Żyj Pozytywniej! Psychologia szczęścia i emocji pozytywnych

<b>Żyj Pozytywniej! Psychologia szczęścia i emocji pozytywnych</b>
Informacje ogólneZapisyOpłataProgram kursu

Celem kursu jest przekazanie wiedzy z zakresu badań psychologii pozytywnej (w szczególności metod podnoszenia dobrostanu oraz zwiększania częstotliwości doświadczania emocji pozytywnych) oraz rozwinięcie umiejętności jej praktycznego zastosowania w życiu codziennym.

Dla kogo?
Kurs skierowany jest do osób, które wspierają rozwój innych, pracując na co dzień z ludźmi, a także pragną zadbać o własny rozwój osobisty. Kurs skierowany jest do absolwentów wszystkich kierunków studiów. Nie jest wymagana żadne wiedza psychologiczna, choć wiedza i umiejętności zdobyte podczas kursu mogą przydać się zarówno we własnym rozwoju jak i wspieraniu rozwoju innych (przez osoby takie jak trenerzy, nauczyciele, lekarze i inne osoby pracujące na co dzień z ludźmi).
Kurs trwa 4 dni i liczy 24 godziny dydaktyczne (miniwykłady w trakcie warsztatów – 4 godziny, warsztaty – 20 godzin).
Warunki ukończenia kursu
Uczestnictwo w zajęciach – aby uzyskać świadectwo ukończenia kursu konieczna jest obecność na min. 80% zajęć, (tzn. w uzasadnionych przypadkach uczestnik może opuścić nie więcej niż 4 godziny dydaktyczne zajęć).
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia kursu Żyj pozytywniej! Psychologia szczęścia i emocji pozytywnych w Uniwersytecie Warszawskim.
Prowadzący

dr Dorota Kobylińska – doktor psychologii, pracownik Wydziału Psychologii UW. Prowadzi badania nad emocjami, w tym nieświadomymi, a także mózgowymi mechanizmami emocji oraz ich regulacją. Autorka wielu artykułów i rozdziałów w książkach na temat psychologii emocji, motywacji i osobowości. Szkoleniowiec dla rożnych grup zawodowych, głównie z zakresu komunikacji, asertywności, inteligencji emocjonalnej i motywacji. Kieruje specjalizacją Wspieranie rozwoju osobowości na Wydziale Psychologii UW.

Uwaga! Aktualnie nie prowadzimy naboru na kurs.

Zapisy: formularz
Najbliższy termin kursu: –
Cena: 490 zł
Miejsce: Wydział Psychologii UW
Liczba miejsc ograniczona! (max. 24 osoby)

Aby zgłosić się na kurs należy wypełnić formularz, a następnie przesłać mailem (kursy@psych.uw.edu.pl) skan dyplomu ukończenia studiów magisterskich.
Pierwszego dnia kursu uczestnicy przedstawiają w sekretariacie oryginały tych dokumentów.

Wpłaty

Na wpłaty czekamy od momentu zebrania się grupy (min. 16 os.) o czym poinformujemy zgłoszone osoby mailem.
Konto:
Uniwersytet Warszawski Wydział Psychologii (25)
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
numer konta: 44 1160 2202 0000 0000 6084 9470
W tytule należy wpisać: Imię i Nazwisko oraz tytuł kursu

Faktury
Faktury zwykłe
1. Słuchacz może otrzymać fakturę za naukę na studiach podyplomowych.
2. Faktury wystawiane są do 7 dni po wpłacie. Po tym terminie wystawienie faktury nie będzie możliwe.
3. Proœbę o wystawienie faktury słuchacz zgłasza każdorazowo do sekretariatu studiów składając wniosek o wystawienie faktury (pobierz).
4. Faktury wystawiane są zawsze na płatnika – jeżeli opłaca słuchacz, faktura zostanie wystawiona na słuchacza, jeżeli czesne za słuchacza opłaca firma, faktura zostanie wystawiona na firmę. W tytule podane jest nazwisko słuchacza i nazwa studiów.

Faktury PRO-FORMA
1. Istnieje możliwoœć wystawienia faktury PRO-FORMA na firmę, która opłaca czesne za słuchacza. W tym przypadku konieczne jest złożenie wniosku o wystawienie faktury proforma (pobierz).
2. Po wpłacie należnoœci na podstawie pro-formy słuchacz zobowiązany jest dostarczyć dowód wpłaty do sekretariatu i zgłosić proœbę o wystawienie faktury.

Poszczególne zagadnienia będą omawiane teoretycznie oraz ćwiczone w formie warsztatowej:

  • Wprowadzenie – historycznie o szczęściu, psychologia pozytywna i obszar jej badań, korelaty szczęścia, konsekwencje pozytywnego stanu emocjonalnego i długotrwałego dobrostanu;
  • Programy zwiększania poczucia szczęścia oparte na badaniach naukowychskąd czerpać szczęście, szczęście a osobowość, dwa filary szczęścia: pozytywne emocje i sens życia (ćwiczenie: koło życia, „diagnozujące” poziom szczęścia w kilku obszarach życia uczestników oraz pozwalające zastanowić się, w jakim obszarze chcieliby podnieść ten poziom i jak);
  • Emocje pozytywne jako jeden ze składników poczucia szczęścia – jakie są emocje pozytywne i ich funkcje, praca nad ich uświadamianiem, częstszym doświadczaniem (w formie ćwiczeń w małych grupkach), wyrażanie emocji pozytywnych (ćwiczenie w parach na przykładach z życia codziennego uczestników);
  • Jak odnaleźć sens w życiu – odkrywanie własnych wartości (ćwiczenie indywidualne oparte mające na celu uświadomienie sobie własnych wartości) i celów sprzyjających szczęściu (ćwiczenie na tzw. spójne cele)
  • Regulacja emocji – teoria oraz praktyczne zastosowanie strategii regulacji w sytuacjach, kiedy emocje panują nad nami (wykład, demonstracja różnych konsekwencji strategii regulacji emocji w formie mini-eksperymentu, ćwiczenie w podgrupach) )
  • Odkrywanie mocnych stron i dlaczego to ważne – teoria cnót Seligmana oraz samopoznanie z wykorzystaniem uproszczonej wersji skali Values in Action
  • Optymizm/pesymizm i ich przełożenie na automotywację – psychologiczne podstawy optymizmu i pesymizmu, style wyjaśniania, ćwiczenia polegające na zmianie pesymistycznego sposobu wyjaśniania porażek i sukcesów w optymistyczny
  • Na koniec – podsumowanie zajęć przez prowadzącą, pozytywna informacja zwrotna (ćwiczenie w całej grupie), podsumowanie oraz ocena zajęć przez uczestników)