Psychologia sądowa

<b>Psychologia sądowa</b>
O studiachRekrutacjaCzesneProgram studiówPlan zjazdówWykładowcy

jerzy wojciechowski zdjęcie

 

dr Jerzy Wojciechowski
kierownik studiów

 

 

Ukończenie studiów umożliwia pełne przygotowanie do pełnienia roli psychologa biegłego sądowego.

REKRUTACJA NA SEMESTR LETNI ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

Inicjatywą twórców programu jest GWARANCJA. Gwarantujemy, że każdy z naszych absolwentów zdobędzie tu wiedzę niezbędną do samodzielnej pracy w charakterze psychologa sądowego. Naszym absolwentom oferujemy ponadto:

 • możliwość bezpłatnego udziału w wykładach realizowanych na kolejnych edycjach (wraz z dostępem do zaktualizowanych materiałów dydaktycznych);
 • możliwość bezpłatnych konsultacji (telefonicznych, internetowych i osobistych), dotyczących wszelkich problemów związanych z diagnostyką psychologiczną, a szczególnie z aspektami etycznymi diagnozy na potrzeby wymiaru sprawiedliwości;
 • wsparcie w razie trudności formalnych i urzędowych (m.in. w zakresie wniosków o wpisanie na listę biegłych sądowych).

 

CEL STUDIÓW

Podczas studiów nasi słuchacze:

 • poszerzają oraz uaktualniają wiedzę dotyczącą zaburzeń i mechanizmów funkcjonowania jednostki, niezbędną do sporządzania ekspertyzy w wielu dziedzinach współpracy psychologa z wymiarem sprawiedliwości;
 • nabywają i udoskonalają umiejętności diagnozowania i orzekania psychologicznego niezbędne w pełnieniu roli psychologa biegłego sądowego;
 • wzbogacają wiedzę z zakresu szeroko pojętej psychopatologii i patologii społecznej, niezbędnej do diagnozy psychologicznej, a następnie kształtują umiejętności przygotowywania takiej diagnozy na potrzeby wymiaru sprawiedliwości.

DLA KOGO?

Studia podyplomowe Psychologia Sądowa przeznaczone są dla psychologów z co najmniej dwuletnim stażem w pracy na stanowisku psychologa, współpracujących z wymiarem sprawiedliwości albo zainteresowanych taką współpracą.
Studia przygotowują do pełnienia roli psychologa biegłego sądowego.

O STUDIACH – W SKRÓCIE

 • zapraszamy osoby posiadające tytuł magistra psychologii i dwuletnią praktykę w zawodzie psychologa
 • 2 semestry
 • 210 godzin dydaktycznych
 • zjazdy średnio co 2 tygodnie
 • zajęcia w soboty i niedziele
 • absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na UW

Rekrutacja w roku 2022/2023 została zakończona.

Podstawą przyjęcia na Studia Podyplomowe jest ukończenie studiów wyższych z zakresu psychologii oraz posiadanie co najmniej dwuletniej praktyki w zawodzie psychologa. Doświadczenie zawodowe rozumiane jest jako praca psychologa w praktyce, szczególnie diagnostycznej. Ważne jest bowiem doświadczenie kontaktu zawodowego z konkretnym klientem.

Limit miejsc
Limit miejsc: 30 osób
O przyjęciu na studia decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

Prosimy o wpisywanie w zgłoszeniu przebiegu kariery zawodowej po uzyskaniu dyplomu studiów magisterskich.

Procesowi rekrutacji zostaną poddane tylko te osoby, które zarejestrowały się w systemie IRK, ukończyły wyższe studia magisterskie oraz przesłały wymagane dokumenty.

Terminy
 • Terminy rekrutacji: 2.12.22 – 26.01.2023
 • Terminy rozmów kwalifikacyjnych: 01-02.02.2023
 • Termin ogłoszenia wyników: 03.02.2023
 • Termin składania dokumentów: 06.02.-10.02.2023
 • Rozpoczęcie studiów: druga połowa lutego 2023
Rozmowa kwalifikacyjna
O przyjęciu kandydata na studia decyduje wynik rozmowy wstępnej.

Rozmowa to szansa dla nas, by lepiej poznać naszych kandydatów i zadbać o powstanie grupy inspirujących siebie nawzajem jednostek. Chcemy skonfrontować się z Państwa oczekiwaniami i potrzebami, by móc jak najlepiej towarzyszyć Państwu podczas trwania studiów.

Zaproszone osoby zapytamy o motywację, kompetencje oraz ewentualne staże i doświadczenia zawodowe. Ocena będzie dokonywana niezależnie przez wszystkich członków komisji; na podstawie zsumowanych ocen tworzona będzie lista rankingowa, stanowiąca podstawę wyboru kandydatów.

Etap pierwszy (rejestracja)

1. Kandydat rejestruje się na stronie Internetowej Rejestracji Kandydatów UW. Podczas zakładania konta należy uzupełnić wszystkie dane personalne oraz dotyczące dotychczasowej edukacji.

2. Następnie należy wybrać kierunek i wypełnić w systemie dodatkowe dokumenty – życiorys zawodowy i ewentualną ankietę (w zależności od kierunku studiów) oraz załączyć zdjęcie w formie elektronicznej.

3. Kandydat ma obowiązek wnieść opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł. Brak opłaty rekrutacyjnej uniemożliwia dalsze postępowanie rekrutacyjne.

4. Pod koniec terminu rejestracji skontaktujemy się telefonicznie z każdym z Kandydatów, by umówić dokładny termin rozmowy kwalifikacyjnej.

Etap drugi (decyzja Komisji Rekrutacyjnej)

1. Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję o przyjęciu/nieprzyjęciu Kandydata na studia na podstawie zgłoszenia. Informacja o przyjęciu/ nieprzyjęciu na studia zostanie przekazania Kandydatowi drogą elektroniczną.

2. W zależności od wyniku rekrutacji generowana jest pisemna decyzja o przyjęciu/ nieprzyjęciu na studia, która jest wysyłana do każdego z Kandydatów za pomocą systemu IRK.

Etap trzeci (po przyjęciu na studia)

1. Osoby przyjęte otrzymują drogą elektroniczną wiadomość zawierającą informacje organizacyjne.

2. Kolejnym krokiem jest wydrukowanie dokumentów rekrutacyjnych z systemu IRK UW (podanie o przyjęcie na studia, życiorys zawodowy, ewentualnie wymagana ankieta), podpisanie ich i złożenie w sekretariacie studiów podyplomowych. Do dokumentów należy dołączyć oryginał bądź odpis dyplomu.

3. Dokumenty można przesłać na adres sekretariatu listem poleconym, dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem upoważnionej osoby trzeciej (wraz z pisemnym upoważnieniem).

4. W wyznaczonym terminie należy uiścić czesne za studia na indywidualne konto słuchacza lub na konto Wydziału (w zależności od sposobu finansowania studiów). Szczegóły odnośnie terminów płatności, umów oraz faktur znajdują się w zakładka CZESNE.

5. Podczas pierwszego zjazdu każdy Słuchacz zobowiązany jest do podpisania Umowy o odpłatności za studia. Umowy przygotowuje sekretariat. Więcej informacji odnośnie umów znajduje się w zakładka CZESNE. Wzory umów przesyłamy na prośbę Kandydata drogą elektroniczną.

 

Przejdź do INTERNETOWEJ REJESTRACJI KANDYDATÓW

 

Czesne w roku akademickim 2023

a) jednorazowo za cały rok akademicki:
7 200 PLN płatne do 3 marca 2023 r.

b) w dwóch ratach:
I rata: 3 700 PLN płatne do 3 marca 2023 r.
II rata: 3 700 PLN płatne do 31 maja 2023 r.
Łącznie: 7 400 PLN

c) w czterech ratach:
I rata: 1 900 PLN płatne do 3 marca 2023 r.
II rata: 1 900 PLN płatne do 31 maja 2023 r.
III rata: 1 900 PLN płatne do 6 października 2023 r.
IV rata: 1 900 PLN płatne do 30 listopada 2023 r.

Łącznie: 7 600 PLN

Faktury

1. Umowa dwustronna o warunkach odpłatności za studia podyplomowe przy samodzielnym opłacaniu studiów przez Słuchacza oraz FV na dane Słuchacza:

 • Umowa podpisywana między Słuchaczem oraz Uniwersytetem Warszawskim, figurującym w umowie jako „Uczelnia”, reprezentowanym przez Dziekana Wydziału Psychologii UW.
 • Umowa w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (jednym dla Słuchacza, jednym dla Uczelni), podpisywana jest przez Słuchacza podczas pierwszego zjazdu.
 • Po podpisaniu umowy dwustronnej, Słuchacz może otrzymać fakturę za naukę na studiach podyplomowych wystawioną na dane Słuchacza. Prośbę o wystawienie faktury Słuchacz zgłasza każdorazowo (mailowo lub osobiście) do sekretariatu studiów podyplomowych wypełniając wniosek o wystawienie faktury. Faktury wystawiane są zawsze na dane słuchacza.
 • Po podpisaniu umowy dwustronnej nie ma możliwości otrzymania FV na dane firmy/ pracodawcy/ instytucji/ własnej działalności gospodarczej.

2. Umowa trójstronna o warunkach odpłatności za studia podyplomowe przy całościowym lub częściowym opłacaniu studiów przez Podmiot finansujący oraz FV na dane Słuchacza z  Podmiotem finansującym jako płatnikiem:

 • Umowa podpisywana między Słuchaczem, Podmiotem finansującym oraz Uniwersytetem Warszawskim, figurującym w umowie jako „Uczelnia”, reprezentowanym przez Dziekana Wydziału Psychologii UW.
 • W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, Słuchacz podpisuje Umowę w imieniu własnym oraz właściciela działalności.
 • Umowa w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, (jednym dla Słuchacza, jednym dla Podmiotu finansującego oraz jednym dla Uczelni), podpisywana jest przez Słuchacza w trakcie pierwszego zjazdu.
 • Faktury VAT na dane Słuchacza z danymi Podmiotu finansującego jako płatnika podane w umowie trójstronnej wystawiane będą po zgłoszeniu tego przez  Słuchacza, który uzupełnia odpowiedni wniosek (pobierz)i przesyła go do sekretariatu. Konieczne jest co najmniej  jednorazowe zgłoszenie zapotrzebowania na fakturę, najlepiej po pierwszej wpłacie.  
 • Potrzebę otrzymania faktury proforma Słuchacz zgłasza każdorazowo (mailowo lub osobiście) do sekretariatu studiów podyplomowych wypełniając wniosek o wystawienie faktury proforma.
 • Faktury wystawiane są zawsze na dane Słuchacza z danymi Podmiotu finansującego wskazanego jako płatnika.

 

1. Biegły w systemie polskiego prawa
wykład – 4 godziny; 0,5 ECTS
Prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski

Celem zajęć jest przekazanie słuchaczom najistotniejszych informacji dotyczących prawnej sytuacji biegłego, w tym biegłego sądowego, w polskim postępowaniu karnym i cywilnym.

2. Teoria opiniowania. Prawa i obowiązki biegłego
wykład – 4 godziny; 0,5 ECTS
Prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski

Zajęcia mają na celu przedstawienie najważniejszych zasad teorii opiniowania. Omawiane są pojęcia ekspertyzy i opinii, ich treść i metody kontroli, a także uprawnienia i obowiązki biegłego odnoszące się do prowadzenia badań i opiniowania.

3. Przedmiot i zakres sądowej ekspertyzy psychologicznej
wykład – 2 godziny; 0,5 ECTS
dr Małgorzata Toeplitz-Winiewska

Celem zajęć jest pokazanie podstawowych rodzajów psychologicznych ekspertyz sądowych sporządzanych na potrzeby wymiaru sprawiedliwości oraz wskazanie ogólnych zasad sporządzania takich ekspertyz, omawiania wyników diagnozy, formułowania odpowiedzi na pytania zleceniodawcy.

4. Opinia biegłego w polskim prawie dowodowym
wykład – 4 godziny; 0,5 ECTS
Prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z rolą opinii biegłego, w tym w szczególności biegłego psychologa w systemie polskiego prawa dowodowego.

5. Ogólne zasady odpowiedzialności biegłego
wykład – 4 godziny; 0,5 ECTS
Prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski

Celem zajęć jest przedstawienie ramowych zasad i istoty odpowiedzialności karnej, cywilnej, porządkowej oraz dyscyplinarnej w związku z pełnieniem funkcji biegłego psychologa.

6. Diagnoza na potrzeby opiniowania sądowego
wykład – 4 godziny; 0,5 ECTS
Dr Małgorzata Toeplitz-Winiewska

W trakcie zajęć omawiane są kolejne etapy przygotowania diagnozy psychologicznej na zlecenie organów wymiaru sprawiedliwości : Stawianie pytań psychologicznych, formułowanie hipotez, planowanie badania, wybór technik diagnostycznych, analiza i interpretacja uzyskanych wyników, integracja danych, formułowanie wniosków i odpowiedź na pytania zleceniodawcy (sądu lub prokuratury).

7. Wywiad diagnostyczny – planowanie, prowadzenie, interpretacja
wykład, seminarium, ćwiczenia – w sumie 8 godzin; 2 ECTS
Dr Zuzanna Toeplitz

Celem zajęć jest przedstawienie rozmowy klinicznej jako metody diagnozy i pozostawania w kontakcie z dzieckiem/adolescentem i jego rodzicami. Zostaną omówione podstawy teoretyczne, zasady i sposoby prowadzenia rozmowy oraz reguły wnioskowania diagnostycznego.

8. Standardy badania metodami testowymi
seminarium – 4 godziny; 0,5 ECTS
Dr Zuzanna Toeplitz

Celem zajęć jest omówienie podstawowych standardów diagnostycznych dotyczących stosowania narzędzi testowych, zarówno standardowych, jak i projekcyjnych, w oparciu o model GAP. Wskazanie różnic między standardami obligatoryjnymi a zalecanymi.

9. Diagnoza dziecka i rodziny na potrzeby sądu
wykład – 6 godzin, ćwiczenia – 6 godzin; 3 ECTS
mgr Alicja Budzyńska

Celem zajęć jest identyfikacja mechanizmów funkcjonowania rodziny w warunkach konfliktu/sytuacji okołorozwodowej, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania dziecka, rozpoznawania jego zakłóceń rozwojowych (między innymi w zakresie społeczno-emocjonalnym, poznawczym), uwarunkowanych sytuacją rodzinną.

10. Opiniowanie w sprawach rodzinno-opiekuńczych
wykład – 6 godzin, ćwiczenia – 6 godzin; 3 ECTS
mgr Alicja Budzyńska

Celem jest identyfikacja dobra dziecka, jako wartości autonomicznej i nadrzędnej w przedmiotowych sprawach oraz przedstawienie formalnych i nieformalnych zasad formułowania opinii sądowo-psychologicznych w tej kategorii spraw.

11. Stres traumatyczny
wykład – 8 godzin; 2 ECTS
Dr hab. Małgorzata Dragan

Zajęcia poświęcone są problematyce diagnozy zaburzeń związanych z traumą. Omówione zostaną na nich nowe kryteria diagnostyczne, z odniesieniem do tych wcześniejszych. Ponadto, dyskutowane będą kwestie pozwalające na pogłębioną diagnozę indywidualną, takie jak czynniki ryzyka i ochronne oraz specyficzne problemy współwystępujące.

12. Opiniowanie w sprawach cywilnych
wykład – 4 godziny, ćwiczenia – 8 godzin; 3 ECTS
dr Maria Gordon
Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z zadaniami i kompetencjami biegłego psychologa przewidzianymi w Kodeksie cywilnym oraz analiza przykładowych opinii sądowo-psychologicznych.

13. Psychologia pamięci i jej zastosowanie w pracy biegłego-psychologa
wykład – 6 godzin; 1,5 ECTS
dr Jerzy Wojciechowski

Celem zajęć jest dostarczenie słuchaczom współczesnej wiedzy z zakresu psychologii pamięci, ze szczególnym uwzględnieniem tych aspektów funkcjonowania ludzkiej pamięci, które powinien znać i stosować psycholog powoływany na biegłego w postępowaniach sądowych.

14. Zeznania dorosłych świadków jako przedmiot ekspertyzy psychologicznej
wykład – 2 godziny, ćwiczenia – 4 godziny; 2 ECTS
dr Maria Gordon

Celem zajęć jest psychologiczna analiza czynników, które mogą wpływać na czynności spostrzegania, zapamiętywania i rozumienia zjawisk, procesów i wydarzeń, które składają się na treść zeznań dorosłych świadków przestępstwa.

15. Zjawisko i diagnoza krzywdzenia dziecka
wykład – 6 godzin, seminarium – 6 godzin; 3 ECTS
mgr Alicja Budzyńska

Celem zajęć jest zaznajomienie uczestników z ważniejszymi zagadnieniami ( w tym nieprawidłowościami) w procesie rozpoznawania i diagnostyki krzywdzenia dzieci, a także wszechstronne zaznajomienie uczestników z problematyką zjawiska krzywdzenia dziecka, w tym jego rozmiarami, uwarunkowaniami, przejawami i skutkami.

16. Dziecko jako świadek
wykład – 4 godziny, ćwiczenia – 8 godzin; 3 ECTS
mgr Alicja Budzyńska

Celem zajęć jest rozszerzenie wiedzy uczestników dotyczącej funkcjonowania dziecka – ofiary przestępstwa oraz wiedzy z zakresu prawidłowego przesłuchiwania małoletnich świadków.

17. Psychiatria sądowa i opiniowanie sądowo-psychiatryczne

wykład – 8 godzin, ćwiczenia – 8 godzin; 4 ECTS

lek. med. Agnieszka Kwiatkowska

Zajęcia z psychiatrii sądowej mają na celu zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami z psychopatologii oraz kliniki psychiatrycznej w celu ujednolicenia posiadanej wiedzy niezbędnej do diagnozowania osób z podejrzeniem patologii w zakresie zdrowia psychicznego. Wiedza ta jest również konieczna dla profesjonalnej współpracy biegłego psychologa z biegłymi psychiatrami.

18. Wybrane zagadnienia wiktymologii
wykład – 2 godziny; 0,5 ECTS
dr Małgorzata Toeplitz-Winiewska

Celem zajęć jest poznanie podstawowych problemów wiktymologii – charakterystyki psychologicznej ofiar różnych rodzajów przestępstw.

19. Opiniowanie w sprawach karnych dotyczących dorosłych sprawców przestępstw
wykład – 6 godzin, seminarium – 4 godziny, ćwiczenia – 12 godzin; 5 ECTS
dr Maria Gordon

Celem zajęć jest pokazanie kierunków i metod postępowania diagnostycznego w różnych przypadkach ekspertyz sądowych dotyczących podejrzanych/oskarżonych oraz nabywanie umiejętności konstruowania opinii dla konkretnych przykładów.

20. Profilowanie psychologiczne nieznanych sprawców przestępstw
wykład – 4 godziny, seminarium – 4 godziny, ćwiczenia – 4 godziny; 3 ECTS
Mgr Urszula Cur

Celem zajęć jest zapoznanie z problematyką współpracy psychologa z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości w aspekcie profilowania psychologicznego nieznanych sprawców przestępstw.

21. Opinia psychologiczna w sprawie zastosowania i uchylenia środków zabezpieczających
wykład – 2 godziny, ćwiczenia – 2 godziny; 0,5 ECTS

dr Dorota Pamowska

22. Zachowania problemowe okresu dorastania
wykład – 4 godziny; 0,5 ECTS
dr Agnieszka Haś

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników studiów z koncepcją tzw. zachowań problemowych okresu dorastania w kontekście rozwoju psychospołecznego i zagrożeń dla procesu socjalizacji i zdrowia młodzieży.

23. Opiniowanie w sprawach nieletnich
wykład – 6 godzin, ćwiczenia – 4 godzin; 2 ECTS
dr Agnieszka Haś

Cel zajęć: Doskonalenie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych dotyczących przygotowania opinii w sprawach nieletnich na użytek wymiaru sprawiedliwości.

24. Przesłuchanie biegłego psychologa w praktyce
ćwiczenia – 8 godzin; 1 ECTS
Prof. dr hab. Piotr Girdwoyń

W czasie zajęć zostanie przeprowadzona symulacja procesowego przesłuchania biegłego psychologa w sprawie karnej oraz cywilnej, z udziałem „stron” oraz „sądu”, w którym zasiądą praktykujący prawnicy.

25. Dylematy etyczne w pracy psychologa biegłego sądowego
seminarium – 4 godziny; 0,5 ECTS
Dr Małgorzata Toeplitz-Winiewska

Celem zajęć jest pokazanie słuchaczom szczególnie trudnych sytuacji w opiniowaniu psychologicznym dla wymiaru sprawiedliwości oraz uwrażliwienie na dostrzeganie dylematów etycznych, wspólne poszukiwanie sposobów ich rozwiązania.

26. Mediacje – aspekty teoretyczne i praktyczne
wykład – 6 godzin, ćwiczenia – 8 godzin; 3 ECTS
Dr Michał Fajst, dr Aleksandra Winiarska, mgr Anna Cybulko

Mediacje to polubowna metoda rozwiązywania sporów przy pomocy profesjonalnej, bezstronnej i neutralnej osoby trzeciej. Mediacje stosowane są zarówno w sprawach cywilnych, jak i karnych, gdzie stanowią jedną z form realizacji idei sprawiedliwości naprawczej, u podstaw której leży dążenie do naprawienia krzywdy wyrządzonej przez sprawcę przestępstwa. Rolą mediatora jest pomoc wszystkim zainteresowanym uczestnikom danej sprawy – karnej bądź cywilnej – w rozwiązaniu problemu w sposób dla nich satysfakcjonujący.
[/su_spoiler]

Zasady ukończenia studiów

Do ukończenia studiów niezbędne jest zaliczenie wszystkich zajęć objętych programem studiów oraz uzyskanie ocen pozytywnych z dwóch egzaminów oraz przedmiotów zaliczanych na ocenę. Ocena końcowa będzie wyliczana na podstawie ocen z dwóch egzaminów i przedmiotów zaliczanych na podstawie ocen, przy czym największa waga przypisana zostanie ocenie z egzaminów. Absolwent uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Uniwersytecie Warszawskim.

Zastrzegamy sobie możliwość zmiany terminu zajęć z powodu nieprzewidzianych okoliczności (np. nagłej choroby wykładowcy).

Rok akademicki 2022/2023

Plan zjazdów pojawi się wkrótce 

Kierownik studiów podyplomowych:

jerzy wojciechowski zdjęcie

dr Jerzy Wojciechowski

Kierownik studiów podyplomowych “Psychologia sądowa”. Absolwent Wydziału Psychologii oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doktor nauk społecznych w zakresie psychologii. Kierownik specjalizacji „Psychologia Sądowa”. Wieloletni biegły sądowy z zakresu psychologii.

Jego zainteresowania naukowe leżą na pograniczu prawa i psychologii. Tematem jego badań było między innymi kłamstwo i jego wykrywanie, badania poligraficzne/wariograficzne oraz pamięć świadków. Wieloletni wykładowca akademicki, autor lub współautor kilkunastu programów zajęć dydaktycznych, szkoleń i warsztatów. Prywatnie wielbiciel dobrej czekolady, kryminałów i czasu spędzanego nad ciepłym morzem.

prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski - Profesor nauk prawnych, kierownik Katedry Kryminalistyki UW

W latach 2001–2008 dziekan Wydziału Prawa i Administracji UW, w latach 2008 – 2016 prorektor Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie kierownik Katedry Kryminalistyki Na Wydziale Prawa i Administracji  oraz kierownik studiów na kierunku „Kryminalistyka i Nauki Sądowe” w Centrum Nauk Sądowych UW. Zajmuje się taktyką kryminalistyczną, w szczególności w aspekcie prowadzenia czynności procesowych oraz operacyjno-rozpoznawczych,  problematyką alibi, kryminalistycznym badaniem dokumentów i pisma ręcznego, prawem dowodowym oraz problematyką biegłych i wydawania przez nich opinii, teorią opiniowania. Jest biegłym sądowym z zakresu kryminalistyki, badań pisma ręcznego i dokumentów; wykonuje ekspertyzy kryminalistyczne dla potrzeb organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Członek Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego (Przewodniczący Rady Naukowej, wiceprezes Zarządu), członek Polskiego Stowarzyszenia Badań Dokumentów (członek Zarządu), członek International Society of Forensic Science.

prof. dr hab. Piotr Girdwoyń - Prawnik, adwokat, profesor nauk prawnych, dyrektor Instytutu Prawa Karnego WPiA UW

W latach 2007-2013 i ponownie od 2021 roku dyrektor Centrum Nauk Sądowych UW.  Zajmuje się: kryminalistyką, prawem dowodowym (dowód z opinii biegłego), prawem niemieckim, a także historią kryminalistyki. Laureat wielu prestiżowych nagród, m.in. I nagrody im. prof. Tadeusza Hanauska, przyznanej przez Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne za najlepszą pracę habilitacyjną z dziedziny kryminalistyki. Stypendysta Fundacji: Aleksandra von Humboldta, Hertie oraz Herrmanna i Marianne Straniak.

dr Małgorzata Toeplitz-Winiewska - emerytowany pracownik naukowy Wydziału Psychologii UW, wieloletnia przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Psycholog, wieloletni wykładowca na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego – wykłady z etyki zawodowej, psychologii klinicznej i psychologii sądowej. Posiada doświadczenie w opiniowaniu sądowym w sprawach nieletnich i rodzinnych oraz świadków. Autorka licznych publikacji z zakresu etyki zawodowej psychologa. Wieloletni kierownik specjalizacji z psychologii sądowej w ramach studiów magisterskich oraz studiów podyplomowych UW dla psychologów biegłych sądowych. Wieloletnia przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

dr Zuzanna Toeplitz - pracownik naukowy Wydziału Psychologii UW, przez 9 lat przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego I Instancji PTP

Polska psycholog, pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Psychologii, w katedrze Psychologii Różnic Indywidualnych. Członek redakcji czasopisma Psychologia Wychowawcza. Dyrektor Festiwalu Nauki w Warszawie. Współzałożycielka i współorganizatorka (z prof. Magdalena Fikus) Kawiarni Naukowej w Warszawie. Zajmuje się badaniem rodzin – ze szczególnym uwzględnieniem rodzeństw; psychologią rozwojową – starzeniem; jakością życia. Jej główne zainteresowanie badawcze i publikacyjne to etyka zawodowa.

dr hab. Małgorzata Dragan - pracownik naukowy Wydziału Psychologii UW, profesor UW, członkini Katedry Psychologii Zdrowia i Rehabilitacji.

Członek-założyciel Polskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym. Pracowała jako psycholog w placówkach ochrony zdrowia psychicznego, m.in. w Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w Komorowie. Opublikowała wiele prac naukowych, głównie z zakresu psychologii klinicznej (przede wszystkim psychotraumatologii). Laureatka nagród za aktywność naukową i stypendiów, m.in. przyznanych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Za książkę „Problemowe picie alkoholu przez młode kobiety. Rola niekorzystnych doświadczeń z dzieciństwa i samoregulacji emocji” otrzymała w 2017 roku Nagrodę Teofrasta.

dr Michał Fajst - Dr nauk prawnych, kryminolog, wiktymolog
Wykładowca Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce. Prowadzi zajęcia o prawnych podstawach mediacji w sprawach karnych i nieletnich

dr Maria Gordon - psycholog, biegły sądowy rekomendowany przez PTP, doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii

W przeszłości była psychologiem penitencjarnym w zakładzie karnym dla młodocianych i w oddziale terapeutycznym dla skazanych z zaburzeniami psychicznymi. Przez prawie 10 lat pracowała w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej, gdzie zajmowała się organizacją i nadzorem merytorycznym nad wykonywaniem kary wobec osób niepełnosprawnych psychicznie i fizycznie oraz skazanych kobiet, a ponadto szkoleniem kadry penitencjarnej. Potem, do końca 2015 roku pracowała w oddziale psychiatrii sądowej Szpitala Aresztu Śledczego w Warszawie Mokotowie. Jest biegłym sądowym rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Prowadziła zajęcia z psychologii penitencjarnej na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz seminarium magisterskie pt. Psychologia w procesie karnym na Uniwersytecie SWPS, w ramach którego powstało około 100 prac magisterskich. Obecnie prowadzi zajęcia z dotyczące psychologii zeznań świadków, opiniowania w sprawach cywilnych i karnych na studiach podyplomowych oraz zajęcia w ramach kursu specjalizacyjnego z psychologii sądowej. Opublikowała kilkadziesiąt artykułów w czasopismach naukowych i pracach monograficznych m.in. na temat podkultury więziennej, psychologicznej diagnozy klinicznej, postępowania ze skazanymi niepełnosprawnymi psychicznie, niepełnosprawnymi fizycznie, skazanymi kobietami, na temat psychologicznych mechanizmów zachowania sprawców przestępstw o charakterze agresywnym i przestępców seksualnych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego a także członkiem Komisji Ekspertów do spraw Ochrony Zdrowia Psychicznego przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.

dr Dorota Parnowska - Psycholog, pracownik Wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego w Warszawie

Absolwentka Wydziału Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim.  W 2011 roku uzyskała tytuł specjalisty z zakresu psychologii klinicznej i obroniła pracę doktorską na temat „Genetyczne i środowiskowe uwarunkowania struktury schizotypii w populacji osób zdrowych”. Od początku swojej kariery zawodowej i naukowej skoncentrowana wokół zagadnień zdrowia psychicznego, diagnozy i oddziaływań psychoterapeutycznych. Szczególny obszar jej zainteresowań stanowią choroby psychiczne, zwłaszcza spektrum schizofrenii. Autorka licznych publikacji z zakresu psychologii klinicznej.  Współpracuje jako wykładowca z Warszawską Akademią Medyczną, Akademią Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Pracownik Instytutu Psychiatrii i Neurologii Kliniki Psychiatrii Sądowej w Warszawie, Wojskowego Instytut Medycznego, aktualnie zatrudniona w Wolskim Centrum Zdrowia Psychicznego w Warszawie. Od lat pracuje psychoterapeutycznie, w nurcie psychoanalitycznym, od 2008 roku członek  Europejskiej Szkoły Psychoanalizy (Nouvelle Ecole Lacanienne de Psychanalyse).

dr Aleksandra Winiarska - dr nauk humanistycznych w zakresie socjologii i kulturoznawczyni w zakresie stosunków międzykulturowych, certyfikowana mediatorka
  Pracuje w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW. Prowadzi zajęcia specjalizacyjne i podyplomowe oraz warsztaty z zakresu komunikacji, rozwiązywania konfliktów i partycypacji. Wpisana na listę mediatorów sądowych w ramach Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy WPiA UW. Mediuje od 2004 roku. Naukowo zajmuje się m.in. tematyką kontaktów społecznych w kontekście różnorodności kulturowej. Szczególnie interesuje się rozwiązywaniem konfliktów transgranicznych i międzykulturowych. Wspiera tworzenie programów i projektów w zakresie budowania dialogu i wspólnoty, prowadzi procesy partycypacyjne nastawione na rozwijanie polityk miejskich. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami publicznymi.
mgr Alicja Budzyńska - Psycholog, pracownik FDDS

Absolwentka UW ze specjalizacją psychologii sądowej, wieloletni biegły sądowy z rekomendacjami PTP w zakresie diagnozy w sprawach rodzinnych i nieletnich, psychologicznej analizy zeznań świadków; pracuje jako psycholog/terapeuta w FDDS, prowadzi szkolenia i superwizje  dla sędziów, prokuratorów i innych prawników (między innymi w ramach zajęć Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, NRA) oraz dla biegłych psychologów  (między innymi w ramach autorskiego studium opiniowania sądowo-psychologicznego, APS, Klubu Biegłego Psychologa, Warszawskiej Sieci Pomocy Dzieciom), na tematy związane z diagnozą dziecka i rodziny, dziecka pokrzywdzonego przestępstwem i świadka przestępstwa, procedur przyjaznego przesłuchania i wysłuchania małoletnich  w postępowaniu karnym i cywilnym; autorka licznych publikacji na powyższe tematy (np. Jak przesłuchiwać dziecko. Poradnik dla profesjonalistów).

mł. insp. w stanie spoczynku Urszula Cur - psycholog policyjny i profilerka w Komendzie Głównej Policji i Centralnym Biurze Śledczym Policji w latach 1997 – 2019

Absolwentka Podyplomowego Studium Oficerskiego o profilu kryminalnym i licznych szkoleń specjalistycznych. Od 2001 roku jako biegła ad hoc opiniuje w sprawach karnych (zabójstwa, przestępstwa seksualne, zaginięcia, niewyjaśnione zgony). Wykładowczyni w Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie, Warszawskiej Szkole Filmowej. Właścicielka Sie7dem Szkoły Profilowania Psychologicznego. Autorka monografii pt. Profilowanie psychologiczne nieznanych sprawców przestępstw (Wyd. Naukowe Scholar, 2021) i artykułów popularyzujących profilowanie nieznanych sprawców. Od 2019 psycholog i profilerka w cywilu, zajmuje się psychologią i psychologią śledczą, wraca do niewyjaśnionych zbrodni, aby rzucać na nie nowe światło.

dr Anna Cybulko - Rzecznik Akademicki Uniwersytetu Warszawskiego, mediatorka

Anna Cybulko, prawniczka, psycholożka, dr nauk społecznych. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu diagnozy i rozwiązywania sporów, komunikacji interpersonalnej oraz zarządzania konfliktem, a także w tematyce molestowania, mobbingu i dyskryminacji.  Od 2011 powołana na stanowisko Rzecznika Akademickiego Uniwersytetu Warszawskiego (Ombudsman). Mediatorka Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, wpisana na listę mediatorów sądowych. Współpracuje z samorządami przy diagnozowaniu i rozwiązywaniu konfliktów społecznych oraz projektowaniu, organizacji i prowadzeniu konsultacji społecznych.

lek. med. Agnieszka Kwiatkowska lekarz specjalista psychiatra i seksuolog z 25 - letnim doświadczeniem zawodowym

Obecnie pracuje w Oddziale Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Stopniu Zabezpieczenia w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia w Pruszkowie, gdzie poza leczeniem pacjentów przebywających w oddziale w ramach internacji, diagnozuje osoby kierowane na obserwacje sądowo – psychiatryczne.Opiniowaniem sądowo – psychiatrycznym zajmuje się od 1999r,  dodatkowo od 2009r opiniuje sądowo – seksuologicznie. Najważniejszym obszarem jej działalności opiniodawczej są opinie wydawane w sprawach karnych. Ma również doświadczenie w opiniowaniu w sprawach cywilnych, w sprawach rodzinnych oraz z Ustawy o Ochronie Zdrowia Psychicznego. W latach 2016 – 2021 była biegłym z listy Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dziedziny psychiatrii.