Metodyka badań kierowców

<b>Metodyka badań kierowców</b>
Informacje ogólneZapisyOpłataProgram kursu

Proponowane szkolenie ma na celu zaznajomienie psychologów wykonujących badania kierowców (w zakresie psychologii transportu i psychologii pracy) z zasadami prowadzenia badań i dokumentacji oraz zmianami w organizacji pracowni psychologicznych po wejściu w życie rozporządzeń związanych z Ustawą o kierujących pojazdami.

Dla kogo?
Szkolenie przeznaczone jest dla uprawnionych psychologów transportu i absolwentów Studiów Podyplomowych Psychologia Transportu.

O kursie

Kurs trwa 2 dni i liczy 14 godzin dydaktycznych (sobota – 8 godzin, niedziela – 6 godzin).

Warunki ukończenia kursu
Szkolenie kończy się egzaminem certyfikującym. Egzamin ma formę testu, korzystanie z notatek, materiałów własnych i udostępnionych jest dozwolone.
Po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia kursu Metodyka badań kierowców w świetle nowych rozporządzeń związanych z Ustawą o kierujących pojazdami w Uniwersytecie Warszawskim.

Uwaga! Aktualnie nie prowadzimy naboru na kurs.

Termin kursu:
Zapisy:
Prowadzący: dr hab. Adam Tarnowski, prof. UW
Miejsce: Wydział Psychologii UW
Liczba miejsc ograniczona! (max. 30 osób)

Aby zgłosić się na kurs należy wypełnić formularz, a następnie przesłać mailem (kursy@psych.uw.edu.pl) skan świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu Psychologii Transportu lub zaświadczenia o wpisie do rejestru psychologów transportu w Urzędzie Marszałkowskim (ewentualnie linku do strony, na której widnieje nazwisko kandydata, jako osoby uprawnionej do badania kierowców).
Pierwszego dnia kursu uczestnicy przedstawiają w sekretariacie oryginał świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu Psychologii Transportu lub zaświadczenia o wpisie do rejestru psychologów transportu w Urzędzie Marszałkowskim.

Cena: 690 zł
Po wypełnieniu formularza należy uiścić przedpłatę w wysokości 150 zł na konto, która nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie późniejszym niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu.

Wpłaty
Konto:
Uniwersytet Warszawski Wydział Psychologii (25)
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
numer konta: 44 1160 2202 0000 0000 6084 9470
W tytule należy wpisać: Imię i Nazwisko oraz tytuł kursu

Faktury
Faktury zwykłe
1. Słuchacz może otrzymać fakturę za naukę na studiach podyplomowych.
2. Faktury wystawiane są do 7 dni po wpłacie. Po tym terminie wystawienie faktury nie będzie możliwe.
3. Proœbę o wystawienie faktury słuchacz zgłasza każdorazowo do sekretariatu studiów składając wniosek o wystawienie faktury (pobierz).
4. Faktury wystawiane są zawsze na płatnika – jeżeli opłaca słuchacz, faktura zostanie wystawiona na słuchacza, jeżeli czesne za słuchacza opłaca firma, faktura zostanie wystawiona na firmę. W tytule podane jest nazwisko słuchacza i nazwa studiów.

Faktury PRO-FORMA
1. Istnieje możliwoœć wystawienia faktury PRO-FORMA na firmę, która opłaca czesne za słuchacza. W tym przypadku konieczne jest złożenie wniosku o wystawienie faktury proforma (pobierz).
2. Po wpłacie należnoœci na podstawie pro-formy słuchacz zobowiązany jest dostarczyć dowód wpłaty do sekretariatu i zgłosić proœbę o wystawienie faktury.

W programie znajdą się najistotniejsze zmiany ujęte w najnowszym rozporządzeniu, dotyczącym badań psychologicznych kierowców:

  • zmiana wymagań co do pracowni psychologicznych (warunki lokalowe, prowadzenie
   i przechowywanie dokumentacji);

 

  • zmiana wymagań co do metod testowych i aparaturowych (konieczność wykazania trafności rzetelności, standaryzacji, normalizacji i obiektywizmu);

 

  • zmiana wzorów dokumentów- skierowań, orzeczeń i kart badania;

 

  • zmiana metodyki badań- badanie spostrzegania, uwagi, rozumienia, antycypacji, rozumienia norm, samokontroli, przystosowania, radzenia sobie w sytuacjach stresowych, zrównoważenia emocjonalnego i ryzyka dezorganizacji zachowania oraz szybkości i adekwatności reakcji i koordynacji za pomocą technik standardowych i swobodnych metod diagnostycznych;

 

  • nowe grupy badanych – uczestnicy wypadków drogowych (a nie jak dotąd jedynie sprawcy), osoby prowadzące pojazd po użyciu alkoholu (a nie jak dotąd „pod wpływem”), od 2016 r. osoby które popełniły dwa wykroczenia w okresie próbnym.

 

Szkolenie składa się z dwóch bloków:

  • Blok I
   Wykłady dotyczące najważniejszych kwestii związanych z przepisami prawnymi, wymaganiami wobec testów i teoretycznego kontekstu badań.

 

 • Blok II
  Warsztat ćwiczący umiejętności:
  – pracy z nowymi wzorami dokumentów,
  – prowadzenia badań, wyciągania wniosków i formułowania orzeczeń na podstawie różnych metod badawczych (zestaw tradycyjny, Wiedeński System Testów, platforma Test2Drive).