Psychologia w praktyce – efektywność osobista w życiu zawodowym i prywatnym

Psychologia w praktyce – efektywność osobista w życiu zawodowym i prywatnym
O studiachRekrutacjaCzesneProgram studiówPlan zjazdówWykładowcy

mirosława huflejt-łukasik zdjęcie

 

dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik prof. ucz.
kierownik studiów

 

Rekrutacja rusza już 13 maja 2024!

 

Głównym celem studiów jest rozwinięcie umiejętności psychologicznych i społecznych przydatnych w codziennym funkcjonowaniu uczestników zarówno w środowisku pracy, jak i poza nim. W szczególności celami studiów jest podniesienie umiejętności uczestników w poniższych obszarach:

 • komunikacja interpersonalna
 • komunikacja asertywna
 • negocjacje,
 • wystąpienia publiczne,rozpoznawanie emocji i zarządzanie emocjami
 • radzenie sobie z nadmiernym stresem
 • budowanie dobrych relacji w pracy
 • radzenie sobie w sytuacji konfliktu
 • kreatywne rozwiązywanie problemów
 • efektywne zarządzanie sobą w czasie
 • ustalanie, planowania i realizacja celów
 • automotywacja i motywowanie innych
 • znajdowanie równowagi praca-dom
 • dbanie o własny dobrostan.

Dla kogo:

Adresatami studiów „Psychologia w praktyce..” są:

 • absolwenci studiów wyższych (magisterskich lub licencjackich), niezależnie od ukończonego kierunku studiów
 • osoby, które dążą do rozwoju swoich kompetencji psychologicznych i społecznych
 • osoby, które dostrzegają znaczenie wykorzystania kompetencji psychologicznych i społecznych w codziennym życiu prywatnym i zawodowym

O studiach – w skrócie:

 • 2 semestry
 • 204 godziny dydaktyczne
 • zjazdy średnio co 2 tygodnie
 • zajęcia w soboty i niedziele
 • absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na UW

____________________________________

 

 

 

Limit miejsc
Limit miejsc: 51

Na studia będą przyjmowane osoby posiadające wykształcenie wyższe (magisterskie lub licencjackie). O przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Terminy
 • Termin rekrutacji: 13.05.2024-3.10.2024
 • Rozpoczęcie studiów: 26-27.10.2024
Jak się zarejestrować?

 

Czesne w roku akademickim 2024/2025

a) jednorazowo za cały rok akademicki:
9 900 PLN – płatność do 16.10.2024 r.

b) w dwóch ratach:
I rata:  5 200 PLN – płatność do 16.10.2024
II rata: 5 200 PLN – płatność do 31.01.2025 r.
Łącznie: 10 400 PLN

c) w czterech ratach:
I rata: 2 725 PLN – płatność do 16.10.2024
II rata: 2 725 PLN – płatność do 30.11.2024 r.
III rata: 2 725 PLN – płatność do 31.01.2025 r.
IV rata: 2 725 PLN – płatność do 30.03.2025 r.
Łącznie: 10 900 PLN

Prosimy o wpłaty w wyznaczonych datach, najlepiej kilka dni przed upływającym terminem. System finansowy UW potrzebuje kilku dni na zaksięgowanie wpłaty.  Jako instytucja publiczna jesteśmy zobligowani do naliczania odsetek za nieterminowe wpłaty.

Faktury
Regulamin umów o warunkach odpłatności za studia podyplomowe oraz wystawiania Faktur VAT za czesne na studiach podyplomowych na Wydziale Psychologii UW

1. Umowa dwustronna o warunkach odpłatności za studia podyplomowe przy samodzielnym opłacaniu studiów przez Słuchacza oraz FV na dane Słuchacza:

 • Umowa podpisywana między Słuchaczem oraz Uniwersytetem Warszawskim, figurującym w umowie jako „Uczelnia”, reprezentowanym przez Dziekana Wydziału Psychologii UW.
 • Umowa w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (jednym dla Słuchacza, jednym dla Uczelni), podpisywana jest przez Słuchacza podczas trwania rejestracji na studia.
 • Po podpisaniu umowy dwustronnej, Słuchacz może otrzymać fakturę za naukę na studiach podyplomowych wystawioną na dane Słuchacza. Prośbę o wystawienie faktury Słuchacz zgłasza każdorazowo (mailowo lub osobiście) do sekretariatu studiów podyplomowych wypełniając wniosek o wystawienie faktury. Faktury wystawiane są zawsze na dane słuchacza.
 • Po podpisaniu umowy dwustronnej nie ma możliwości otrzymania FV na dane firmy/ pracodawcy/ instytucji/ własnej działalności gospodarczej.

2. Umowa trójstronna o warunkach odpłatności za studia podyplomowe przy całościowym lub częściowym opłacaniu studiów przez Podmiot finansujący oraz FV na dane Słuchacza z  Podmiotem finansującym jako płatnikiem:

 • Umowa podpisywana między Słuchaczem, Podmiotem finansującym oraz Uniwersytetem Warszawskim, figurującym w umowie jako „Uczelnia”, reprezentowanym przez Dziekana Wydziału Psychologii UW.
 • W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, Słuchacz podpisuje Umowę w imieniu własnym oraz właściciela działalności.
 • Umowa w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, (jednym dla Słuchacza, jednym dla Podmiotu finansującego oraz jednym dla Uczelni), podpisywana jest przez Słuchacza w trakcie trwania rejestracji na studia.
  Faktury VAT na dane Słuchacza z danymi Podmiotu finansującego jako płatnika podane w umowie trójstronnej wystawiane będą po zgłoszeniu tego przez  Słuchacza, który uzupełnia odpowiedni wniosek i przesyła go do sekretariatu. Konieczne jest każdorazowe zgłoszenie zapotrzebowania na fakturę, najlepiej niezwłocznie po wpłacie.  
 • Faktury wystawiane są zawsze na dane Słuchacza z danymi Podmiotu finansującego wskazanego jako płatnika.

Wniosek o fakturę (kliknij by pobrać)

Program studiów PwP, od 2023_2024

Efekty-uczenia-sie-od-2023_2024_PWP

Studia liczą 204 godziny dydaktyczne, w tym 60 godzin wykładów oraz 144 godziny warsztatów.

ZASADY UKOŃCZENIA STUDIÓW
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych przez słuchacza jest zaliczenie wszystkich zajęć (uzyskanie 39 punktów ECTS) i uzyskanie pozytywnych ocen z 6 testów. Ocena końcowa ustalana będzie na podstawie średniej uzyskanej w 6 testach kończących wykłady.

Słuchacz może opuścić tylko dwa zjazdy warsztatowe.

Istnieje możliwość odrobienia opuszczonych zjazdów z kolejną edycją.

1. Psychologia emocji i motywacji
(Czyli opowieść o tym jakie miejsce zajmują i jaką rolę pełnią w naszym życiu odczuwane emocje i motywacja do działania)
wykład
Podstawowym celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy z wiedzą na temat uwarunkowań, natury i konsekwencji procesów emocjonalnych i motywacyjnych w życiu człowieka. Przedstawione zostanie rozróżnienie na refleksyjne i automatyczne systemy emocji i motywacji. Omawiane zjawiska będą analizowane zarówno z perspektywy badań i teorii psychologicznej, jak i w kontekście codziennego funkcjonowania człowieka oraz potencjalnych zastosowań przekazywanej wiedzy w praktyce zawodowej i w relacjach interpersonalnych.

2. Psychologia społeczna
(Czyli opowieść o tym, jak inni ludzie oddziałują na nas i jak kształtują się nasze przekonania)
wykład
Zasadniczym celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami uwarunkowań społecznego funkcjonowania jednostki w grupie, relacji międzygrupowych, a także poznanie reguł rządzących spostrzeganiem społecznym oraz mechanizmów stojących za zmianą i modyfikacją postaw oraz relacji międzygrupowych. Omawiane zagadnienia będą dyskutowane zarówno z poziomu teorii psychologicznej, jak i w kontekście potencjalnych zastosowań w kontekście funkcjonowania w miejscu pracy oraz kierowania zespołem i organizacją.

3. Psychologia różnic indywidualnych
(Czyli krótka opowieść o temperamencie i stylach poznawczych i ich oddziaływaniu na nasze codzienne funkcjonowanie)
wykład
Przedmiotem wykładu będzie przedstawienie w zarysie historii oraz najnowszych ustaleń badawczych psychologii temperamentu oraz zagadnień związanych ze stylami poznawczymi. Przedstawiona zostanie również rola temperamentu i stylów poznawczych w codziennym funkcjonowaniu człowieka.

4. Psychologia poznawcza
(Czyli opowieść o uważności, uczeniu się, zapamiętywaniu i przypisywaniu znaczenia nowym informacjom)
wykład
Wykłady mają na celu przybliżenie uczestnikom wiedzy psychologicznej (popartej wynikami badań naukowych) z zakresu wybranych procesów poznawczych. Opisywane będą głównie mechanizmy poznania społecznego, które uczestnicy mogą identyfikować w swoim codziennym życiu zawodowych i prywatnym. Uzyskana wiedza może przydać się w lepszym rozumieniu procesów spostrzegania, interpretowania sytuacji czy podejmowania decyzji.
5. Psychologia organizacji i pracy
(Czyli opowieść o człowieku w różnorodnym środowisku pracy)
wykład
Celem wykładu jest przegląd zagadnień psychologii organizacji i pracy, tworzący ramę i wprowadzenie do wykładów i warsztatów skoncentrowanych na specyficznych wyzwaniach funkcjonowania ludzi w organizacjach i umiejętnościach przydatnych w zwiększaniu efektywności i dobrostanu pracowników, zespołów, organizacji.
6. Psychologia ekonomiczna
(Czyli opowieść o tym, jak być świadomym konsumentem i jak zarządzać swoimi finansami)
wykład
Wykłady będą przedstawiały psychologiczne czynniki determinujące codzienne wybory finansowe, zwiększą świadomość konsumencką uczestników i pokażą im jak mądrze gospodarować ograniczonym budżetem.
7. Skuteczne komunikowanie się
(Czyli jak mówić by nas słuchano i jak słuchać by dobrze zrozumieć)
warsztat
Warsztat ma na celu doskonalenie umiejętności efektywnego komunikowania się, zarówno werbalnego, jak i niewerbalnego.
8. Zarządzanie emocjami
(Czyli jak sprawić bym to ja rządził emocjami a nie one mną)
warsztaty
Celem warsztatu jest nauczenie uczestników mechanizmów leżących u podłoża emocji, a zwłaszcza tych, które umożliwiają ich samokontrolę czy regulację.
9. Psychologia osiągnięć
(Czyli jak sprawić by się chciało i jak przekuć chęć w działanie)
warsztaty
Zajęcia dostarczają wiedzę na temat uwarunkowań przedsiębiorczości oraz stawiania i realizowania celów oraz umiejętności skutecznego formułowania celów, planowania ich realizacji, pracy nad przekonaniami związanymi z celami. Ponadto podczas warsztatu wiedza dotycząca źródeł motywacji zostanie przełożona na świadomość indywidualnej motywacji oraz umiejętność automotywowania się do konkretnych celów, a także uruchamiania własnych mocnych stron i zasobów.
10. Efektywne zarządzanie sobą w czasie
(Czyli jak zrealizować to co zaplanowałem na dziś zanim zerwę kartkę z kalendarza)
warsztaty
Warsztaty będą miały na celu doskonalenie umiejętności efektywnego zarządzania sobą w czasie. Zajęcia dostarczą narzędzi i technik pozwalających diagnozować przeszkody utrudniające zarządzanie sobą w czasie oraz usprawniać realizację zadań i celów w ograniczonym czasie.
11. Autoprezentacja i wystąpienia publiczne
(Czyli jak zrobić dobre wrażenie i skutecznie mówić do audytorium)
warsztaty
Celem zajęć jest dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności pomagających im świadomie kształtować swój wizerunek w oczach innych, a przede wszystkim radzić sobie dobrze w sytuacjach publicznych wystąpień.
12. Trening asertywnego komunikowania się w pracy
(Czyli jak wyrażać własne potrzeby i uczucia, szanując prawa swoje i rozmówcy)
warsztaty
Zajęcia mają na celu doskonalenie asertywności w obszarze komunikacji interpersonalnej oraz poczucia własnej wartości, zgodnie z akcentowaniem własnych praw oraz szanowaniem praw innych osób. Uczestnicy na podstawie mini-wykładów, dyskusji, ćwiczeń indywidualnych i grupowych będę mieli okazję zarówno do poszerzenia wiedzy na temat asertywności jak i doskonalenia umiejętności asertywnego zachowania się.
13. Budowanie relacji z współpracownikami i z przełożonym
(Czyli jak budować konstruktywne relacje w środowisku pracy)
warsztaty
Celem zajęć jest trenowanie umiejętności pomagających budować konstruktywne relacje w pracy, mimo trudnych sytuacji i napięć.
Uwzględnione zostaną różne relacje służbowe.
14. Metody rozwiązywania konfliktów
(Czyli jak budować porozumienie w szczególnie trudnych sytuacjach)
warsztaty
Warsztat będzie obejmował tematykę konfliktu i metod jego rozwiązywania. Podczas zajęć omówiona zostanie dynamika konfliktu, typowe zachowania ludzi w sytuacji konfliktu.
15. Negocjacje
(Czyli jak osiągnąć rozwiązanie możliwie optymalne dla wszystkich stron)
warsztaty
Celem warsztatu jest doskonalenie umiejętności negocjacyjnych, w szczególności jako umiejętności rozwiązywania konfliktów i budowania współpracy wewnątrz i między organizacjami, zespołami, społecznościami. Podstawowymi metodami dydaktycznymi są gry symulacyjne.
16. Trening budowania dobrostanu i równowagi w życiu (work-life balance)
(Czyli jak zadbać o swój komfort w codziennym natłoku spraw i jak nie dać się stresowi)
warsztaty
Celem warsztatu jest wzmocnienie w uczestnikach umiejętności dbania o swój dobrobyt poprzez efektywne zarządzanie sobą w sytuacji stresowej i w sytuacji zmiany, utrzymywanie równowagi między pracą a życiem prywatnych (work-life balance) oraz poznanie własnych wartości.
17. Coaching ścieżki kariery
(Czyli jak zaplanować swoją przyszłość by zrealizować swoje marzenia)
warsztaty
Zajęcia będą miały charakter warsztatu rozwojowego. W jego trakcie uczestnicy będą mieli okazję zwiększyć świadomość swoich osobistych celów zawodowych, zaplanować ścieżkę ich realizacji oraz doświadczyć działania technik coachingowych przydanych podczas planowania realizacji zamierzeń i budowania motywacji.

 

Zastrzegamy sobie możliwość zmiany terminu zajęć z powodu nieprzewidzianych okoliczności (np. nagłej choroby wykładowcy).

Plan zajęć z podziałem na grupy, na rok akademicki 2023/24 (kliknij niżej, aby pobrać)

Plan zajęć dla gr. I, 2023/24

Plan zajęć dla gr. II, 2023/24

Rok akademicki 2023/2024

Semestr I

Terminy zjazdów:

07-08.10.2023 r.

21-22.10.2023 r.

25-26.11.2023 r.

09-10.12.2023 r.

27-28.01.2024 r.

03-04.02.2024 r.

17-18.02.2024 r.

Semestr II

Terminy zjazdów:

02-03.03.2024 r.

16-17.03.2024 r.

06-07.04.2024 r.

20-21.04.2024 r.

18-19.05.2024 r.

08-09.06.2024 r.

 

Kierownik studiów podyplomowych:

mirosława huflejt-łukasik zdjęcie

dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik prof. ucz.

Prezes Zarządu CC Innovation. Twórczyni metody usług dla organizacji Multi-Level Concept oraz Szkoły Coachingu i Pracy z Grupami MLC. Pionierka coachingu w Polsce, senior coach i superwizor The European Coaching Federation (EuCF), akredytowany coach i superwizor Izby Coachingu. Laureatka nagrody „Skrzydła za dbałość o standardy coachingu” przyznanej – podczas Gali z okazji 15-lecia coachingu w Polsce – przez całe środowisko coachów: Stowarzyszenie Coachów Polskich, Izbę Coachingu, ICF (International Coach Federation) i EMCC (European Mentoring and Coaching Council).

Pracownik Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, autorka studiów podyplomowych – ,,Coaching w organizacji” oraz współautorka studiów ,,Psychologia w coachingu”, ,,Psychologia w praktyce – efektywność osobista w życiu zawodowym i prywatnym” oraz realizowanych na ALK ,,Coaching zespołów w podejściu MLC’’. Ponadto wykładowca na studiach: ,,Psychologia zachowań rynkowych”, ,,Psychologiczne podstawy komunikacji medialnej”, ,,Psychologia dla liderów” oraz w Wydziale Zarządzania ,,Doradztwo zawodowe”. W SWPS prowadziła zajęcia na studiach podyplomowych ,,Psychologia klienta w marketingu usług”, ,,Praktyczna psychologia społeczna”, ,,Metodyka i psychologia zarządzania projektami”, a na UMCS – w ramach studiów ,,Coaching i mentoring”. Prowadziła też zajęcia w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN na studiach ,,Executive Doctor of Business Administration Program”.

Ponad 25 lat pracuje z klientem indywidualnym oraz z zespołami, zarządami firm i kluczowymi menedżerami w organizacjach. Wspiera klientów konsultacjami specjalizując się w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, w tym pozyskiwaniem odpowiednich pracowników i efektywnością ich pracy, rozwiązywaniem problemów, także w obszarze wyznaczania kierunku firmy – wizji i strategii, planowania i wdrażania zmian w organizacji. Prowadzi coaching indywidualny i zespołowy, a także szkolenia dotyczące tworzenia zespołów i kierowania nimi, rozwijające umiejętności z zakresu komunikowania się, rozwiązywania trudnych, konfliktowych sytuacji, organizowania czasu pracy, radzenia sobie ze stresem.

W swojej pracy jest nastawiona przede wszystkim na dostarczanie konkretnych, potrzebnych kompetencji oraz wspieranie potencjału istniejącego w ludziach. Zajmujące są dla niej te dziedziny i sytuacje, w których można twórczo zastosować psychologiczne metody dla budowania konkretnych, lepszych rozwiązań.

dr Katarzyna Sekścińska
katarzyna sekścińska zdjęcieDoktor psychologii, ukończyła Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Menadżerskie, ekonomistka, zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Psychologii Społecznej (Zespół organizacji i pracy) na Wydziale Psychologii UW.

Jej zainteresowania naukowe skupiają się przede wszystkim wokół zagadnień psychologii ekonomicznej, psychologii pracy, psychologicznych determinant podejmowania decyzji (w tym również decyzji ryzykownych). Wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii wykorzystuje w praktyce, prowadząc warsztaty i treningi, m.in. zakresu komunikacji, prowadzenia i pracy w grupie, kontroli i zarządzania emocjami, podstawowych umiejętności psychologicznych i zarządzania sobą w czasie.

Jest autorką kilkunastu publikacji naukowych w krajowych i międzynarodowych czasopismach oraz kilkudziesięciu wystąpień konferencyjnych na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Członkini 6 międzynarodowych towarzystw naukowych (m.in. International Association of Applied Psychology, International Association for Research in Economic Psychology, Society for Personality and Social Psychology).

prof. dr hab. Bogdan Zawadzki
bogdan zawadzki zdjęcieProfesor doktor habilitowany, profesor zwyczajny Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Opublikował prace z zakresu psychologii różnic indywidualnych: psychologii temperamentu i obszarów pokrewnych – diagnostyki psychologicznej, genetyki zachowania oraz traumatycznego stresu. Najnowsze badania dotyczą wpływu katastroficznych wydarzeń na zdrowie psychiczne osób poszkodowanych oraz terapii zaburzeń pourazowych.

dr Dorota Kobylińska
dorota kobylińska zdjęcieOd roku 2003 adiunkt na Wydziale Psychologii UW (absolwentka tego wydziału oraz Zarządzania i Marketingu na SGH). Wykładowca, trener oraz coach biznesu.

Prowadzi zajęcia z zakresu psychologii osobowości, emocji i motywacji oraz pracy z grupą. Jej zainteresowania naukowe dotyczą głównie psychologii emocji (w tym: emocji nieświadomych oraz mózgowych mechanizmów emocji), regulacji emocji, wspierania rozwoju osobowości.

Brała udział w ponad trzydziestu psychologicznych konferencjach międzynarodowych i krajowych. Członek European Association of Social Psychology, Society of Personality and Social Psychology oraz Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej. Specjalizuje się w szkoleniach z komunikacji interpersonalnej, inteligencji emocjonalnej oraz motywacji.

dr Rafał Stefański
rafał stefański zdjęcieDoktor psychologii, trener umiejętności miękkich, konsultant, coach.

Jako pracownik Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1988-1998 prowadził badania i zajęcia dydaktyczne w obszarach neuropsychologii społecznej, psychologii społecznej oraz psychologii organizacji i pracy. Od roku 1990 trener umiejętności miękkich (m.in. negocjacje i rozwiązywanie konfliktów, rozwiązywanie problemów, praca zespołowa, kierowanie i przywództwo). Jako konsultant wspiera organizacje w tworzeniu, wdrażaniu i rekonstrukcji systemów zarządzania zasobami ludzkimi. Pracuje jako coach, a także facylitator (sesji strategicznych, procesu rozwiązywania problemów, sesji kreatywności, budowania scenariuszy strategicznych a także debat i konsultacji społecznych). Jest autorem dydaktycznych gier symulacyjnych (negocjacje, podejmowanie decyzji, rozwiązywanie problemów, praca zespołowa). Prowadzi wykłady i ćwiczenia na Uniwersytecie Warszawskim, Politechnice Warszawskiej i Akademii Leona Koźmińskiego.

mgr Piotr Pawłowski
piotr pawłowski zdjęcieCoach, trener i konsultant CC Innovation. Absolwent i pracownik Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył dwuletni kurs z zakresu wspierania rozwoju psychologicznego ludzi przy Ośrodku „Synapsis”. Certyfikat Mistrza NLP zdobył w Polskim Instytucie NLP. Posiada Europejski Certyfikat Psychoterapii (ECP). Certyfikowany coach MLC. Akredytowany coach i superwizor Izby Coachingu.

Współpracował z Warszawską Grupą Konsultingową Sp. z o. o. jako konsultant, członek zespołu prowadzącego audyty menedżerskie oraz kierownik projektu badań satysfakcji pracowniczej. Udziela konsultacji w obszarach dotyczących selekcji, rekrutacji, budowania zespołów.

Prowadzi coaching w organizacjach. Z menedżerami różnych szczebli pracował nad rozwojem konkretnych umiejętności menedżerskich, zarządzaniem emocjami, autoprezentacją. Z zespołami pracował nad rozwiązywaniem konfliktów, optymalizacją współpracy, tworzeniem wspólnej wizji. W coachingu osobistym wspierał klientów w procesie zmian życiowych, planowaniu ścieżki kariery, radzeniu sobie ze stresem.

Od wielu lat pracuje jako trener. Prowadzi szkolenia poświęcone nawiązywaniu kontaktu, przywództwu, asertywności, autoprezentacji, komunikacji interpersonalnej w sytuacjach problemowych, inteligencji emocjonalnej.

W Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego prowadzi zajęcia dla studentów specjalizacji „Psychoterapia” oraz warsztaty na studiach podyplomowych „Coaching w organizacji”, “Psychologia zarządzania personelem”, „Psychologia dla liderów”. Współpracował również ze Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej jako wykładowca i trener, m.in. prowadząc zajęcia na studiach podyplomowych „Metodyka i psychologia zarządzania projektami”, “Praktyczna psychologia społeczna”, a także zajęcia z psychometrii na studiach magisterskich. W CC Innovation prowadzi m.in. zajęcia w ramach Szkoły Coachingu i Pracy z Grupami MLC.

W pracy z ludźmi nastawiony na wsparcie w poszukiwaniu nowych perspektyw i naukę umiejętności. Pamięta o sile pozytywnych emocji.

mgr Jan Jędrzejczyk

Coach, trener, konsultant w CCInnovation, certyfikowany Coach MLC, psychoterapeuta w podejściu neurolingwistycznym, członek Intelligence Cognition Emotion LAB na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje jako coach m.in. z podnoszeniem własnej efektywności, wzmacnianiem pewności siebie, budowaniem determinacji do osiągania celów, dbaniem o równowagę życiową, ograniczaniem stresu i planowaniem kariery oraz jako psychoterapeuta wspierając osoby doświadczające trudności psychicznych. Pracuje eklektycznie, korzystając z różnorodnych technik psychoterapeutycznych i coachingowych. W ten sposób stara się za każdym razem dopasować metody pracy do indywidualnych potrzeb osoby. W pracy zależy mu na prawdziwych i trwałych efektach u klientów, dlatego opiera ją o wiedzę naukową. Od lat zafascynowany psychologią i jej zastosowaniami we wprowadzaniu zmian. Przekuwa najnowsze badania naukowe w praktykę, by służyły budowaniu lepszego życia. Na Wydziale Psychologii Uniwersytetu zajmuje się badaniami naukowymi nad uwarunkowaniami siły woli oraz prowadzeniem zajęć dotyczących m.in. psychologii motywacji i coachingu wielopoziomowego na studiach magisterskich i podyplomowych.

mgr Grzegorz Zawiłowski
mgr Michał Skoniecki

Coach, trener i konsultant. Certyfikowany Coach MLC. Absolwent Psychologii i Filozofii na Uniwersytecie Warszawskim oraz Zarządzania na Politechnice Warszawskiej. Specjalizuje się w psychologii biznesu i wspieraniu rozwoju osobowości. Przedsiębiorca, menedżer, praktyk marketingu i sprzedaży. Pracuje z klientami w tematach związanym z biznesem, rozwojem kariery, finansami i relacjami międzyludzkimi.
Od strony naukowej prowadzi badania w zakresie motywacji oraz wpływu perspektywy czasowej na dobrostan. Pisze również doktorat z tematyki oddziaływania warsztatów szkoleniowych na dobrostan psychiczny.
W praktyce wdraża projekty, konsultuje, prowadzi treningi, warsztaty, szkolenia oraz wykłady.
Pomaga ludziom rozwijać się w życiu zawodowym jak i osobistym: w przyspieszaniu tempa rozwoju, udoskonalaniu osiągnięć i podnoszeniu jakości życia. Skuteczne wdraża techniki zarządzania w organizacjach redukując ich koszty i zwiększając zyski. Dzięki jego szkoleniom klienci biznesowi podejmują trafniejsze decyzje, polepszają efekty działania i pełniej korzystają ze swoich możliwości.
Słucha, obserwuje i przystosowuje własne podejście do indywidualnych potrzeb odbiorcy. Nieustannie też rozwija się poprzez naukę nowych rzeczy. Jako Arystotelik w swoim życiu stara się kierować zasadą złotego środka, wierząc, że jest to najrozsądniejsza forma rozwoju.