Skuteczne komunikowanie się

Informacje ogólneZapisyOpłataProgram kursu

Skuteczne komunikowanie się.
Czyli jak mówić by nas słuchano i jak słuchać by dobrze zrozumieć.

Warsztat ma na celu doskonalenie umiejętności efektywnego komunikowania się, zarówno werbalnego, jak i niewerbalnego.

Dla kogo?
Kurs przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych tematem, niezależnie od wykształcenia.

O kursie
Kurs trwa 4 dni, łącznie 24 godziny dydaktycznych.

Warunki ukończenia kursu
Obecność, aktywność na zajęciach, poprawność wykonania zadań podczas zajęć.
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia kursu Skuteczne komunikowanie się.
Prowadzący
dr Katarzyna Sekścińska (Wydział Psychologii UW) – doktor psychologii, ukończyła Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Menadżerskie, ekonomistka, zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Psychologii Społecznej (Zespół organizacji i pracy) na Wydziale Psychologii UW. Jej zainteresowania naukowe skupiają się przede wszystkim wokół zagadnień psychologii ekonomicznej, psychologii pracy, psychologicznych determinant podejmowania decyzji (w tym również decyzji ryzykownych). Wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii wykorzystuje w praktyce, prowadząc warsztaty i treningi, m.in. zakresu komunikacji, prowadzenia i pracy w grupie, kontroli i zarządzania emocjami, podstawowych umiejętności psychologicznych i zarządzania sobą w czasie. Jest autorką kilkunastu publikacji naukowych w krajowych i międzynarodowych czasopismach oraz kilkudziesięciu wystąpień konferencyjnych na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Członkini 6 międzynarodowych towarzystw naukowych (m.in. International Association of Applied Psychology, International Association for Research in Economic Psychology, Society for Personality and Social Psychology).

Termin kursu: 25-27 sierpnia 2017 roku (w piątek zajęcia od 17:00)
Zapisy: do 15 sierpnia 2017 przez formularz internetowy
Prowadzący: dr Katarzyna Sekścińska
Miejsce: Wydział Psychologii UW

Cena: 1240 zł
Należność za kurs należy uiścić po otrzymaniu informacji mailowej dotyczącej otwarcia grupy.
Wpłaty

Konto:
Uniwersytet Warszawski Wydział Psychologii (25)
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
numer konta: 44 1160 2202 0000 0000 6084 9470
W tytule należy wpisać: Imię i Nazwisko oraz tytuł kursu

Faktury
Faktury zwykłe
1. Uczestnik może otrzymać fakturę za kurs.
2. Prośbę o wystawienie faktury uczestnik zgłasza do sekretariatu składając wniosek o wystawienie faktury (pobierz).
3. Faktury wystawiane są zawsze na uczestnika.

Faktury PRO-FORMA
1. Istnieje możliwość wystawienia faktury PRO-FORMA na firmę, która opłaca należność za uczestnika. W tym przypadku konieczne jest złożenie wniosku o wystawienie faktury proforma (pobierz).
2. Po wpłacie należności na podstawie pro-formy uczestnik zobowiązany jest dostarczyć dowód wpłaty do sekretariatu i zgłosić prośbę o wystawienie faktury.

Zakres tematyczny warsztatu będzie obejmował poniżej wymienione zagadnienia.

– Z czego wynika skuteczność w komunikowaniu się?
– Kanały komunikacji interpersonalnej – co mogę zobaczyć, usłyszeć, poczuć?
– Efektywna komunikacja werbalna (m.in. synchronizacja werbalna, parafraza, komunikacja jednostronna vs dwustronna, konsekwencje zadawania pytań otwartych, zamkniętych i sugerujących, pytania wprost i nie wprost, pytania uwikłane).
– Decentracja interpersonalna a zjawiska synchronizacji (mimikry, tzw. efekt kameleona).
– Na czym polega dobre komunikowanie się, budowanie relacji, w tym rozumienie drugiej osoby?
– Bariery zniekształcenia w komunikacji interpersonalnej.
– Aktywne słuchanie – parafraza, komunikaty ja vs komunikaty ty.
– Kiedy i jak zadawać pytania doprecyzowujące wypowiedź rozmówcy?
– Niespójności i niezgodności w komunikacji.
– Jak rozmawiać w sytuacji niezgody czy wątpliwości u rozmówcy, jak unikać konfliktu?
– Udzielanie efektywnych informacji zwrotnych.
– Indywidualne różnice w komunikowaniu się wynikające ze strategii przetwarzania informacji (czy stylów poznawczych): podobieństwa vs różnice, nastawienie na ogół vs nastawienie na szczegół.
– Indywidualne tendencje do zgadzania się lub niezgadzania z rozmówcą.
– Style słuchania i odpowiadania.