Dwudniowy Kurs „MMPI-2 w diagnostyce psychologicznej”

<b>Dwudniowy Kurs „MMPI-2 w diagnostyce psychologicznej”</b>
Informacje ogólneZapisyOpłataProgram kursu

Proponowany kurs ma na celu zaznajomienie psychologów z narzędziem diagnostycznym MMPI-2, posiadającym światową renomę w zakresie diagnozy osobowości- szczególnie w sytuacjach związanych z nieprzystosowaniem.
MMPI-2 jest legalnym narzędziem, dystrybuowanym przez PTP i autoryzowanym przez amerykańskiego wydawcę, toteż (w przeciwieństwie do dotychczasowych wersji) nie można zakwestionować formalnych podstaw wykorzystania tego testu jako właściwej podstawy orzeczenia.

Dla kogo?
Szkolenie przeznaczone jest dla psychologów i studentów 4. i 5. roku psychologii. Nie wymagana jest wcześniejsza znajomość MMPI-2, jednak wskazana jest umiejętność posługiwania się metodami kwestionariuszowymi.

O kursie
Kurs trwa 2 dni, łącznie 14 godzin dydaktycznych.

Warunki ukończenia kursu
Szkolenie kończy się egzaminem certyfikującym. Egzamin ma formę testu, korzystanie z notatek, materiałów własnych i udostępnionych jest dozwolone.
Po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia kursu MMPI-2 w Uniwersytecie Warszawskim oraz certyfikat kompetencji stosowania MMPI-2.
Prowadzący
dr hab. Adam Tarnowski, prof. UW

Uwaga! Aktualnie nie prowadzimy naboru na kurs.

Termin kursu:
Zapisy: poprzez formularz internetowy
Prowadzący: dr hab. Adam Tarnowski, prof. UW
Miejsce: Wydział Psychologii UW

Cena: 470 zł
Po wypełnieniu formularza należy uiścić przedpłatę w wysokości 150 zł na konto, która nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie późniejszym niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu.

Wpłaty

Konto:
Uniwersytet Warszawski Wydział Psychologii (25)
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
numer konta: 44 1160 2202 0000 0000 6084 9470
W tytule należy wpisać: Imię i Nazwisko oraz tytuł kursu

Faktury
Faktury zwykłe
1. Słuchacz może otrzymać fakturę za naukę na studiach podyplomowych.
2. Prośbę o wystawienie faktury słuchacz zgłasza każdorazowo do sekretariatu studiów składając wniosek o wystawienie faktury (pobierz).
3. Faktury wystawiane są zawsze na płatnika – jeżeli opłaca słuchacz, faktura zostanie wystawiona na słuchacza, jeżeli czesne za słuchacza opłaca firma, faktura zostanie wystawiona na firmę. W tytule podane jest nazwisko słuchacza i nazwa studiów.

Faktury PRO-FORMA
1. Istnieje możliwość wystawienia faktury PRO-FORMA na firmę, która opłaca czesne za słuchacza. W tym przypadku konieczne jest złożenie wniosku o wystawienie faktury proforma (pobierz).
2. Po wpłacie należności na podstawie pro-formy słuchacz zobowiązany jest dostarczyć dowód wpłaty do sekretariatu i zgłosić prośbę o wystawienie faktury.

Kurs składa się z dwóch bloków.

Blok I: 8 godzin
Przedstawione zostaną teoretyczne podstawy i historia testu, różnice między MMPI a MMPI-2, specyfika rozwiązań psychometrycznych, zasady stosowania MMPI-2, administracji testu, oceny wiarygodności wyników, interpretacji poszczególnych skal oraz całościowej interpretacji profilowej.

Blok II: 6 godzin
Obejmować będzie omówienie najistotniejszych typów nieprzystosowania. Uczestnicy będą mieli możliwość samodzielnej analizy przypadków, które następnie będą omawiane w grupie.

Materiały, udostępniane bezpłatnie uczestnikom dotyczą problematyki poruszanej podczas kursu. Organizator szkolenia nie dystrybuuje żadnych materiałów wydanych przez PTP. Wszystkim uczestnikom rekomenduje się zakup oficjalnego podręcznika testowego i autoryzowanych materiałów w Pracowni Testów Psychologicznych PTP.