Profilowanie psychologiczne nieznanych sprawców przestępstw

<b>Profilowanie psychologiczne nieznanych sprawców przestępstw</b>
Informacje ogólneZapisyOpłataProgram kursu

Kurs ma na celu przygotowanie psychologa do wykonywania ekspertyzy w zakresie diagnozy nieznanego sprawcy. Ponadto celem zajęć jest zapoznanie uczestników z problematyką współpracy psychologa z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości, w aspekcie szczegółowym diagnozy psychologicznej (profilu) nieznanego sprawcy przestępstwa.
W dostępnych psychologowi opisach zdarzenia (dokumentacja fotograficzna i filmowa miejsca zdarzenia oraz dokumentacja opisowa) poszukuje się cech i właściwości fenomenów życia psychicznego, które ujawniają się w zachowaniach i pozostawionych następstwach. Z konkretnych wskaźników – śladów psychologicznych, rozpoznaje się i opisuje przejawy procesów psychicznych sprawcy. Opisy te mają w ściganiu sprawcy przestępstwa przede wszystkim znaczenie wykrywacze, pozwalają zawęzić grupę a potem wytypować jednostkę.

Po ukończeniu kursu uczestnicy będą potrafili integrować wiedzę z różnych dziedzin psychologii w konceptualizacji przypadku, konceptualizować przypadek nieznanego sprawcy, współpracować w zespole (biegłych) w różnych rolach, na różnych etapach diagnozowania, przygotować się do wystąpienia w sądzie w charakterze biegłego opiniującego w sprawie nieznanego sprawcy czynu zabronionego.

Dla kogo?
Kurs skierowany jest do psychologów.

O kursie

Kurs trwa 4 dni i liczy 28 godzin dydaktycznych (wykład – 3 godziny, ćwiczenia – 25 godzin).
Kurs zaczyna się w sobotę o godzinie 10:00 i kończy w niedzielę o 14:30.
Przed rozpoczęciem kursu należy zgłosić się do Sekretariatu Studiów Podyplomowych w celu rejestracji.
Rejestracja jest możliwa od 9:15.

Prowadzący
Urszula Cur – mgr psychologii, od 1997 r. służy w Policji, aktualnie w Centralnym Biurze Śledczym Policji. Jest absolwentką Podyplomowego Studium Oficerskiego o profilu kryminalnym oraz licznych szkoleń specjalistycznych wewnętrznych i zewnętrznych. Od 16 lat opiniuje w sprawach zabójstw, niewyjaśnionych zgonów, przestępstw seksualnych i zaginięć. Od 20 lat prowadzi szkolenia dla Policji i innych służb mundurowych, a od kilku lat jest wykładowcą na studiach podyplomowych „Psychologia Sądowa” na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, a także Centrum Nauk Sądowych UW i Uniwersytetu SWPS.

Podinspektor Urszula Cur proponuje autorskie podejście do profilowania ze szczególnym zwróceniem uwagi na podstawy naukowe diagnozy nietestowej nieznanej osoby oraz metodykę diagnozowania i fenomen śladu psychologicznego. Nieustannie bada i ulepsza możliwości naukowego, efektywnego i etycznego korzystania z profilowania nieznanych sprawców a także wywiadu psychologicznego i obserwacji na użytek śledztwa.

Warunki ukończenia kursu
100% obecność podczas całego kursu (4 dni) i pozytywny wynik z testu wiedzy, kończącego kurs.
Po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia kursu Profilowanie psychologiczne nieznanych sprawców przestępstw w Uniwersytecie Warszawskim.

Uwaga! Aktualnie nie prowadzimy naboru na kurs.

Termin kursu:
Zapisy:
Prowadzący: mgr Urszula Cur (Centralne Biuro Śledcze Policji)
Koordynator kursu: dr Małgorzata Toeplitz-Winiewska
Miejsce: Wydział Psychologii UW
Liczba miejsc ograniczona! (12 osób)

Aby zgłosić się na kurs należy wypełnić formularz, a następnie przesłać skan dyplomu ukończenia studiów magisterskich z psychologii lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu psychologii sądowej. Najpóźniej pierwszego dnia kursu należy przedstawić oryginał dokumentu uprzednio wysłanego mailem.

Cena: 1250 zł
Po wypełnieniu formularza należy uiścić przedpłatę w wysokości 150 zł na konto, która nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie późniejszym niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu.
Wpłaty

Konto:
Uniwersytet Warszawski Wydział Psychologii
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
numer konta: 44 1160 2202 0000 0000 6084 9470
W tytule należy wpisać: Imię i Nazwisko oraz tytuł kursu

Faktury
Faktury zwykłe
1. Słuchacz może otrzymać fakturę za naukę na studiach podyplomowych.
2. Faktury wystawiane są do 7 dni po wpłacie. Po tym terminie wystawienie faktury nie będzie możliwe.
3. Prośbę o wystawienie faktury słuchacz zgłasza każdorazowo do sekretariatu studiów składając wniosek o wystawienie faktury (pobierz).
4. Faktury wystawiane są zawsze na płatnika – jeżeli opłaca słuchacz, faktura zostanie wystawiona na słuchacza, jeżeli czesne za słuchacza opłaca firma, faktura zostanie wystawiona na firmę. W tytule podane jest nazwisko słuchacza i nazwa studiów.

Faktury PRO-FORMA
1. Istnieje możliwość wystawienia faktury PRO-FORMA na firmę, która opłaca czesne za słuchacza. W tym przypadku konieczne jest złożenie wniosku o wystawienie faktury proforma (pobierz).
2. Po wpłacie należności na podstawie pro-formy słuchacz zobowiązany jest dostarczyć dowód wpłaty do sekretariatu i zgłosić prośbę o wystawienie faktury.

Program:
1. Profilowanie naukowe nieznanego sprawcy
– Profilowanie – terminologia, procedury i zasady profilowania
– Kompetencje diagnostyczne i konceptualizacja przypadku
– Ślady materialne i ślady psychologiczne a czynności psychiczne sprawcy
2. Interpretowanie stylu działania sprawcy
– 5 kroków T. Szustrowej
– Odtwarzanie sylwetki psychologicznej ofiary
– Rekonstruowanie wydarzeń (stawianie i testowanie hipotez)
– Diagnozowanie procesów motywacyjnych
3. Organizowanie i raportowanie wyników
– Integrowanie wyników przeprowadzonych analiz
– Hipotezy o dyspozycjach psychologicznych (kryminologicznych, fizycznych) N.N. sprawcy
– Interwencja psychologiczna w proces śledczy: Procedura Typowania Sprawcy

Literatura:

  • Bilikiewicz, A. (2009). Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny. Warszawa: PZWL
  • Cierpiałkowska, L. (2012). Psychopatologia. Warszawa: Wyd. Naukowe Scholar
  • Cur, U. (2011). Znaczenie śladu psychologicznego w procesie wykrywania sprawców zabójstw. W: Konieczny J., Szostak M. (red.). Profilowanie kryminalne. Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business
  • Cur, U. (2016). Metodyka diagnozowania psychologicznego nieznanego sprawcy na przykładzie zabójstwa na tle seksualnym. W: Kwartalnik Prawno Kryminalistyczny 2 (27). Piła: Wyd. Szkoły Policji
  • Filipiak, M., Paluchowski, W.J., Zalewski, B., Tarnowska, M. (2015). Diagnoza psychologiczna: kompetencje i standardy. Wybrane zagadnienia. Warszawa: Wyd. PTP
  • Gierowski, J. K., Jaśkiewicz – Obydzińska, T. (2002). Zabójcy i ich ofiary. Kraków: Wyd. IES
  • Słysz, A. (2008). Typy diagnostów. Preferencje poznawcze psychologów a strategie diagnozowania. Poznań: Wyd. UAM
  • Stemplewska Żakowicz, K. (2013) Diagnoza psychologiczna. Diagnozowanie jako kompetencja profesjonalna. Sopot: GWP
  • Strelau, J. (2015). Różnice indywidualne. Historia – determinanty – zastosowania. Warszawa: Wyd. Scholar, USWPS