Psychologia pozytywna w praktyce – trener umiejętności psychospołecznych

<b>Psychologia pozytywna w praktyce – trener umiejętności psychospołecznych</b>
O studiachRekrutacjaCzesneProgram studiówPlan zjazdówWykładowcy

 

„Wiele badań wskazuje, że zależność przyczynowo-skutkowa pomiędzy szczęściem a tym co się dzieje w naszym życiu jest czasami inna, niż nam się wydaje. Szczęście to nie tylko końcowy produkt naszych dążeń – szczęście to dopiero początek.”

maciej stolarski zdjęcie

 

dr hab. Maciej Stolarski, prof. ucz.
kierownik studiów

 

 

Psychologowie, pedagodzy, filozofowie i ekonomiści nieustannie powracają do pytania o to, co tak naprawdę sprawia, że człowiek może powiedzieć o sobie: jestem szczęśliwy. W sposób szczególny nad tym zagadnieniem pochyla się psychologia pozytywna – dziedzina zajmująca się uwarunkowaniami i konsekwencjami dobrostanu, szczęścia i satysfakcjonującego życia. Chcąc być doskonałym trenerem warto poświęcić nieco czasu na zdobycie nowych praktycznych umiejętności, które zapewnia kierunek Psychologia pozytywna w praktyce.

Cel studiów

Celem studiów podyplomowych jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu psychologii pozytywnej, a nade wszystko rozwój praktycznych kompetencji trenerskich, pozwalających na wykorzystanie owej wiedzy w praktyce. W trakcie zajęć najlepsi specjaliści w dziedzinie przekażą nie tylko niezbędną wiedzę, ale także pokażą, jak przełożyć ją na praktyczne i skuteczne działanie, które trener będzie mógł przełożyć na realną pomoc ludziom poszukującym kreatywnych sposobów na zwiększenie swojego potencjału i podniesienie jakości życia. 

Dla kogo?

Studia dedykowane są osobom posiadającym wykształcenie wyższe magisterskie lub licencjackie; absolwentom kierunków związanych z szeroko pojętą pracą z ludźmi, a także osobom, które są w stanie udokumentować doświadczenie w tym zakresie (np. praca w dziale HR, edukacja, trenerzy) – niezależnie od ukończonego kierunku studiów.

Studia przeznaczone są dla tych osób, które pracują z ludźmi i pragną wspierać ich dążenia do optymalnego wykorzystania własnego potencjału oraz przyczyniać się do zwiększenia jakości życia.

Program studiów spełnia kryteria szkolenia podstawowego potrzebnego do uzyskania rekomendacji I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (trener warsztatu umiejętności psychospołecznych). Po ich ukończeniu i samodzielnym przeprowadzeniu wymaganej liczby treningów (w tym dwóch pod superwizją) uczestnik może uzyskać licencję trenera umiejętności psychospołecznych PTP (jeśli jest absolwentem studiów psychologicznych na poziomie magisterskim i członkiem PTP).

O studiach w skrócie

 • 2 semestry
 • 268 godzin dydaktycznych
 • zjazdy średnio co 2 tygodnie
 • zajęcia w soboty i niedziele (oprócz treningu interpersonalnego, który trwa 4 dni)
 • absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na UW

Czym jest psychologia pozytywna? Posłuchaj wywiadów z kierownikiem studiów dr. hab. Maciejem Stolarskim, prof. ucz. w Radio RDC!

TRWA DODATKOWA TURA REKRUTACJI! TYLKO DO 3.10.2022!

Na studia zapraszamy osoby posiadające wykształcenie wyższe magisterskie lub licencjackie; absolwenci kierunków związanych z szeroko pojętą pracą z ludźmi, a także osoby, które są w stanie udokumentować doświadczenie w tym zakresie (np. praca w dziale HR, edukacja, trenerzy) – niezależnie od ukończonego kierunku studiów.

Limit miejsc
Limit miejsc: 32 osoby
O przyjęciu na studia decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej.
Rozmowa kwalifikacyjna
O przyjęciu kandydata na studia decyduje wynik rozmowy wstępnej.

Rozmowa to szansa dla nas, by lepiej poznać naszych kandydatów i zadbać o powstanie grupy inspirujących siebie nawzajem jednostek. Chcemy skonfrontować się z Państwa oczekiwaniami i potrzebami, by móc jak najlepiej towarzyszyć Państwu podczas trwania studiów.

Zaproszone osoby zapytamy o motywację, kompetencje i ewentualne staże oraz doświadczenia zawodowe w zakresie pracy z jednostkami i grupami. Rozmowa będzie punktowana na skali od -10 do 20. Ocena będzie dokonywana niezależnie przez wszystkich członków komisji; na podstawie zsumowanych ocen tworzona będzie lista rankingowa, stanowiąca podstawę wyboru kandydatów.

Terminy
 • Rozpoczęcie rekrutacji: pierwsza połowa lipca 2022 r.
 • Rozmowy kwalifikacyjne:  23-24.09.2022 r.
 • Rozpoczęcie studiów: październik 2022 r.
Etap pierwszy (rejestracja)

1. Kandydat rejestruje się na stronie Internetowej Rejestracji Kandydatów UW. Podczas zakładania konta należy uzupełnić wszystkie dane personalne oraz dotyczące dotychczasowej edukacji.

2. Następnie należy wybrać kierunek i wypełnić w systemie dodatkowe dokumenty – życiorys zawodowy i ewentualną ankietę (w zależności od kierunku studiów) oraz załączyć zdjęcie w formie elektronicznej.

3. Kandydat ma obowiązek wnieść opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł. Brak opłaty rekrutacyjnej uniemożliwia dalsze postępowanie rekrutacyjne.

4. Pod koniec terminu rejestracji skontaktujemy się telefonicznie z każdym z Kandydatów, by umówić dokładny termin rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowy kwalifikacyjne będą się odbywać 23-24.09. i przede wszystkim będą sprawdzały motywację oraz kompetencje do podjęcia danych studiów.

Etap drugi (decyzja Komisji Rekrutacyjnej)

1. Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję o przyjęciu/ nieprzyjęciu Kandydata na studia na podstawie zgłoszenia i wyniku rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o przyjęciu/ nieprzyjęciu na studia zostanie przekazania Kandydatowi drogą elektroniczną.

2. W zależności od wyniku rekrutacji generowana jest pisemna decyzja o przyjęciu/nieprzyjęciu na studia, która jest wysyłana do każdego z Kandydatów za pomocą systemu IRK.

Etap trzeci (po przyjęciu na studia)

1. Osoby przyjęte otrzymują drogą elektroniczną wiadomość zawierającą informacje organizacyjne.

2. Kolejnym krokiem jest wydrukowanie dokumentów rekrutacyjnych z systemu IRK UW (podanie o przyjęcie na studia, życiorys zawodowy, ewentualnie wymagana ankieta), podpisanie ich i złożenie w sekretariacie studiów podyplomowych. Do dokumentów należy dołączyć oryginał bądź odpis dyplomu.

3. Dokumenty można przesłać na adres sekretariatu listem poleconym, dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem upoważnionej osoby trzeciej (wraz z pisemnym upoważnieniem).

4. W wyznaczonym terminie należy uiścić czesne za studia na indywidualne konto słuchacza lub na konto Wydziału (w zależności od sposobu finansowania studiów). Szczegóły odnośnie terminów płatności, umów oraz faktur znajdują się w zakładka CZESNE.

5. Podczas pierwszego zjazdu każdy Słuchacz zobowiązany jest do podpisania Umowy o odpłatności za studia. Umowy przygotowuje sekretariat. Więcej informacji odnośnie umów znajduje się w zakładka CZESNE. Wzory umów przesyłamy na prośbę kandydata drogą mailową.

 

Przejdź do INTERNETOWEJ REJESTRACJI KANDYDATÓW 

 

Czesne w roku akademickim 2022/2023 (PP8)

a) jednorazowo za cały rok akademicki:
9 500 PLN – płatność do 15.10.2022 r.

b) w dwóch ratach:
I rata: 4 850 PLN – płatność do 15.10.2022 r.
II rata: 4 850 PLN – płatność do 10.02.2023 r.
Łącznie: 9 700 PLN

c) w czterech ratach:
I rata: 2 475 PLN – płatność do 15.10.2022 r.
II rata: 2 475 PLN – płatność do 31.01.2023 r.
III rata: 2 475 PLN – płatność do 10.02.2023 r.
IV rata: 2 475 PLN – płatność do 30.04.2023 r.
Łącznie: 9 900 PLN

Faktury
Regulamin umów o warunkach odpłatności za studia podyplomowe oraz wystawiania Faktur VAT za czesne na studiach podyplomowych na Wydziale Psychologii UW

1. Umowa dwustronna o warunkach odpłatności za studia podyplomowe przy samodzielnym opłacaniu studiów przez Słuchacza oraz FV na dane Słuchacza:

 • Umowa podpisywana między Słuchaczem oraz Uniwersytetem Warszawskim, figurującym w umowie jako „Uczelnia”, reprezentowanym przez Dziekana Wydziału Psychologii UW.
 • Umowa w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (jednym dla Słuchacza, jednym dla Uczelni), podpisywana jest przez Słuchacza podczas pierwszego zjazdu.
 • Po podpisaniu umowy dwustronnej, Słuchacz może otrzymać fakturę za naukę na studiach podyplomowych wystawioną na dane Słuchacza. Prośbę o wystawienie faktury Słuchacz zgłasza każdorazowo (mailowo lub osobiście) do sekretariatu studiów podyplomowych wypełniając wniosek o wystawienie faktury. Faktury wystawiane są zawsze na dane słuchacza.
 • Po podpisaniu umowy dwustronnej nie ma możliwości otrzymania FV na dane firmy/ pracodawcy/ instytucji/ własnej działalności gospodarczej.

2. Umowa trójstronna o warunkach odpłatności za studia podyplomowe przy całościowym lub częściowym opłacaniu studiów przez Podmiot finansujący oraz FV na dane Słuchacza z  Podmiotem finansującym jako płatnikiem:

 • Umowa podpisywana między Słuchaczem, Podmiotem finansującym oraz Uniwersytetem Warszawskim, figurującym w umowie jako „Uczelnia”, reprezentowanym przez Dziekana Wydziału Psychologii UW.
 • W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, Słuchacz podpisuje Umowę w imieniu własnym oraz właściciela działalności.
 • Umowa w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, (jednym dla Słuchacza, jednym dla Podmiotu finansującego oraz jednym dla Uczelni), podpisywana jest przez Słuchacza w trakcie pierwszego zjazdu.
 • Faktury VAT na dane Słuchacza z danymi Podmiotu finansującego jako płatnika podane w umowie trójstronnej wystawiane będą po zgłoszeniu tego przez  Słuchacza, który uzupełnia odpowiedni wniosek (pobierz)i przesyła go do sekretariatu. Konieczne jest co najmniej  jednorazowe zgłoszenie zapotrzebowania na fakturę, najlepiej po pierwszej wpłacie.  
 • Potrzebę otrzymania faktury proforma Słuchacz zgłasza każdorazowo (mailowo lub osobiście) do sekretariatu studiów podyplomowych wypełniając wniosek o wystawienie faktury proforma.
 • Faktury wystawiane są zawsze na dane Słuchacza z danymi Podmiotu finansującego wskazanego jako płatnika.

 

Studia liczą 268 g. dydaktycznych, w tym 80 g. zajęć teoretycznych (wykłady i seminaria) oraz 188 g. ćwiczeń i warsztatów.

1. Wprowadzenie do psychologii pozytywnej
wykład – 6 godziny, 2 ECTS
dr hab. Maciej Stolarski, prof. ucz.
Zajęcia wprowadzające w tematykę studiów, mające na celu osadzenie słuchacza w kontekście psychologii pozytywnej. Przedstawione zostaną podstawowe koncepcje dobrostanu oraz historia rozwoju tego dynamicznie rozwijającego się nurtu współczesnej psychologii.
2. Trening interpersonalny
ćwiczenia – 40 godzin, 4 ECTS
mgr Monika Gregorczuk
Trening jest okazją, by poznać siebie i swój sposób funkcjonowania w grupie. Interakcje jakie zachodzą w grupie dają uczestnikom możliwość przyjrzenia się, jak w niej funkcjonują, w jaki sposób się komunikują i jak to wpływa na inne osoby. Służy pogłębieniu świadomości własnych myśli, uczuć i zachowań, lepszemu rozumieniu siebie i innych ludzi oraz eksperymentowaniu z nowymi, bardziej korzystnymi sposobami kontaktu. Obecność na 4 dniach treningu jest obowiązkowa.
3. Psychologia emocji - podejście pozytywne
wykład – 4 godziny, 1 ECTS
dr Dorota Kobylińska
Celem zajęć jest przedstawienie zarysu problematyki psychologii emocji, głównie w kontekście psychologii pozytywnej. Przedstawione będą krótko główne teorie emocji, funkcje emocji a także badania dotyczące źródeł i konsekwencji emocji pozytywnych.
4. Psychologia emocji - podejście pozytywne
seminarium – 12 godzin, 3 ECTS
dr Dorota Kobylińska
Uczestnicy będą mieli okazję do wzięcia udziału w szeregu ćwiczeń, które mają na celu nasilenie doświadczania emocji pozytywnych, odnalezienie tych sfer życia, które dają im najwięcej zadowolenia (rozumianego jako kombinacja doświadczania emocji pozytywnych oraz poczucia sensu) oraz nauczenie się strategii regulacji emocji negatywnych.
5. Psychologia społeczna
wykład – 12 godziny, 3 ECTS
dr hab. Maciej Stolarski, prof. ucz.
Wiedza i kompetencje z zakresu psychologii społecznej stanowią jeden z filarów psychologii pozytywnej. Celem niniejszych zajęć jest zapoznanie słuchaczy z najważniejszymi teoriami i wynikami badań psychologii społecznej. Zdobyta wiedza stanowić będzie punkt odniesienia dla ćwiczeń wykonywanych podczas warsztatów psychologii społecznej.
6. Trening Mindfulness
ćwiczenia – 8 godziny, 2 ECTS
mgr Dominika Pruszczak
7. Psychologia szczęścia (I)
seminarium – 8 godziny, 2 ECTS
dr Dorota Jasielska
Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z podstawowymi koncepcjami i ujęciami poczucia szczęścia w psychologii. Podczas wykładu zostaną zaprezentowane wyniki najważniejszych badań dotyczących uwarunkowań poczucia szczęścia oraz podstawowe wnioski z nich płynące.
8. Psychologia szczęścia (II): Trening budowania dobrostanu
ćwiczenia – 16 godzin, 3 ECTS
dr Dorota Jasielska
Celem zajęć jest zaprezentowanie metod budowania poczucia szczęścia, których skuteczność została potwierdzona naukowo. Podczas warsztatów uczestnicy zdobędą wiedzę na temat poszczególnych technik i możliwości wykorzystania ich, będą również mieli okazję przećwiczyć je w praktyce.
9. Pozytywne relacje interpersonalne: komunikacja
ćwiczenia – 16 godzin, 3 ECTS
mgr Monika Gregorczuk
Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności efektywnego porozumiewania się w sytuacjach interpersonalnych, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Uczestnicy będą mieli możliwość przyjrzenia się swoim mocnym i słabym stronom w relacjach z innymi, odkrycia swojego potencjału osobistego w sytuacjach komunikacyjnych oraz wypracowania nowych, bardziej efektywnych sposobów komunikowania się z innymi ludźmi.
10. Pozytywne relacje interpersonalne: asertywność
ćwiczenia – 16 godzin, 3 ECTS
mgr Monika Gregorczuk
Celem zajęć jest wprowadzenie uczestników do tematyki asertywności oraz nauczenie ich myślenia i zachowania zgodnego z założeniami asertywności. Główny nacisk położony będzie na umiejętności praktycznego zastosowania zaznajomionych technik.
11. Inteligencja emocjonalna
ćwiczenia – 16 godzin, 3 ECTS
dr Alicja Gniewek
Celem zajęć jest rozwijanie zdolności składających się na inteligencję emocjonalną w rozumieniu P. Saloveya i J. D. Mayera, a więc zdolności do rozpoznawania, rozumienia i regulacji emocji u siebie i innych oraz wykorzystywania emocji we wspieraniu myślenia i działania.
12. Czas a dobrostan: pozytywna psychologia temporalna
seminarium – 8 godziny, 2 ECTS
dr hab. Maciej Stolarski, prof. ucz.
Celem zajęć jest wprowadzenie uczestników w problematykę kluczowej z punktu widzenia psychologii pozytywnej koncepcji perspektywy czasowej Philipa G. Zimbardo. Na zajęciach przedstawione zostaną kluczowe wyniki badań z zakresu znaczenia perspektywy czasowej dla rozmaitych obszarów funkcjonowania człowieka, ze szczególnym naciskiem na kwestie szczęścia i dobrostanu.
13. Psychologia pozytywna w treningach umiejętności psychospołecznych
wykład – 4 godziny, 1 ECTS
dr Małgorzata Styśko-Kunkowska
Celem zajęć jest wprowadzenie wiedzy na temat podstawowych założeń współczesnego myślenia o treningach i warsztatach, o sposobach zastosowania idei psychologii pozytywnej w pracy warsztatowej i treningowej oraz zapoznane z modelem wiążącym proces edukacyjny z procesem grupowym.
14. Psychologia pozytywna w treningach umiejętności psychospołecznych
ćwiczenia – 28 godziny, 7 ECTS
dr Małgorzata Styśko-Kunkowska
Podczas zajęć słuchacze będą rozwijać umiejętności praktyczne zaprojektowania ćwiczeń dla innych osób dzięki rozumieniu procesu grupowego i jego związku z procesem uczenia się w grupie, które poznają na zajęciach seminaryjnych.
15. Prowadzenie treningów umiejętności psychospołecznych
ćwiczenia – 16 godziny, 4 ECTS
dr Małgorzata Styśko-Kunkowska
Ten przedmiot jest kontynuacją poprzednich zajęć i ma na celu rozwój praktycznych umiejętności w zakresie prowadzenia warsztatów. Zajęcia umożliwią przećwiczenie pracy trenera w praktyce poprzez realizację części projektu warsztatów przygotowanych przez siebie podczas poprzednich zajęć.
16. Idee psychologii pozytywnej w coachingu
seminarium – 4 godziny,  ćwiczenia – 12 godzin, 3 ECTS
dr Alicja Gniewek
Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z kluczowymi wątkami psychologii pozytywnej oraz pokazanie ich przejawów w praktyce coachingu. Omówione i pokazane zostaną metody pracy w coachingu, które są spójne z kluczowymi wątkami psychologii pozytywnej.
17. Pomiar psychometryczny w psychologii pozytywnej
ćwiczenia – 12 godzin, 3 ECTS
dr hab. Maciej Stolarski, prof. ucz.
Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z różnymi technikami (przeznaczonymi zarówno dla psychologów, innych specjalistów po odpowiednim przeszkoleniu, jak i do powszechnego wykorzystywania), służącymi do oceny dobrostanu psychicznego w obszarach: poczucia szczęścia, optymizmu, nadziei, kontroli, skuteczności, samooceny, satysfakcji z życia oraz inteligencji emocjonalnej. Zapoznanie z zawartością (także poprzez wykonanie badań na sobie) i właściwościami narzędzi diagnostycznych oraz nabycie umiejętności ich doboru i zastosowania w celu oceny wybranych aspektów dobrostanu. Poznanie i przećwiczenie tzw. miękkich technik oceny dobrostanu.
18. Psychologia pozytywna w miejscu pracy
seminarium – 16 godzin, 4 ECTS
dr Dorota Jasielska
Zajęcia mają na celu pokazanie, w jaki sposób odkrycia i założenia psychologii pozytywnej można wykorzystać w pracy – zarówno na poziomie indywidualnym, jak i grupowym. Przedstawione zostaną koncepcje i wyniki badań wskazujące na to, jak poszczególne interwencje z obszaru psychologii pozytywnej oddziałują nie tylko na dobrostan pracowników, ale też na efektywność pracy. Uczestnicy będą mieli również okazję sprawdzić, jak wybrane techniki działają w praktyce.
19. Psychologia pozytywna w edukacji
ćwiczenia – 12 godzin, 3 ECTS
dr hab. Anna Cierpka

Zasady ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych przez słuchacza jest zaliczenie wszystkich zajęć, uzyskanie pozytywnych ocen z dwóch testów oraz zaliczenie na ocenę przedmiotu „Psychologia pozytywna w treningach umiejętności psychospołecznych”. Ocena końcowa ustalana będzie na podstawie średniej ważonej z rezultatów uzyskanych w dwóch egzaminach oraz z pracy zaliczeniowej z ww. przedmiotu.

Zastrzegamy sobie możliwość zmiany terminu zajęć z powodu nieprzewidzianych okoliczności (np. nagłej choroby wykładowcy).

Rok akademicki 2022/2023

SEMESTR I

Terminy zjazdów w I semestrze:

 1. 8-9.10.2022
 2. 20-23.10.2022 (trening interpersonalny - grupa I);  27-30.10.2022 (trening interpersonalny - grupa 2)
 3. 19-20.11.2022
 4. 3-4.12.2022
 5. 11-12.12.2022
 6. 17-18.12.2022
 7. 14-15.01.2023
 8. 28-29.01.2023

SEMESTR II

Terminy zjazdów w II semestrze:

 1. 11-12.02.2023
 2. 4-5.03.2023
 3. 18-19.03.2023
 4. 1-2.04.2023
 5. 15-16.04.2023
 6. 6-7.05.2023
 7. 20-21.05.2023
 8. 3-4.06.2023

Kierownik studiów podyplomowych:

maciej stolarski zdjęcie

Dr hab. Maciej Stolarski, prof. ucz.

Psycholog, członek Katedry Psychologii Różnic Indywidualnych na Wydziale Psychologii UW.

Jego zainteresowania naukowe skupiają się przede wszystkim wokół zagadnień inteligencji emocjonalnej, orientacji temporalnej oraz pogranicza sfer osobowości i intelektu. Współpracuje z wybitnymi umysłami światowej psychologii, m.in. Philipem G. Zimbardo czy Gerladem Matthewsem.

Wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii wykorzystuje w praktyce, prowadząc warsztaty i treningi, m.in. zakresu inteligencji emocjonalnej, diagnostyki psychologicznej, komunikacji, a także szybkiego czytania. Jest autorem licznych publikacji naukowych, m.in. w prestiżowych czasopismach o zasięgu światowym, takich jak Journal of Happiness Studies, Intelligence, Personality and Individual Differences, PLoS One czy Time & Society. Współautor monografii Temperament i poznanie: energetyczne i czasowe zaplecze umysłu (2013, Scholar); redaktor tomu Time Perspective Theory: Review, Research, Application (2014, Springer).

Zastępczyni kierownika studiów podyplomowych: dr Małgorzata Styśko-Kunkowska
małgorzata styśko-kunkowska zdjęcie Doktor psychologii, pracuje na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego od 1999 roku. Prowadzi kursy specjalizacyjne i szkolenia na studiach magisterskich, podyplomowych, doktoranckich i dla biznesu, przede wszystkim o badaniach jakościowych, o warsztatach umiejętności społecznych oraz – w ramach projektów naukowych, seminariów magisterskich i seminariów rocznych – dotyczące psychologicznego znaczenia marek konsumenckich i marek pracodawców i ich roli w funkcjonowaniu jednostki.

Od 1999 roku jest też niezależnym konsultantem badań marketingowych i społecznych, specjalizującym się w badaniach jakościowych, współpracując z różnymi instytutami badań marketingowych i firmami doradczymi.

Autorka i współautorka publikacji w języku polskim i angielskim, w tym prac dotyczących psychologii stosowanej np. oddziaływania przekazów reklamowych, marek pracodawców i marek konsumenckich oraz warsztatów umiejętności psychospołecznych.
Posiada umiejętności dotyczące prowadzenia szkoleń w zakresie miękkich umiejętności potwierdzone licencją trenera warsztatu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej i European Association of Social Psychology.

dr hab. Anna Cierpka
anna cierpka zdjęciePsycholog, doktor habilitowana, adiunkt na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik studiów doktoranckich.

W pracy naukowej interesuje się rodziną jako środowiskiem rozwoju i wychowania oraz tematyką narracji.
W praktyce psychologicznej prowadzonej w Centrum Pomocy Profesjonalnej w Warszawie wykorzystuje założenia terapii systemowej, pracując z dorosłymi i młodzieżą. Zajmuje się także terapią rodzinną i terapią par w ujęciu systemowym. W swojej praktyce wykorzystuje m.in. Metodę Ekologicznej Systemowej Terapii Rodziny w/g modelu prof. Danuty Mostwin.

Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, szkoleń i staży praktycznych w zakresu podstawowych umiejętności psychologicznych i wychowawczych, metod diagnozowania systemów rodzinnych oraz terapii rodzinnej.

dr Dorota Jasielska
dorota jasielska zdjęcie Doktor nauk społecznych w dziedzinie psychologii (Uniwersytet Warszawski), trenerka w zakresie umiejętności interpersonalnych, budowania dobrostanu oraz odkrywania potencjału zawodowego rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Adiunkt w Instytucie Psychologii APS. Współpracuje z różnymi organizacjami jako konsultantka w zakresie diagnozy, budowania i rozwoju kompetencji oraz odkrywania mocnych stron.

Aktywna popularyzatorka wiedzy z zakresu psychologii pozytywnej w mediach. Za skuteczne łączenie teorii z praktyką w pracy została uhonorowana stypendium Samorządu Województwa Mazowieckiego „Potencjał naukowy wsparciem dla gospodarki Mazowsza”. Autorka artykułów naukowych i popularno-naukowych oraz książki z zakresu psychologii pozytywnej.

dr Dorota Kobylińska
dorota kobylińska zdjęcieOd roku 2003 adiunkt na Wydziale Psychologii UW (absolwentka tego wydziału oraz Zarządzania i Marketingu na SGH). Wykładowca, trener oraz coach biznesu.
Prowadzi zajęcia z zakresu psychologii osobowości, emocji i motywacji oraz pracy z grupą. Jej zainteresowania naukowe dotyczą głównie psychologii emocji (w tym: emocji nieświadomych oraz mózgowych mechanizmów emocji), regulacji emocji, wspierania rozwoju osobowości.

Brała udział w ponad trzydziestu psychologicznych konferencjach międzynarodowych i krajowych. Członek European Association of Social Psychology, Society of Personality and Social Psychology oraz Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej. Specjalizuje się w szkoleniach z komunikacji interpersonalnej, inteligencji emocjonalnej oraz motywacji.

dr Alicja Gniewek

Doktorka nauk społecznych w dziedzinie psychologii (WPs UW), trenerka umiejętności miękkich, certyfikowana i akredytowana coach Izby Coachingu. Prowadzi warsztaty i zajęcia dla studentów, pracowników administracji, teamliderów oraz nauczycieli.  Specjalizuje się przede wszystkim w tematyce zarządzania zespołem i komunikacji.

Prowadzi coaching osobisty, ścieżki kariery oraz coaching dla liderów. Wiele lat była związana z Izbą Coachingu – organizowała superwizje i warsztaty dla środowiska coachingowego w Polsce oraz współtworzyła Oddział Mazowiecki Izby Coachingu.

mgr Monika Gregorczuk
monika gregorczuk zdjęcie Psycholog, psychoterapeuta, trener posiadający rekomendację trenerską I stopnia PTP (trener warsztatu umiejętności psychospołecznych) oraz II stopnia PTP (trener treningu interpersonalnego). Ukończyła liczne kursy trenerskie, szkolenie dla mediatorów oraz szkolenia terapeutyczne.

Posiada 15-letnie doświadczenie szkoleniowe i 10-letnie doświadczenie w pracy terapeutycznej. Autorka wielu projektów i programów szkoleniowych dla organizacji pozarządowych, instytucji publicznych (szkoły, urzędy, ośrodki kultury, ośrodki pomocy społecznej), małych i średnich przedsiębiorstw oraz korporacji.

Ekspert w dziedzinie komunikacji interpersonalnej oraz asertywności. Prowadzi treningi interpersonalne i asertywności, warsztaty z komunikacji, umiejętności radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania konfliktów oraz szkolenia z obsługi klienta i zarządzania zespołem. Zajmuje się edukacją oraz superwizją trenerów i zespołów trenerskich. Prowadzi terapię indywidualną i grupową.

Współzałożycielka i członek Stowarzyszenia „Q Zmianom” zajmującego się pomocą i edukacją psychologiczną dla dzieci i młodzieży oraz rozwijaniem umiejętności zawodowych młodych profesjonalistów. Wolontariuszka w projektach realizowanych w Ugandzie i Salwadorze.

mgr Dominika Pruszczak

Doktorantka na Wydziale Psychologii UW, trenerka umiejętności psychospołecznych, coach. Specjalizuje się w treningarch radzenia sobie ze stresem, treningach relaksacji oraz mindfulness.