Najczęściej zadawane pytania

Poniżej znajdą Państwo odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
Po kliknięciu na pytanie, pojawi się odpowiedź.
Jeśli nie znaleźli Państwo poszukiwanej odpowiedzi, zapraszamy do kontaktu.

 

Praca sekretariatu w związku z COVID-19

W jakich godzinach pracuje sekretariat studiów podyplomowych?
Sekretariat pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 10-16 oraz w zależności od potrzeb w wybrane weekendy w trakcie trwania zajęć.
Jak mogę skontaktować się z sekretariatem studiów podyplomowych?
Pracownicy sekretariatu  są dostępni pod adresem mailowym podyplomowe@psych.uw.edu.pl w godzinach 10-16 od poniedziałku do piątku. Kontakt mailowy jest preferowaną formą kontaktu. Jest to spowodowane ograniczeniami sprzętowymi oraz potencjalnym brakiem dostępu do pełnej dokumentacji. Niewykluczone, że podczas rozmowy telefonicznej nie będziemy w stanie udzielić Państwu natychmiastowej odpowiedzi i w ostateczności sprawa zostanie rozwiązana drogą mailową. Niemniej wciąż możliwy jest kontakt telefoniczny z sekretariatem pod numerem (22) 55-49-708 w godzinach 10-16 od poniedziałku do piątku.
W jaki sposób będzie przebiegać rekrutacja na studia podyplomowe w roku akademickim 2022/2023?
Przystąpienie do rekrutacji należy rozpocząć od rejestracji na stronie Internetowej Rejestracji Kandydatów UW (IRK UW). Po zakończeniu rekrutacji pracownicy sekretariatu będą się kontaktować z osobami przyjętymi na studia podyplomowe. W następnej kolejności osoby przyjęte będą proszone o przekazanie do sekretariatu studiów podyplomowych wydrukowane z systemu IRK dokumenty rekrutacyjne:

– podanie o przyjęcie na studia
– życiorys zawodowy
– dyplom ukończenia studiów

Zachęcamy do przesyłania dokumentów rekrutacyjnych pocztą na adres: Sekretariat Studiów Podyplomowych, Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest osobiste dostarczenie dokumentów rekrutacyjnych osobiście – po wcześniejszym umówieniu wizyty na Wydziale.


Czy zajęcia na studiach podyplomowych w roku akademickim 2022/2023 będą odbywać się zdalnie czy stacjonarnie?
Przygotowania do kolejnego roku akademickiego przewidują prowadzenie zajęć stacjonarnie, jednak w związku z sytuacją epidemiologiczną założenia te mogą ulec zmianie. O wszelkich zmianach będziemy informować na naszej stronie internetowej.
Gdzie znajdę więcej informacji odnośnie funkcjonowania Wydziału w związku z COVID-19?
Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na stronie Wydziału.

Dla kandydatów

Kiedy rozpoczyna się rekrutacja na studia podyplomowe?
Rekrutacja na większość kierunków studiów podyplomowych odbywa się w terminie od czerwca do października/ listopada. Niektóre nasze kierunki otwieramy dwa razy w roku, w związku z czym rekrutacja prowadzona jest również na przełomie grudnia i stycznia. Na naszej stronie zawsze zamieszczamy komunikat o rozpoczęciu rekrutacji. Dodatkowo na podstronach poszczególnych kierunków studiów w zakładce Rekrutacja podane są dokładne daty procesu rekrutacyjnego dla każdego kierunku. Na kierunki trzysemestralne można zapisywać się co dwa lata.
W jaki sposób mogę przystąpić do rekrutacji na studia?
Pierwszy etap rekrutacji na studia podyplomowe przebiega poprzez stronę Internetowej Rejestracji Kandydatów UW (IRK UW). Należy zarejestrować się w systemie IRK lub zalogować na istniejące konto. Podczas zakładania konta należy uzupełnić wszystkie dane personalne oraz dotyczące dotychczasowej edukacji. Następnie należy wybrać kierunek i wypełnić w systemie dodatkowe formularze oraz załączyć zdjęcie w formie elektronicznej.
Jakie dokumenty należy złożyć?
Po założeniu konta w systemie IRK, zapisaniu się na wybrany kierunek oraz uzupełnieniu wszystkich wymaganych formularzy (formularze osobowe, życiorys zawodowy) należy wydrukować z systemu IRK:

– podanie o przyjęcie na studia
– życiorys zawodowy
– dyplom ukończenia studiów

Wydrukowane dokumenty wraz z dyplomem ukończenia studiów następnie należy złożyć w sekretariacie studiów podyplomowych. Można to zrobić osobiście, za pośrednictwem upoważnionej osoby trzeciej lub przesłać listem poleconym na adres sekretariatu.

Kiedy należy przynieść dyplom?
Dyplom należy złożyć po decyzji o przyjęciu na wybrane studia, razem z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi. W przypadku kandydatów, którzy wciąż oczekują na wydanie dyplomu, wraz z dokumentami rekrutacyjnymi należy złożyć zaświadczenie informujące o dacie odbytej obrony oraz uzyskanej ocenie.
Ile wynosi opłata manipulacyjna/ rekrutacyjna?
Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł.
Jak dowiem się o rozmowie kwalifikacyjnej?
W przypadku większości prowadzonych przez nas kierunków nie ma rozmów rekrutacyjnych. Wyjątek stanowi „Psychologia pozytywna w praktyce” oraz kurs „Psychoterapia pod superwizją”. W przypadku tych kierunków z każdym kandydatem kontaktujemy się telefonicznie i umawiamy dokładny dzień oraz godzinę rozmowy rekrutacyjnej. Terminy rozmów kwalifikacyjnych podane zostaną z odpowiednim wyprzedzeniem w zakładce Rekrutacja na podstronie każdego kierunku.
Jak dowiem się o przyjęciu/ nieprzyjęciu na studia?
Każdy kandydat dostaje pisemne potwierdzenie wyniku rekrutacji poprzez system IRK.
Czy studia są tylko dla psychologów?
To zależy od kierunku. Zapraszamy do zapoznania się z opisami programów studiów.
Czy po studiach będę psychologiem?
Nie. Żaden z oferowanych przez nas kierunków nie kończy się uzyskaniem tytułu magistra psychologii i prawa do wykonywania zawodu. Aby zostać psychologiem i pracować w zawodzie, należy ukończyć studia magisterskie z psychologii.

Dla słuchaczy

Do kiedy trzeba wpłacić czesne?
Na podstronach poszczególnych kierunków w zakładce Czesne można znaleźć dokładny harmonogram opłat za studia.
Czy mogę otrzymać fakturę za wpłatę czesnego?
Tak, oczywiście. Dokładne informacje na ten temat znajdują się w zakładce Czesne każdego kierunku studiów. Uwaga! Trzeba zgłosić zapotrzebowanie na fakturę, inaczej nie będzie ona wystawiona!
Jakie są warunki zaliczenia przedmiotów?
Na każdym kierunku obowiązują trochę inne zasady zaliczenia przedmiotów, ustalane przez prowadzących w porozumieniu z kierownikami studiów. Zaliczenie przedmiotu uzyskiwane jest zazwyczaj na podstawie obecności, aktywności na zajęciach, poprzez projekty i prace zaliczeniowe oraz w wyniku uzyskania pozytywnego wyniku na egzaminie semestralnym/ rocznym.
Co mam zrobić, jeśli nie mogę uczestniczyć w zajęciach w danym terminie?
Obecność na niektórych zajęciach jest obowiązkowa i stanowi podstawę do zaliczenia przedmiotu, a nawet całego toku studiów. Informację o nieobecności należy niezwłocznie przekazać prowadzącemu zajęcia. Jednocześnie należy poprosić wykładowcę o wyznaczenie dodatkowego zadania do wykonania w domu pozwalającego taką nieobecność ”odrobić” (Uwaga! Ze względu na charakter niektórych zajęć takie rozwiązanie nie zawsze będzie możliwe do zastosowania). O ustaleniach ws. uzyskania zaliczenia poczynionych z wykładowcą należy poinformować sekretariat studiów podyplomowych drogą mailową.
Jak zalogować się do systemu USOS?
Słuchacze, którzy nie studiowali wcześniej na UW, zalogują się do systemu USOS za pomocą tego samego loginu i hasła jak podczas logowania do systemu IRK (loginem jest numer pesel, hasło takie samo jak to ustanowione podczas rejestracji na rekrutację w systemie IRK). W razie problemów z logowaniem zachęcamy do zresetowania hasła za pośrednictwem opcji widocznej w panelu logowania. Słuchacze, którzy są absolwentami UW i posiadali wcześniej konto w USOSie, muszą zalogować się do systemu tak samo jak dotychczas. W razie problemów z logowaniem również prosimy o próbę zresetowania hasła – wiadomość przyjdzie na adres mailowy podany w systemie USOS.
Gdzie znajdę numer konta na który wpłacam czesne?
Słuchacze, którzy samodzielnie opłacają studia dokonują wpłat na indywidualny numer konta generowany dla każdego słuchacza. Numer rachunku widoczny jest w USOSie po zalogowaniu się do systemu. Aby znaleźć numer konta do wpłat należy przejść kolejno do modułów: dla studentów > płatności FK > konta bankowe uczelni.

Słuchacze, którzy studia mają opłacane przez firmę, pracodawcę, instytucję lub płacące w imieniu własnej działalności gospodarczej zamiast na indywidualny numer konta z systemu USOS wpłat dokonują na konto główne Wydziału Psychologii:

UNIWERSYTET WARSZAWSKI
WYDZIAŁ PSYCHOLOGII
00-927 WARSZAWA
UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
NIP: 525-001-12-66
KONTO: BANK MILLENNIUM
44116022020000000060849470

Jak mogę skontaktować się z prowadzącym zajęcia?
Z wykładowcami zatrudnionymi na stałe na Wydziale Psychologii UW słuchacze mogą bezpośrednio skontaktować się drogą mailową, korzystając z adresów mailowych podanych na stronie Wydziału. Z wykładowcami niezatrudnionymi na stałe na Wydziale Psychologii UW słuchacze powinni kontaktować się za pośrednictwem sekretariatu – prośbę lub pytanie należy przesłać drogą mailową na adres sekretariatu, skąd zostanie ona przekazana do wskazanego wykładowcy. Odpowiedź prześlemy niezwłocznie po jej otrzymaniu.
Jak mogę zrezygnować ze studiów?
Informację o rezygnacji ze studiów należy przekazać do sekretariatu studiów podyplomowych za pośrednictwem podania zaadresowanego do kierownika studiów. Podanie można złożyć osobiście, przesłać drogą elektroniczną (czytelny skan) lub pocztą.

Dla absolwentów

Kiedy mogę odebrać świadectwo ukończenia studiów?
W przypadku ukończenia studiów podyplomowych w terminie oraz uzyskania przez słuchacza wszystkich zaliczeń, świadectwo powinno być gotowe do odbioru w terminie ok. 2-4 tygodni od daty zakończenia zajęć. O możliwości odbioru świadectwa słuchacz informowany jest drogą mailową. Możliwe jest również otrzymanie świadectwa przez słuchacza za pośrednictwem poczty. W przypadku ukończenia studiów w innym terminie okres oczekiwania na świadectwo może ulec przedłużeniu i będzie ustalany indywidualnie.
Jak mogę otrzymać duplikat świadectwa?
Duplikat świadectwa wystawiany jest w przypadku zgubienia lub zniszczenia oryginalnie wystawionego dokumentu. Potrzebę otrzymania duplikatu świadectwa należy zgłosić drogą mailową do sekretariatu studiów podyplomowych. Wystawienie duplikatu świadectwa wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty w wysokości 45 zł. Informacje o tym, jak dokonać płatności zostaną przesłane w odpowiedzi na wiadomość mailową w tej sprawie przesłaną do sekretariatu.
Jak mogę wznowić swoje uczestnictwo w studiach podyplomowych?
Nie ma możliwości wznowienia uczestnictwa w studiach podyplomowych, zgodnie z obowiązującym regulaminem studiów podyplomowych UW, z 30.09.2021 r.