Psychologia dla liderów

O studiachRekrutacjaProgram studiówPlan zjazdówWykładowcyMateriały dla słuchaczy

Studia dla pracowników Uniwersytetu Warszawskiego

O studiach w skrócie

W administracji naszego Uniwersytetu pracuje ponad dwa tysiące osób. Borykają się one z różnymi problemami, z których wiele ma swoje źródło w kontaktach z innymi ludźmi. Zwłaszcza zatrudnieni na stanowiskach kierowniczych muszą poradzić sobie nie tylko z zadaniami merytorycznymi, ale także z wynikającymi z samej pełnionej funkcji.

Skuteczne zarządzanie zespołem, kierowanie ludźmi, motywowanie ich do efektywnej pracy, wskazywanie celów i rozliczanie z ich realizacji oraz – co najważniejsze – utrzymywanie odpowiedniego do godności Uniwersytetu systemu norm działania i ducha zespołu, wymaga praktycznej wiedzy psychologicznej. Planowane studia mają za zadnie przekazać taką wiedzę i nauczyć jej stosowania w konkretnych sytuacjach pracy.

Dla kogo?

Studia są dedykowane dla pracowników administracji Uniwersytetu Warszawskiego, zajmujących stanowiska kierownicze. Skierowane są do osób, które nie mają wykształcenia psychologicznego, a czują, że potrzebna jest im znajomość podstaw psychologii, aby skuteczniej radzić sobie z różnymi zadaniami, związanymi z zarządzaniem, np.:

 • rekrutacją i selekcją,
 • przygotowywaniem systemów ocen pracowników,
 • przygotowywaniem i wdrażaniem programów motywacyjnych,
 • badaniami postaw i nastrojów wśród zatrudnionych,
 • negocjacjami i rozwiązywaniem konfliktów,
 • stymulowaniem rozwoju zawodowego,
 • organizowaniem i przeprowadzaniem szkoleń oraz rozpoznawaniem potrzeb szkoleniowych.
Dlaczego nie dla psychologów?
Studia zostały zaplanowane tak, że przekazują podstawy wiedzy psychologicznej osobom, które jej wcześniej nie znały. Dla psychologów wiele omawianych kwestii będzie stanowiło powtórkę ze studiów i nie da możliwości pogłębienia wiedzy.

Kierownik studiówdr hab. Joanna Czarnota-Bojarska

Na studia przyjmowane są osoby, które ukończyły studia magisterskie (z wyłączeniem magistrów psychologii).

Limit miejsc
Limit miejsc: 25 osób

Rekrutacja na studia odbywa się we współpracy z pionem prorektora ds. rozwoju. Osoby odpowiedzialne za szkolenia dla administracji UW kompletują listę słuchaczy, którą przekazują do sekretariatu studiów podyplomowych.

Etap pierwszy (zgłoszenie)

Kandydat zgłasza się na studia drogą mailową lub telefoniczną do Koordynatora ds. szkoleń.
W określonym terminie dostaje informację o przyjęciu na studia.

Etap drugi (po przyjęciu na studia)

1. Osoby przyjęte otrzymują drogą elektroniczną wiadomość zawierającą informacje organizacyjne.

2. W wyznaczonym terminie należy zapisać się na studia przez Internetową Rejestrację Kandydatów.

3. Podczas pierwszego zjazdu każdy Słuchacz zobowiązany jest do złożenia papierowej wersji dokumentów rekrutacyjnych do Sekretariatu Studiów Podyplomowych

Przejdź do IRK

Program zajęć został zaplanowany w taki sposób, aby pokazać zastosowanie wiedzy psychologicznej w różnych, ważnych zadaniach, za które zazwyczaj odpowiedzialny jest dział personalny.

Psychologia organizacji (wykład z elementami ćwiczeń – 21 godzin, 4 ECTS)
dr hab. Joanna Czarnota-Bojarska

Omówione zostaną podstawowe zagadnienia, których znajomość jest niezbędna dla zrozumienia ograniczeń i możliwości funkcjonowania człowieka w organizacji. W trakcie zajęć poruszane będą następujące tematy:

 • Rodzaje zachowań pracownika: wymagane, niewymagane i niepożądane.
 • Satysfakcja z pracy, sprawiedliwość organizacyjna i kontrakt psychologiczny.
 • Stres w pracy, zaangażowanie w pracę i wypalenie zawodowe.
 • Kultura organizacji, normy organizacyjne, przywiązanie do organizacji.
 • Organizacja skierowana na rozwój.
Komunikacji interpersonalna (trening - 24 godziny, 4 ECTS)
dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik, mgr Piotr Pawłowski

Zajęcia mają na celu rozwijanie umiejętności skutecznego komunikowania się, nawiązywania i budowania kontaktu. W trakcie treningu poruszane są tematy dotyczące, m.in:

 • składników efektywnego komunikowania się;
 • narzędzi budowania kontaktu – takie jak aktywne słuchanie, parafraza, zadawanie pytań itp.;
 • radzenia sobie z emocjami własnymi i rozmówcy;
 • elementów autoprezentacji;
 • zachowań asertywnych.
Budowanie zespołu (warsztat - 24 godziny, 4 ECTS)
dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik

Przekazanie podstawowej wiedzy na temat przywództwa w organizacjach oraz przegląd osobowościowych i sytuacyjnych uwarunkowań efektywnego przywództwa. Kształcenie praktycznych umiejętności w zakresie diagnozowania wzorów motywacyjnych kadry kierowniczej i personelu, diagnozowania interakcji w zespole zadaniowym, diagnozowania ról w zespole zadaniowym, unikania błędów w rozmowach z podwładnym. Podczas zajęć poruszane są następujące zagadnienia:

 • typy przywództwa (przywództwo sytuacyjne, wizjonerskie)
 • cechy i umiejętności przywódcy (m.in. budowanie spójności i wiarygodności);
 • zespoły i fazy jego powstawania;
 • role i zachowania w zespole;
Podstawy psychologii (wykład - 10 godzin, 2 ECTS)
dr hab. Kamil Imbir

Wykład dostarcza podstawowej wiedzy dotyczącej zasad funkcjonowania człowieka, rozwoju oraz funkcjonalnego znaczenia różnic indywidualnych:

 • główne podejścia teoretyczne w psychologii (psychoanaliza, behawioryzm, psychologia humanistyczna i psychologia poznawcza);
 • podstawowe procesy poznawcze – uczenie się, pamięć, myślenie i rozumowanie;
 • rozwój człowieka – cechy charakterystyczne procesu rozwoju, wybrane modele rozwoju oraz koncepcja rozwoju w ciągu całego życia.
Procesy poznania społecznego (wykład z elementami ćwiczeń - 8 godzin, 2 ECTS)
dr hab. Anna Szuster-Kowalewicz, prof. UW

Na zajęciach poruszane będą takie tematy jak:

 • Specyfika spostrzegania obiektów społecznych, dwa tory przetwarzania: źródła wiedzy o innych.
 • Tworzenie wrażenia (atrakcyjność fizyczna, twarz jako kanał komunikacji, mimikra, naśladowanie, podobieństwo), komunikacja niewerbalna.
 • Zniekształcenia poznawcze: natura funkcjonowania mózgu – pierwotne źródło zniekształceń, dominacja Ja, podstawowe błędy atrybucji, potoczne koncepcje na temat świata, asymetrie pozytywno-negatywne.
 • Wpływ kontekstu na ocenianie, efekt pierwszeństwa, świeżości i uporczywości, wpływ stanów afektywnych, heurystyki, mechanizmy obronne.
Źródła różnic między ludźmi (wykład z elementami ćwiczeń – 10 godzin, 2 ECTS)
dr hab. Kamil Imbir

Zagadnienia:

 • Temperament i jego znaczenie dla funkcjonowania człowieka.
 • Osobowość – koncepcje osobowości, podstawowe cechy osobowości oraz zagadnienia obrazu własnej osoby, samooceny i rozwoju tożsamości.
 • Inteligencja – koncepcje inteligencji oraz metody jej pomiaru.
 • Zdolności i umiejętności.
Procesy motywacyjne i emocje (wykład z elementami ćwiczeń – 15 godzin, 4 ECTS)
dr hab. Kamil Imbir

Zagadnienia:

 • Biologiczne podstawy emocji.
 • Powiązania emocji z procesami poznawczymi.
 • Potrzeby i motywy, konflikty motywów.
 • Źródła motywacji, możliwość budowania motywacji.
Grupy społeczne (wykład z elementami ćwiczeń - 12 godzin, 2 ECTS)
dr hab. Anna Szuster-Kowalewicz, prof. UW

Zagadnienia:

 • Kategoryzacja społeczna, tworzenie i funkcjonowanie grupy; efektywność grupy (orientacja socjoemocjonalna i zadaniowa).
 • Procesy grupowe, zjawisko myślenia grupowego; polaryzacja grupowa, rozłożenie odpowiedzialności, próżniactwo społeczne rywalizacja i współpraca.
 • Stereotypy społeczne, ich wpływ na poznanie społeczne i funkcjonowanie grup zjawiska dyskryminacji, faworyzacji, dehumanizacji i infrahumanizacji, etnocentryzm
Mechanizmy wpływu społecznego (wykład z elementami ćwiczeń - 8 godzin, 2 ECTS)
dr hab. Anna Szuster-Kowalewicz, prof. UW

Zagadnienia:

 • Specyfika wpływu społecznego, podstawowe zjawiska – facylitacja społeczna, fenomen konformizmu, wpływ normatywny i informacyjny, wpływu autorytetu, wpływu mniejszości na większość.
 • Techniki manipulacji społecznej i autoprezentacji; reklama jako rodzaj wpływu społecznego.
Rozwiązywanie konfliktów (trening - 24 godzin, 4 ECTS)
dr Rafał Stefański

Zagadnienia:

 • Dynamika konfliktu i typowe zachowania ludzi w sytuacji konfliktu;
 • Metody rozwiązywania konfliktów;
 • Filozofie (walki i współpracy) i techniki negocjacji;
 • Przygotowanie do negocjacji i procedura w negocjacjach;
 • Rozwiązywanie konfliktów w grupach;
 • Cele i zasady mediacji, rola, zadania i techniki pracy mediatora;
 • Interaktywna metoda prowadzenia spotkań – facylitacja dyskusji i rozwiązywania konfliktów między wieloma stronami, rola, zadania i techniki pracy facylitatora.
Zasady ukończenia studiów
Do ukończenia studiów niezbędne jest zaliczenie wszystkich zajęć objętych programem studiów oraz uzyskanie pozytywnych ocen z wykładów oraz ćwiczeń. Ocena końcowa będzie wyliczana na podstawie średniej ocen z prac zaliczeniowych do wykładów i ćwiczeń

Zastrzegamy sobie możliwość zmiany terminu zajęć z powodu nieprzewidzianych okoliczności (np. nagłej choroby wykładowcy).

Rok akademicki 2017/18
15.09.2017 – inauguracja
22-23.09.2017
29-30.09.2017
20-21.10.2017
03-04.11.2017
17-18.11.2017
01-02.12.2017
15-16.12.2017
12-13.01.2018
26-27.01.2018
23-24.02.2018
09-10.03.2018
27-28.04.2018
11-12.05.2018

Prowadzący zajęcia są psychologami, wykładowcami Wydziału Psychologii UW, świadomymi trudności, jakie najczęściej napotykają pracownicy działów personalnych.
Orientują się dzięki temu, jakiego rodzaju wiedza i umiejętności niezbędne są osobom w nich zatrudnionym.

Kierownik studiów podyplomowych:

joanna czarnota-bojarska zdjęcie

dr hab. Joanna Czarnota-Bojarska

Wykładowcy:

 • dr hab. Anna Szuster-Kowalewicz, prof. UW
 • dr hab. Joanna Czarnota-Bojarska
 • dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik
 • dr hab. Kamil Imbir
 • dr Rafał Stefański
 • mgr Piotr Pawłowski