Psychologia w wychowaniu i nauczaniu dziecka

<b>Psychologia w wychowaniu i nauczaniu dziecka</b>
O studiachRekrutacjaCzesneProgram studiówPlan zjazdówWykładowcyMateriały dla słuchaczy

 

dr hab. Grażyna Katra
kierownik studiów

 

 

Wiedza z zakresu psychologii wychowania i rozwoju oraz podstawowe kompetencje społeczne są niezbędne w świadomym wychowaniu dzieci i młodzieży. W szczególności potrzebne są profesjonalnym wychowawcom, nauczycielom, osobom pracującym z osobami nieletnimi w resorcie spraw wewnętrznych i w sądownictwie. Wiedza ta jest również przydatna rodzicom w realizowaniu ich obowiązków wychowawczych w coraz bardziej skomplikowanym świecie.

Celem studiów jest dostarczenie uczestnikom najnowszej wiedzy z zakresu psychologii rozwojowej i wychowawczej, ponadto rozwijanie umiejętności i kompetencji potrzebnych w pełnieniu roli wychowawcy, doradcy, opiekuna.

Tematy poruszane podczas studiów:

 • Prawidłowy rozwój dziecka
 • Charakterystyka procesu wychowania
 • Wyzwania związane z rozwojem seksualności dziecka
 • Nieśmiałość
 • ADHD
 • Otyłość, anoreksja i bulimia
 • Zachowania agresywne
 • Kontakty rówieśnicze
 • Współczesne środki komunikacji: internet, telefon komórkowy portale społecznościowe
 • Gry komputerowe
 • Proces uczenia się i środowisko szkolne

Dla kogo?

Studia są przeznaczone dla profesjonalnych wychowawców, nauczycieli, osób pracujących z osobami nieletnimi w resorcie spraw wewnętrznych i w sądownictwie oraz rodziców.

O studiach – w skrócie:

 • 2 semestry
 • 228 godzin dydaktycznych
 • zjazdy średnio co 2 tygodnie
 • zajęcia w soboty i niedziele
 • absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na UW

Na studia zapraszamy osoby, które ukończyły studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie.

Limit miejsc
Limit miejsc wynosi 22 osoby.

Jeżeli studia będą cieszyły się dużym zainteresowaniem dopuszczamy możliwość przyjęcia 32 osób.
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Terminy
 • Rozpoczecie rekrutacji: 1 czerwca 2019 r.
 • Rozpoczęcie studiów: październik 2019 r.
Etap pierwszy (rejestracja)

1. Kandydat rejestruje się na stronie Internetowej Rejestracji Kandydatów UW dla studiów podyplomowych.

2. Następnie należy wybrać kierunek i wypełnić w systemie dodatkowe dokumenty – podanie o przyjęcie na studia, wybór opcji płatności czesnego, życiorys i ewentualną ankietę (w zależności od kierunku studiów) oraz załączyć zdjęcie.

3. Kolejnym krokiem jest wydrukowanie z systemu IRK UW wypełnionych dokumentów (tylko podanie i życiorys, ewentualnie wymaganą ankietę), podpisanie ich i złożenie w sekretariacie studiów podyplomowych. Do dokumentów należy dołączyć odpis dyplomu.

4. Dokumenty można przesłać na adres sekretariatu listem poleconym, dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej.

5. Pod koniec terminu rejestracji skontaktujemy się telefonicznie z każdym z Kandydatów, by umówić dokładną godzinę rozmowy kwalifikacyjnej.

Etap drugi (decyzja Komisji Rekrutacyjnej)

1. Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję o przyjęciu/nieprzyjęciu Kandydata na studia na podstawie zgłoszenia i ewentualnie przedstawionej motywacji do podjęcia studiów wyniku rozmowy. Lista osób przyjętych będzie umieszczona na stronie internetowej studiów.

2. W zależności od wyniku rekrutacji generowana jest pisemna decyzja o przyjęciu/nieprzyjęciu na studia, która jest wysyłana do każdego z Kandydatów listem poleconym na adres korespondencyjny podany w zgłoszeniu.

Etap trzeci (po przyjęciu na studia)

1. Osoby przyjęte otrzymują drogą elektroniczną wiadomość zawierającą informacje organizacyjne.

2. W wyznaczonym terminie należy uiścić czesne za studia na konto Wydziału (szczegóły – patrz dział CZESNE).

3. Podczas pierwszego zjazdu każdy Słuchacz zobowiązany jest do podpisania Umowy o odpłatności za studia. Umowę przygotowuje sekretariat. Zobacz WZÓR umowy.

Przejdź do IRK

Informacje dla osób niebędących obywatelami Polski

Czesne w roku akademickim 2019/2020

a) jednorazowo za cały rok akademicki:
5 650 PLN – płatność do 21.09.2019 r.

b) w dwóch ratach:
I rata: 2 950 PLN – płatność do 21.09.2019 r.
II rata: 2 900 PLN – płatność do 31.01.2020 r.
Łącznie: 5 850 PLN

c) w czterech ratach:
I rata: 1 550 PLN – płatność do 21.09.2019 r.
II rata: 1 550 PLN – płatność do 30.11.2019 r.
III rata: 1 475 PLN – płatność do 31.01.2020 r.
IV rata: 1 475 PLN – płatność do 31.03.2020 r.
Łącznie: 6 050 PLN

Każdy słuchacz otrzymuje indywidualny numer konta, który dostępny jest w systemie USOSweb. Na to konto należy dokonywać wszystkich opłat.

Czesne w roku akademickim 2018/2019

Z radością informujemy, że w roku akademickim 2018/19 obowiązuje 5% zniżki* na czesne dla absolwentów studiów wyższych Uniwersytetu Warszawskiego. W imieniu Alma Mater dziękujemy, że wybieracie jakość kształcenia podyplomowego na Wydziale Psychologii UW! 📣

*zniżka dotyczy naboru na wszystkie kierunki studiów podyplomowych na Wydziale Psychologii UW w roku akademickim 2018/2019

a) jednorazowo za cały rok akademicki:
5 650 PLN płatne do 10 października 2018 r.

b) w dwóch ratach:
I rata: 2 950 PLN płatne do 10 października 2018 r.
II rata: 2 900 PLN płatne do 31 stycznia 2019 r.
Łącznie: 5 850 PLN

c) w czterech ratach:
I rata: 1 550 PLN płatne do 10 października 2018 r.
II rata: 1 550 PLN płatne do 30 listopada 2018 r.
III rata: 1 475 PLN płatne do 31 stycznia 2019 r.
IV rata: 1 475 PLN płatne do 31 marca 2019 r.
Łącznie: 6 050 PLN

Każdy słuchacz otrzymuje indywidualny numer konta, który dostępny jest w systemie USOSweb. Na to konto należy dokonywać wszystkich opłat.

Faktury
Faktury na słuchacza
1. Słuchacz może otrzymać fakturę za naukę na studiach podyplomowych.
2. Prośbę o wystawienie faktury słuchacz zgłasza każdorazowo do sekretariatu studiów podyplomowych składając wniosek o wystawienie faktury (pobierz).
3. Faktury wystawiane są zawsze na dane słuchacza.

Faktury na firmę
1. Jeżeli firma finansuje udział słuchacza w studiach istnieje możliwość wystawienia faktury na dane firmy.
2. W takim przypadku zamiast standardowej umowy o odpłatność za studia podpisywana jest umowa trójstronna – między UW, firmą a słuchaczem (wzór umowy można otrzymać mailem).
3. Istnieje możliwość wystawienia także faktury PRO-FORMA na firmę, która opłaca czesne za słuchacza. W tym przypadku konieczne jest złożenie wniosku o wystawienie faktury pro-forma (pobierz) oraz podpisanie umowy trójstronnej.

Studia liczą 228 godzin dydaktycznych, w tym 74 wykładów, 20h seminariów oraz 134h ćwiczeń i warsztatów.

Moduł I: Wychowanie i rozwój dziecka

1. Podstawy psychologii ogólnej i rozwojowej
wykład – 4 godziny, 1 ECTS
dr hab. Grażyna Katra
Celem wykładu jest wprowadzenie słuchaczy w problematykę zagadnień psychologii ogólnej jako nauki teoretycznej i stosowanej. Prezentacja struktury psychologii akademickiej i podstawowych koncepcji psychologicznych człowieka oraz podstawowych pojęć.

2. Podstawy psychologii wychowania
wykład – 4 godziny, 1 ECTS
dr hab. Grażyna Katra
Celem zajęć jest przedstawienie psychologii wychowania jako nauki teoretycznej i stosowanej oraz rodzajów wpływów wychowawczych i podstawowych metod oddziaływania.

3. Rozwój dziecka od poczęcia do późnego dzieciństwa
wykład – 4 godziny, seminarium – 8 godzin, ćwiczenia – 8 godzin; 5 ECTS
dr Ewa Sokołowska
Celem zajęć jest przedstawienie rozwoju dziecka w poszczególnych okresach rozwojowych od narodzin do późnego dzieciństwa na tle istoty zmian rozwojowych i czynników warunkujących ten proces. Słuchacze będą mieli również możliwość zapoznania się z narzędziami stosowanymi w diagnozie dziecka, aby lepiej współpracować z psychologiem lub pedagogiem szkolnym.

4. Rozwój dziecka w okresie dorastania
wykład – 4 godziny, seminarium – 8 godzin, ćwiczenia – 8 godzin; 5 ECTS
dr hab. Grażyna Katra
Podczas zajęć słuchacze zapoznają się z charakterystyką funkcjonowania – poznawczego, emocjonalnego, społecznego – nastolatka i młodego człowieka wkraczającego w dorosłość. Określone zostaną zadania rozwojowe dla każdej z tych faz życia. Omówione zostaną sposoby wspierania rozwoju, stanowiące bazę teoretyczną do praktycznej pracy z dzieckiem, nastolatkiem, młodym człowiekiem oraz jego wychowawcami (nauczycielami i rodzicami).

Moduł II: Problemy, zagrożenia i patologia rozwoju

1. Zagrożenia i zaburzenia rozwoju we wczesnym i średnim dzieciństwie
wykład – 8 godzin, 2 ECTS
dr Milena Gracka-Tomaszewska
Celem zajęć jest przedstawienie najczęściej występujących grup zaburzeń we wczesnym i średnim dzieciństwie, ich genezy i mechanizmów powstawania i utrzymywania się. Omówione zostaną także psychologiczne problemy rodziców i dzieci z zaburzeniami rozwoju.

2. Problemy wychowawcze w dzieciństwie
ćwiczenia – 8 godzin, 2 ECTS
dr Ewa Sokołowska
Treści zajęć mają na celu zapoznać słuchaczy z problemami wychowawczymi młodszych dzieci oraz jak je rozpoznawać i odróżniać te powszechne, wynikające z prawidłowości rozwojowych od poważnych zaburzeń w funkcjonowaniu wychowanka, które w wypadku zaniedbania mogą mieć dla niego nieodwracalne skutki.

3. Zagrożenia i zaburzenia rozwoju w okresie dorastania
wykład – 8 godzin, 2 ECTS
dr hab. Joanna Radoszewska
Celem wykładu jest przedstawienie trudności psychicznych doświadczanych przez osoby w wieku dorastania, które mogą pozostawać w związku z powstawaniem i utrzymywaniem się wybranych zaburzeń psychicznych. Poruszone zostaną m.in. takie tematy jak: depresja młodzieńcza, anoreksja, bulimia, zaburzenia lękowe, uzależnienie od substancji psychoaktywnych.

4. Problemy wychowawcze dorastania
ćwiczenia – 8 godzin, 2 ECTS
dr hab. Grażyna Katra
Ćwiczenia mające na celu zapoznanie z problematyką zachowań problemowych nastolatków oraz wskazanie sposobów radzenia sobie z nimi.

Moduł III: Środowisko rodzinne a wyzwania wychowawcze

1. Rodzina jako środowisko wychowawcze
wykład – 4 godziny, 1 ECTS
prof. dr hab. Elżbieta Wiśniewska-Dryll
Celem wykładu jest przedstawienie słuchaczom modelu teoretycznego opisu wychowania w rodzinie, na tle ogólniejszej koncepcji procesu wychowawczego.

2. Małe dziecko w rodzinie
ćwiczenia – 4 godziny, 1 ECTS
dr hab. Anna Cierpka
Celem zajęć jest omówienie specyfiki funkcjonowania rodziny z małym dzieckiem,
z uwzględnieniem zmian w systemie rodzinnym oraz możliwości jego rozwoju. W tym kontekście przedstawione zostaną kwestie związane z wychowaniem małego dziecka w rodzinie oraz propozycje konkretnych oddziaływań.

3. Dorastanie w rodzinie
ćwiczenia – 4 godziny, 1 ECTS
dr hab. Grażyna Katra
Celem zajęć jest pokazanie jak zmiany rozwojowe leżą u podstaw przemian w zakresie relacji w rodzinie nastolatka oraz jak zmieniają się owe relacje na przestrzeni okresu dorastania.

4. Terapia rodzinna i małżeńska jako forma pomocy rodzinie
wykład – 4 godziny, seminarium – 4 godziny, ćwiczenia – 4 godziny; 3 ECTS
dr hab. Anna Cierpka
Głównym celem wykładu jest prezentacja założeń psychologii rodzinnej i wychowawczej, dotyczących znaczenia prawidłowego funkcjonowania rodziny dla rozwoju i wychowania dziecka. Treści wykładu koncentrują się wokół idei tzw. przywracania naturalnej hierarchii w rodzinie, według której najważniejsza w systemie jest para małżeńska. Terapia rodzinna i małżeńska może służyć uporządkowaniu przestrzeni życiowej w rodzinach,w których nie wystarcza już korzystanie z wewnętrznych zasobów.

Moduł IV: Środowisko szkolne a wyzwania wychowawcze

1. Szkoła jako środowisko wychowawcze
wykład – 4 godziny, 1 ECTS
prof. dr hab. Elżbieta Wiśniewska-Dryll
Celem wykładu jest opis systemowego modelu rozumienia szkoły, jako organizacji społecznej, ukazanie roli kontaktów społecznych w gronie rówieśników i w relacji dorośli-dzieci w kształceniu nie tylko kompetencji poznawczych, ale i rozwoju społecznego uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem roli nauczycieli i rodziców w systemie.

2. Nauczyciel jako animator oddziaływań edukacyjnych
wykład – 6 godzin, 2 ECTS
dr hab. Dorota Turska, prof. UMCS
Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z procesami psychologicznymi występującymi u nauczycieli w ich pracy edukacyjnej, w szczególności z tymi, które leżą u podstaw kształtowania się stereotypów i tych, które uruchamiają mechanizm samospełniającej się przepowiedni, np. subiektywizm oceniania, oczekiwania nauczyciela, stereotypy płciowe.

3. Prawidłowości uczenia się i nauczania na tle rozwoju
wykład – 6 godzin, 2 ECTS
prof. dr hab. Maria Ledzińska
Zapoznanie z psychologicznym ujęciem uczenia się, jego istotą, prawidłowościami i wyzwaniami wynikającymi z nadprodukcji informacji i dostępności. Omówienie zagadnienia motywacji do uczenia się oraz różnic indywidualnych warunkujących jego efektywność.

4. Korzystanie z profesjonalnej pomocy w wychowaniu
wykład – 4 godziny, 1 ECTS
prof. dr hab. Elżbieta Wiśniewska-Dryll
Wychowanie jest specyficzną aktywnością dorosłego podejmowaną wobec dziecka, polegającą na przygotowaniu go do życia w określonej społeczności o określonej kulturze. Jest to proces bardzo złożony i podatny na różnorodne zakłócenia. Niektóre z nich wymagają interwencji psychologicznej. Słuchacze mają zapoznać się z rodzajami tej interwencji, którą może podjąć psycholog w obliczu problemów w wychowaniu.

5. Dziecko z trudnościami w nauce szkolnej
wykład – 6 godzin, 2 ECTS
dr Ewa Sokołowska
Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z rodzajami trudności w nauce, jakich może doświadczać uczeń, przyczynami tych trudności i rodzajami interwencji mającej je zniwelować lub zminimalizować, czy kompensować. Dziecko z trudnościami w nauce powinno dostać pomoc i wsparcie zarówno od szkoły jak i rodziców. Rodzaje tej pomocy i współpraca pomiędzy nauczycielem i rodzicami stanowią także przedmiot niniejszych zajęć. Poruszone zostaną m.in. zagadnienia związane z upośledzeniem umysłowym, dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią, zaburzeniami rozwoju mowy, zaburzeniami psychicznymi.

6. Profilaktyka zachowań ryzykownych młodzieży i przemocy w szkole
wykład – 4 godziny, ćwiczenia – 6 godzin, 3 ECTS
dr hab. Grażyna Katra
Celem zajęć jest omówienie, czym jest profilaktyka (jej zadania, metody i ewaluacja) zachowań problemowych dzieci i młodzieży na przykładzie wybranych programów psychoprofilaktycznych.

7. Negocjacje i mediacje konfliktów w rodzinie i w edukacji
wykład – 4 godziny, 1 ECTS
dr Elżbieta Żuchowska-Czwartosz
Słuchacze będą mieli możliwość zapoznania się ze współczesnym ujęciem konfliktu oraz możliwych sposobów jego rozwiązywania w sytuacjach wychowawczych w zależności od jego charakteru jak i wieku dziecka.

Moduł V: Kształtowanie umiejętności wychowawczych

1. Poznaj siebie, aby być lepszym wychowawcą
warsztat – 4 godziny, 1 ECTS
dr hab. Grażyna Katra
Celem zajęć jest pobudzenie do refleksji nad rolą wychowawcy (rodzica, nauczyciela itd.) na tle zadań i celów wychowawczych. Osobowość wychowawcy (rodzica, nauczyciela), jego styl funkcjonowania, preferowane wartości wyznaczają zarówno cele wychowawcze, jak i dobór oddziaływań wychowawczych. Wychowawcy z wyższym poziomem autorefleksji mają większą szansę na kontrolowanie przebiegu procesu wychowania i rozumienia uzyskiwanych efektów swoich działań.

2. Trening porozumiewania się w interakcji wychowawczej
warsztat – 16 godzin, 4 ECTS
dr Karolina Małek, dr Aneta Miękisz
Celem proponowanego warsztatu jest rozwijanie szeroko rozumianych umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych wychowawców oraz specyficznych, ważnych w relacji wychowawczej. Przebieg tej relacji zależy od jej uczestników, ale jednak wychowawcą jest za nią bardziej odpowiedzialny, bowiem modeluje formy i styl tej interakcji.

3. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej i umiejętności społecznych u wychowawcy
warsztat – 16 godzin, 4 ECTS
dr Ewa Dryll
Celem zajęć jest doskonalenie zdolności wchodzących w zakres inteligencji emocjonalnej w ujęciu Mayera i Saloveya, mi.n. wykorzystywania emocji i ich kontrolowanie w realizowaniu celów osobistych, radzenia sobie z emocjami w sytuacjach trudnych.

4. Rozwiązywanie konfliktów dorosły – dziecko w różnym wieku
warsztat – 4 godzin, 1 ECTS
dr Elżbieta Żuchowska-Czwartosz
Słuchacze będą mieli możliwość poznania i przećwiczenia kwestii poruszanych na wykładzie dotyczącym konfliktów w różnych środowiskach wychowawczych ze względu na wiek dziecka i typ relacji wychowawca – wychowanek.

5. Rozwijanie motywacji do nauki i samoregulacji u nastolatków
warsztat – 6 godzin, 2 ECTS
dr hab. Grażyna Katra
Samoregulacja jest obecnie jednym z ważnych zadań współczesnego wychowania, umiejętność jej kształtowania i rozwijania u dziecka jest ważnym zadaniem wychowawczym. Celem zajęć jest zapoznanie z technikami kształtowania efektywnej samoregulacji na przestrzeni rozwoju dziecka w tym także motywowania dziecka do realizowania zadań szkolnych.

6. Wspieranie nastolatka w wyborze szkoły i zawodu
warsztat – 4 godzin, 1 ECTS
dr hab. Grażyna Katra
Celem zajęć jest podkreślenie wagi i znaczenia rozwijania kompetencji nastolatka w zakresie dokonywania wyborów ważnych dla dalszego biegu życia oraz pokazanie, w jaki sposób rodzice i nauczyciele mogą wspierać dziecko w podejmowaniu decyzji zawodowych i decyzji życiowych już na poziomie gimnazjum, i potem liceum.

7. Pomoc dziecku w trudnościach i problemach w uczeniu się
warsztat – 4 godzin, 1 ECTS
dr Aneta Miękisz
Słuchacze będą mieli możliwość zapoznania się z formami pracy z dzieckiem mającym trudności w nauce i przećwiczenia niektórych z nich podczas tych zajęć.

8. Rozwijanie umiejętności poznawczych i emocjonalno-motywacyjnych dziecka przydatnych w szkolnej edukacji
warsztat – 8 godzin, 2 ECTS
dr Ewa Sokołowska
Warsztat ma na celu poznanie zasad tworzenia oraz sposobów realizacji i oceniania wspierania rozwoju ucznia. Będzie stanowił przykład praktycznych sposobów pracy (indywidualnych i grupowych) z uczniem.

9. Współpraca rodziców i nauczycieli w procesie wychowania
warsztat – 6 godzin, 3 ECTS
dr Karolina Małek
Pierwszym celem zajęć będzie ukazanie trudności psychologicznych związanych z rola psychologa szkolnego oraz możliwych obszarów i form współpracy pomiędzy rodzicami a nauczycielami. Kolejny to przećwiczenie elementów takiej współpracy szczególnie ważnych dla jej konstruktywnego przebiegu.

10. Współpraca rodzica, nauczyciela i pedagoga z psychologiem
warsztat – 8 godzin, 2 ECTS
dr Karolina Małek
Warsztat ten ma pokazać uczestnikom, jak może i jak powinna wyglądać współpraca pomiędzy wychowawcą (rodzicem, nauczycielem) a psychologiem wychowawczym.

Prezentacja

Prezentacja
8 godzin, 1 ECTS
Opracowanie prezentacji na temat problemów i trudności wychowawczych, która będzie przedstawiona przed grupą i oceniana przez 2 osobową komisję.

Zasady ukończenia studiów
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich zajęć, uzyskanie pozytywnych ocen z dwóch sprawdzianów realizowanych po module 1 i 2 oraz 3 i 4, a także opracowanie prezentacji na temat problemów i trudności wychowawczych, która będzie przedstawiona przed grupą i oceniana przez dwuosobową komisję podczas ostatniego zjazdu. Ocena końcowa ustalana będzie na podstawie średniej ocen ze sprawdzianów i pracy końcowej.

Zastrzegamy sobie możliwość zmiany terminu zajęć z powodu nieprzewidzianych okoliczności (np. nagłej choroby wykładowcy).

Rok akademicki 2019/2020

Semestr I

terminy wkrótce!

Semestr II

terminy wkrótce!

Rok akademicki 2018/2019

Semestr I

20-21.10.2018 r.
03-04.11.2018 r.
17-18.11.2018 r.
01-02.12.2018 r.
15-16.12.2018 r.
12-13.01.2019 r.
26-27.01.2019 r.

Semestr II

Kierownik studiów podyplomowych

Dr hab. Grażyna Katra

Wykładowcy:

 • Prof. dr hab. Maria Ledzińska
 • Prof. dr hab. Elżbieta Wiśniewska-Dryll
 • Dr hab. Anna Cierpka
 • Dr hab. Joanna Radoszewska
 • Dr Milena Gracka-Tomaszewska
 • Dr Ewa Sokołowska (APS)
 • Dr hab. Dorota Turska, prof. UMCS
 • Dr Elżbieta Żuchowska-Czwartosz
 • Dr Ewa Dryll
 • Dr Karolina Małek
 • Dr Aneta Miękisz