Psychologia transportu

<b>Psychologia transportu</b>

O studiachRekrutacjaCzesneProgram studiówPlan zjazdówWykładowcy
Komunikat: Na rok akademicki 2022/2023 nie prowadzimy rekrutacji dla kierunku „Psychologia transportu”!

Celem studiów jest umożliwienie psychologom poszerzenie działalności zawodowej o uprawnienia do przeprowadzania badań psychologicznych kierowców. Samodzielne wykonywanie tego rodzaju badań, podejmowanie decyzji od których zależy z jednej strony byt materialny kierowców, z drugiej zaś bezpieczeństwo – ich własne, pasażerów i innych użytkowników dróg – jest zajęciem niezwykle odpowiedzialnym. Chcemy podzielić się tą odpowiedzialnością, dostarczając wiedzy i umiejętności, umożliwiających ocenę psychologicznej zdolności do prowadzenia pojazdów. Program studiów jest na bieżąco dostosowywany do aktualnych przepisów prawnych.

Studia z gwarancją

Inicjatywą Psychologii Transportu na Wydziale Psychologii UW jest GWARANCJA. Gwarantujemy, że każdy z naszych absolwentów zdobędzie tu wiedzę niezbędną do samodzielnej pracy w charakterze Psychologa Transportu. Jeśli odczuje potrzebę uzupełnienia wiedzy po studiach oferujemy:

 • bezpłatny udział w wykładach i w konwersatorium prawnym, realizowanych na kolejnych edycjach oraz dostęp do zaktualizowanych materiałów
 • bezpłatne konsultacje telefoniczne i osobiste wszelkich problemów związanych z diagnostyką psychologiczną
 • wsparcie w razie trudności formalnych i urzędowych
 • zjazdy doszkalające i warsztaty

Co nas wyróżnia?

 • Program zajęć i kadra; oferujemy szereg przedmiotów nieobecnych w programach konkurencyjnych studiów oraz program zajęć praktycznych elastycznie dostosowany do potrzeb słuchaczy. Gwarantujemy, że nasza kadra składa się z wykładowców (naukowców i praktyków) na najwyższym w kraju poziomie. Jesteśmy dla Słuchaczy nie tylko nazwiskami w indeksie i twarzami przy tablicy – w razie problemów służymy konsultacjami w czasie studiów i po ich zakończeniu.
 • Indywidualne podejście do każdego słuchacza, które zaczyna się od rozmowy wstępnej, a w trakcie studiów jest rozwijane dzięki pracy w małych grupach. Znamy i lubimy naszych Słuchaczy, i pozostajemy w kontakcie często wiele lat po zakończeniu Studiów.
 • Dostosowanie treści nie tylko do istniejących, ale również projektowanych w najbliższej przyszłości przepisów prawnych.
 • Gwarancja uzyskania wiedzy niezbędnej do samodzielnej pracy.

O studiach w skrócie

 • zapraszamy tylko osoby posiadające tytuł magistra psychologii
 • 2 edycje studiów rocznie: zimowa (październik – czerwiec) oraz letnia (marzec – styczeń)
 • 2 semestry
 • 154 godziny dydaktyczne
 • zjazdy średnio co 2 tygodnie
 • zajęcia w soboty i niedziele
 • absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na UW

Rada Programowa

 • prof. dr hab. Bogdan Zawadzki
 • dr hab. Joanna Czarnota-Bojarska
 • dr Dorota Rutkowska – p.o. kierownika studiów
 • dr Małgorzata Toeplitz-Winiewska

Komunikat: Na rok akademicki 2022/2023 nie prowadzimy rekrutacji dla kierunku „Psychologia transportu”!

Na studia przyjmowane są wyłącznie osoby posiadające dyplom magistra psychologii.
Chcemy, aby każdy kto podejmie nasze Studia, odnalazł się w zawodzie psychologa transportu. Dlatego przed podjęciem studiów rozmawiamy z każdym Kandydatem o jego doświadczeniu i planach. Dzięki temu studia grupują osoby nieprzypadkowe, zmotywowane i odpowiedzialne. Jeśli potrzeba, doradzamy i pomagamy w odbyciu praktyk które pomogą stać się kompetentnym psychologiem-diagnostą.

Limit miejsc
Limit miejsc: 45 osób
O przyjęciu na studia decyduje wynik rozmowy wstępnej.
Rozmowa wstępna
Podstawą przyjęcia na Studia Podyplomowe jest ukończenie studiów magisterskich z zakresu psychologii. Preferowane będą osoby, posiadające praktykę w zawodzie psychologa i posiadające prawo jazdy kat. B.

Osoby zgłaszające się na Studia Podyplomowe zapraszane będą na rozmowę wstępną, w trakcie której będziemy chcieli poznać ich potrzeby i oczekiwania. W trakcie rozmowy będziemy pytać również o motywację, ewentualny staż, doświadczenie w diagnozie zaburzeń organicznych i w terapii uzależnień oraz znajomość psychologicznych metod diagnostycznych. Nie jest konieczne posiadanie doświadczenia we wszystkich wymienionych kategoriach. Na podstawie odpowiedzi kandydata, dotyczących wymienionych tematów tworzona jest lista rankingowa i podejmowana decyzja o przyjęciu na studia.

Terminy
Komunikat: Na rok akademicki 2022/2023 nie prowadzimy rekrutacji dla kierunku „Psychologia transportu”!

 • Rozpoczęcie rekrutacji: 1 czerwca 2021 r.
 • Rozmowy kwalifikacyjne: termin zostanie podany po rozpoczęciu rekrutacji
 • Rozpoczęcie studiów: listopad 2021 r.
Etap pierwszy (rejestracja)

1. Kandydat rejestruje się na stronie Internetowej Rejestracji Kandydatów UW. Podczas zakładania konta należy uzupełnić wszystkie dane personalne oraz dotyczące dotychczasowej edukacji.

2. Następnie należy wybrać kierunek i wypełnić w systemie dodatkowe dokumenty – życiorys zawodowy i ewentualną ankietę (w zależności od kierunku studiów) oraz załączyć zdjęcie w formie elektronicznej.

3. Kolejnym krokiem jest wydrukowanie dokumentów rekrutacyjnych z systemu IRK UW (podanie o przyjęcie na studia, życiorys zawodowy, ewentualnie wymagana ankieta), podpisanie ich i złożenie w sekretariacie studiów podyplomowych. Do dokumentów należy dołączyć oryginał bądź odpis dyplomu.

4. Dokumenty można przesłać na adres sekretariatu listem poleconym, dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem upoważnionej osoby trzeciej (wraz z pisemnym upoważnieniem).

5. Pod koniec terminu rejestracji skontaktujemy się telefonicznie z każdym z Kandydatów, by umówić dokładny termin rozmowy kwalifikacyjnej.

Etap drugi (decyzja Komisji Rekrutacyjnej)

1. Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję o przyjęciu/nieprzyjęciu Kandydata na studia na podstawie zgłoszenia i wyniku rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o przyjęciu/ nieprzyjęciu na studia zostanie przekazania Kandydatowi drogą elektroniczną.

2. W zależności od wyniku rekrutacji generowana jest pisemna decyzja o przyjęciu/nieprzyjęciu na studia, która jest wysyłana do każdego z Kandydatów listem poleconym na adres korespondencyjny podany w zgłoszeniu.

Etap trzeci (po przyjęciu na studia)

1. Osoby przyjęte otrzymują drogą elektroniczną wiadomość zawierającą informacje organizacyjne.

2. W wyznaczonym terminie należy uiścić czesne za studia na indywidualne konto słuchacza lub na konto Wydziału (w zależności od sposobu finansowania studiów). Szczegóły odnośnie terminów płatności, umów oraz faktur znajdują się w zakładka CZESNE.

3. Podczas pierwszego zjazdu każdy Słuchacz zobowiązany jest do podpisania Umowy o odpłatności za studia. Umowy przygotowuje sekretariat. Więcej informacji odnośnie umów znajduje się w zakładka CZESNE. Wzory umów przesyłamy na prośbę kandydata drogą elektroniczną.

 

Przejdź do INTERNETOWEJ REJESTRACJI KANDYDATÓW

 

Czesne w roku akademickim 2021/2022 (T28)

a) jednorazowo za cały rok akademicki:
4 500 PLN płatne do 19 listopada 2021 r.

b) w dwóch ratach:
I rata: 2 350 PLN płatne do 19 listopada 2021 r.
II rata: 2 350 PLN płatne do 31 stycznia 2022 r.
Łącznie: 4700 PLN

c) w czterech ratach:
I rata: 1 225 PLN płatne do 19 listopada 2021 r.
II rata: 1 225 PLN płatne do 31 stycznia 2022 r.
III rata: 1 225 PLN płatne do 31 marca 2022 r.
IV rata: 1 225 PLN płatne do 29 maja 2022 r.
Łącznie: 4900 PLN

Faktury
Regulamin umów o warunkach odpłatności za studia podyplomowe oraz wystawiania Faktur VAT za czesne na studiach podyplomowych na Wydziale Psychologii UW

1. Umowa dwustronna o warunkach odpłatności za studia podyplomowe przy samodzielnym opłacaniu studiów przez Słuchacza oraz FV na dane Słuchacza:

 • Umowa podpisywana między Słuchaczem oraz Uniwersytetem Warszawskim, figurującym w umowie jako „Uczelnia”, reprezentowanym przez Dziekana Wydziału Psychologii UW.
 • Umowa w trzech jednobrzmiących egzemplarzach (jednym dla Słuchacza, dwóch dla Uczelni), podpisywana jest przez Słuchacza podczas pierwszego zjazdu.
 • Po podpisaniu umowy dwustronnej, Słuchacz może otrzymać fakturę za naukę na studiach podyplomowych wystawioną na dane Słuchacza. Prośbę o wystawienie faktury Słuchacz zgłasza każdorazowo (mailowo lub osobiście) do sekretariatu studiów podyplomowych wypełniając wniosek o wystawienie faktury. Faktury wystawiane są zawsze na dane słuchacza.
 • Po podpisaniu umowy dwustronnej nie ma możliwości otrzymania FV na dane firmy/ pracodawcy/ instytucji/ własnej działalności gospodarczej.

2. Umowa trójstronna o warunkach odpłatności za studia podyplomowe przy całościowym lub częściowym opłacaniu studiów przez Podmiot finansujący oraz FV na dane Podmiotu finansującego:

 • Umowa podpisywana między Słuchaczem, Podmiotem finansującym oraz Uniwersytetem Warszawskim, figurującym w umowie jako „Uczelnia”, reprezentowanym przez Dziekana Wydziału Psychologii UW.
 • W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, Słuchacz podpisuje Umowę w imieniu własnym oraz właściciela działalności.
 • Umowa w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, (jednym dla Słuchacza, jednym dla Podmiotu finansującego oraz dwóch dla Uczelni), podpisywana jest przez Słuchacza w trakcie pierwszego zjazdu.
  Faktury VAT na dane Podmiotu finansującego podane w umowie trójstronnej wystawiane będą automatycznie każdorazowo po uiszczeniu opłaty.
 • Potrzebę otrzymania faktury proforma Słuchacz zgłasza każdorazowo (mailowo lub osobiście) do sekretariatu studiów podyplomowych wypełniając wniosek o wystawienie faktury proforma.

Program został dostosowany do nowych przepisów prawnych.
Wykłady teoretyczne (88 godz.) mają na celu prezentację aktualnego stanu wiedzy z dziedzin powiązanych bezpośrednio ze sprawnością działania kierowcy oraz z oceną zaburzeń. Część wykładów dotyczy także szerszego kontekstu pracy psychologa transportu.

Ćwiczenia (66 godz.) umożliwiają zdobycie i pogłębienie praktycznych umiejętności diagnozy psychologicznej oraz oddziaływania psychoprofilaktycznego.

Metodyka badań kierowców (wykład - 8 godzin, ćwiczenia - 20 godzin, 7 ECTS)
dr hab. Adam Tarnowski, prof. UW

Celem zajęć jest podsumowanie i praktyczne wdrożenie do stosowania wiedzy prezentowanej na Studiach. Omawiane są praktyczne szczegóły przepisów prawnych, zasady badań aparaturowych i kwestionariuszowych, prowadzenia wywiadu i obserwacji badanych. Istotnym elementem zajęć jest szczegółowa interpretacja wyników testów stosowanych w psychologii transporty oraz wykonywane samodzielnie i w małych grupach studia przypadków. Pozwalają one poznać praktyczne aspekty badań kierowców zawodowych, oraz osób kierowanych ze względu na wykroczenia drogowe lub stan zdrowia.

Aparaturowe metody badań kierowców (ćwiczenia - 14 godzin, 3 ECTS)
dr Marcin Biernacki

Celem ćwiczeń jest zapoznanie z obsługą podstawowych aparatów stosowanych w diagnozie sprawności psychofizycznej kierowcy. Omówione zostaną cele badania poszczególnymi aparatami, warunki przeprowadzania badania, przekazywanie instrukcji, parametry poszczególnych testów a także programowanie urządzeń dla indywidualnych potrzeb.

Wywiad psychologiczny (ćwiczenia - 14 godzin, 5 ECTS)
dr Dorota Rutkowska

Celem ćwiczeń jest omówienie najważniejszych zagadnień związanych z prowadzeniem wywiadu psychologicznego. Omawiane są techniki zadawania pytań, radzenia sobie z oporem, kontakt diagnostyczny a także zasady interpretacji danych zebranych w wywiadzie.

Ćwiczenia z psychologii klinicznej (ćwiczenia - 10 godzin, 3 ECTS)
mgr Magdalena Bicka-Capała, mgr Alicja Kamińska

Celem zajęć jest praktyczne zapoznanie z narzędziami psychologii klinicznej i neuropsychologii, które znajdują zastosowanie, gdy badanie kierowcy wymaga pogłębienia diagnozy ze względu na zaburzenia osobowości, zaburzenia emocjonalne lub podejrzenie uszkodzenia organicznego Centralnego Układu Nerwowego.

Profilaktyka i reedukacja sprawców przestępstw drogowych (wykład - 4 godziny, 2 ECTS)
mgr Andrzej Markowski

Przedmiotem zajęć są zagadnienia związane z kształtowaniem bezpiecznych postaw w ruchu drogowym. Omawiane są zasady konstruowania zajęć psychokorekcyjnych i problemy związane z ich przeprowadzaniem.

Badanie uzależnień (ćwiczenia - 6 godzin, 2 ECTS)
mgr Grażyna Płachcińska

Warsztaty skoncentrowane są wokół rozpoznawania i diagnozowania problemu uzależnienia. Pozwalają nabyć umiejętność zadawania ukierunkowanych pytań i diagnozowania problemu uzależnienia a także motywowania do podjęcia leczenia badanych przez siebie osób.

Szkolenia dla kierowców (ćwiczenia - 2 godziny, 1 ECTS)
mgr Witold Wiśniewski

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z problematyką prowadzenia szkoleń dla firm z zakresu promocji bezpiecznych zachowań na drodze oraz z psychologii ruchu drogowego na kursach nauki jazdy.

Procesy poznawcze (wykład - 8 godzin, 3 ECTS)
dr hab. Adam Tarnowski, prof. UW

Zadaniem kursu jest dostarczenie słuchaczom podstawowych pojęć niezbędnych do rozumienia mechanizmów regulujących proces prowadzenia pojazdu. Omówione zostaną mechanizmy percepcji wzrokowej i słuchowej, błędy percepcji, zagadnienia uwagi, koordynacji informacji z różnych źródeł, wpływ stresu na procesy poznawcze.

Psychologia osobowości (wykład - 8 godzin, 3 ECTS)
prof. dr hab. Włodzimierz Oniszczenko

Wykład poświęcony jest teorii różnic indywidualnych w zakresie osobowości a także zdolności (przede wszystkim inteligencji). Omawiane są teorie osobowości, wpływ genów i środowiska na zachowanie. Szczególny nacisk położony został na wpływ osobowości na zachowania się kierowców na drodze, w tym osobowościowe uwarunkowania skłonności do podejmowania ryzyka i ryzykownej jazdy.

Stres w pracy kierowcy (wykład - 4 godzin, 3 ECTS)
prof. dr hab. Włodzimierz Oniszczenko

W trakcie wykładu omawiane są różne podejścia do stresu, czynniki wpływające na różnice indywidualne w zakresie stresu a także relacja pomierzy stresem a temperamentem. Podczas wykładu poruszane są także zagadnienia dotyczące specyficznych dla kierowców czynników stresotwórczych, model powstawania stresu u kierowców a także wpływ stresu na zachowania na drodze.

Rozpoznawanie zaburzeń osobowości (wykład - 6 godzin, 3 ECTS)
dr n. med. Radosław Tworus

Poszczególne zaburzenia osobowości omawiane są w kontekście kryteriów diagnostycznych ICD 10 i DSM IV. W trakcie wykładu omawiane są także modele zaburzeń osobowości i zagadnienia współwystępowania zaburzeń.

Rozpoznawanie zaburzeń emocjonalnych (wykład - 6 godzin, 3 ECTS)
dr n. med. Radosław Tworus

Podczas wykładu omawiane są zaburzenia o charakterze emocjonalnym – zaburzenia lękowe i zaburzenia nastroju. Przedstawiane są cechy charakterystyczne poszczególnych zaburzeń a także kryteria diagnostyczne ICD 10 i DSM IV.

Procesy starzenia się i zaburzenia organiczne (wykład - 8 godzin, 3 ECTS)
prof. dr hab. Emilia Łojek

Celem zajęć jest przedstawienie specyfiki funkcjonowania psychofizycznego osób w podeszłym wieku. Omawiane są objawy prawidłowego i patologicznego starzenia, ze szczególnym uwzględnieniem układu nerwowego a także narządów wzroku i słuchu. Omawiany jest także wpływ procesów starzenia się na prowadzenie pojazdów.

Psychologia pracy - niezawodność człowieka (wykład - 4 godziny, 3 ECTS)
mgr Barbara Junak-Błędowska

W trakcie wykładu omawiane są koncepcje błędu i niezawodności człowieka w kontekście zachowań na drodze. Poruszane są zagadnienia dotyczące ryzyka podejmowanego na drodze a także stresu, zmęczenia i agresji jako czynników wpływających na wypadki drogowe.

Psychologiczne i medyczne podstawy uzależnień (wykład - 6 godzin, 3 ECTS)
mgr Grażyna Płachcińska

Podczas wykładu omawiany jest wpływ alkoholu na organizm: psychologiczne mechanizmy uzależnienia, funkcjonowanie umysłowe i emocjonalne osób uzależnionych a także choroby somatyczne. Poruszane są także zagadnienia dotyczące wpływu alkoholu na upośledzanie funkcji związanych z prowadzeniem pojazdu.

Prawne i etyczne problemy diagnozy psychologicznej (wykład - 6 godzin, 3 ECTS)
dr Małgorzata Toeplitz-Winiewska

Wykład skoncentrowany jest wokół zasad psychologicznego diagnozowania kierowców. Omawiane są prawne podstawy badań kierowców, etyczne zasady przeprowadzania diagnozy i etapy procesu diagnostycznego. Omawiane są także zagadnienia dotyczące opiniowania w sprawie wypadków drogowych.

Wypadki drogowe - przyczyny, ocena i profilaktyka (wykład - 6 godzin, 3 ECTS)
insp. w st. spocz. Wojciech Pasieczny

W trakcie wykładu omawiane są przyczyny wypadków drogowych, ich skutki i koszty społeczne. Prezentowane są także symulacje przebiegu wypadków. Podczas wykładu omawiane są także zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Psychometria (wykład - 6 godzin, 3 ECTS)
dr Piotr Zieliński

Wykład omawia podstawy konstrukcji i stosowania testów psychologicznych w praktyce psychologa transportu. Omawiane są warunki stawiane testom psychologicznym, zasady oceny ich trafności i obliczania norm. Program wykładu obejmuje także formalne zagadnienia indywidualnej diagnozy opartej na badaniach testowych.

Konwersatorium prawne (wykład - 2 godziny, 1 ECTS)
mgr Wojciech Szefke

Spotkanie z zawodowym prawnikiem umożliwiające słuchaczom zaktualizowanie wiedzy na temat obowiązujących aktów prawnych dotyczących ruchu drogowego. Istotą zajęć jest wyjaśnienie wątpliwości czy niejasności, które mogą pojawić się w trakcie praktyki psychologa transportu.

Osoba niepełnosprawna jako kierowca (wykład - 2 godziny, 1 ECTS)
mgr Tomasz Biduś

Podczas wykładu omawiane są prawa i obowiązki osoby niepełnosprawnej kierującej pojazdem. Omawiane są także ograniczenia dla osób niepełnosprawnych w uzyskiwaniu uprawnień kierowcy.

Fizjologiczne aspekty pracy kierowców (wykład - 2 godziny, 1 ECTS)
dr n. med. Krzysztof Kowalczuk

Prowadzącym zajęcia jest lek med. transportu – konsultant wojewódzki – który w trakcie spotkania wykaże niezbędność koordynacji diagnozy psychologicznej i lekarskiej. Podczas wykładu omawiane są uwarunkowania fizjologiczne wpływające na zdolności psychomotoryczne kierowcy. Uwzględniony jest również wpływ dysfunkcji układu krwionośnego, wzroku, słuchu na zdolność kierowania pojazdami.

Najczęstsze błędy w diagnozie psychologicznej (wykład - 2 godziny, 1 ECTS)
mgr Barbara Junak-Błędowska

W czasie zajęć prezentowana jest praktyka funkcjonowania pracowni badających kierowców z punktu widzenia osoby prowadzącej kontrolę merytoryczną i formalną ich działania. Omawiane są najczęstsze błędy oraz warunki przeprowadzania prawidłowych badań kierowców.

Zasady ukończenia studiów
Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu z przedmiotów wykładowych oraz uzyskanie zaliczeń z pozostałych przedmiotów. Ocena końcowa wyliczana jest jako średnia ważona z egzaminu (50%) oraz z trzech przedmiotów ćwiczeniowych zaliczanych na ocenę: Metodyka badań kierowców (20%), Wywiad psychologiczny (15%), Psychologia kliniczna (15%).

Zastrzegamy sobie możliwość zmiany terminu zajęć z powodu nieprzewidzianych okoliczności (np. nagłej choroby wykładowcy).

Rok akademicki 2021/2022 (T28)

Semestr I

20-21.11.2021 r.
27-28.11.2021 r.
11-12.12.2021 r.
15-16.01.2022 r.
29-30.01.2022 r.
12-13.02.2022 r.

Semestr II

5-6.03.2022 
19-20.02.2022 
2-2.04.2022 
23-24.04.2022 
28-29.05.2022 
4-5.06.2022

Wśród naszych wykładowców są nie tylko pracownicy UW, ale również psychologowie, lekarze i specjaliści związani z takimi instytucjami jak Stowarzyszenie Psychologów Transportu, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Infrastruktury, Komenda Stołeczna Policji, Instytut Psychologii Zdrowia, Grupa Image oraz praktycy prowadzący własne pracownie.

dr hab. Adam Tarnowski, prof. ucz.

adam tarnowski zdjęcie

Ukończył psychologię na ATK (obecnie UKSW) w r. 1989. Doktorat obronił na Uniwersytecie Jagiellońskim (1998) zaś habilitację w Uniwersytecie Warszawskim (2010). Główne zainteresowania badawcze dotyczą uwagi wzrokowej oraz uwarunkowań błędu człowieka (szczególnie pilotów i kierowców).

Obecnie pracuje na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie wykłada m.in. metodologię badań, statystykę, diagnostykę kliniczną oraz psychologię pracy i ergonomię. W latach 2016-2018 pełnił funkcję prodziekana ds. Nauki.
W latach 1992-2015 w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej pełnił funkcje kierownika Zakładu Psychologii Lotniczej, oprócz pracy naukowej wykonując badania orzecznicze pilotów, kierowców, pracowników ochrony oraz pacjentów Kliniki Psychoneurologicznej.

Systematycznie współpracuje z Alta sp. z o.o., jako konsultant problematyki konstrukcji testów psychologicznych. W ramach współpracy wykonuje również badania psychologiczne kierowców w pracowni Test2Drive.
Jest autorem w pełni skomputeryzowanego systemu testów Test2Drive, umożliwiającego zarządzanie badaniami i dokumentacją w zakresie psychologii transportu. Opracował również szereg testów wchodzących w skład systemu rekrutacyjnego Policji Multiselekt-R.

Jest certyfikowanym psychologiem lotniczym (EAAP), posiada również certyfikat III0 w zakresie stosowania testów psychologicznych w biznesie oraz uprawnienia do badań w zakresie psychologii transportu oraz badań psychologicznych, o których mowa w Ustawie o Broni i Amunicji.

Jest autorem lub współautorem ponad setki artykułów, blisko 30 książek i rozdziałów oraz ponad 70 wystąpień konferencyjnych.

prof. dr hab. Emilia Łojek
emilia łojek zdjęcieNeuropsycholog, stypendystka the British Council, the Ginsberg’s Foundation, EU TEMPUS oraz Fundacji Kościuszkowskiej. Po ukończeniu Wydziału Psychologii UW wiedzę z neuropsychologii rozszerzała w ramach studiów na Uniwersytecie w Cambridge, University College London oraz Ohio State University.

Pełniła funkcję Dyrektora Warsaw International Studies in Psychology przy Wydziale Psychologii UW (2013-16). Była członkiem Zarządu International Neuropsychological Society (2014-17).

Jest autorem bądź współautorem kilku książek oraz ponad 80 artykułów i rozdziałów w językach polskim i angielskim na temat zagadnień związanych z neuropsychologią kliniczną, w tym zaburzeń językowych i komunikacyjnych u osób z dysfunkcjami mózgu, zmian neuropsychologicznych w chorobach neurodegeneracyjnych, psychicznych i starzeniu się, problemów diagnozy i rehabilitacji osób z dysfunkcjami mózgu. Rozwija badania nad funkcjami neuropsychologicznymi i neurofizjologicznymi u osób zakażonych HIV. Jest autorką bądź współautorką polskich adaptacji wystandaryzowanych technik do pomiaru neuropsychologicznego (H-RNTB, RHLB, RFFT, CVLT, CTT). Opracowała koncepcję depresji i procesów samoregulacyjnych w depresji, która stanowi podstawę teoretyczną Kwestionariusza do Pomiaru Depresji (KPD, Łojek, Stańczak, Wójcik, 2015).

prof. dr hab. Włodzimierz Oniszczenko
włodzimierz oniszczenko zdjęcieprofesor zwyczajny na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie pełni funkcję kierownika Katedry Psychologii Różnic Indywidualnych, a w latach 2001-2008 był kierownikiem Interdyscyplinarnego Centrum Genetyki Zachowania UW. Kierował dwoma projektami badawczymi z pogranicza psychologii i genetyki molekularnej, a obecnie prowadzi badania nad związkiem cech temperamentu z zaburzeniami psychicznymi, w tym objawami stresu pourazowego w różnych grupach poszkodowanych.

Opublikował ponad 100 prac naukowych i popularnonaukowych z zakresu psychologii różnic indywidualnych i genetyki zachowania się człowieka w czasopismach polskich i zagranicznych. Jest autorem dwóch monografii: Genetyczne podstawy temperamentu (1997) i Genetyczne podstawy ludzkich zachowań (2005) oraz współautorem monografii Genetyka zachowania w psychologii i psychiatrii (2008). Pełni funkcję redaktora naczelnego półrocznika Psychologia – Etologia – Genetyka.

Jest członkiem kilku towarzystw naukowych, polskich i zagranicznych: Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego (APA), Międzynarodowego Towarzystwa Badań Bliźniąt (ISTS), Europejskiego Towarzystwa Psychologii Osobowości (EAPP) oraz Międzynarodowego Towarzystwa Badań Różnic Indywidualnych (ISSID).

dr Marcin Biernacki
marcin biernacki zdjęcie
Absolwent Wydziału Psychologii, Uniwersytetu Warszawskiego. Adiunkt w Zakładzie Psychologii Lotniczej Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej. Psycholog lotniczy certyfikowany przez European Association for Aviation Psychology (EAAP). Jest członkiem EAAP i International Brain Research Organization (IBRO). Laureat stypendium „Doktoraty dla Mazowsza”. Został odznaczony brązowym i srebrnym medalem Ministra Obrony Narodowej za zasługi dla obronności kraju.

Zainteresowania badawcze koncentrują się na trzech głównych obszarach. Pierwszy z nich dotyczy oddziaływań środowiska pracy na sprawność operatorską człowieka. Badania te obejmują zarówno wpływ przeciążeń +Gz, wpływ niedotlenia, jak i zjawiska określanego, jako choroba symulatorowa. Drugi obszar badań dotyczy zagadnień związanych z diagnozą i selekcją osób wykonujących zadania operatorskie, w szczególności z uwzględnieniem roli różnic indywidualnych w wykonywaniu zadań poznawczych. Trzeci obszar badań wiąże się ze studiami zależności pomiędzy wiekiem, różnicami indywidualnymi wynikającymi z cech osobowości oraz funkcjami poznawczymi.

dr Krzysztof Kowalczuk
krzysztof kowalczuk zdjęcieUkończył studia na Wydziale Lekarskim Wojskowej Akademii Medycznej w 1995 roku. W latach 1995-1996 odbył staż podyplomowy w WIML. Następnie służył w 58. Lotniczym Pułku Szkolnym w Dęblinie, jako lekarz sekcji służb i starszy lekarz pułku. W 2000 r. rozpoczął pracę w WIML, gdzie kolejno zajmował stanowiska: starszego asystenta i kierownika Pracowni Orientacji Przestrzennej, a od 2006 r. jest kierownikiem Zakładu Szkolenia i Treningu Lotniczo-Lekarskiego.

Posiada specjalizacje w zakresie medycyny lotniczej i medycyny transportu. Jest certyfikowanym lekarzem orzecznikiem lotniczo-lekarskim dla wszystkich klas personelu latającego. Ma uprawnienia orzecznicze do badań kierowców i osób ubiegających się o prawo jazdy, osób posiadających broń, osób ubiegających się o pozwolenie na broń, pracowników narażonych na promieniowanie jonizujące, nurków i personelu morskiego.

W 2000 r. ukończył studia podyplomowe w Royal College of Physicians w Wielkiej Brytanii gdzie uzyskał nagrodę im. Barbary Harrison dla najlepszego studenta zagranicznego i Diploma in Aviation Medicine z wyróżnieniem. W 2003 r. przed Radą Naukową WIML obronił pracę doktorską pt. „Wartość diagnostyczna parametrów fizjologicznych podczas wywoływanej dezorientacji przestrzennej”. W latach 2003-2011 był członkiem zwyczajnym Komisji Biologii i Medycyny Kosmicznej Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych Polskiej Akademii Nauk. W latach 2007-2013 pełnił funkcję Mazowieckiego Wojewódzkiego Konsultanta w dziedzinie Medycyny Transportu. Od 2003 roku jest członkiem Rady Naukowej WIML. W grudniu 2013 został prezesem Polskiego Towarzystwa Medycyny Lotniczej. W swym dorobku naukowym ma kilkadziesiąt prac naukowych opublikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych. Bierze czynny udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych. Uczestniczył w kilkudziesięciu naukowych projektach badawczo-rozwojowych, w tym w kilku pełnił rolę kierownika./źródło: www.wiml.waw.pl/

dr Dorota Rutkowska

dr Małgorzata Toeplitz-Winiewska
Psycholog, wieloletni wykładowca na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego – wykłady z etyki zawodowej, psychologii klinicznej i psychologii sądowej. Posiada doświadczenie w opiniowaniu sądowym w sprawach nieletnich i rodzinnych oraz świadków. Autorka licznych publikacji z zakresu etyki zawodowej psychologa. Wieloletni kierownik specjalizacji z psychologii sądowej w ramach studiów magisterskich oraz studiów podyplomowych UW dla psychologów biegłych sądowych.

Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego: rok przystąpienia: 1969 r., pełnione funkcje: członek Prezydium ZG PTP od 1986, sekretarz Generalny ZG PTP od 1989. Przewodnicząca PTP od 1992 r. Kieruje całością prac Towarzystwa , ze szczególnym uwzględnieniem regulacji prawnych dotyczących wykonywania zawodu tzn. ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów, rozporządzeń dotyczących psychologów, standardów psychologicznych świadczeń zdrowotnych.

dr n med. Radosław Tworus
radosław tworus zdjęcie
Doktor nauk medycznych, specjalista psychiatra, absolwent Wydziału Lekarskiego Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, kierownik Kliniki Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, Konsultant Wojskowej Służby Zdrowia ds. Psychiatrii.

Zainteresowania badawcze dotyczą zagadnienia agresji i przemocy, problematyki sądowo–psychiatrycznej dotyczącej żołnierzy jako sprawców i ofiar przestępstw, orzecznictwa wojskowo – lekarskiego w zaburzeniach psychicznych, psychiatrii konsultacyjnej oraz zaburzeń psychicznych związanych ze stresem traumatycznym.

dr Piotr Zieliński
Obronił prace magisterską (w 2003 r.) i doktorską (w 2008 r.) na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2008 roku pracuje w Zakładzie Psychologii Lotniczej w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej, obecnie na stanowisku kierownika Zakładu. Na co dzień, w sposób czynny zajmuje się psychologiczną diagnostyką wojskowego i cywilnego personelu lotniczego, posiada też uprawnienia do orzeczniczych badań cywilnych (w tym np. do badań psychologicznych osób ubiegających się o pozwolenie na broń). Do jego zainteresowań naukowych należy m.in. ocena trafności narzędzi diagnostycznych stosowanych w badaniu pilotów.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz European Association for Aviation Psychology. Specjalizuje się w psychometrii i statystyce, swoją wiedzę i doświadczenie w tych dziedzinach wykorzystuje m.in. jako konsultant w Pracowni Testów Psychologicznych PTP.

mgr Magdalena Bicka-Capała

mgr Tomasz Biduś

mgr Barbara Junak-Błędowska
psycholog, orzecznik z zakresie psychologii pracy, psychologii transportu oraz osób starających się o pozwolenie na broń. Od 2004 roku jest pracownikiem Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku Oddział w Radomiu.
mgr Alicja Kamińska

mgr Andrzej Markowski
andrzej markowski zdjęciaPsycholog transportu, honorowy przewodniczący Stowarzyszenia Psychologów Transportu w Polsce, wykładowca UW. Dyrektor Centrum Badań i Usług Psychologicznych.

Zajmuje się przeprowadzaniem badań psychotechnicznych, warsztatów i treningów indywidualnych. Wykonuje badania psychologiczne oraz psychotesty. Współpracuje z instytucjami centralnymi, m.in. z Sejmem, Ministerstwem Zdrowia, Ministerstwem Transportu, Państwową Inspekcja Pracy czy Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

mł. insp. w st. spocz. mgr inż. Wojciech Pasieczny
wojciech pasieczny zdjęcie Emerytowany policjant – Radca Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji w Warszawie. Jako policjant przez 21 lat zajmujący się wypadkami drogowymi. Od 1995 r. Biegły Sądu Okręgowego w Warszawie ds. ruchu drogowego, techniki samochodowej i rekonstrukcji wypadków drogowych. Certyfikowany Rzeczoznawca z zakresu techniki jazdy samochodem, ruchu drogowego i odtwarzania przebiegu wypadków i kolizji. Członek Polskiego Stowarzyszenia Biegłych Sądowych ds. Wypadków Drogowych, Członek European Association for Accident Research and Analysis EVU, Członek Zarządu Towarzystwa Trzeźwości Transportowców, V-ce Prezes Fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowym, Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Służb Ratowniczych, Członek The Rogal and Ancien Polar Bear Society, Członek Kapituły Bractwa Kaphornowców.

Jako pierwszy w Polsce poruszył temat społecznych kosztów wypadków drogowych, opisując swoje przemyślenia i spostrzeżenia w miesięczniku Bezpieczne Drogi Lądowe, Wodne i Powietrzne. Przeprowadził badania stanu świadomości zagrożeń w ruchu drogowym w niektórych grupach zawodowych, tzn. wśród psychologów transportu, kandydatów na egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i osobami odpowiedzialnymi za floty samochodowe.

Hobby: Żeglarstwo, jachtowy sternik morski, morski sternik motorowodny, brał udział m. in.: 3-krotnie w rejsie wokół Przylądka Horn (Chile), 2-krotnie w rejsie na Grenlandię, 2-krotnie w rejsie na Spitzbergen, w rejsie na Stację PAN na Antarktydzie.

mgr Grażyna Płachcińska
Ukończyła studia w UAM, Poznań, w roku 1980, na kierunku Psychologia Kliniczna. W latach 1980-1984 pracowała jako psycholog w Ośrodku Leczenia Uzależnień Stanomino, województwo zachodniopomorskie. W latach 1984-1997 pracowała w Wojewódzkiej Poradni Uzależnień i Dziennym Oddziale Uzależnień w Koszalinie. Jednocześnie zajmowała się terapią osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji zmieniających świadomość, a także terapią rodzin. Od 1987 do chwili obecnej stały współpracownik Instytutu Psychologii Zdrowia. W latach 1987-2006 w ramach stałej współpracy z IPZ pracowała w Programie Rozwoju Osobistego prowadząc pogłębioną psychoterapię grupową osób uzależnionych, współuzależnionych i DDA. Od 1999 konsultant Centrum Konsultacyjnego Akmed (uzależnienia i DDA). Prowadzi praktykę prywatną.
mgr Wojciech Szefke
wojciech szefke zdjęcieUzyskał tytuły magistra Prawa, Historii oraz Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 2003-2007 legislator Ministerstwa Zdrowia, odpowiedzialny za przygotowania projektów aktów normatywnych, sporządzanie analiz prawnych oraz współpracę z departamentami prawnymi instytucji UE. Zastępca Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych. Od blisko 11 lat wykładowca akademicki. Ukończył Studia Legislacyjne. Od 2007 r. prowadzi obsługę prawną kluczowych firm z rynku wyrobów medycznych. Przez 7 lat związany z Ogólnopolską Izbą Gospodarczą Wyrobów Medycznych POLMED. Od 2015 r. Prezes Zarządu Organizacji Pracodawców Przemysłu Medycznego Technomed.
Autor wielu publikacji z zakresu rynku wyrobów medycznych oraz prawa zamówień publicznych.
mgr Witold Wiśniewski
witold wiśniewski zdjęcie Prezes zarządu wydawnictwa edukacyjnego Grupa IMAGE. Przewodniczący Rady Fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowym, Koordynator Polskiego Klastra Edukacyjnego, Honorowy członek Stowarzyszenia OSK w Warszawie

Informatyk, dziennikarz, wydawca, publicysta. Wykładowca i trener szkoleń kursowych. Współtwórca autorskich materiałów dydaktycznych w zakresie szkolenia kandydatów na kierowców, kierowców i edukacji komunikacyjnej. Wydawca serii szkoleniowych „Prawo jazdy”, „e-Podręcznik”, „e-Wykłady”, „Kierowca doskonały”, „Europejskie kierowca zawodowy”.

Współorganizator cykli szkoleniowych „Społeczna misja nauczycieli jazdy”, „Europejski instruktor nauki jazdy”, „Wzrost kompetencji kadry ośrodków szkolenia kierowców”, „Wdrożenie polityki Eko drivingu w szkołach jazdy”. Inicjator konferencji metodycznych, m.in. „Rondo – próba wspólnego stanowiska”, „Wspólna misja egzaminatorów i instruktorów jazdy”, „Transport XXI wieku”, „Kongres instruktorów nauki jazdy”. Wydawca portali branżowych: „Prawo Drogowe @ News”, „L-instruktor.pl”, „Bezpieczna Droga do Szkoły”.

[/su_accordion]