Psychologia zarządzania personelem

<b>Psychologia zarządzania personelem</b>
O studiachRekrutacjaCzesneProgram studiówPlan zjazdówWykładowcy

joanna czarnota-bojarska zdjęcie

 

dr hab. Joanna Czarnota-Bojarska
kierownik studiów

 

 

Studia podyplomowe Zarządzania Personelem – od pierwszej edycji w roku 1998 – niezmiennie cieszą się zainteresowaniem kandydatów. Wykształciliśmy już około 500 absolwentów, którzy w powodzeniem wdrażają zdobytą wiedzę w swoich działaniach zawodowych. Od początku główną ideą studiów jest “praktyka oparta na dowodach” (evidence-based practice) czyli przekazywanie wiedzy praktycznej, która jest poparta wynikami badań naukowych.

Program studiów jest tak skonstruowany, aby najpierw uczestnicy poznali podstawy wiedzy psychologicznej (wykłady poświęcone psychologii ogólnej i psychologii społecznej oraz metodologii badań społecznych), a następnie nauczyli się stosować ją do konkretnych zadań, związanych z zarządzaniem (warsztaty i treningi poświęcone rozwiązywaniu konfliktów, rekrutacji, motywowaniu, rozwojowi i budowaniu zespołu).

DLA KOGO?

Nasze studia skierowane są do osób, które nie mają wykształcenia psychologicznego, ale czują, że potrzebna jest im znajomość podstaw psychologii, aby skuteczniej radzić sobie z różnymi zadaniami, związanymi z zarządzaniem firmą i jej pracownikami, np.:

 • poszukiwaniem kandydatów do pracy i ich badaniem,
 • prowadzeniem ocen pracowników,
 • przygotowywaniem i wdrażaniem programów motywacyjnych,
 • badaniami postaw i nastrojów wśród zatrudnionych,
 • negocjacjami i rozwiązywaniem konfliktów,
 • stymulowaniem rozwoju zawodowego,
 • rozpoznawaniem potrzeb szkoleniowych,
 • organizowaniem i przeprowadzaniem szkoleń.

Dostarczymy odpowiedzi na to jak projektować skuteczne programy motywacyjne i wdrażać je w życie firmy. Zarządzanie personelem to także ciągłe badanie postaw i nastrojów wśród zatrudnionych, negocjacje i rozwiązywanie konfliktów – przedstawimy naszym słuchaczom odpowiednie narzędzia do pracy z potrzebami pracowników. Zaprezentujemy także tajniki stymulowania rozwoju zawodowego pracowników oraz metody skutecznego organizowania i przeprowadzania szkoleń (na podstawie dobrze rozpoznanych potrzeb).

 

DLACZEGO NIE DLA PSYCHOLOGÓW?

Studia zostały zaplanowane w taki sposób, by przekazać niezbędne do dobrego funkcjonowania firmy podstawy wiedzy psychologicznej osobom, które ich wcześniej nie znały. Dla psychologów wiele omawianych kwestii będzie stanowiło powtórkę ze studiów i nie da możliwości praktycznego pogłębienia wiedzy.

O STUDIACH – W SKRÓCIE

 • 2 semestry
 • 252 godzin dydaktycznych
 • 18 zjazdów, średnio co 2 tygodnie
 • zajęcia w soboty i niedziele
 • absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na UW

Na studia przyjmowane są osoby, które ukończyły studia wyższe na poziomie magisterskim lub licencjackim (z wyłączeniem magistrów psychologii).

Limit miejsc
Limit miejsc: 40 osób
Terminy
 • Rozpoczęcie rekrutacji: 1 lipca 2022 r.
 • Rozpoczęcie studiów: koniec września 2022 r.
Etap pierwszy (rejestracja)

1. Kandydat rejestruje się na stronie Internetowej Rejestracji Kandydatów UW. Podczas zakładania konta należy uzupełnić wszystkie dane personalne oraz dotyczące dotychczasowej edukacji.

2. Następnie należy wybrać kierunek i wypełnić w systemie dodatkowe dokumenty – życiorys zawodowy oraz ankietę dotyczącą motywacji do podjęcia studiów, a także załączyć zdjęcie w formie elektronicznej.

3. Kandydat ma obowiązek wnieść opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł. Brak opłaty rekrutacyjnej uniemożliwia dalsze postępowanie rekrutacyjne.

 

Uzupełnienie życiorysu zawodowego, zamieszczenie dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz odpowiedzi w ankiecie na temat motywacji do podjęcia studiów oraz opłata rekrutacyjna są elementami obowiązkowymi, żeby zgłoszenie mogło zostać uznane jako pełne. Osoby, które nie uzupełniły tych informacji nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacyjnym.

Pytania dotyczące motywacji (do uzupełnienia przy rekrutacji w IRK):

 1. Proszę podać powód zainteresowania studiami podyplomowymi „Psychologia zarządzania personelem”
 2. Dotychczasowe doświadczenia w pracy z ludźmi
 3. Dlaczego studia są potrzebne w Pani/Pana dalszym rozwoju zawodowym?
 4. Czy i jakie konkretne plany wykorzystania zdobytej wiedzy ma Pani/Pan w przyszłości?

 

Etap drugi (decyzja Komisji Rekrutacyjnej)

1. Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję o przyjęciu/ nieprzyjęciu Kandydata na studia na podstawie zgłoszenia. Informacja o przyjęciu/ nieprzyjęciu na studia zostanie przekazania Kandydatowi drogą elektroniczną.

2. W zależności od wyniku rekrutacji generowana jest pisemna decyzja o przyjęciu/ nieprzyjęciu na studia, która jest wysyłana do każdego z Kandydatów za pośrednictwem systemu IRK.

Etap trzeci (po przyjęciu na studia)

1. Osoby przyjęte otrzymują drogą elektroniczną wiadomość zawierającą informacje organizacyjne.

2. Kolejnym krokiem jest wydrukowanie dokumentów rekrutacyjnych z systemu IRK UW (podanie o przyjęcie na studia, życiorys zawodowy, ewentualnie wymagana ankieta), podpisanie ich i złożenie w sekretariacie studiów podyplomowych. Do dokumentów należy dołączyć oryginał bądź odpis dyplomu.

3. Dokumenty można przesłać na adres sekretariatu listem poleconym, dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem upoważnionej osoby trzeciej (wraz z pisemnym upoważnieniem).

4.. W wyznaczonym terminie należy uiścić czesne za studia na indywidualne konto słuchacza lub na konto Wydziału (w zależności od sposobu finansowania studiów). Szczegóły odnośnie terminów płatności, umów oraz faktur znajdują się w zakładka CZESNE.

3. Podczas pierwszego zjazdu każdy Słuchacz zobowiązany jest do podpisania Umowy o odpłatności za studia. Umowy przygotowuje sekretariat. Więcej informacji odnośnie umów znajduje się w zakładka CZESNE. Wzory umów przesyłamy na prośbę kandydata drogą mailową.

 

Przejdź do INTERNETOWEJ REJESTRACJI KANDYDATÓW

 

Czesne w roku akademickim 2022/2023

a) jednorazowo za cały rok akademicki:
8 200 PLN – płatność do 30.09.2022 r.

b) w dwóch ratach:
I rata: 4 200 PLN – płatność do 30.09.2022 r.
II rata: 4 200 PLN – płatność do 31.01.2023 r.
Łącznie: 8 400 PLN

c) w czterech ratach:
I rata: 2 150 PLN – płatność do 30.09.2022 r.
II rata: 2 150 PLN – płatność do 31.01.2023 r.
III rata: 2 150 PLN – płatność do 31.03.2023 r.
IV rata: 2 150 PLN – płatność do 29.05.2023 r.
Łącznie: 8 600 PLN

Faktury
Regulamin umów o warunkach odpłatności za studia podyplomowe oraz wystawiania Faktur VAT za czesne na studiach podyplomowych na Wydziale Psychologii UW

1. Umowa dwustronna o warunkach odpłatności za studia podyplomowe przy samodzielnym opłacaniu studiów przez Słuchacza oraz FV na dane Słuchacza:

 • Umowa podpisywana między Słuchaczem oraz Uniwersytetem Warszawskim, figurującym w umowie jako „Uczelnia”, reprezentowanym przez Dziekana Wydziału Psychologii UW.
 • Umowa w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (jednym dla Słuchacza, jednym dla Uczelni), podpisywana jest przez Słuchacza podczas pierwszego zjazdu.
 • Po podpisaniu umowy dwustronnej, Słuchacz może otrzymać fakturę za naukę na studiach podyplomowych wystawioną na dane Słuchacza. Prośbę o wystawienie faktury Słuchacz zgłasza każdorazowo (mailowo lub osobiście) do sekretariatu studiów podyplomowych wypełniając wniosek o wystawienie faktury. Faktury wystawiane są zawsze na dane słuchacza.
 • Po podpisaniu umowy dwustronnej nie ma możliwości otrzymania FV na dane firmy/ pracodawcy/ instytucji/ własnej działalności gospodarczej.

2. Umowa trójstronna o warunkach odpłatności za studia podyplomowe przy całościowym lub częściowym opłacaniu studiów przez Podmiot finansujący oraz FV na dane Słuchacza z  Podmiotem finansującym jako płatnikiem:

 • Umowa podpisywana między Słuchaczem, Podmiotem finansującym oraz Uniwersytetem Warszawskim, figurującym w umowie jako „Uczelnia”, reprezentowanym przez Dziekana Wydziału Psychologii UW.
 • W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, Słuchacz podpisuje Umowę w imieniu własnym oraz właściciela działalności.
 • Umowa w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, (jednym dla Słuchacza, jednym dla Podmiotu finansującego oraz jednym dla Uczelni), podpisywana jest przez Słuchacza w trakcie pierwszego zjazdu.
  Faktury VAT na dane Słuchacza z danymi Podmiotu finansującego jako płatnika podane w umowie trójstronnej wystawiane będą po zgłoszeniu tego przez  Słuchacza, który uzupełnia odpowiedni wniosek i przesyła go do sekretariatu. Konieczne jest co najmniej  jednorazowe zgłoszenie zapotrzebowania na fakturę, najlepiej po pierwszej wpłacie.  
 • Potrzebę otrzymania faktury proforma Słuchacz zgłasza każdorazowo (mailowo lub osobiście) do sekretariatu studiów podyplomowych wypełniając wniosek o wystawienie faktury proforma.
 • Faktury wystawiane są zawsze na dane Słuchacza z danymi Podmiotu finansującego wskazanego jako płatnika.

 

Program zajęć został zaplanowany w taki sposób, aby pokazać zastosowanie wiedzy psychologicznej w różnych, ważnych zadaniach, za które zazwyczaj odpowiedzialny jest dział personalny.
Blok zajęć Psychologia ogólna
Wykłady i ćwiczenia dostarczają podstawowej wiedzy o istotnych procesach psychicznych i psychologii jako nauce. Uczestnicy poznają najważniejsze koncepcje psychologii naukowej i wyrosłej z nich psychologii stosowanej. Poddane dyskusji zostaną także kwestie etyczne, związane z używaniem wiedzy psychologicznej. W ramach zajęć dotyczącego psychologii różnic indywidualnych zaprezentowane zostaną najważniejsze teorie temperamentu, osobowości, zdolności umysłowych i stylów poznawczych, a także znaczenie temperamentu i stylów poznawczych dla codziennego funkcjonowania. Na zajęciach dotyczących procesów uwagi i pamięci omówiona zostanie także problematyka uczenia się, rozwiązywania problemów i twórczości. Wykład i ćwiczenia dotyczące psychologii motywacji pokażą, jakimi motywami kierują się ludzie i jakie pociąga to za sobą konsekwencje w działaniu, a także jak można budować i utrzymywać motywację w pożądanym kierunku. W bloku zajęć poświęconych psychologii emocji omówione zostaną różne rozumienia emocji i ich źródeł, a także ekspresja i percepcja emocji, samoregulacja i regulacja emocji. Na koniec zaplanowane są zajęcia dotyczące problemów zdrowia psychicznego, w ramach których zaprezentowane zostaną najważniejsze klasyfikacje chorób i zaburzeń psychicznych, a także formy pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej.Zajęcia:

 • Wprowadzenie do psychologii (wykład – 2 godziny, ćwiczenia – 2 godziny, 1 ECTS)
 • Psychologia różnic indywidualnych (wykład – 3 godziny, ćwiczenia – 3 godziny, 2 ECTS)
 • Uwaga i pamięć (wykład – 2 godziny, ćwiczenia – 2 godziny, 1 ECTS)
 • Psychologia emocji (wykład – 3 godziny, ćwiczenia – 3 godziny, 1 ECTS)
 • Psychologia motywacji (wykład – 2 godziny, ćwiczenia – 2 godziny, 1 ECTS)
 • Podstawy psychopatologii (wykład – 2 godziny, ćwiczenia – 2 godziny, 1 ECTS)
Blok zajęć Psychologia społeczna
Wykłady zaprezentują podstawową wiedzę teoretyczną z omawianych obszarów, a ćwiczenia pozwolą sprawdzić na podstawie własnego doświadczenia na czym polegają różne, istotne efekty oddziaływań społecznych. Na wstępie omówione zostaną podstawowe metody badań, aby uczestnicy mogli samodzielnie interpretować liczne wyniki empiryczne, które będą prezentowane na dalszych etapach. W ramach tematów obejmujących procesy spostrzegania i procesy spostrzegania społecznego zaprezentowane zostanie funkcjonowanie procesów umysłowych, które prowadzą od danych zmysłowych do wiedzy o świecie, w tym także świecie społecznym. Uwzględnione zostaną różne błędy poznawcze i ich konsekwencje, specyfika spostrzegania obiektów społecznych, wpływ kontekstu i afektu na ocenianie. Zajęcia poświęcone grupom społecznym zawierać będą wątki tworzenia i funkcjonowania grupy, w tym jej efektywności, procesów grupowych, takich jak polaryzacja, dyskryminacja, faworyzacja czy etnocentryzm. W ramach tematyki wpływu społecznego omówione zostaną różne formy wpływu, techniki manipulacji społecznej i autoprezentacji, a także reklama jako rodzaj wpływu społecznego. Na koniec poruszona zostanie tematyka postaw, rozumianych szeroko jako ustosunkowanie do świata, ich nabywanie, kształtowanie oraz możliwość i sposoby zmiany.

Zajęcia:

 • Metody badań psychologicznych (wykład – 2 godziny, ćwiczenia – 2 godziny, 1 ECTS)
 • Procesy poznawcze (wykład – 2 godziny, ćwiczenia – 2 godziny, 1 ECTS)
 • Procesy spostrzegania społecznego (wykład – 2 godziny, ćwiczenia – 2 godziny, 1 ECTS)
 • Grupy społeczne (wykład – 3 godziny, ćwiczenia – 3 godziny, 2 ECTS)
 • Wpływ społeczny (wykład – 2 godziny, ćwiczenia – 2 godziny, 1 ECTS)
 • Postawy (wykład – 2 godziny, ćwiczenia – 2 godziny, 1 ECTS)
Psychologia organizacji (warsztat - 14 godzin, 3 ECTS)
dr hab. Joanna Czarnota-Bojarska

Omówione zostaną podstawowe zagadnienia, których znajomość jest niezbędna dla zrozumienia ograniczeń i możliwości funkcjonowania człowieka w organizacji. W trakcie zajęć poruszane będą następujące tematy:

 • kultura organizacji i jej wpływ na funkcjonowanie firm;
 • zachowania w pracy: różne rodzaje zachowań pracowników, a także ich motywy i konsekwencje;
 • rola otoczenia i struktury organizacji;
 • psychologia inżynieryjna: technika i technologia a efektywność pracy, czynniki ryzyka przy projektowaniu stanowisk pracy;
 • stres w pracy i wypalenie zawodowe;
 • organizacje uczące się.
Rekrutacja i selekcja (warsztat - 28 godzin, 7 ECTS)
dr hab. Joanna Czarnota-Bojarska

Celem zajęć jest przygotowanie uczestników do podejmowania sprawiedliwych i obiektywnych decyzji w procesie selekcji zawodowej. Dyskutowana będzie przydatność różnych źródeł rekrutacji kandydatów dla różnych stanowisk. Uczestnicy poznawać będą różne metody, mogące być wykorzystane w selekcji zawodowej i uczyć się będą ich prawidłowego stosowania. Rozważane będą korzyści dla organizacji i kandydatów płynące z dobrze przygotowanej i przeprowadzonej procedury selekcyjnej. Podczas zajęć omówione zostaną następujące zagadnienia:

 • metody opisu stanowiska i poszukiwania kandydatów;
 • analiza danych biograficznych;
 • testy wiedzy o pracy, testy i kwestionariusze psychologiczne;
 • wywiad selekcyjny;
 • metody symulacyjne;
 • planowanie procedury selekcyjnej;
 • dochodzenie do decyzji, przygotowywanie końcowej diagnozy.
Zasady komunikacji interpersonalnej (trening - 28 godzin, 6 ECTS)
dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik

Trening ma na celu rozwijanie umiejętności skutecznego komunikowania się, nawiązywania i budowania kontaktu. W trakcie treningu poruszane są tematy dotyczące, m.in:

 • składników efektywnego komunikowania się;
 • narzędzi budowania kontaktu – takie jak aktywne słuchanie, parafraza, zadawanie pytań itp.;
 • radzenia sobie z emocjami własnymi i rozmówcy;
 • elementów autoprezentacji;
 • zachowań asertywnych.
Metody rozwiązywania konfliktów (trening - 28 godzin, 6 ECTS)
dr Rafał Stefański

Zajęcia mają na celu analizy konfliktów w organizacji oraz ich rozwiązywania poprzez negocjacje, mediację czy procedurę dyskusji konfliktów wielostronnych (facylitację). W ramach zajęć poruszane są następujące tematy:

 • dynamika konfliktu i typowe zachowania ludzi w sytuacji konfliktu;
 • metody rozwiązywania konfliktów;
 • filozofie (walki i współpracy) i techniki negocjacji;
 • przygotowanie do negocjacji i procedura w negocjacjach;
 • rozwiązywanie konfliktów w grupach;
 • cele i zasady mediacji;
 • rola, zadania i techniki pracy mediatora;
 • interaktywna metoda prowadzenia spotkań – ułatwianie (facylitacja) dyskusji i rozwiązywania konfliktów między wieloma stronami;
 • rola, zadania i techniki pracy facylitatora.
Szkolenia i rozwój zawodowy (warsztat - 28 godzin, 7 ECTS)
dr Dorota Kobylińska i dr Małgorzata Styśko-Kunkowska

Zajęcia mają na celu ukazanie różnych metod szkoleniowych, ich dostosowania do potrzeb, a także sposobów oceny potrzeb i efektów szkoleń. W trakcie zajęć poruszane są następujące tematy:

 • zarządzanie szkoleniami – analiza potrzeb szkoleniowych, realizacja i prowadzenie szkoleń, ocena efektywności poszczególnych szkoleń, jak i całego systemu;
 • programy rozwoju pracowników, w tym coaching, mentoring, zarządzanie talentami, programy dedykowane kadrze menadżerskiej;
 • systemy planowania karier i rozwoju zawodowego, modele ścieżek karier, programy lojalnościowe;
 • diagnoza kompetencji, m. in. okresowa ocena pracowników w ujęciu rozwojowym, ocena 180/360, Development Center.
Ocenianie i motywowanie (warsztat - 28 godzin, 7 ECTS)
dr Dorota Rutkowska

Zajęcia mają pokazują znaczenie motywacji dla funkcjonowania człowieka w pracy. Omówione zostanie psychologiczne rozumienie motywacji i różnych jej źródeł, a także konsekwencje poziomu motywacji. W trakcie zajęć zostaną omówione następujące zagadnienia:

 • koncepcje motywacji do pracy, w tym rola indywidualnych potrzeb, znaczenie treści pracy i zakresu obowiązków;
 • psychologiczne podstawy motywowania: motywowanie do zmiany
 • modyfikowanie zachowań organizacyjnych;
 • ocenianie pracowników: sposoby oceniania i psychologiczne problemy procesu oceniania;
 • satysfakcja z pracy i zaangażowanie;
 • zjawiska niekorzystne w organizacji.
Budowanie zespołu i przywództwo (warsztat - 28 godzin, 7 ECTS)
mgr Piotr Pawłowski

Przekazanie podstawowej wiedzy na temat przywództwa w organizacjach oraz przegląd osobowościowych i sytuacyjnych uwarunkowań efektywnego przywództwa. Kształcenie praktycznych umiejętności w zakresie diagnozowania wzorów motywacyjnych kadry kierowniczej i personelu, diagnozowania interakcji w zespole zadaniowym, diagnozowania ról w zespole zadaniowym, unikania błędów w rozmowach z podwładnym. Podczas zajęć poruszane są następujące zagadnienia:

 • typy przywództwa (przywództwo sytuacyjne, wizjonerskie)
 • cechy i umiejętności przywódcy (m.in. budowanie spójności i wiarygodności);
 • zespoły i fazy jego powstawania;
 • role i zachowania w zespole;
 • rozwiązywanie problemów i style kierowania konfliktami.
Zasady prowadzenia badań społecznych (warsztat - 14 godzin, 3 ECTS)
dr hab. Ewa Goryńska

Wykład obejmuje szeroki zakres zagadnień – od metodologii nauk społecznych do prezentacji metod stosowanych w naukach społecznych. Będzie też mowa o zasadach stosowania testów psychologicznych. Wykład zawiera ponadto elementy statystyki w zakresie koniecznym do zrozumienia zasad prowadzenia badań społecznych. Zajęcia obejmują m.in zagadnienia:

 • procesu badawczego;
 • metod badawczych, takich jak eksperyment, wywiad, obserwacja;
 • testów psychologicznych;
 • badań ewaluacyjnych.
Zasady ukończenia studiów
Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich zajęć oraz uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu. Odbywa się on w dwóch częściach, na koniec każdego z semestrów i ma formę testu jednokrotnego wyboru. Ocena końcowa wystawiana jest na podstawie liczby łącznie uzyskanych punktów (z obu części razem).

Zastrzegamy sobie możliwość zmiany terminu zajęć z powodu nieprzewidzianych okoliczności (np. nagłej choroby wykładowcy).

Rok akademicki 2022/2023

Plan zjazdów  (plan może ulec jeszcze zmianie)

SEMESTR I

 • 24 – 25 września 2022: Zasady komunikacji interpersonalnej
 • 1 – 2 października 2022: Zasady komunikacji interpersonalnej
 • 15 – 16 października 2022: Psychologia ogólna i Psychologia społeczna
 • 5 – 6 listopada 2022: Psychologia ogólna i Psychologia społeczna
 • 19 – 20 listopada 2022: Psychologia ogólna i Psychologia społeczna
 • 3 – 4 grudnia 2022: Psychologia ogólna i Psychologia społeczna
 • 17 – 18 grudnia 2022: Zasady Prowadzenia Badań Społecznych i Psychologia organizacji
 • 14 – 15 stycznia 2023: Zasady Prowadzenia Badań Społecznych i Psychologia organizacji

SEMESTR II

 • 28 lutego 2023: Egzamin część I
 • 28 – 29 stycznia 2023: Metody rozwiązywania konfliktów
 • 4 – 5 lutego 2023: Metody rozwiązywania konfliktów
 • 18 – 19 lutego 2023: Ocenianie i motywacja + Rekrutacja i selekcja
 • 4 – 5 marca 2023: Ocenianie i motywacja + Rekrutacja i selekcja
 • 18 – 19 marca 2023: Ocenianie i motywacja + Rekrutacja i selekcja
 • 1 – 2 kwietnia: Ocenianie i motywacja + Rekrutacja i selekcja
 • 22 – 23 kwietnia 2023: Szkolenia i rozwój zawodowy
 • 13 – 14 maja 2023: Przywództwo i budowanie zespołu
 • 20 – 21 maja 2023: Szkolenia i rozwój zawodowy + Przywództwo i budowanie zespołu
 • 3 – 4 czerwca 2023: Szkolenia i rozwój zawodowy + Przywództwo i budowanie zespołu
 • 24 czerwca 2023: Egzamin część II i zakończenie studiów

 

Prowadzący zajęcia są psychologami, wykładowcami Wydziału Psychologii UW, świadomymi trudności, jakie najczęściej napotykają pracownicy działów personalnych.
Orientują się dzięki temu, jakiego rodzaju wiedza i umiejętności niezbędne są osobom w nich zatrudnionym.

Kierownik studiów podyplomowych:

joanna czarnota-bojarska zdjęcie

dr hab. Joanna Czarnota-Bojarska

Psycholog społeczny i psycholog organizacji. Interesuje się przede wszystkim przyczynami zachowań ludzi w pracy, w tym także samorzutnych zachowań na rzecz organizacji i zachowań szkodliwych. Specjalistka w obszarze selekcji zawodowej i konstruowania technik do badań selekcyjnych. Zajmuje się problemami dopasowania człowiek – organizacja oraz postaw wobec pracy. Członek towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP), European Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP), Polskiego Stowarzyszenie Psychologii Społecznej (PSPS), wiceprzewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji (PSPO), przewodnicząca Polskiej Komisji Certyfikacyjnej Użytkowników Testów w Środowisku Pracy i Organizacji.

prof. dr hab. Anna Szuster-Kowalewicz

Profesor doktor habilitowana, profesor zwyczajna Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Wieloletni pracownik Wydziału Psychologii UW, Kierownik Katedry Psychologii Społecznej. Zainteresowania naukowe: m.in. uwarunkowania motywacji i zachowań prospołecznych, procesy wartościowania, jawny i utajony wpływ afektu, rola przyjmowania perspektywy innej osoby oraz problematyka negatywnych zachowań w sieci (cyberprzemoc, zachowania świadków ). Prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów w ramach studiów magisterskich oraz aktywnie popularyzuje idee psychologii społecznej w społeczeństwie.

dr hab. Ewa Goryńska
ewa goryńska zdjęcieWieloletni pracownik Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie na emeryturze. Do 2016 r. kierownik Zakładu Diagnozy Psychologicznej i Psychometrii oraz kierownik Laboratorium Technik Diagnostycznych.
Zainteresowania badawcze: procesy afektywne, w szczególności problematyka nastroju, psychologia różnic indywidualnych, temperament/ osobowość, metodologia/ metody diagnozy psychologicznej, psychometria.
dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik
mirosława huflejt-łukasik zdjęcieDoktor habilitowana nauk humanistycznych w zakresie psychologii, pracownik Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka badań i artykułów z zakresu psychologii społecznej, poznawczej, klinicznej i osobowości, a także dotyczących coachingu.
Specjalizuje się w tematyce samoregulacji, standardów Ja, celów oraz sytuacji zmiany w życiu człowieka. Senior Coach i superwizor The European Coaching Federation (EuCF), a także członek Komisji ds. Standardów Szkolenia w tym Stowarzyszeniu oraz przedstawiciel (mentor) tego Stowarzyszenia na Polskę. Akredytowany coach i superwizor Izby Coachingu. Członek prezydium Izby Coachingu. Certyfikowany psychoterapeuta i superwizor (The European Certificate of Psychotherapy, ECP; Polska Federacja Psychoterapii, PFP).
Kierownik studiów podyplomowych Wydziału Psychologii UW „Coaching w organizacji”, także autorka kompleksowej metody usług dla firm Multi-Level Concept oraz Szkoły Coachingu MLC. W Uniwersytecie Warszawskim prowadziła ponadto zajęcia na studiach podyplomowych Wydziału Psychologii „Psychologia zarządzania personelem”, „Psychologia zachowań rynkowych”, „Psychologiczne podstawy komunikacji medialnej”, „Psychologia dla liderów” oraz w Wydziale Zarządzania „Doradztwo zawodowe”. W SWPS prowadziła zajęcia na studiach podyplomowych „Psychologia klienta w marketingu usług”, „Praktyczna psychologia społeczna”, „Metodyka i psychologia zarządzania projektami”, a na UMCS w ramach studiów „Coaching i mentoring”. Prowadziła także zajęcia w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN na studiach „Executive Doktor of Business Administration Program”.
Pracuje z Zarządami firm oraz kluczowymi menedżerami w organizacjach, prowadząc szkolenia oraz coaching indywidualny i zespołowy. Zajmuje się także konsultacjami dla firm.
dr Dorota Karwowska

Dorota Karwowska jest wieloletnim pracownikiem Wydziału Psychologii UW. Z wykształcenia jest psychologiem społecznym, ale w swojej karierze zawodowej była Kierownikiem Zakładu Uczenia się i Pamięci oraz założycielką Laboratorium Neuroscience na Wydziale Psychologii UW. Jej główne zainteresowania dotyczą psychologii emocji i motywacji, osobowości oraz psychologii społecznej.

dr Dorota Kobylińska
dorota kobylińska zdjęcieOd roku 2003 adiunkt na Wydziale Psychologii UW (absolwentka tego wydziału oraz Zarządzania i Marketingu na SGH). Wykładowca, trener oraz coach biznesu.
Prowadzi zajęcia z zakresu psychologii osobowości, emocji i motywacji oraz pracy z grupą. Jej zainteresowania naukowe dotyczą głównie psychologii emocji (w tym: emocji nieświadomych oraz mózgowych mechanizmów emocji), regulacji emocji, wspierania rozwoju osobowości.

Brała udział w ponad trzydziestu psychologicznych konferencjach międzynarodowych i krajowych. Członek European Association of Social Psychology, Society of Personality and Social Psychology oraz Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej. Specjalizuje się w szkoleniach z komunikacji interpersonalnej, inteligencji emocjonalnej oraz motywacji.

dr Małgorzata Styśko-Kunkowska

małgorzata styśko-kunkowska zdjęcie

Doktor psychologii, pracuje na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego od 1999 roku. Prowadzi kursy specjalizacyjne i szkolenia na studiach magisterskich, podyplomowych, doktoranckich i dla biznesu, przede wszystkim o badaniach jakościowych, o warsztatach umiejętności społecznych oraz – w ramach projektów naukowych, seminariów magisterskich i seminariów rocznych – dotyczące psychologicznego znaczenia marek konsumenckich i marek pracodawców i ich roli w funkcjonowaniu jednostki.

Od 1999 roku jest też niezależnym konsultantem badań marketingowych i społecznych, specjalizującym się w badaniach jakościowych, współpracując z różnymi instytutami badań marketingowych i firmami doradczymi.

Autorka i współautorka publikacji w języku polskim i angielskim, w tym prac dotyczących psychologii stosowanej np. oddziaływania przekazów reklamowych, marek pracodawców i marek konsumenckich oraz warsztatów umiejętności psychospołecznych.
Posiada umiejętności dotyczące prowadzenia szkoleń w zakresie miękkich umiejętności potwierdzone licencją trenera warsztatu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej i European Association of Social Psychology.

dr Dorota Rutkowska

Wieloletni pracownik Wydziału Psychologii UW. Prowadzi zajęć z zakresu psychologii organizacji i pracy, psychologii poznawczej i społecznej oraz diagnozy psychologicznej. Zainteresowania naukowe:dwutorowe modele przetwarzania informacji, procesy wartościowania i oceniania, przyjmowanie perspektywy innych ludzi, efekt sformułowania w decyzjach ryzykownych, motywacyjne podstawy funkcjonowania w środowisku pracy.

dr Rafał Stefański
rafał stefański zdjęcieDoktor psychologii, trener umiejętności miękkich, konsultant, coach.
Pracownik Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1988-1998 prowadził badania i zajęcia dydaktyczne w obszarach neuropsychologii społecznej, psychologii społecznej oraz psychologii organizacji i pracy. Od roku 1990 trener umiejętności miękkich (m.in. negocjacje i rozwiązywanie konfliktów, rozwiązywanie problemów, praca zespołowa, kierowanie i przywództwo). Jako konsultant wspiera organizacje w tworzeniu, wdrażaniu i rekonstrukcji systemów zarządzania zasobami ludzkimi. Pracuje jako coach, a także facylitator (sesji strategicznych, procesu rozwiązywania problemów, sesji kreatywności, budowania scenariuszy strategicznych a także debat i konsultacji społecznych). Jest autorem dydaktycznych gier symulacyjnych (negocjacje, podejmowanie decyzji, rozwiązywanie problemów, praca zespołowa). Prowadzi wykłady i ćwiczenia na Uniwersytecie Warszawskim, Politechnice Warszawskiej i Akademii Leona Koźmińskiego.

mgr Piotr Pawłowski
piotr pawłowski zdjęciePracownik Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie otworzył przewód doktorski. Prowadzi zajęcia dla studentów specjalizacji „Psychoterapia” oraz zajęcia na studiach podyplomowych „Coaching w organizacji” oraz „Psychologia zarządzania personelem”.
Ponadto coach, trener i konsultant CC Innovation. Prowadzi zajęcia w ramach Studium Coachingu MLC. Certyfikowany coach MLC. Ukończył dwuletni kurs z zakresu wspierania rozwoju psychologicznego ludzi przy Ośrodku „Synapsis”. Certyfikat Mistrza NLP zdobył w Polskim Instytucie NLP. Absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Współpracował z Warszawską Grupą Konsultingową Sp. z o. o. jako konsultant, członek zespołu prowadzącego audyty menedżerskie oraz kierownik projektu badań satysfakcji pracowniczej. Udziela konsultacji w obszarach dotyczących selekcji, rekrutacji, budowania zespołów.

Od kilku lat prowadzi coaching w organizacjach. Z menadżerami różnych szczebli pracował nad rozwojem konkretnych umiejętności menedżerskich, zarządzaniem emocjami, autoprezentacją. Z zespołami pracował nad rozwiązywaniem konfliktów, optymalizacją współpracy, tworzeniem wspólnej wizji. W coachingu osobistym wspierał klientów w procesie zmian życiowych, planowaniu ścieżki kariery, radzeniu sobie ze stresem.

Od dwunastu lat pracuje jako trener. Prowadzi szkolenia poświęcone nawiązywaniu kontaktu, przywództwu, asertywności, autoprezentacji, komunikacji interpersonalnej w sytuacjach problemowych, inteligencji emocjonalnej.

W pracy z ludźmi nastawiony na wsparcie w poszukiwaniu nowych perspektyw i naukę umiejętności. Pamięta o sile pozytywnych emocji.