Rehabilitacja dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi

<b>Rehabilitacja dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi</b>
O studiachRekrutacjaCzesneProgram studiówPlan zjazdówWykładowcyMateriały dla słuchaczy

 

prof. dr hab. Ewa Pisula
kierownik studiów

 

 

Autorski program stworzony przez ekspertów w dziedzinie wspierania rozwoju dziecka. Zakres tematyczny studiów to odpowiedź na zwiększone zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów, związane z intensywnie rozwijającą się diagnostyką i zwiększoną wykrywalnością zaburzeń rozwojowych, często stwierdzanych już w chwili narodzin.

Słuchacze zyskają dostęp do najbardziej aktualnej wiedzy psychologicznej dotyczącej rehabilitacji, wspomagania rozwoju i terapii mowy u dzieci z zaburzeniami rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem autyzmu, mózgowego porażenia dziecięcego i głuchoty, a także specyfiki pracy z dziećmi z zespołem Downa i ADHD.

Dlaczego ten kierunek to właściwy wybór?

 • 70% to zajęcia praktyczne.
 • Gwarantowane 55 godzin stażu w trzech różnych specjalistycznych placówkach.
 • 25-godzinny kurs Polskiego Języka Migowego zakończony zaświadczeniem wydanym przez Polski Komitet Audiofonologii.
 • Kompleksowe przygotowanie do samodzielnej pracy, trening układania zindywidualizowanych planów wspierania rozwoju.
 • Nowoczesne metody pracy: uzupełniające metody terapii – hipoterapia, dogoterapia, Videotrening komunikacji (VIT).
 • Zajęcia prowadzone przez grono wybitnych specjalistów.

Cel studiów:

 • wyposażenie słuchaczy w wiedzę oraz umiejętności z zakresu rehabilitacji, wspomagania rozwoju i terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem całościowych zaburzeń rozwoju oraz głuchoty,
 • wytworzenie postawy aktywnego wykorzystania nabytych umiejętności w praktyce zawodowej.

Dla kogo?

Studia są adresowane do osób pracujących lub przygotowujących się do pracy w różnego typu placówkach edukacyjnych, rehabilitacyjnych i leczniczych zajmujących się wspomaganiem rozwoju dzieci z dysfunkcjami ograniczającymi proces komunikacji.

O studiach – w skrócie:

 • 3 semestry (1,5 roku)
 • 350 godzin dydaktycznych
 • zjazdy średnio co 2 tygodnie
 • zajęcia w soboty i niedziele, część zjazdów w II semestrze odbywa się w piątki i soboty
 • absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na UW oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu PJM wydane przez Polski Komitet Audiofonologii.

 

Limit miejsc
Limit miejsc: 45 osób
O przyjęciu na studia decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej.
Nabór na studia odbywa się raz na dwa lata (po zakończeniu poprzedniej edycji).
Rozmowa kwalifikacyjna
Warunkiem przyjęcia na Studia jest legitymowanie się dyplomem ukończenia studiów wyższych oraz odbycie ze skutkiem pozytywnym rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydaci będą pytani o powód wyboru studiów, oczekiwania, a także o to, w jaki sposób chcą wykorzystać zdobytą na studiach wiedzę.
Terminy
   • Rozpoczęcie rekrutacji: 1 czerwca 2019 r.
   • Rozmowy kwalifikacyjne: terminy wkrótce
   • Rozpoczęcie studiów: październik/ listopad 2019 r.
Etap pierwszy (rejestracja)

1. Kandydat rejestruje się na stronie Internetowej Rejestracji Kandydatów UW dla studiów podyplomowych.

2. Następnie należy wybrać kierunek i wypełnić w systemie dodatkowe dokumenty – podanie o przyjęcie na studia, wybór opcji płatności czesnego, życiorys i ewentualną ankietę (w zależności od kierunku studiów) oraz załączyć zdjęcie.

3. Kolejnym krokiem jest wydrukowanie z systemu IRK UW wypełnionych dokumentów (tylko podanie i życiorys, ewentualnie wymaganą ankietę), podpisanie ich i złożenie w sekretariacie studiów podyplomowych. Do dokumentów należy dołączyć odpis dyplomu.

4. Dokumenty można przesłać na adres sekretariatu listem poleconym, dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej.

5. Pod koniec terminu rejestracji skontaktujemy się telefonicznie z każdym z Kandydatów, by umówić dokładną godzinę rozmowy kwalifikacyjnej.

Etap drugi (decyzja Komisji Rekrutacyjnej)

1. Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję o przyjęciu/nieprzyjęciu Kandydata na studia na podstawie zgłoszenia i wyniku rozmowy kwalifikacyjnej. Lista osób przyjętych będzie umieszczona na stronie internetowej studiów.

2. W zależności od wyniku rekrutacji generowana jest pisemna decyzja o przyjęciu/nieprzyjęciu na studia, która jest wysyłana do każdego z Kandydatów listem poleconym na adres korespondencyjny podany w zgłoszeniu.

Etap trzeci (po przyjęciu na studia)

1. Osoby przyjęte otrzymują drogą elektroniczną wiadomość zawierającą informacje organizacyjne.

2. W wyznaczonym terminie należy uiścić czesne za studia na konto Wydziału (szczegóły – patrz dział CZESNE).

3. Podczas pierwszego zjazdu każdy Słuchacz zobowiązany jest do podpisania Umowy o odpłatności za studia. Umowę przygotowuje sekretariat. Zobacz WZÓR umowy (załącznik 2). W przypadku osób, których udział finansuje firma, na którą będzie wystawiana faktura, podpisywana jest umowa trójstronna (wzór umowy przesyłamy na prośbę kandydata drogą mailową).

Przejdź do IRK

Informacje dla osób niebędących obywatelami Polski

Czesne w roku akademickim 2019/2020

a) jednorazowo (za całe studia):
6 900 PLN – płatność do 21.09.2019 r.

b) w trzech ratach (za całe studia):
I rata: 2 400 PLN – płatność do 21.09.2019 r.
II rata: 2 300 PLN – płatność do 31.01.2020 r.
III rata: 2 300 PLN – płatność do 30.09.2020 r.
Łącznie: 7 100 PLN

c) w sześciu ratach (za całe studia):
I rata: 1 250 PLN – płatność do 21.09.2019 r.
II rata: 1 250 PLN – płatność do 30.11.2019 r.
III rata: 1 250 PLN – płatność do 31.01.2020 r.
IV rata: 1 250 PLN – płatność do 31.03.2020 r.
V rata: 1 150 PLN – płatność do 30.09.2020 r.
VI rata: 1 150 PLN– płatność do 30.11.2020 r.
Łącznie: 7 300 PLN

Każdy słuchacz otrzymuje indywidualny numer konta, który dostępny jest w systemie USOSweb. Na to konto należy dokonywać wszystkich opłat.
W przypadku płatności dokonywanej przez firmę na podstawie faktury płatności należy dokonywać na konto zamieszczone na fakturze.

Czesne w roku akademickim 2018/2019

Z radością informujemy, że w roku akademickim 2018/19 obowiązuje 5% zniżki* na czesne dla absolwentów studiów wyższych Uniwersytetu Warszawskiego. W imieniu Alma Mater dziękujemy, że wybieracie jakość kształcenia podyplomowego na Wydziale Psychologii UW! 📣

*zniżka dotyczy naboru na wszystkie kierunki studiów podyplomowych na Wydziale Psychologii UW w roku akademickim 2018/2019

a) jednorazowo (za całe studia):
6 900 PLN płatne do 10 października 2018 r.

b) w trzech ratach (za całe studia):
I rata: 2 400 PLN płatne do 10 października 2018 r.
II rata: 2 300 PLN płatne do 31 stycznia 2019 r.
III rata: 2 300 PLN płatne do 30 września 2019 r.
Łącznie: 7 100 PLN

c) w sześciu ratach (za całe studia):
I rata: 1 250 PLN płatne do 10 października 2018 r.
II rata: 1 250 PLN płatne do 30 listopada 2018 r.
III rata: 1 250 PLN płatne do 31 stycznia 2019 r.
IV rata: 1 250 PLN płatne do 31 marca 2019 r.
V rata: 1 150 PLN płatne do 30 września 2019 r.
VI rata: 1 150 PLN płatne do 30 listopada 2019 r.
Łącznie: 7 300 PLN

Każdy słuchacz otrzymuje indywidualny numer konta, który dostępny jest w systemie USOSweb. Na to konto należy dokonywać wszystkich opłat.
W przypadku płatności dokonywanej przez firmę na podstawie faktury płatności należy dokonywać na konto zamieszczone na fakturze.

Faktury
Faktury na słuchacza
1. Słuchacz może otrzymać fakturę za naukę na studiach podyplomowych.
2. Prośbę o wystawienie faktury słuchacz zgłasza każdorazowo do sekretariatu studiów podyplomowych składając wniosek o wystawienie faktury (pobierz).
3. Faktury wystawiane są zawsze na dane słuchacza.

Faktury na firmę
1. Jeżeli firma finansuje udział słuchacza w studiach istnieje możliwość wystawienia faktury na dane firmy.
2. W takim przypadku zamiast standardowej umowy o odpłatność za studia podpisywana jest umowa trójstronna – między UW, firmą a słuchaczem (wzór umowy można otrzymać mailem).
3. Po uiszczeniu opłaty słuchacz przesyła formularz (pobierz) z danymi do faktury na firmę.
4. Istnieje możliwość wystawienia także faktury PRO-FORMA na firmę, która opłaca czesne za słuchacza. W tym przypadku konieczne jest złożenie wniosku o wystawienie faktury pro-forma (pobierz) oraz podpisanie umowy trójstronnej.

W programie uwzględniono treści dotyczące aktualnych poglądów na temat przyczyn i mechanizmów leżących u podłoża różnych zaburzeń rozwoju dzieci. Ponadto zajęcia prowadzone przez doświadczonych praktyków stanowią okazję do zdobycia wiedzy na temat diagnozowania potrzeb rozwojowych dzieci, opracowywania indywidualnych planów pracy z dzieckiem, rozwijania umiejętności komunikowania się, a także wymiany doświadczeń. W programie uwzględniono zagadnienia pracy z dziećmi (od etapu wczesnej interwencji), młodzieżą i młodymi dorosłymi.
Na program studiów składają się zajęcia teoretyczne i ćwiczenia oraz staż w placówkach rehabilitacyjnych i edukacyjnych.

Rozwój dziecka w normie i patologii (wykład - 10 godzin, 2 ECTS)
dr Joanna Kowalska

Celem zajęć jest przypomnienie studentom podstawowych zagadnień z psychologii rozwojowej, omówienie znaczenia czynników wrodzonych i środowiskowych w przebiegu rozwoju dziecka na przykładzie rozwoju społecznego.

Rozwój układu nerwowego i jego zaburzenia (wykład - 15 godzin, 3 ECTS)
prof. dr hab. Wojciech Pisula

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z procesami związanymi z rozwojem układu nerwowego człowieka oraz z biologicznymi mechanizmami zachodzącymi na różnych poziomach jego struktur. Podczas zajęć omówiony zostanie prawidłowy rozwój funkcji OUN oraz jego zaburzenia.

Wspomaganie rozwoju dziecka (wykład - 20 godzin, ćwiczenia - 10 godzin, 4 ECTS)
prof. dr hab. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska

Wykłady i ćwiczenia mają przygotować słuchaczy do skutecznego zmieniania losów dzieci wolniej rozwijających się i dzieci uzdolnionych w okresie wychowania przedszkolnego i w pierwszych latach edukacji szkolnej.

Podstawy edukacji, terapii i rehabilitacji dzieci z autyzmem (wykład - 15 godzin, 2 ECTS)
prof. dr hab. Ewa Pisula

Celem zajęć jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę, a także uporządkowanie posiadanych przez nich informacji na temat psychicznego funkcjonowania dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz wspomagania ich rozwoju.

Podstawy edukacji, terapii i rehabilitacji dzieci z autyzmem (ćwiczenia - 15 godzin, 2 ECTS)
mgr Dominika Słomińska

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z metodami terapeutycznymi i sposobami wsparcia rodziny z dzieckiem z autyzmem oraz zrozumienie przez uczestników sposobu funkcjonowania dziecka z autyzmem w kontekście doboru odpowiedniej metody.

Medyczne podstawy rehabilitacji osób z mózgowym porażeniem dziecięcym (wykład - 25 godzin, 3 ECTS)
dr Maria Borkowska

Zajęcia mają na celu zapoznanie słuchaczy z zespołem mózgowego porażenia dziecięcego, przyczynami jego powstawania, częstością występowania, objawami i podziałami klinicznymi, rodzajami niepełnosprawności, które może wywoływać oraz najczęściej stosowanymi metodami rehabilitacji.

Psychopedagogiczne podstawy edukacji, terapii i rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym (ćwiczenia - 15 godzin, 3 ECTS)
dr Magdalena Loska

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy ze specyfiką funkcjonowania dziecka/ucznia z mózgowym porażeniem dziecięcym w sytuacji edukacyjnej.

Metody komunikacji niewerbalnej (ćwiczenia - 15 godzin, 3 ECTS)
dr Bogusława B. Kaczmarek

Ćwiczenia mają na celu zapoznanie słuchaczy z teoretycznymi i praktycznymi podstawami wspomagających i alternatywnych systemów komunikacyjnych (AAC), które umożliwiają porozumiewanie się osobom niemówiącym lub posługującym się mową w ograniczony sposób.

Rodzina z dzieckiem z zaburzeniami rozwoju (wykład - 5 godzin, ćwiczenia - 5 godzin, 2 ECTS)
prof. dr hab. Ewa Pisula

Celem zajęć jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę na temat funkcjonowania rodzin z dziećmi z zaburzeniami rozwoju, kształtowanie profesjonalnych postaw w stosunku do tych rodzin (opartych na rozwijaniu w rodzicach i rodzeństwie poczucia kompetencji i umocnienia), a także rozwijanie umiejętności współpracy z rodzicami.

Videotrening komunikacji (VIT) w pracy z rodzinami dzieci o zaburzonym rozwoju (ćwiczenia - 15 godzin, 2 ECTS)

Celem zajęć jest rozwinięcie umiejętności obserwowania zachowania dziecka z zaburzeniami rozwojowymi pod kątem jego znaczenia komunikacyjnego oraz odpowiadania na inicjatywę komunikacyjną w sposób zwiększający szanse na zaistnienie interakcji.

Analiza funkcjonalna zachowania w pracy z dziećmi o zaburzonym rozwoju (ćwiczenia - 15 godzin, 3 ECTS)
dr Rafał Kawa

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z metodami analizy zachowania służącymi do rozwijania umiejętności u dzieci z zaburzeniami rozwoju. Zajęcia będą miały charakter warsztatów, na których odbywać się będą także ćwiczenia praktyczne. Kurs będzie się kończył sprawdzianem testowym.

Podstawowy kurs języka migowego (ćwiczenia - 25 godzin, 4 ECTS)
dr hab. Piotr Tomaszewski

Głównym celem zajęć jest kształtowanie u studentów podstaw kompetencji komunikacyjnej w PJM poprzez praktyczne prowadzenie wizualno-gestowej konwersacji z osobami głuchymi oraz tworzenie różnych prostych opowiadań.

Zajęcia stażowe (ćwiczenia - 55 godzin, 10 ECTS)
dr Rafał Kawa

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z metodami oraz technikami pracy nauczycieli oraz terapeutów w szkołach specjalnych, poradniach oraz ośrodkach terapeutycznych. Studenci odbywają zajęcia w trzech placówkach, do których uczęszczają dzieci oraz młodzież z autyzmem, zespołem Aspergera, zespołem Downa, mózgowym porażeniem dziecięcym oraz innymi zaburzeniami rozwojowymi.

Metodyka pracy z dziećmi z głuchotą (wykład - 20 godzin, ćwiczenia - 10 godzin, 4 ECTS)
dr hab. Piotr Tomaszewski

Program kursu obejmuje prezentację problematyki dotyczącej kulturowych i społecznych aspektów funkcjonowania dzieci głuchych oraz wspierania rozwoju tej grupy osób.

Psychologiczne metody diagnozy i oceny rozwoju dzieci z autyzmem (ćwiczenia - 15 godzin, 3 ECTS)
mgr Joanna Grochowska

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z problematyką szeroko rozumianej diagnozy dzieci i młodzieży z autyzmem oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. Podczas zajęć omówione zostaną m.in. cele, dla których dokonywana jest ocena psychologiczna dziecka (np. diagnoza różnicowa, diagnoza dla celów terapii, dla oceny efektów terapii).

Wspieranie rozwoju dzieci z zespołem Downa (wykład - 10 godzin, 2 ECTS)
dr Dorota Danielewicz

Podczas zajęć słuchacze zapoznają się ze specyfiką funkcjonowania osób z zespołem Downa oraz z metodami ich terapii i edukacji.

Wspieranie rozwoju dzieci z ADHD (wykład - 10 godzin, 2 ECTS)
dr hab. Małgorzata Święcicka

Celem zajęć jest opisanie i wyjaśnienie specyfiki funkcjonowania dzieci z ADHD oraz przedstawienie zasad pracy terapeutycznej i edukacyjnej z tymi dziećmi.

Problemy w zachowaniu dzieci z zaburzeniami rozwoju (ćwiczenia - 5 godzin, 1 ECTS)
mgr Dominika Słomińska

Zajęcia mają charakter warsztatowy. Ich celem jest omówienie tzw. trudnych zachowań: ich przyczyn, uwarunkowań i sposobów radzenia sobie z nimi.

Konstruowanie indywidualnych planów wspierania rozwoju (ćwiczenia - 5 godzin, 2 ECTS)
mgr Dominika Słomińska

Zajęcia mają charakter warsztatowy. Mają na celu ćwiczenie umiejętności doboru odpowiednich elementów poszczególnych metod terapeutycznych i ułożenie ich w ustruktualizowany program dla dzieci prezentujących różne dysfunkcje rozwojowe.

Uzupełniające metody terapii - hipoterapia, dogoterapia (ćwiczenia - 5 godzin, 1 ECTS)
mgr Magdalena Buszko

Zajęcia mają na celu omówienie uzupełniających metod terapeutycznych, takich jak hipoterapia i dogoterapia we wspieraniu rozwoju dziecka. Przedstawione zostaną metody stymulacji rozwoju ruchowego, sensorycznego oraz społecznego.

Praca z dobrze funkcjonującymi osobami z autyzmem i osobami z zespołem Aspergera (ćwiczenia - 10 godzin, 2 ECTS)
dr Anna Waligórska

Zajęcia mają na celu przedstawienie studentom trudności dobrze funkcjonujących osób z autyzmem oraz osób z zespołem Aspergera. Omówione zostaną zagadnienia związane z metodyką pracy z osobami z tym zaburzeniem oraz programy terapeutyczne rozwijające najważniejsze sfery funkcjonowania.

Zasady ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich zajęć oraz uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego.

Ocena na świadectwie ustalana będzie na podstawie średniej ocen uzyskanych z poszczególnych przedmiotów (waga 0,5) i egzaminu końcowego (waga 0,5).

Zastrzegamy sobie możliwość zmiany terminu zajęć z powodu nieprzewidzianych okoliczności (np. nagłej choroby wykładowcy).

Rok akademicki 2019/2020

Semestr I

terminy wkrótce!

Semestr II

terminy wkrótce!

Pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego:

 • prof. dr hab. Ewa Pisula
 • dr hab. Małgorzata Święcicka
 • dr hab. Piotr Tomaszewski
 • dr Rafał Kawa
 • dr Joanna Kowalska

Specjaliści spoza Uniwersytetu Warszawskiego:

 • prof. dr hab. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska – pedagog, Akademia Pedagogiki Specjalnej
 • dr Magdalena Loska – kinezyterapeuta, Akademia Pedagogiki Specjalnej
 • dr Bogusława B. Kaczmarek – pedagog, Program Rozwoju Komunikacji Makaton
 • dr Dorota Danielewicz – psycholog, Akademia Pedagogiki Specjalnej
 • dr Anna Waligórska – psycholog, Centrum Badawcze SOTIS
 • mgr Joanna Grochowska – psycholog, Fundacja Synapsis
 • mgr Dominika Słomińska – psycholog, Pracownia Rozwoju i Terapii Dzieci, Gabinet Psychologiczny
 • mgr Magdalena Buszko – dogoterapeuta, Fundacja VIVA

Ponadto nad całością studiów podyplomowych czuwa Rada Programowa:

 • prof. dr hab. Tadeusz Gałkowski – przewodniczący
 • prof. dr hab. Ewa Pisula
 • dr hab. prof. APS Jarosław Rola
 • dr Rafał Kawa