Narracyjna terapia więzi, czyli o kłopotach z bliskością

<b>Narracyjna terapia więzi, czyli o kłopotach z bliskością</b>
Informacje ogólneZapisyOpłataProgram kursu

Kurs poświęcony jest prezentacji głównych założeń narracyjnej terapii więzi oraz nabyciu podstawowych kompetencji w jej prowadzeniu. Twórcami narracyjnej terapii więzi są prof. Arlene Vetere oraz prof. Rudi Dallos, którzy prezentowali to podejście w publikacjach książkowych oraz artykułach naukowych. Kurs opiera się na ich założeniach i wytycznych w prowadzeniu terapii w oparciu o tę właśnie metodę.

Celem kursu jest dostarczenie uczestnikom zarówno wiedzy teoretycznej, jaki i wybranych praktycznych umiejętności, dotyczących prowadzenia narracyjnej terapii więzi. Uczestnicy kursu zapoznają się również z informacjami dotyczącymi zaburzeń bliskości w parze/rodzinie i ich konsekwencjami. Główne cele to:
• zapoznanie się z podstawowymi założeniami narracyjnej terapii więzi,
• ćwiczenie wybranych umiejętności prowadzenia tej formy terapii,
• poznanie wybranych zagadnień dotyczących zaburzeń funkcjonowania, rodziny/pary w świetle teorii więzi i teorii systemowej.

Dla kogo?
Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do osób posiadających dyplom psychologa, mających co najmniej roczne doświadczenie w pracy w obszarze pomagania.

O kursie
Kurs trwa 11 godzin dydaktycznych (1 dzień).

Warunki ukończenia kursu
Minimum 90% obecności na warsztacie, aktywne uczestnictwo oraz udział w co najmniej jednej scence w roli terapeuty.
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia kursu Narracyjna terapia więzi, czyli o kłopotach z bliskością.
Prowadzący
dr Szymon Chrząstowski (Wydział Psychologii UW)

Uwaga! Aktualnie nie prowadzimy naboru na kurs.

Termin kursu:
Zapisy: poprzez formularz internetowy
Prowadzący: dr Szymon Chrząstowski
Miejsce: Wydział Psychologii UW

Cena: 670 zł
Po wypełnieniu formularza należy uiścić przedpłatę w wysokości 150 zł na konto, która nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie późniejszym niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu.

Wpłaty

Konto:
Uniwersytet Warszawski Wydział Psychologii (25)
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
numer konta: 44 1160 2202 0000 0000 6084 9470
W tytule należy wpisać: Imię i Nazwisko oraz tytuł kursu

Faktury
Faktury zwykłe
1. Uczestnik może otrzymać fakturę za kurs.
2. Prośbę o wystawienie faktury uczestnik zgłasza do sekretariatu składając wniosek o wystawienie faktury (pobierz).
3. Faktury wystawiane są zawsze na płatnika – jeżeli należność opłaca uczestnik, faktura zostanie wystawiona na uczestnika, jeżeli czesne za uczestnika opłaca firma, faktura zostanie wystawiona na firmę. W tytule podane jest nazwisko uczestnika i nazwa kursu.

Faktury PRO-FORMA
1. Istnieje możliwość wystawienia faktury PRO-FORMA na firmę, która opłaca należność za uczestnika. W tym przypadku konieczne jest złożenie wniosku o wystawienie faktury proforma (pobierz).
2. Po wpłacie należności na podstawie pro-formy uczestnik zobowiązany jest dostarczyć dowód wpłaty do sekretariatu i zgłosić prośbę o wystawienie faktury.

Narracyjna terapia więzi jest podejściem terapeutycznym, u podstaw którego leży teza, że problemy pojawiające się w parze lub rodzinie mają swoje źródło w dysfunkcjonalnych sposobach realizacji potrzeb przywiązaniowych w bliskich relacjach. Twórcy narracyjnej terapii więzi starają się integrować wybrane elementy terapii systemowej, terapii narracyjnej oraz teorii więzi.
Narracyjna terapia więzi odwołuje się do wyników badań naukowych, chociaż jednocześnie „pozostawia przestrzeń” na swobodę działań terapeuty.

Warsztaty będą składały się zarówno z wykładów, dyskusji, jak i aktywnego ćwiczenia nowych umiejętności.

Zagadnienia omawiane w trakcie kursu:
• Różne ujęcia bliskości w parze i rodzinie.
• Bliskość w świetle teorii więzi.
• Podstawowe założenia podejścia systemowego i terapii narracyjnej.
• Zalety i ograniczenia wyżej wymienionych podejść.
• Główne założenia narracyjnej terapii więzi:
– procesy emocjonalne zachodzące w rodzinie,
– zranienia więzi.
• Stawianie wstępnych hipotez.
• Etapy narracyjnej terapii więzi:
– budowanie bezpiecznej bazy,
– badanie narracji więzi,
– rozważanie alternatyw,
– integracja i podtrzymywanie zmian.
• Metody badania stylów więzi:
– dostępne metody kwestionariuszowe,
– badanie stylów więzi za pomocą wywiadu.
• Techniki terapeutyczne wykorzystywane w narracyjnej terapii więzi.
• Analiza studiów przypadków.
• Superwizja wybranych przypadków z perspektywy narracyjnej terapii więzi.