Umowy o odpłatności za studia. Umowy przygotowuje sekretariat. Więcej informacji odnośnie umów znajduje się w zakładka CZESNE. Wzory umów przesyłamy na prośbę kandydata drogą mailową.

 

Przejdź do INTERNETOWEJ REJESTRACJI KANDYDATÓW

 

Czesne w roku akademickim 2021/2022

a) jednorazowo za cały rok akademicki:
8 000 PLN – płatność do 30.09.2021 r.

b) w dwóch ratach:
I rata: 4 100 PLN – płatność do 30.09.2021 r.
II rata: 4 100 PLN – płatność do 31.01.2022 r.
Łącznie: 8 200 PLN

c) w czterech ratach:
I rata: 2 100 PLN – płatność do 30.09.2021 r.
II rata: 2 100 PLN – płatność do 31.01.2022 r.
III rata: 2 100 PLN – płatność do 31.03.2022 r.
IV rata: 2 100 PLN – płatność do 29.05.2022 r.
Łącznie: 8 400 PLN

Faktury
Regulamin umów o warunkach odpłatności za studia podyplomowe oraz wystawiania Faktur VAT za czesne na studiach podyplomowych na Wydziale Psychologii UW

1. Umowa dwustronna o warunkach odpłatności za studia podyplomowe przy samodzielnym opłacaniu studiów przez Słuchacza oraz FV na dane Słuchacza:

 • Umowa podpisywana między Słuchaczem oraz Uniwersytetem Warszawskim, figurującym w umowie jako „Uczelnia”, reprezentowanym przez Dziekana Wydziału Psychologii UW.
 • Umowa w trzech jednobrzmiących egzemplarzach (jednym dla Słuchacza, dwóch dla Uczelni), podpisywana jest przez Słuchacza podczas pierwszego zjazdu.
 • Po podpisaniu umowy dwustronnej, Słuchacz może otrzymać fakturę za naukę na studiach podyplomowych wystawioną na dane Słuchacza. Prośbę o wystawienie faktury Słuchacz zgłasza każdorazowo (mailowo lub osobiście) do sekretariatu studiów podyplomowych wypełniając wniosek o wystawienie faktury. Faktury wystawiane są zawsze na dane słuchacza.
 • Po podpisaniu umowy dwustronnej nie ma możliwości otrzymania FV na dane firmy/ pracodawcy/ instytucji/ własnej działalności gospodarczej.

2. Umowa trójstronna o warunkach odpłatności za studia podyplomowe przy całościowym lub częściowym opłacaniu studiów przez Podmiot finansujący oraz FV na dane Podmiotu finansującego:

 • Umowa podpisywana między Słuchaczem, Podmiotem finansującym oraz Uniwersytetem Warszawskim, figurującym w umowie jako „Uczelnia”, reprezentowanym przez Dziekana Wydziału Psychologii UW.
 • W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, Słuchacz podpisuje Umowę w imieniu własnym oraz właściciela działalności.
 • Umowa w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, (jednym dla Słuchacza, jednym dla Podmiotu finansującego oraz dwóch dla Uczelni), podpisywana jest przez Słuchacza w trakcie pierwszego zjazdu.
  Faktury VAT na dane Podmiotu finansującego podane w umowie trójstronnej wystawiane będą automatycznie każdorazowo po uiszczeniu opłaty.
 • Potrzebę otrzymania faktury proforma Słuchacz zgłasza każdorazowo (mailowo lub osobiście) do sekretariatu studiów podyplomowych wypełniając wniosek o wystawienie faktury proforma.

Program zajęć został zaplanowany w taki sposób, aby pokazać zastosowanie wiedzy psychologicznej w różnych, ważnych zadaniach, za które zazwyczaj odpowiedzialny jest dział personalny.

Blok zajęć Psychologia ogólna
Wykłady i ćwiczenia dostarczają podstawowej wiedzy o istotnych procesach psychicznych i psychologii jako nauce. Uczestnicy poznają najważniejsze koncepcje psychologii naukowej i wyrosłej z nich psychologii stosowanej. Poddane dyskusji zostaną także kwestie etyczne, związane z używaniem wiedzy psychologicznej. W ramach zajęć dotyczącego psychologii różnic indywidualnych zaprezentowane zostaną najważniejsze teorie temperamentu, osobowości, zdolności umysłowych i stylów poznawczych, a także znaczenie temperamentu i stylów poznawczych dla codziennego funkcjonowania. Na zajęciach dotyczących procesów uwagi i pamięci omówiona zostanie także problematyka uczenia się, rozwiązywania problemów i twórczości. Wykład i ćwiczenia dotyczące psychologii motywacji pokażą, jakimi motywami kierują się ludzie i jakie pociąga to za sobą konsekwencje w działaniu, a także jak można budować i utrzymywać motywację w pożądanym kierunku. W bloku zajęć poświęconych psychologii emocji omówione zostaną różne rozumienia emocji i ich źródeł, a także ekspresja i percepcja emocji, samoregulacja i regulacja emocji. Na koniec zaplanowane są zajęcia dotyczące problemów zdrowia psychicznego, w ramach których zaprezentowane zostaną najważniejsze klasyfikacje chorób i zaburzeń psychicznych, a także formy pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej.

Zajęcia:

 • Wprowadzenie do psychologii (wykład – 2 godziny, ćwiczenia – 2 godziny, 1 ECTS)
 • Psychologia różnic indywidualnych (wykład – 3 godziny, ćwiczenia – 3 godziny, 2 ECTS)
 • Uwaga i pamięć (wykład – 2 godziny, ćwiczenia – 2 godziny, 1 ECTS)
 • Psychologia emocji (wykład – 3 godziny, ćwiczenia – 3 godziny, 1 ECTS)
 • Psychologia motywacji (wykład – 2 godziny, ćwiczenia – 2 godziny, 1 ECTS)
 • Podstawy psychopatologii (wykład – 2 godziny, ćwiczenia – 2 godziny, 1 ECTS)
Blok zajęć Psychologia społeczna
Wykłady zaprezentują podstawową wiedzę teoretyczną z omawianych obszarów, a ćwiczenia pozwolą sprawdzić na podstawie własnego doświadczenia na czym polegają różne, istotne efekty oddziaływań społecznych. Na wstępie omówione zostaną podstawowe metody badań, aby uczestnicy mogli samodzielnie interpretować liczne wyniki empiryczne, które będą prezentowane na dalszych etapach. W ramach tematów obejmujących procesy spostrzegania i procesy spostrzegania społecznego zaprezentowane zostanie funkcjonowanie procesów umysłowych, które prowadzą od danych zmysłowych do wiedzy o świecie, w tym także świecie społecznym. Uwzględnione zostaną różne błędy poznawcze i ich konsekwencje, specyfika spostrzegania obiektów społecznych, wpływ kontekstu i afektu na ocenianie. Zajęcia poświęcone grupom społecznym zawierać będą wątki tworzenia i funkcjonowania grupy, w tym jej efektywności, procesów grupowych, takich jak polaryzacja, dyskryminacja, faworyzacja czy etnocentryzm. W ramach tematyki wpływu społecznego omówione zostaną różne formy wpływu, techniki manipulacji społecznej i autoprezentacji, a także reklama jako rodzaj wpływu społecznego. Na koniec poruszona zostanie tematyka postaw, rozumianych szeroko jako ustosunkowanie do świata, ich nabywanie, kształtowanie oraz możliwość i sposoby zmiany.

Zajęcia:

 • Metody badań psychologicznych (wykład – 2 godziny, ćwiczenia – 2 godziny, 1 ECTS)
 • Procesy poznawcze (wykład – 2 godziny, ćwiczenia – 2 godziny, 1 ECTS)
 • Procesy spostrzegania społecznego (wykład – 2 godziny, ćwiczenia – 2 godziny, 1 ECTS)
 • Grupy społeczne (wykład – 3 godziny, ćwiczenia – 3 godziny, 2 ECTS)
 • Wpływ społeczny (wykład – 2 godziny, ćwiczenia – 2 godziny, 1 ECTS)
 • Postawy (wykład – 2 godziny, ćwiczenia – 2 godziny, 1 ECTS)
Psychologia organizacji (warsztat - 14 godzin, 3 ECTS)
dr hab. Joanna Czarnota-Bojarska

Omówione zostaną podstawowe zagadnienia, których znajomość jest niezbędna dla zrozumienia ograniczeń i możliwości funkcjonowania człowieka w organizacji. W trakcie zajęć poruszane będą następujące tematy:

 • kultura organizacji i jej wpływ na funkcjonowanie firm;
 • zachowania w pracy: różne rodzaje zachowań pracowników, a także ich motywy i konsekwencje;
 • rola otoczenia i struktury organizacji;
 • psychologia inżynieryjna: technika i technologia a efektywność pracy, czynniki ryzyka przy projektowaniu stanowisk pracy;
 • stres w pracy i wypalenie zawodowe;
 • organizacje uczące się.
Rekrutacja i selekcja (warsztat - 28 godzin, 7 ECTS)
dr hab. Joanna Czarnota-Bojarska

Celem zajęć jest przygotowanie uczestników do podejmowania sprawiedliwych i obiektywnych decyzji w procesie selekcji zawodowej. Dyskutowana będzie przydatność różnych źródeł rekrutacji kandydatów dla różnych stanowisk. Uczestnicy poznawać będą różne metody, mogące być wykorzystane w selekcji zawodowej i uczyć się będą ich prawidłowego stosowania. Rozważane będą korzyści dla organizacji i kandydatów płynące z dobrze przygotowanej i przeprowadzonej procedury selekcyjnej. Podczas zajęć omówione zostaną następujące zagadnienia:

 • metody opisu stanowiska i poszukiwania kandydatów;
 • analiza danych biograficznych;
 • testy wiedzy o pracy, testy i kwestionariusze psychologiczne;
 • wywiad selekcyjny;
 • metody symulacyjne;
 • planowanie procedury selekcyjnej;
 • dochodzenie do decyzji, przygotowywanie końcowej diagnozy.
Zasady komunikacji interpersonalnej (trening - 28 godzin, 6 ECTS)
dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik

Trening ma na celu rozwijanie umiejętności skutecznego komunikowania się, nawiązywania i budowania kontaktu. W trakcie treningu poruszane są tematy dotyczące, m.in:

 • składników efektywnego komunikowania się;
 • narzędzi budowania kontaktu – takie jak aktywne słuchanie, parafraza, zadawanie pytań itp.;
 • radzenia sobie z emocjami własnymi i rozmówcy;
 • elementów autoprezentacji;
 • zachowań asertywnych.
Metody rozwiązywania konfliktów (trening - 28 godzin, 6 ECTS)
dr Rafał Stefański

Zajęcia mają na celu analizy konfliktów w organizacji oraz ich rozwiązywania poprzez negocjacje, mediację czy procedurę dyskusji konfliktów wielostronnych (facylitację). W ramach zajęć poruszane są następujące tematy:

 • dynamika konfliktu i typowe zachowania ludzi w sytuacji konfliktu;
 • metody rozwiązywania konfliktów;
 • filozofie (walki i współpracy) i techniki negocjacji;
 • przygotowanie do negocjacji i procedura w negocjacjach;
 • rozwiązywanie konfliktów w grupach;
 • cele i zasady mediacji;
 • rola, zadania i techniki pracy mediatora;
 • interaktywna metoda prowadzenia spotkań – ułatwianie (facylitacja) dyskusji i rozwiązywania konfliktów między wieloma stronami;
 • rola, zadania i techniki pracy facylitatora.
Szkolenia i rozwój zawodowy (warsztat - 28 godzin, 7 ECTS)
mgr Krzysztof Kosy

Zajęcia mają na celu ukazanie różnych metod szkoleniowych, ich dostosowania do potrzeb, a także sposobów oceny potrzeb i efektów szkoleń. W trakcie zajęć poruszane są następujące tematy:

 • zarządzanie szkoleniami – analiza potrzeb szkoleniowych, realizacja i prowadzenie szkoleń, ocena efektywności poszczególnych szkoleń, jak i całego systemu;
 • programy rozwoju pracowników, w tym coaching, mentoring, zarządzanie talentami, programy dedykowane kadrze menadżerskiej;
 • systemy planowania karier i rozwoju zawodowego, modele ścieżek karier, programy lojalnościowe;
 • diagnoza kompetencji, m. in. okresowa ocena pracowników w ujęciu rozwojowym, ocena 180/360, Development Center.
Ocenianie i motywowanie (warsztat - 28 godzin, 7 ECTS)
dr Dorota Rutkowska

Zajęcia mają pokazują znaczenie motywacji dla funkcjonowania człowieka w pracy. Omówione zostanie psychologiczne rozumienie motywacji i różnych jej źródeł, a także konsekwencje poziomu motywacji. W trakcie zajęć zostaną omówione następujące zagadnienia:

 • koncepcje motywacji do pracy, w tym rola indywidualnych potrzeb, znaczenie treści pracy i zakresu obowiązków;
 • psychologiczne podstawy motywowania: motywowanie do zmiany
 • modyfikowanie zachowań organizacyjnych;
 • ocenianie pracowników: sposoby oceniania i psychologiczne problemy procesu oceniania;
 • satysfakcja z pracy i zaangażowanie;
 • zjawiska niekorzystne w organizacji.
Budowanie zespołu i przywództwo (warsztat - 28 godzin, 7 ECTS)
mgr Piotr Pawłowski

Przekazanie podstawowej wiedzy na temat przywództwa w organizacjach oraz przegląd osobowościowych i sytuacyjnych uwarunkowań efektywnego przywództwa. Kształcenie praktycznych umiejętności w zakresie diagnozowania wzorów motywacyjnych kadry kierowniczej i personelu, diagnozowania interakcji w zespole zadaniowym, diagnozowania ról w zespole zadaniowym, unikania błędów w rozmowach z podwładnym. Podczas zajęć poruszane są następujące zagadnienia:

 • typy przywództwa (przywództwo sytuacyjne, wizjonerskie)
 • cechy i umiejętności przywódcy (m.in. budowanie spójności i wiarygodności);
 • zespoły i fazy jego powstawania;
 • role i zachowania w zespole;
 • rozwiązywanie problemów i style kierowania konfliktami.
Zasady prowadzenia badań społecznych (warsztat - 14 godzin, 3 ECTS)
dr hab. Ewa Goryńska

Wykład obejmuje szeroki zakres zagadnień – od metodologii nauk społecznych do prezentacji metod stosowanych w naukach społecznych. Będzie też mowa o zasadach stosowania testów psychologicznych. Wykład zawiera ponadto elementy statystyki w zakresie koniecznym do zrozumienia zasad prowadzenia badań społecznych. Zajęcia obejmują m.in zagadnienia:

 • procesu badawczego;
 • metod badawczych, takich jak eksperyment, wywiad, obserwacja;
 • testów psychologicznych;
 • badań ewaluacyjnych.
Zasady ukończenia studiów
Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich zajęć oraz uzyskanie pozytywnej oceny z dwóch egzaminów, obejmujących cały program. Egzaminy mają charakter testu wyboru. Średnia ocen z testów jest oceną końcową na świadectwie.

Zastrzegamy sobie możliwość zmiany terminu zajęć z powodu nieprzewidzianych okoliczności (np. nagłej choroby wykładowcy).

Rok akademicki 2021/2022

Semestr I

25-26.09.2021 r.
02-03.10.2021 r.
16-17.10.2021 r.
06-07.11.2021 r.
20-21.11.2021 r.
04-05.12.2021 r.
18-19.12.2021 r.
08-09.01.2022 r.
22-23.01.2022 r.
29-30.01.2022 r.

Semestr II

12-13.02.2022 r.
26-27.02.2022 r.
12-13.03.2022 r.
26-27.03.2022 r.
09-10.04.2022 r.
07-08.05.2022 r.
21-22.05.2022 r.
11-12.06.2022 r.
25.06.2022 r. (sobota)

Prowadzący zajęcia są psychologami, wykładowcami Wydziału Psychologii UW, świadomymi trudności, jakie najczęściej napotykają pracownicy działów personalnych.
Orientują się dzięki temu, jakiego rodzaju wiedza i umiejętności niezbędne są osobom w nich zatrudnionym.

Kierownik studiów podyplomowych:

joanna czarnota-bojarska zdjęcie

dr hab. Joanna Czarnota-Bojarska

Psycholog społeczny i psycholog organizacji. Interesuje się przede wszystkim przyczynami zachowań ludzi w pracy, w tym także samorzutnych zachowań na rzecz organizacji i zachowań szkodliwych. Specjalistka w obszarze selekcji zawodowej i konstruowania technik do badań selekcyjnych. Zajmuje się problemami dopasowania człowiek – organizacja oraz postaw wobec pracy. Członek towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP), European Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP), Polskiego Stowarzyszenie Psychologii Społecznej (PSPS), wiceprzewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji (PSPO), przewodnicząca Polskiej Komisji Certyfikacyjnej Użytkowników Testów w Środowisku Pracy i Organizacji.

prof. dr hab. Anna Szuster-Kowalewicz, prof. UW

dr hab. Ewa Goryńska
ewa goryńska zdjęcieWieloletni pracownik Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie na emeryturze. Do 2016 r. kierownik Zakładu Diagnozy Psychologicznej i Psychometrii oraz kierownik Laboratorium Technik Diagnostycznych.
Zainteresowania badawcze: procesy afektywne, w szczególności problematyka nastroju, psychologia różnic indywidualnych, temperament/ osobowość, metodologia/ metody diagnozy psychologicznej, psychometria.
dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik
mirosława huflejt-łukasik zdjęcieDoktor habilitowana nauk humanistycznych w zakresie psychologii, pracownik Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka badań i artykułów z zakresu psychologii społecznej, poznawczej, klinicznej i osobowości, a także dotyczących coachingu.
Specjalizuje się w tematyce samoregulacji, standardów Ja, celów oraz sytuacji zmiany w życiu człowieka. Senior Coach i superwizor The European Coaching Federation (EuCF), a także członek Komisji ds. Standardów Szkolenia w tym Stowarzyszeniu oraz przedstawiciel (mentor) tego Stowarzyszenia na Polskę. Akredytowany coach i superwizor Izby Coachingu. Członek prezydium Izby Coachingu. Certyfikowany psychoterapeuta i superwizor (The European Certificate of Psychotherapy, ECP; Polska Federacja Psychoterapii, PFP).
Kierownik studiów podyplomowych Wydziału Psychologii UW „Coaching w organizacji”, także autorka kompleksowej metody usług dla firm Multi-Level Concept oraz Szkoły Coachingu MLC. W Uniwersytecie Warszawskim prowadziła ponadto zajęcia na studiach podyplomowych Wydziału Psychologii „Psychologia zarządzania personelem”, „Psychologia zachowań rynkowych”, „Psychologiczne podstawy komunikacji medialnej”, „Psychologia dla liderów” oraz w Wydziale Zarządzania „Doradztwo zawodowe”. W SWPS prowadziła zajęcia na studiach podyplomowych „Psychologia klienta w marketingu usług”, „Praktyczna psychologia społeczna”, „Metodyka i psychologia zarządzania projektami”, a na UMCS w ramach studiów „Coaching i mentoring”. Prowadziła także zajęcia w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN na studiach „Executive Doktor of Business Administration Program”.
Pracuje z Zarządami firm oraz kluczowymi menedżerami w organizacjach, prowadząc szkolenia oraz coaching indywidualny i zespołowy. Zajmuje się także konsultacjami dla firm.
dr hab. Kamil Imbir

dr Dorota Kobylińska
dorota kobylińska zdjęcieOd roku 2003 adiunkt na Wydziale Psychologii UW (absolwentka tego wydziału oraz Zarządzania i Marketingu na SGH). Wykładowca, trener oraz coach biznesu.
Prowadzi zajęcia z zakresu psychologii osobowości, emocji i motywacji oraz pracy z grupą. Jej zainteresowania naukowe dotyczą głównie psychologii emocji (w tym: emocji nieświadomych oraz mózgowych mechanizmów emocji), regulacji emocji, wspierania rozwoju osobowości.

Brała udział w ponad trzydziestu psychologicznych konferencjach międzynarodowych i krajowych. Członek European Association of Social Psychology, Society of Personality and Social Psychology oraz Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej. Specjalizuje się w szkoleniach z komunikacji interpersonalnej, inteligencji emocjonalnej oraz motywacji.

dr Dorota Rutkowska

dr Rafał Stefański
rafał stefański zdjęcieDoktor psychologii, trener umiejętności miękkich, konsultant, coach.
Pracownik Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1988-1998 prowadził badania i zajęcia dydaktyczne w obszarach neuropsychologii społecznej, psychologii społecznej oraz psychologii organizacji i pracy. Od roku 1990 trener umiejętności miękkich (m.in. negocjacje i rozwiązywanie konfliktów, rozwiązywanie problemów, praca zespołowa, kierowanie i przywództwo). Jako konsultant wspiera organizacje w tworzeniu, wdrażaniu i rekonstrukcji systemów zarządzania zasobami ludzkimi. Pracuje jako coach, a także facylitator (sesji strategicznych, procesu rozwiązywania problemów, sesji kreatywności, budowania scenariuszy strategicznych a także debat i konsultacji społecznych). Jest autorem dydaktycznych gier symulacyjnych (negocjacje, podejmowanie decyzji, rozwiązywanie problemów, praca zespołowa). Prowadzi wykłady i ćwiczenia na Uniwersytecie Warszawskim, Politechnice Warszawskiej i Akademii Leona Koźmińskiego.

mgr Piotr Pawłowski
piotr pawłowski zdjęciePracownik Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie otworzył przewód doktorski. Prowadzi zajęcia dla studentów specjalizacji „Psychoterapia” oraz zajęcia na studiach podyplomowych „Coaching w organizacji” oraz „Psychologia zarządzania personelem”.
Ponadto coach, trener i konsultant CC Innovation. Prowadzi zajęcia w ramach Studium Coachingu MLC. Certyfikowany coach MLC. Ukończył dwuletni kurs z zakresu wspierania rozwoju psychologicznego ludzi przy Ośrodku „Synapsis”. Certyfikat Mistrza NLP zdobył w Polskim Instytucie NLP. Absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Współpracował z Warszawską Grupą Konsultingową Sp. z o. o. jako konsultant, członek zespołu prowadzącego audyty menedżerskie oraz kierownik projektu badań satysfakcji pracowniczej. Udziela konsultacji w obszarach dotyczących selekcji, rekrutacji, budowania zespołów.

Od kilku lat prowadzi coaching w organizacjach. Z menadżerami różnych szczebli pracował nad rozwojem konkretnych umiejętności menedżerskich, zarządzaniem emocjami, autoprezentacją. Z zespołami pracował nad rozwiązywaniem konfliktów, optymalizacją współpracy, tworzeniem wspólnej wizji. W coachingu osobistym wspierał klientów w procesie zmian życiowych, planowaniu ścieżki kariery, radzeniu sobie ze stresem.

Od dwunastu lat pracuje jako trener. Prowadzi szkolenia poświęcone nawiązywaniu kontaktu, przywództwu, asertywności, autoprezentacji, komunikacji interpersonalnej w sytuacjach problemowych, inteligencji emocjonalnej.

W pracy z ludźmi nastawiony na wsparcie w poszukiwaniu nowych perspektyw i naukę umiejętności. Pamięta o sile pozytywnych emocji.