Psychologia sądowa

<b>Psychologia sądowa</b>
O studiachRekrutacjaCzesneProgram studiówPlan zjazdówWykładowcy

jerzy wojciechowski zdjęcie

 

dr Jerzy Wojciechowski
kierownik studiów

 

 

Ukończenie studiów umożliwia pełne przygotowanie do pełnienia roli psychologa biegłego sądowego.

Inicjatywą twórców programu jest GWARANCJA. Gwarantujemy, że każdy z naszych absolwentów zdobędzie tu wiedzę niezbędną do samodzielnej pracy w charakterze psychologa sądowego. Naszym absolwentom oferujemy ponadto:

 • możliwość bezpłatnego udziału w wykładach realizowanych na kolejnych edycjach (wraz z dostępem do zaktualizowanych materiałów dydaktycznych);
 • możliwość bezpłatnych konsultacji (telefonicznych, internetowych i osobistych), dotyczących wszelkich problemów związanych z diagnostyką psychologiczną, a szczególnie z aspektami etycznymi diagnozy na potrzeby wymiaru sprawiedliwości;
 • wsparcie w razie trudności formalnych i urzędowych (m.in. w zakresie wniosków o wpisanie na listę biegłych sądowych).

 

CEL STUDIÓW

Podczas studiów nasi słuchacze:

 • poszerzają oraz uaktualniają wiedzę dotyczącą zaburzeń i mechanizmów funkcjonowania jednostki, niezbędną do sporządzania ekspertyzy w wielu dziedzinach współpracy psychologa z wymiarem sprawiedliwości;
 • nabywają i udoskonalają umiejętności diagnozowania i orzekania psychologicznego niezbędne w pełnieniu roli psychologa biegłego sądowego;
 • wzbogacają wiedzę z zakresu szeroko pojętej psychopatologii i patologii społecznej, niezbędnej do diagnozy psychologicznej, a następnie kształtują umiejętności przygotowywania takiej diagnozy na potrzeby wymiaru sprawiedliwości.

DLA KOGO?

Studia podyplomowe Psychologia Sądowa przeznaczone są dla psychologów z co najmniej dwuletnim stażem w pracy na stanowisku psychologa, współpracujących z wymiarem sprawiedliwości albo zainteresowanych taką współpracą.
Studia przygotowują do pełnienia roli psychologa biegłego sądowego.

O STUDIACH – W SKRÓCIE

 • zapraszamy osoby posiadające tytuł magistra psychologii i dwuletnią praktykę w zawodzie psychologa
 • 2 semestry
 • 260 godzin dydaktycznych
 • zjazdy średnio co 2 tygodnie
 • zajęcia w soboty i niedziele
 • absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na UW

Podstawą przyjęcia na Studia Podyplomowe jest ukończenie studiów wyższych z zakresu psychologii oraz posiadanie co najmniej dwuletniej praktyki w zawodzie psychologa. Doświadczenie zawodowe rozumiane jest jako praca psychologa w praktyce, szczególnie diagnostycznej. Ważne jest bowiem doświadczenie kontaktu zawodowego z konkretnym klientem.

Limit miejsc
Limit miejsc: 30 osób
O przyjęciu na studia decyduje posiadanie wymaganego doświadczenia oraz kolejność zgłoszeń.

Prosimy o wpisywanie w zgłoszeniu przebiegu kariery zawodowej po uzyskaniu dyplomu studiów magisterskich.

Procesowi rekrutacji zostaną poddane tylko te osoby, które zarejestrowały się w systemie IRK oraz przesłały wymagane dokumenty, w tym zaświadczenia potwierdzające dwuletnią praktykę w wykonywaniu czynności zawodowych psychologa.
Może być to świadectwo pracy lub dokument wystawiony przez pracodawcę informujący, że osoba przepracowała dany okres na danym stanowisku. Okres dwuletniego doświadczenia liczony jest łącznie i może obejmować kilka miejsc pracy w różnych okresach czasu.

W przypadku trudności z udokumentowaniem doświadczenia zawodowego lub wątpliwości kierownika studiów, kandydat zostanie zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną. Termin rozmowy będzie ustalany indywidualnie.

Terminy
 • Rozpoczęcie rekrutacji:
 • Rozpoczęcie studiów:
Etap pierwszy (rejestracja)

1. Kandydat rejestruje się na stronie Internetowej Rejestracji Kandydatów UW. Podczas zakładania konta należy uzupełnić wszystkie dane personalne oraz dotyczące dotychczasowej edukacji.

2. Następnie należy wybrać kierunek i wypełnić w systemie dodatkowe dokumenty – życiorys zawodowy i ewentualną ankietę (w zależności od kierunku studiów) oraz załączyć zdjęcie w formie elektronicznej.

3. Kolejnym krokiem jest wydrukowanie dokumentów rekrutacyjnych z systemu IRK UW (podanie o przyjęcie na studia, życiorys zawodowy, ewentualnie wymagana ankieta), podpisanie ich i złożenie w sekretariacie studiów podyplomowych. Do dokumentów należy dołączyć oryginał bądź odpis dyplomu.

4. Dokumenty można przesłać na adres sekretariatu listem poleconym, dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem upoważnionej osoby trzeciej (wraz z pisemnym upoważnieniem).

Etap drugi (decyzja Komisji Rekrutacyjnej)

1. Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję o przyjęciu/nieprzyjęciu Kandydata na studia na podstawie zgłoszenia. Informacja o przyjęciu/ nieprzyjęciu na studia zostanie przekazania Kandydatowi drogą elektroniczną.

2. W zależności od wyniku rekrutacji generowana jest pisemna decyzja o przyjęciu/ nieprzyjęciu na studia, która jest wysyłana do każdego z Kandydatów listem poleconym na adres korespondencyjny podany w zgłoszeniu.

Etap trzeci (po przyjęciu na studia)

1. Osoby przyjęte otrzymują drogą elektroniczną wiadomość zawierającą informacje organizacyjne.

2. W wyznaczonym terminie należy uiścić czesne za studia na indywidualne konto słuchacza lub na konto Wydziału (w zależności od sposobu finansowania studiów). Szczegóły odnośnie terminów płatności, umów oraz faktur znajdują się w zakładka CZESNE.

3. Podczas pierwszego zjazdu każdy Słuchacz zobowiązany jest do podpisania Umowy o odpłatności za studia. Umowy przygotowuje sekretariat. Więcej informacji odnośnie umów znajduje się w zakładka CZESNE. Wzory umów przesyłamy na prośbę Kandydata drogą elektroniczną.

 

Przejdź do INTERNETOWEJ REJESTRACJI KANDYDATÓW

 

Czesne w roku akademickim 2020/2021

a) jednorazowo za cały rok akademicki:
6 300 PLN płatne do 10 października 2020 r.

b) w dwóch ratach:
I rata: 3 250 PLN płatne do 10 października 2020 r.
II rata: 3 250 PLN płatne do 31 stycznia 2021 r.
Łącznie: 6 500 PLN

c) w czterech ratach:
I rata: 1 675 PLN płatne do 10 października 2020 r.
II rata: 1 675 PLN płatne do 31 stycznia 2021 r.
III rata: 1 675 PLN płatne do 31 marca 2021 r.
IV rata: 1 675 PLN płatne do 29 maja 2021 r.
Łącznie: 6 700 PLN

Czesne w roku akademickim 2019/2020

a) jednorazowo za cały rok akademicki:
6 300 PLN – płatność do 12.10.2019 r.

b) w dwóch ratach:
I rata: 3 250 PLN – płatność do 12.10.2019 r.
II rata: 3 250 PLN – płatność do 31.01.2020 r.
Łącznie: 6 500 PLN

c) w czterech ratach:
I rata: 1 675 PLN – płatność do 12.10.2019 r.
II rata: 1 675 PLN – płatność do 31.01.2020 r.
III rata: 1 675 PLN – płatność do 31.03.2020 r.
IV rata: 1 675 PLN – płatność do 29.05.2020 r.
Łącznie: 6 700 PLN

Faktury
Faktury na słuchacza
1. Słuchacz może otrzymać fakturę za naukę na studiach podyplomowych.
2. Prośbę o wystawienie faktury słuchacz zgłasza każdorazowo do sekretariatu studiów podyplomowych składając wniosek o wystawienie faktury (pobierz).
3. Faktury wystawiane są zawsze na dane słuchacza.

Faktury na firmę
1. Jeżeli firma finansuje udział słuchacza w studiach istnieje możliwość wystawienia faktury na dane firmy.
2. W takim przypadku zamiast standardowej umowy o odpłatność za studia podpisywana jest umowa trójstronna – między UW, firmą a słuchaczem (wzór umowy można otrzymać mailem).
3. Po uiszczeniu opłaty słuchacz przesyła formularz (pobierz) z danymi do faktury na firmę.
4. Istnieje możliwość wystawienia także faktury PRO-FORMA na firmę, która opłaca czesne za słuchacza. W tym przypadku konieczne jest złożenie wniosku o wystawienie faktury pro-forma (pobierz) oraz podpisanie umowy trójstronnej.

Blok I - Biegły i biegły psycholog w systemie polskiego prawa

1. Biegły w systemie polskiego prawa
wykład – 4 godziny; 0,5 ECTS
Prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski

Cel zajęć stanowi przekazanie słuchaczom najistotniejszych informacji dotyczących prawnej sytuacji biegłego w polskim prawie ustrojowym.

2. Teoria opiniowania. Prawa i obowiązki biegłego
wykład – 4 godziny; 1 ECTS
Prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski

Zajęcia mają na celu przedstawienie najważniejszych zasad teorii opiniowania. Omawiane są pojęcia ekspertyzy i opinii, ich treść i metody kontroli, a także uprawnienia i obowiązki biegłego.

3. Przedmiot i zakres sądowej ekspertyzy psychologicznej
wykład – 2 godziny; 0,5 ECTS
dr Małgorzata Toeplitz-Winiewska

Celem zajęć jest pokazanie podstawowych rodzajów psychologicznych ekspertyz sądowych sporządzanych na potrzeby wymiaru sprawiedliwości oraz wskazanie ogólnych zasad sporządzania takich ekspertyz, omawiania wyników diagnozy, formułowania odpowiedzi na pytania zleceniodawcy.

4. Opinia biegłego w polskim prawie dowodowym
wykład – 4 godziny; 0,5 ECTS
Dr Katarzyna Girdwoyń

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z rolą opinii biegłego w systemie polskiego prawa dowodowego.

5. Ogólne zasady odpowiedzialności biegłego
wykład – 4 godziny; 0,5 ECTS
Dr Katarzyna Girdwoyń

Celem zajęć jest przedstawienie ramowych zasad i istoty odpowiedzialności karnej, cywilnej oraz dyscyplinarnej w związku z pełnieniem funkcji biegłego psychologa.

Blok II - Metodyka pracy biegłego psychologa

1. Diagnoza na potrzeby opiniowania sądowego
wykład – 4 godziny; 0,5 ECTS
Dr Małgorzata Toeplitz-Winiewska

2. Wywiad diagnostyczny – planowanie, prowadzenie, interpretacja
wykład – 4 godziny, seminarium – 4 godziny; 2 ECTS
Dr Zuzanna Toeplitz

Celem zajęć jest przedstawienie rozmowy klinicznej jako metody diagnozy i pozostawania w kontakcie z dzieckiem/adolescentem i jego rodzicami. Zostaną omówione podstawy teoretyczne, zasady i sposoby prowadzenia rozmowy oraz reguły wnioskowania diagnostycznego.

3. Standardy badania metodami testowymi
seminarium – 4 godziny; 1 ECTS
Dr Zuzanna Toeplitz

Celem zajęć Omówienie podstawowych standardów diagnostycznych, dotyczących stosowania narzędzi testowych, zarówno standardowych, jak i projekcyjnych, w oparciu o model GAP. Wskazanie różnic między standardami obligatoryjnymi a zalecanymi.

Blok III - Psycholog w prawie rodzinnym i opiekuńczym

1. Zaburzenia rozwoju dziecka i adolescenta – specyfika diagnozy
wykład – 8 godzin, ćwiczenia – 8 godzin; 3,5 ECTS
Dr hab. Joanna Radoszewska

Celem zajęć jest przedstawienie przejawów i mechanizmów psychicznych warunkujących wybrane zaburzenia rozwoju dziecka i adolescenta takich jak: zaburzenia emocjonalne, depresja, zaburzenia jedzenia.

2. Zaburzenia u dzieci i młodzieży i ich diagnoza
wykład – 4 godzin, ćwiczenia – 4 godziny; 2 ECTS
Dr hab. Małgorzata Święcicka, dr Małgorzata Woźniak-Prus

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z obrazem klinicznym ADHD, zaburzeń zachowania i specyficznych trudności szkolnych oraz z najważniejszymi teoriami wyjaśniającymi przyczyny i mechanizmy tych zaburzeń. Pokazane zostaną konsekwencje tych zaburzeń dla funkcjonowania szkolnego i społecznego dziecka, a także podstawowe zasady pomocy psychologicznej dla dzieci z tymi zaburzeniami i ich rodzin.

3. Wybrane problemy zaburzonych rodzin
wykład – 6 godzin, seminarium – 8 godzin, ćwiczenia – 4 godziny; 4 ECTS
Dr hab. Barbara Tryjarska, dr Olga Kriegelewicz

Celem zajęć jest przedstawienie uczestnikom zajęć wiedzy dotyczącej specyficznych konstelacji zaburzonych rodzin, dynamiki ich funkcjonowania i psychicznych konsekwencji dla poszczególnych członków rodziny.

4. Opiniowanie w sprawach rodzinno-opiekuńczych
wykład – 4 godziny, seminarium – 2 godziny, ćwiczenia – 6 godzin; 3,5 ECTS
Dr Alicja Czerederecka

Celem zajęć jest przybliżenie uczestnikom podstawowych problemów, z jakimi spotyka się biegły psycholog wydając opinie w sprawach dotyczących udzielenia rozwodu lub uregulowania opieki nad dziećmi oraz sposobów ich rozstrzygania.

Blok IV - Psycholog w prawie cywilnym - ważność oświadczeń woli, odszkodowanie i zadośćuczynienie

1. Stres traumatyczny
wykład – 8 godzin; 2 ECTS
Dr hab. Małgorzata Dragan

2. Opiniowanie w sprawach cywilnych
wykład – 4 godziny, ćwiczenia – 8 godzin; 3,5 ECTS
dr Maria Gordon

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z zadaniami i kompetencjami biegłego psychologa przewidzianymi w Kodeksie cywilnym oraz analiza przykładowych opinii sądowo-psychologicznych.

Blok V - Psycholog w prawie karnym - opiniowanie dotyczące dorosłych świadków przestępstw

1. Psychologia pamięci i jej zastosowanie w pracy biegłego-psychologa
wykład – 6 godzin; 1,5 ECTS
Dr Jerzy Wojciechowski

Celem zajęć jest dostarczenie słuchaczom współczesnej wiedzy z zakresu psychologii pamięci, ze szczególnym uwzględnieniem tych aspektów funkcjonowania ludzkiej pamięci, które powinien znać i stosować psycholog powoływany na biegłego w postępowaniach sądowych.

2. Zeznania dorosłych świadków jako przedmiot ekspertyzy psychologicznej
wykład – 2 godziny, ćwiczenia – 4 godziny; 2 ECTS
Dr Maria Gordon

Celem zajęć jest psychologiczna analiza czynników, które mogą wpływać na czynności spostrzegania, zapamiętywania i rozumienia zjawisk, procesów i wydarzeń, które składają się na treść zeznań dorosłych świadków przestępstwa.

Blok VI - Psycholog w prawie karnym - dziecko jako świadek przestępstwa

1. Zjawisko i diagnoza krzywdzenia dziecka
wykład – 6 godzin, seminarium – 6 godzin; 3 ECTS
Mgr Maria Keller-Hamela

Celem zajęć jest zaznajomienie uczestników z ważniejszymi zagadnieniami ( w tym nieprawidłowościami) w procesie rozpoznawania i diagnostyki krzywdzenia dzieci, a także wszechstronne zaznajomienie uczestników z problematyką zjawiska krzywdzenia dziecka, w tym jego rozmiarami, uwarunkowaniami, przejawami i skutkami.

2. Dziecko jako świadek
wykład – 4 godziny, ćwiczenia – 8 godzin; 2,5 ECTS
Mgr Maria Keller-Hamela

Celem zajęć jest rozszerzenie wiedzy uczestników dotyczącej funkcjonowania dziecka – ofiary przestępstwa oraz wiedzy z zakresu prawidłowego przesłuchiwania małoletnich świadków.

Blok VII - Psycholog w prawie karnym - opiniowanie sprawców przestępstw

1. Przestępczość – teorie psychologiczne, zapobieganie, czynniki ryzyka
wykład – 6 godzin; 1 ECTS
dr Małgorzata Toeplitz-Winiewska

Celem zajęć omówienie podstawowych teorii wyjaśniających zjawisko przestępczości, zachowania agresywne i agresywność człowieka oraz zapoznanie uczestników z możliwością zastosowania wiedzy psychologicznej do podejmowania działań prewencyjnych, zapobiegających procesom nieprzystosowania psychicznego i społecznego młodzieży.

2. Wybrane zagadnienia wiktymologii
wykład – 2 godziny; 0,5 ECTS
dr Małgorzata Toeplitz-Winiewska

Celem zajęć jest poznanie podstawowych problemów wiktymologii – charakterystyki psychologicznej ofiar różnych rodzajów przestępstw.

3. Psychopatologia: diagnoza zaburzeń psychicznych
wykład – 10 godzin, ćwiczenia – 10 godzin; 4,5 ECTS
Dr n. med. Radosław Tworus

Celem jest zapoznanie uczestników zajęć z problematyką zaburzeń psychicznych; głównie z kryteriami diagnostycznymi systemów klasyfikacji ICD- 10 i DSM-IV, aby nabyli umiejętności różnicowania zaburzeń; ponadto zapoznanie z etiologią zaburzeń.

4. Opiniowanie w sprawach karnych dotyczących dorosłych sprawców przestępstw
wykład – 6 godzin, seminarium – 4 godziny, ćwiczenia – 12 godzin; 4 ECTS
Dr Ewa Milewska

Celem zajęć jest pokazanie kierunków i metod postępowania diagnostycznego w różnych przypadkach ekspertyz sądowych dotyczących oskarżonych oraz nabywanie umiejętności konstruowania opinii dla konkretnych przykładów.

5. Profilowanie psychologiczne nieznanych sprawców przestępstw
wykład – 4 godziny, seminarium – 4 godziny, ćwiczenia – 4 godziny; 3 ECTS
Mgr Urszula Cur

Celem zajęć jest zapoznanie z problematyką współpracy psychologa z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości w aspekcie szczegółowym sporządzania profilu psychologicznego nieznanego sprawcy przestępstwa.

6. Opinia psychologiczna w sprawie zastosowania i uchylenia środków zabezpieczających
wykład – 2 godziny, ćwiczenia – 2 godziny; 0,5 ECTS

Blok VIII - Psychologia penitencjarna

1. Podstawy resocjalizacji sprawców przestępstw
wykład – 3 godziny, seminarium – 2 godziny; 2 ECTS
Dr Maria Gordon

Celem zajęć jest omówienie celów kary pozbawienia wolności, cech izolacji więziennej jako miejsca organizowania oddziaływań naprawczych (możliwości i ograniczeń), programów oddziaływań resocjalizacyjnych i terapeutycznych podejmowanych w stosunku do różnych kategorii więźniów.

2. Diagnostyka psychologiczno-penitencjarna
wykład – 3 godziny, ćwiczenia – 2 godziny; 2 ECTS
Dr Maria Gordon

Celem zajęć jest przekazanie wiedzy na temat zadań diagnostycznych psychologów zatrudnionych w zakładach penitencjarnych, zakresu badań diagnostycznych oraz sposobu sporządzania opinii psychologicznych i orzeczeń psychologiczno-penitencjarnych jako podstawy podejmowania decyzji w sprawach skazanych i opracowywania indywidualnych programów oddziaływań.

Blok IX - Psycholog w sprawach nieletnich

1. Zachowania problemowe okresu dorastania
wykład – 4 godziny; 1 ECTS
Mgr Alicja Budzyńska

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników studiów z koncepcją tzw. zachowań problemowych okresu dorastania w kontekście rozwoju psychospołecznego i zagrożeń dla procesu socjalizacji i zdrowia młodzieży.

2. Opiniowanie w sprawach nieletnich
wykład – 6 godzin, ćwiczenia – 4 godzin; 2 ECTS
Mgr Alicja Budzyńska

Cel zajęć: Doskonalenie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych dotyczących przygotowania opinii w sprawach nieletnich na użytek wymiaru sprawiedliwości.

Blok X - Biegły psycholog przed sądem

1. Biegły psycholog w postępowaniu karnym i cywilnym
wykład – 4 godziny; 0,5 ECTS
SSO Małgorzata Młodawska-Piaseczna

Celem zajęć jest przybliżenie słuchaczom szczegółowych regulacji dotyczących fakultatywnego oraz obligatoryjnego udziału biegłego psychologa w sprawach karnych i cywilnych.

2. Przesłuchanie biegłego psychologa w praktyce
ćwiczenia – 4 godziny; 1 ECTS
Prof. dr hab. Piotr Girdwoyń

W czasie zajęć zostanie przeprowadzona symulacja procesowego przesłuchania biegłego psychologa w sprawie karnej oraz cywilnej, z udziałem „stron” oraz „sądu”, w którym zasiądą praktykujący prawnicy.

3. Dylematy etyczne w pracy psychologa biegłego sądowego
seminarium – 4 godziny; 0,5 ECTS
Dr Małgorzata Toeplitz-Winiewska

Celem zajęć jest pokazanie słuchaczom szczególnie trudnych sytuacji w opiniowaniu psychologicznym dla wymiaru sprawiedliwości oraz uwrażliwienie na dostrzeganie dylematów etycznych, wspólne poszukiwanie sposobów ich rozwiązania.

4. Mediacje – aspekty teoretyczne i praktyczne
wykład – 6 godzin, ćwiczenia – 8 godzin; 3,5 ECTS
Dr Michał Fajst, dr Aleksandra Winiarska, mgr Anna Cybulko

Mediacje to polubowna metoda rozwiązywania sporów przy pomocy profesjonalnej, bezstronnej i neutralnej osoby trzeciej. Mediacje stosowane są zarówno w sprawach cywilnych, jak i karnych, gdzie stanowią jedną z form realizacji idei sprawiedliwości naprawczej, u podstaw której leży dążenie do naprawienia krzywdy wyrządzonej przez sprawcę przestępstwa. Rolą mediatora jest pomoc wszystkim zainteresowanym uczestnikom danej sprawy – karnej bądź cywilnej – rozwiązanie problemu w sposób dla nich satysfakcjonujący.

Zasady ukończenia studiów

Do ukończenia studiów niezbędne jest zaliczenie wszystkich zajęć objętych programem studiów oraz uzyskanie ocen pozytywnych z dwóch egzaminów oraz przedmiotów zaliczanych na ocenę. Ocena końcowa będzie wyliczana na podstawie ocen z dwóch egzaminów i przedmiotów zaliczanych na podstawie ocen, przy czym największa waga przypisana zostanie ocenie z egzaminów. Absolwent uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Uniwersytecie Warszawskim.

Zastrzegamy sobie możliwość zmiany terminu zajęć z powodu nieprzewidzianych okoliczności (np. nagłej choroby wykładowcy).

Rok akademicki 2020/2021

Semestr I

24-25.10.2020
14-15.11.2020
28-29.11.2020
12-13.12.2020
9-10.01.2021
16-17.01.2021
30-31.01.2021
6-7.02.2021
20-21.02.2021

Semestr II

terminy wkrótce

Rok akademicki 2019/2020

Semestr I

19-20.10.2019
26-27.10.2019
16-17.11.2019
30.11-1.12.2019
7-8.12.2019
11-12.01.2020
25-26.01.2020
1-2.02.2020
29.02-1.03.2020

Semestr II

14-15.03.2020
28-29.03.2020
4-5.04.2020
18-19.04.2020
9-10.05.2020
23-24.05.2020
6-7.06.2020
20-21.06.2020

Kierownik studiów podyplomowych:

jerzy wojciechowski zdjęcie

Dr Jerzy Wojciechowski

Absolwent Wydziału Psychologii oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doktor nauk społecznych w zakresie psychologii. Kierownik Pracowni Psychologii Sądowej Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz kierownik specjalizacji „Psychologia Sądowa”.

Jego zainteresowania naukowe leżą na pograniczu prawa i psychologii. Tematem jego badań było między innymi kłamstwo i jego wykrywanie, badania poligraficzne/wariograficzne oraz pamięć świadków. Wieloletni wykładowca akademicki, autor lub współautor kilkunastu programów zajęć dydaktycznych, szkoleń i warsztatów.
Prywatnie wielbiciel dobrej czekolady, kryminałów i czasu spędzanego nad ciepłym morzem.

prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski - Profesor nauk prawnych, kierownik Katedry Kryminalistyki UW
W latach 2001–2008 dziekan Wydziału Prawa i Administracji UW, w latach 2008 – 2016 prorektor Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie kierownik Katedry Kryminalistyki oraz kierownik studiów na kierunku „Kryminalistyka i nauki Sądowe”.

Zajmuje się taktyką kryminalistyczną, w szczególności w aspekcie prowadzenia czynności procesowych oraz operacyjno-rozpoznawczych,  problematyką alibi, badaniem dokumentów i pisma ręcznego, procedurami karnymi w części dotyczącej dowodów, problematyką biegłych i wydawania przez nich opinii, teorią opiniowania. Jest biegłym sądowym i wykonuje ekspertyzy kryminalistyczne dla potrzeb organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Członek Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego (Przewodniczący Rady Naukowej, członek Zarządu), członek Polskiego Stowarzyszenia Badań Dokumentów (członek Zarządu), członek International Society of Forensic Science.

prof. dr hab. Piotr Girdwoyń - Prawnik, adwokat, profesor nauk prawnych, dyrektor Instytutu Prawa Karnego WPiA UW
W latach 2007-2013 dyrektor Centrum Nauk Sądowych UW.  Zajmuje się: kryminalistyką, prawem dowodowym (dowód z opinii biegłego), prawem niemieckim, a także historią kryminalistyki. Laureat wielu prestiżowych nagród, m.in. I nagrody im. prof. Tadeusza Hanauska, przyznanej przez Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne za najlepszą pracę habilitacyjną z dziedziny kryminalistyki. Stypendysta Fundacji: Aleksandra von Humboldta, Hertie oraz Herrmanna i Marianne Straniak.

dr hab. Barbara Tryjarska - Psycholog, profesor UW, psychoterapeuta i superwizor PTP
W 1996 roku otrzymała nagrodę indywidualną Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za monografię „Skrypty życiowe a konflikty jawne i ukryte w małżeństwie”. Jej publikacje naukowe dotyczą – uwarunkowań zaburzeń relacji w rodzinie, terapii rodzin i terapii grupowej. Zajmuje się znaczeniem stylu przywiązania partnerów dla kształtowania bliskich relacji i satysfakcji w małżeństwach.

Posiada certyfikat psychoterapeuty i superwizora psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz licencję trenera i superwizora treningów psychologicznych. W 2009 roku odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

dr hab. Małgorzata Święcicka - Kierownik Katedry Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny na Wydziale Psychologii UW
 Kierownik Katedry Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny na Wydziale Psychologii UW. W swojej pracy zawodowej od początku zajmuje się problematyką trudności szkolnych u dzieci, równolegle prowadząc badania naukowe i zdobywając doświadczenie kliniczne w diagnozie i terapii. Od wielu lat prowadzi zajęcia terapeutyczne w Ośrodku Terapeutycznym dla Dzieci przy Wydziale Psychologii UW. Prowadzi prywatną praktykę kliniczną w Poradni Psychologiczno-Psychiatrycznej Pro Psyche Junior w Warszawie. Jej aktualne badania naukowe dotyczą dzieci z objawami ADHD, heterogeniczności zaburzenia, problemów motywacyjnych dzieci z ADHD, relacji w rodzinach tych dzieci.
dr hab. Joanna Radoszewska - Pracownik naukowy Wydziału Psychologii UW, superwizor w zakresie Psychologii Klinicznej Dziecka PTP
Pracownik naukowy w Katedrze Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny Wydziału Psychologii UW. W pracy zawodowej łączy zainteresowania kliniczne i badawcze, zajmując się problematyką psychologicznych mechanizmów powstawania i utrzymywanie się otyłości i zaburzeń jedzenia u dzieci i adolescentów. Drugi obszar jej zainteresowań zawodowych stanowią psychiczne trudności dzieci chorych somatycznie i ich rodzin. Prowadzi konsultacje i zajęcia dla dzieci i rodziców w Ośrodku Terapeutycznym dla Dzieci przy Wydziale Psychologii UW. Jej aktualne badania dotyczą macierzyństwa kobiet z otyłością i kobiet zaburzeniami odżywiania.

dr Małgorzata Toeplitz-Winiewska - Pracownik naukowy Wydziału Psychologii UW, przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
Psycholog, wieloletni wykładowca na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego – wykłady z etyki zawodowej, psychologii klinicznej i psychologii sądowej. Posiada doświadczenie w opiniowaniu sądowym w sprawach nieletnich i rodzinnych oraz świadków. Autorka licznych publikacji z zakresu etyki zawodowej psychologa. Wieloletni kierownik specjalizacji z psychologii sądowej w ramach studiów magisterskich oraz studiów podyplomowych UW dla psychologów biegłych sądowych.

Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego: rok przystąpienia: 1969 r., pełnione funkcje: członek Prezydium ZG PTP od 1986, sekretarz Generalny ZG PTP od 1989. Przewodnicząca PTP od 1992 r. Kieruje całością prac Towarzystwa , ze szczególnym uwzględnieniem regulacji prawnych dotyczących wykonywania zawodu tzn. ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów, rozporządzeń dotyczących psychologów, standardów psychologicznych świadczeń zdrowotnych.

dr Zuzanna Toeplitz - Pracownik naukowy Wydziału Psychologii, przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego I Instancji PTP
Polska psycholog, pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Psychologii, w katedrze Psychologii Różnic Indywidualnych. Była redaktor naczelna czasopisma Nowiny Psychologiczne. Członek redakcji czasopisma Psychologia Wychowawcza. Dyrektor Festiwalu Nauki w Warszawie.

Współzałożycielka i współorganizatorka (z prof. Magdalena Fikus) Kawiarni Naukowej w Warszawie.
Zajmuje się badaniem rodzin – ze szczególnym uwzględnieniem rodzeństw; psychologią rozwojową – starzeniem; jakością życia. Jej główne zainteresowanie badawcze i publikacyjne to etyka zawodowa.
W 2013, za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, prezydent Bronisław Komorowski odznaczył ją Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

dr Alicja Czerederecka - Kierownik Zakładu Psychologii Sądowej Instytutu Ekspertyz Sądowych, biegła z rekomendacją PTP
Doktor nauk humanistycznych, psycholog sądowy, kierownik Zakładu Psychologii Sądowej w Instytucie Ekspertyz Sądowych. Korespondentka Archiwum Rorschachowskiego oraz członek International Rorschach Society, European Rorschach Association for the Comprehensive System i European Association of Psychology and Law.

Przewodnicząca Komisji ds. Rekomendacji dla Biegłych Sądowych PTP, biegła z rekomendacją PTP w zakresie procesu cywilnego, nieletnich i rodziny, dorosłych sprawców przestępstw, sprawców wypadków w pracy lub wypadków drogowych oraz zeznań świadków. Prowadzi zajęcia dla studentów, psychologów i prawników z tego zakresu. Główne obszary zainteresowań i prac badawczych to problematyka rodzin, opiniowanie w sprawach rodzinnych, problemy etyczne i metodologiczne oraz standardy pracy biegłego, metody projekcyjne. Autorka ponad 60 artykułów, współredaktorka kilku książek, w tym Standardów opiniowania w sprawach rodzinnych i opiekuńczych (2016) i autorka 2 książek poświęconych psychologii sądowej: Rozwód a rywalizacja o opiekę nad dzieckiem (2010), oraz Test Rorschacha w psychologicznej ekspertyzie sądowej (2006).

dr n med. Radosław Tworus - specjalista psychiatra, kierownik Kliniki Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii Wojskowego Instytutu Medycznego
dr hab. Małgorzata Dragan - pracownik naukowy Wydziału Psychologii UW, członek-założyciel Polskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym
Dr hab., adiunkt w Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (Katedra Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny). Pracowała jako psycholog w placówkach ochrony zdrowia psychicznego, m.in. w Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w Komorowie. Posiada certyfikat terapeuty poznawczo-behawioralnego Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczych i Behawioralnych. Opublikowała wiele prac naukowych, głównie z zakresu psychologii klinicznej (przede wszystkim psychotraumatologii).

Laureatka nagród za aktywność naukową i stypendiów, m.in. przyznanych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Za książkę „Problemowe picie alkoholu przez młode kobiety. Rola niekorzystnych doświadczeń z dzieciństwa i samoregulacji emocji” otrzymała w 2017 roku Nagrodę Teofrasta.

dr Ewa Milewska - Psycholog, kierownik Zakładu Pomocy Rodzinie w Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN

Doktor nauk humanistycznych, specjalista psycholog kliniczny z ponad 30 letnim doświadczeniem w pracy zawodowej. Doświadczenie zawodowe: psycholog opiniujący na cele postępowań sądowych w Klinice Psychiatrii Sądowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, kwalifikacja i przygotowanie rodziców do adopcji dzieci w Publicznym Ośrodku Adopcyjnym w Warszawie, badania nad problemem choroby sierocej oraz rozwojem dzieci w domach dziecka w Instytucie Problematyki Przestępczości, kierownik Zakładu Pomocy Rodzinie w Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN. Doświadczenie dydaktyczne: adiunkt w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowca na studiach podyplomowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Polskiej Akademii Nauk. Aktualnie dyrektor Instytutu Psychologii i Psychiatrii Sądowej w Warszawie zajmującym się opiniowaniem w sprawach karnych, cywilnych i rodzinnych.

dr Michał Fajst - Dr nauk prawnych, kryminolog, wiktymolog
Dr nauk prawnych, kryminolog, były pracownik Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, członek Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. St. Batawii oraz Stowarzyszenia Interwencji Prawnej.

Wiktymolog. Prowadzi zajęcia o prawnych podstawach mediacji w sprawach  karnych i nieletnich.

dr Katarzyna Girdwoyń
dr Maria Gordon - psycholog, biegły sądowy rekomendowany przez PTP
Maria Gordon – doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii. W przeszłości była psychologiem penitencjarnym w zakładzie karnym dla młodocianych i w oddziale terapeutycznym dla skazanych z zaburzeniami psychicznymi. Przez prawie 10 lat pracowała w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej, gdzie zajmowała się organizacją i nadzorem merytorycznym nad wykonywaniem kary wobec osób niepełnosprawnych psychicznie i fizycznie oraz skazanych kobiet, a ponadto szkoleniem kadry penitencjarnej. Potem, do końca 2015 roku pracowała w oddziale psychiatrii sądowej Szpitala Aresztu Śledczego w Warszawie Mokotowie. Jest biegłym sądowym rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Aktualnie jest wykładowcą psychologii penitencjarnej na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz prowadzi zajęcia z psychologii sądowej i penitencjarnej na studiach podyplomowych. Opublikowała kilkadziesiąt artykułów w czasopismach naukowych i pracach monograficznych m.in. na temat podkultury więziennej, psychologicznej diagnozy klinicznej, postępowania ze skazanymi niepełnosprawnymi psychicznie, niepełnosprawnymi fizycznie, skazanymi kobietami, na temat psychologicznych mechanizmów zachowania sprawców przestępstw o charakterze agresywnym i przestępców seksualnych.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego a także członkiem Komisji Ekspertów do spraw Ochrony Zdrowia Psychicznego przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.

dr Olga Kriegielewicz - Psycholog, certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej
Absolwentka Wydziału Psychologii UW (specjalizacja psychoterapia). Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii (rozprawa doktorska nagrodzona przez Prezesa Rady Ministrów). Wykładowczyni Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu SWPS. Ukończyła 4-letnie szkolenie w zakresie psychoterapii psychoanalitycznej,  3-letnie szkolenie Working Psychoanalytically With Couples, roczny kurs Terapii Par w różnych podejściach teoretycznych,  3-letnie szkolenie w zakresie podejścia systemowego w terapii rodzin oraz Studium Terapii Narracyjnej.

Przez wiele lat pracowała jako psychoterapeuta indywidualny, par oraz rodzin, a także konsultant działań badawczych w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. Obecnie kontynuuje praktykę kliniczną w gabinecie prywatnym oraz pracę dydaktyczno-szkoleniową w różnych ośrodkach szkolących w zakresie psychologii klinicznej i psychoterapii.

dr Dorota Parnowska - Psycholog, pracownik Kliniki Psychiatrii Sądowej
Dorota Parnowska, absolwentka Wydziału Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim.  W 2011 roku uzyskała tytuł specjalisty z zakresu psychologii klinicznej i obroniła pracę doktorską na temat „Genetyczne i środowiskowe uwarunkowania struktury schizotypii w populacji osób zdrowych”.

Od początku swojej kariery zawodowej i naukowej skoncentrowana wokół zagadnień zdrowia psychicznego, diagnozy i oddziaływań psychoterapeutycznych. Szczególny obszar jej zainteresowań stanowią choroby psychiczne, zwłaszcza spektrum schizofrenii. Autorka licznych publikacji z zakresu psychologii klinicznej. Członek redakcji pisma Postępy Psychiatrii i Neurologii.

Współpracuje jako wykładowca z Warszawską Akademią Medyczną, Akademią Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz z Uniwersytetemu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Od wielu lat pracownik Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, od 4 lat zatrudniona w Klinice Psychiatrii Sądowej. Od lat pracuje psychoterapeutycznie, w nurcie psychoanalitycznym, od 2008 roku członek  Europejskiej Szkoły Psychoanalizy (Nouvelle Ecole Lacanienne de Psychanalyse).

dr Aleksandra Winiarska - Mediator sądowy Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy WPiA UW
Dr nauk humanistycznych w zakresie socjologii i kulturoznawczyni w zakresie stosunków międzykulturowych. Pracuje w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW, w Ośrodku Dydaktycznym Psychologii Więzi Społecznych. W ISNS pełni również funkcję koordynatora programu Erasmus+ w zakresie wyjazdów na zagraniczne studia częściowe.

Prowadzi zajęcia specjalizacyjne i podyplomowe oraz warsztaty z zakresu komunikacji, rozwiązywania konfliktów i partycypacji, dostosowane do specyfiki pracy różnych grup zawodowych. Sama również uczestniczyła w szkoleniach z tego zakresu, w tym międzynarodowych. Wpisana na listę mediatorów sądowych w ramach Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy WPiA UW. Mediuje od 2004 roku.

Naukowo zajmuje się m.in. tematyką kontaktu społecznego w sytuacji różnorodności oraz integracji w kontekście migracji. Na co dzień zajmuje się też partycypacją obywatelską i dialogiem publicznym. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami publicznymi.

dr Małgorzata Woźniak-Prus
mgr Alicja Budzyńska - Psycholog, pracownik FDDS
Psycholog. Pracuje w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Jest biegłym sądowym, wydaje opinie sądowo-psychologiczne w sprawach z udziałem dzieci. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci krzywdzonych oraz ich rodzin. Prowadzi szkolenia dla profesjonalistów z zakresu problematyki dziecka krzywdzonego. Jest koordynatorem Warszawskiej Sieci Pomocy Dzieciom. Posiada rekomendacje PTP w zakresie diagnozy spraw rodzinnych i nieletnich oraz psychologicznej oceny zeznań świadków. /źródło: edukacja.fdds.pl/

mgr Urszula Cur - Psycholog policyjny
Od 18 lat współpracuje z policją kryminalną, prokuraturą i sądami. Nieustannie prowadzi szkolenia dla policji, cyklicznie na Studiach Podyplomowych Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych w Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu. Profilowanie psychologiczne nieznanego sprawcy, wykorzystywanie śladu psychologicznego w ściganiu sprawcy, prowadzenie wywiadu policyjnego i rozpoznawanie wskaźników nieszczerości to główne działania wykrywczo – psychologiczne i obszary ciągłego badania naukowego.
mgr Anna Cybulko - Rzecznik Akademicki Uniwersytetu Warszawskiego, mediator sądowy
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2006 roku związana z Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu rozwiązywania konfliktu, komunikacji interpersonalnej oraz dynamiki małych grup.
Od 2011 powołana na stanowisko Rzecznika Akademickiego Uniwersytetu Warszawskiego, wspiera społeczność akademicką w radzeniu sobie z konfliktami organizacyjnymi i interpersonalnymi oraz w szukaniu rozwiązań dla spraw trudnych i nieoczywistych. Mediuje w Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz w ośrodku Markert Mediacje, gdzie jest wpisana na listę mediatorów sądowych. Specjalizuje się w sprawach cywilnych, rodzinnych, gospodarczych, pracowniczych i akademickich. Prowadzi również mediacje w sporach społecznych i organizacyjnych.

mgr Maria Keller-Hamela - Psycholog, wiceprezeska FDDS, ekspert Międzynarodowego Stowarzyszenia na rzecz Przeciwdziałania Krzywdzeniu i Zaniedbywaniu Dzieci ISPCAN
Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, wiceprezeska Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, z-ca red. naczelnego kwartalnika Dziecko Krzywdzone. Teoria, Badania, Praktyka.

Posiada certyfikat PARPA specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Jest wykładowcą na podyplomowych studiach z psychologii sądowej na Uniwersytecie Warszawskim oraz psychologii w praktyce wymiaru sprawiedliwości w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Prowadzi od wielu lat szkolenia z zakresu problematyki krzywdzenia dzieci i przesłuchiwania dzieci dla różnych grup zawodowych m.in. dla sędziów, prokuratorów, psychologów, pedagogów. Ukończyła Szkołę Trenerów House of Skills oraz FDDS.

mgr Małgorzata Kowanetz
SSO Małgorzata Młodawska-Piaseczna