Psychologia w coachingu

<b>Psychologia w coachingu</b>
O studiachRekrutacjaCzesneProgram studiówPlan zjazdówWykładowcyMateriały dla słuchaczy

 

dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik
kierownik studiów, twórczyni metody Multi-Level Concept

 

 

Studia podyplomowe Psychologia w coachingu skierowane są do osób, które ukończyły szkolenie certyfikacyjne lub studia podyplomowe dające możliwość wykonywania pracy coacha i które chciałyby poprzeć swoje umiejętności znajomością praw i teorii psychologicznych. W programie studiów znajdują się wykłady z różnych dziedzin psychologii akademickiej rozszerzone o ćwiczenia i seminaria prowadzone przez coachów i superwizorów coachingu, których celem będzie powiązanie aktualnych teorii i modeli psychologicznych z praktyką coachingu. Dzięki takiemu połączeniu absolwenci zyskają większą świadomość uruchamianych procesów związanych m.in. z procesami poznawczymi, emocjami, motywacją i funkcjonowaniem organizacji. Dowiedzą się jakie prawidłowości psychologiczne stoją za technikami używanymi w coachingu na podstawie wybranych narzędzi i pracy z nimi podczas warsztatów. Ponadto rozwiną uważność na objawy psychopatologii, umiejętność krytycznej oceny różnych technik coachingu oraz skorzystają z superwizji prowadzonych przez siebie procesów.

DLA KOGO

Na studia podyplomowe Psychologia w coachingu zapraszamy osoby posiadające uprawnienia do wykonywania pracy coacha i które chciałyby poprzeć swoje umiejętności znajomością praw i teorii psychologicznych.

O STUDIACH – W SKRÓCIE

  • 2 semestry
  • 216 godzin dydaktyczne
  • zjazdy średnio co 2 tygodnie
  • zajęcia w soboty i niedziele
  • absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na UW

Czym w istocie jest coaching i do kogo jest skierowany oraz o korzeniach psychoterapeutycznych coachingu przeczytasz w wywiadzie z dr hab. Mirosławą Huflejt-Łukasik, pionierką coachingu w Polsce:

Posłuchaj wywiadów z kierownikiem studiów, dr hab. Mirosławą Huflejt-Łukasik w Akademickim Radiu Kampus:

Posłuchaj również rozmowy z dr hab. Mirosławą Huflejt-Łukasik w ramach podcastu „Mistrzowie coachingu” – serii rozmów z najbardziej znanymi polskimi przedstawicielami tej profesji:

Na studia zapraszamy osoby, które ukończyły studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie oraz ukończyły szkolenie certyfikacyjne w coachingu lub studia podyplomowe dające możliwość wykonywania pracy coacha.

Limit miejsc
Limit miejsc: 18 osób
Zasady rekrutacji

Po zarejestrowaniu się w Internetowej Rekrutacji Kandydatów na studia podyplomowe Uniwersytetu Warszawskiego Kandydaci będą rekrutowani w kolejności zgłoszeń na podstawie złożonych dokumentów potwierdzających odbyte szkolenie.

Terminy
  • Rozpoczęcie rekrutacji:1 czerwca 2019 r.
  • Rozpoczęcie studiów: październik/ listopad 2019 r.
Etap pierwszy (rejestracja)

1. Kandydat rejestruje się na stronie Internetowej Rejestracji Kandydatów UW dla studiów podyplomowych.

2. Następnie należy wybrać kierunek i wypełnić w systemie dodatkowe dokumenty – podanie o przyjęcie na studia, wybór opcji płatności czesnego, życiorys i ewentualną ankietę (w zależności od kierunku studiów) oraz załączyć zdjęcie.

3. Kolejnym krokiem jest wydrukowanie z systemu IRK UW wypełnionych dokumentów (tylko podanie i życiorys, ewentualnie wymaganą ankietę) podpisanie ich i złożenie w sekretariacie studiów podyplomowych. Do dokumentów należy dołączyć odpis dyplomu.

4. Dokumenty można przesłać na adres sekretariatu listem poleconym, dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej.

Etap drugi (decyzja Komisji Rekrutacyjnej)

1. Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję o przyjęciu/nieprzyjęciu Kandydata na studia na podstawie zgłoszenia. Lista osób przyjętych będzie umieszczona na stronie internetowej studiów.

2. W zależności od wyniku rekrutacji generowana jest pisemna decyzja o przyjęciu/nieprzyjęciu na studia, która jest wysyłana do każdego z Kandydatów listem poleconym na adres korespondencyjny podany w zgłoszeniu.

Etap trzeci (po przyjęciu na studia)

1. Osoby przyjęte otrzymują drogą elektroniczną wiadomość zawierającą informacje organizacyjne.

2. W wyznaczonym terminie należy uiścić czesne za studia na konto Wydziału (szczegóły – patrz dział CZESNE).

3. Podczas pierwszego zjazdu każdy Słuchacz zobowiązany jest do podpisania Umowy o odpłatności za studia. Umowę przygotowuje sekretariat. Zobacz WZÓR umowy (załącznik 2).

Przejdź do IRK

Informacje dla osób niebędących obywatelami Polski

Czesne w roku akademickim 2019/2020

a) jednorazowo za cały rok akademicki:
7 900 PLN – płatność do 21.09.2019 r.

b) w dwóch ratach:
I rata: 4 050 PLN – płatność do 21.09.2019 r.
II rata: 4 050 PLN – płatność do 31.01.2020 r.
Łącznie: 8 100 PLN

c) w czterech ratach:
I rata: 2 075 PLN – płatność do 21.09.2019 r.
II rata: 2 075 PLN – płatność do 30.11.2019 r.
III rata: 2 075 PLN – płatność do 31.01.2020 r.
IV rata: 2 075 PLN – płatność do 31.03.2020 r.
Łącznie: 8 300 PLN

Każdy słuchacz otrzymuje indywidualny numer konta, który dostępny jest w systemie USOSweb. Na to konto należy dokonywać wszystkich opłat.

Czesne w roku akademickim 2018/2019

Z radością informujemy, że w roku akademickim 2018/19 obowiązuje 5% zniżki* na czesne dla absolwentów studiów wyższych Uniwersytetu Warszawskiego. W imieniu Alma Mater dziękujemy, że wybieracie jakość kształcenia podyplomowego na Wydziale Psychologii UW! 📣

*zniżka dotyczy naboru na wszystkie kierunki studiów podyplomowych na Wydziale Psychologii UW w roku akademickim 2018/2019

a) jednorazowo za cały rok akademicki:
7 900 PLN

b) w dwóch ratach:
I rata: 4 050 PLN
II rata: 4 050 PLN
Łącznie: 8 100 PLN

c) w czterech ratach:
I rata: 2 075 PLN
II rata: 2 075 PLN
III rata: 2 075 PLN
IV rata: 2 075 PLN
Łącznie: 8 300 PLN

Każdy słuchacz otrzymuje indywidualny numer konta, który dostępny jest w systemie USOSweb. Na to konto należy dokonywać wszystkich opłat.

Faktury
Faktury na słuchacza
1. Słuchacz może otrzymać fakturę za naukę na studiach podyplomowych.
2. Prośbę o wystawienie faktury słuchacz zgłasza każdorazowo do sekretariatu studiów podyplomowych składając wniosek o wystawienie faktury (pobierz).
3. Faktury wystawiane są zawsze na dane słuchacza.

Faktury na firmę
1. Jeżeli firma finansuje udział słuchacza w studiach istnieje możliwość wystawienia faktury na dane firmy.
2. W takim przypadku zamiast standardowej umowy o odpłatność za studia podpisywana jest umowa trójstronna – między UW, firmą a słuchaczem (wzór umowy można otrzymać mailem).
3. Po uiszczeniu opłaty słuchacz przesyła formularz (pobierz) z danymi do faktury na firmę.
4. Istnieje możliwość wystawienia także faktury PRO-FORMA na firmę, która opłaca czesne za słuchacza. W tym przypadku konieczne jest złożenie wniosku o wystawienie faktury pro-forma (pobierz) oraz podpisanie umowy trójstronnej.

Studia liczą 216 godzin dydaktycznych, w tym 68 godz. wykładów, 23 godz. seminariów oraz 125 godz. warsztatów.

Coaching jako metoda - dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik
wykład – 8 godzin, 4,5 ECTS
Celem wykładu jest pogłębione zapoznanie słuchaczy z coachingiem jako metodą wspierania w rozwoju ludzi i organizacji. Wykład dostarcza wiedzę o coachingu i innych metodach czy rolach społecznych, które mają punkty wspólne z coachingiem. Pokazuje jakie są źródła coachingu oraz jego podstawy w psychologii.
Psychologia emocji i motywacji - dr hab. Maciej Stolarski
wykład – 12 godzin, 3 ECTS
Podstawowym celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy z wiedzą na temat uwarunkowań, natury i konsekwencji procesów emocjonalnych i motywacyjnych w życiu człowieka. Przedstawione zostanie rozróżnienie na refleksyjne i automatyczne systemy emocji i motywacji. Omawiane zjawiska będą analizowane zarówno z perspektywy badań i teorii psychologicznej, jak i w kontekście codziennego funkcjonowania człowieka oraz potencjalnych zastosowań przekazywanej wiedzy w praktyce zawodowej i w relacjach interpersonalnych.
Psychologia poznawcza - dr Dorota Kobylińska
wykład – 12 godzin, 3 ECTS
Wykłady mają na celu przybliżenie uczestnikom wiedzy psychologicznej (popartej wynikami badań naukowych) z zakresu wybranych procesów poznawczych. Opisywane będą głównie mechanizmy poznania społecznego, które uczestnicy mogą identyfikować w swoim codziennym życiu zawodowych i prywatnym. Uzyskana wiedza może przydać się w lepszym rozumieniu procesów spostrzegania, interpretowania sytuacji czy podejmowania decyzji.
Proces i mechanizmy zmiany w coachingu - dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik
seminarium – 9 godziny, 1 ECTS
Seminarium ma na celu omówienie sposobów pracy w ramach coachingu, elementów procesu oraz powiązań zjawisk z oddziaływaniami w ramach interwencji (pytań, technik).
Psychologia w coachingu - mgr Jan Jędrzejczyk
seminarium – 4 godziny, 1 ECTS
Seminarium ma na celu przedstawienie rozwijającej się na świecie dziedziny psychologii coachingu, omówienie dotychczasowych badań nad coachingiem oraz wskazanie jak wiedza naukowa może przysłużyć się coachowi.
Emocje, motywacja wewnętrzna i motywowanie w coachingu - dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik, mgr Jan Jędrzejczyk
warsztat – 27 godzin, 4 ECTS
Warsztat ma na celu powiązanie wiedzy akademickiej dotyczącej emocji i motywacji z praktyką coachingu. Ma zwiększyć świadomość mechanizmów leżących u podstaw technik pracy z emocjami oraz świadomość konsekwencji zmian w tym zakresie. Warsztat ma też na celu pogłębienie wiedzy w zakresie psychologii motywacji, w szczególności zrozumienie mechanizmów leżących u podstaw osiągania celów i zjawisk temu towarzyszących oraz zdobycie umiejętności praktycznego wykorzystania tej wiedzy w coachingu.
Fenomeny poznawcze w coachingu - dr Katarzyna Sekścińska
warsztat – 13 godzin, 2 ECTS
Celem warsztatu jest powiązanie wiedzy na temat psychologii poznawczej z praktyką coachingu. Poruszone zostaną następujące podane niżej zagadnienia.
Neuronauka - dr Agnieszka Pluta
seminarium – 5 godzin, 1 ECTS
Podstawowym celem seminarium jest wprowadzenie do głównych zagadnień neunonauk, głównych obszarów problemowych oraz metod badawczych. Słuchacze zdobędą wiedzę na temat interdyscyplinarnego charakteru neunonauk oraz jej związków z naukami ścisłymi, neuropsychologią, psychologią społeczną itp. Słuchacze nauczą się krytycznie analizować wyniki badań z zakresu neuronauk dostrzegając możliwości oraz ograniczenia metod badawczych stosowanych przez neuronaukowców.
Uważność – zastosowania w coachingu - mgr Jan Jędrzejczyk
warsztat – 5 godzin, 1 ECTS
Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z koncepcją uważności, a także samowspółczucia. Przedstawione zostaną wyniki badań dotyczących zrozumienia mechanizmów, które są pomocne w zarządzaniu emocjami i osiąganiu celów. Dostarczone zostanie doświadczenie różnych form praktyki uważności, a także samowspółczucia.
Superwizja coachingu - mgr Piotr Pawłowski
warsztat – 4 godzin, 1 ECTS

Psychologia różnic indywidualnych - prof. dr hab. Bogdan Zawadzki
wykład – 4 godziny, 1 ECTS
Przedmiotem wykładu będzie przedstawienie w zarysie historii oraz najnowszych ustaleń badawczych psychologii temperamentu oraz zagadnień związanych ze stylami poznawczymi. Przedstawiona zostanie również rola temperamentu i stylów poznawczych w codziennym funkcjonowaniu człowieka.
Psychologia rozwojowa - prof. dr hab. Elżbieta Wiśniewska-Dryll
wykład – 4 godziny, 1 ECTS
Przedmiotem wykładu będzie psychologia rozwoju człowieka w dorosłości – od późnej adolescencji do późnej starości.
Podstawy psychopatologii - dr n. med. Radosław Tworus
wykład – 8 godzin, 2 ECTS
Wykłady będą przedstawiały podstawy psychologii klinicznej oraz symptomatologii.
Psychologia społeczna - dr hab. Maciej Stolarski
wykład – 12 godzin, 3 ECTS

Celem zajęć jest dostarczenie studentom podstawowej wiedzy z zakresu psychologii społecznej, a także ćwiczenie umiejętności przekładania wiedzy naukowej z zakresu psychologii społecznej na wnioski dotyczące funkcjonowania ludzi w organizacji.

Psychologia organizacji i pracy - dr Rafał Stefański
wykład – 8 godzin, 2 ECTS
Celem wykładu jest przegląd zagadnień psychologii organizacji i pracy, tworzący ramę i wprowadzenie do wykładów i warsztatów skoncentrowanych na specyficznych wyzwaniach funkcjonowania ludzi w organizacjach i umiejętnościach przydatnych w zwiększaniu efektywności i dobrostanu pracowników, zespołów, organizacji.
Różnice indywidualne w coachingu - mgr Piotr Pawłowski, Mgr Jan Jędrzejczyk
warsztat – 9 godziny, 1 ECTS
Celem warsztatu będzie pogłębienie zrozumienia związków między cechami osobowości i temperamentu a procesem i efektami coachingu, oraz wypracowanie krytycznego podejścia do narzędzi pomiaru cech i umiejętności.
Psychologia rozwojowa w coachingu - prof. dr hab. Elżbieta Wiśniewska-Dryll
warsztat – 9 godzin, 1 ECTS
Celem warsztatu jest przede wszystkim przedyskutowanie zagadnień rozwojowych dotyczących osób dorosłych. Uczestnicy będą mieli okazję skonfrontować z wiedzą psychologiczną swoje doświadczenie zawodowe. Będzie tu także miejsce na przećwiczenie pewnych specyficznych umiejętności związanych ze sposobem kontaktowania się z osobami w różnym wieku.
Coaching a psychoterapia – klient czy pacjent - mgr Piotr Pawłowski
warsztat – 18 godzin, 3 ECTS
Celem zajęć jest zwiększenie świadomości różnic pomiędzy różnymi formami pomagania takimi jak coaching i psychoterapia, wyczulenie na symptomy zaburzeń sugerujących zaburzenie psychiczne oraz zasady współpracy pomiędzy różnymi specjalistami
Tematyka warsztatu obejmie następujące poniżej wymienione zagadnienia.
Zjawiska psychologii społecznej w coachingu - dr Katarzyna Sekścińska
warsztat – 22 godziny, 3 ECTS
Celem zajęć jest powiązanie zjawisk opisywanych w psychologii społecznej z praktyką coachingu związaną z pracą z zespołami oraz klientami indywidualnymi, zwiększenie zrozumienia procesów zachodzących miedzy ludźmi oraz możliwości wpływania na nie.
Coach w organizacji - dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik
warsztat – 13 godzin, 2 ECTS
W ramach zajęć omawiana będzie specyfika realizacji coachingu w organizacji – zastosowania i zasady realizacji projektu coachingu (przygotowanie i wdrożenie projektu). Dyskutowana będzie także postawa i działania coacha, przy wykorzystaniu przykładów i studiów przypadków. Celem zajęć jest wskazanie wypracowanych rozwiązań realizacji projektów coachingu w organizacjach. Omówione zostanie wpływ ustalonej współpracy z przedstawicielami organizacji oraz kontraktu z klientem zawieranego na początku coachingu, także związek umowy z firmą na usługę, kontraktu z klientem i zasad etycznych w coachingu na skuteczność realizacji coachingu. Pokazane zostaną różne konteksty wykorzystania coachingu w organizacji i specyfika ich realizacji.
Superwizja coachingu - mgr Piotr Pawłowski
warsztat – 5 godziny, 1 ECTS

Zasady ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych przez słuchacza jest zaliczenie wszystkich zajęć (uzyskanie 39 punktów ECTS) i uzyskanie pozytywnych ocen z 8 testów. Ocena końcowa ustalana będzie na podstawie średniej uzyskanej w 8 testach kończących wykłady.

Zastrzegamy sobie możliwość zmiany terminu zajęć z powodu nieprzewidzianych okoliczności (np. nagłej choroby wykładowcy).

Rok akademicki 2019/2020

Semestr I

terminy wkrótce!

Semestr II

terminy wkrótce!

Rok akademicki 2018/2019

Semestr I

20-21.10.2018
03-04.11.2018
17-18.11.2018
01-02.12.2018
15-16.12.2018
12-13.01.2019
26-27.01.2019
09-10.02.2019

Semestr II

24-25.02.2019
09-10.03.2019
23-24.03.2019
06-07.04.2019
27-28.04.2019
11-12.05.2019
25-26.05.2019
01-02.06.2019
16-17.06.2019

Kierownik studiów podyplomowych:

dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik

Prezes Zarządu CC Innovation. Twórczyni metody usług dla organizacji Multi-Level Concept oraz Szkoły Coachingu i Pracy z Grupami MLC. Pionierka coachingu w Polsce, senior coach i superwizor The European Coaching Federation (EuCF), akredytowany coach i superwizor Izby Coachingu. Laureatka nagrody „Skrzydła za dbałość o standardy coachingu” przyznanej – podczas Gali z okazji 15-lecia coachingu w Polsce – przez całe środowisko coachów: Stowarzyszenie Coachów Polskich, Izbę Coachingu, ICF (International Coach Federation) i EMCC (European Mentoring and Coaching Council).

Pracownik Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, autorka studiów podyplomowych – ,,Coaching w organizacji” oraz współautorka studiów ,,Psychologia w coachingu”, ,,Psychologia w praktyce – efektywność osobista w życiu zawodowym i prywatnym” oraz realizowanych na ALK ,,Coaching zespołów w podejściu MLC’’. Ponadto wykładowca na studiach: ,,Psychologia zarządzania personelem”, ,,Psychologia zachowań rynkowych”, ,,Psychologiczne podstawy komunikacji medialnej”, ,,Psychologia dla liderów”, ,,Psychologia pozytywna w praktyce – trener umiejętności psychospołecznych” oraz w Wydziale Zarządzania ,,Doradztwo zawodowe”. W SWPS prowadziła zajęcia na studiach podyplomowych ,,Psychologia klienta w marketingu usług”, ,,Praktyczna psychologia społeczna”, ,,Metodyka i psychologia zarządzania projektami”, a na UMCS – w ramach studiów ,,Coaching i mentoring”. Prowadziła też zajęcia w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN na studiach ,,Executive Doctor of Business Administration Program”.

Ponad 25 lat pracuje z klientem indywidualnym oraz z zespołami, zarządami firm i kluczowymi menedżerami w organizacjach. Wspiera klientów konsultacjami specjalizując się w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, w tym pozyskiwaniem odpowiednich pracowników i efektywnością ich pracy, rozwiązywaniem problemów, także w obszarze wyznaczania kierunku firmy – wizji i strategii, planowania i wdrażania zmian w organizacji. Prowadzi coaching indywidualny i zespołowy, a także szkolenia dotyczące tworzenia zespołów i kierowania nimi, rozwijające umiejętności z zakresu komunikowania się, rozwiązywania trudnych, konfliktowych sytuacji, organizowania czasu pracy, radzenia sobie ze stresem.

W swojej pracy jest nastawiona przede wszystkim na dostarczanie konkretnych, potrzebnych kompetencji oraz wspieranie potencjału istniejącego w ludziach. Zajmujące są dla niej te dziedziny i sytuacje, w których można twórczo zastosować psychologiczne metody dla budowania konkretnych, lepszych rozwiązań.

Prof. dr hab. Elżbieta Wiśniewska-Dryll
Profesor zatrudniona na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Zakładu Psychologii Rozwojowej i Wychowawczej. Realizuje badania z zakresu psychologii narracyjnej na temat życia rodzinnego, wychowania, okresu późnej dorosłości i transmisji międzypokoleniowej, a także rozwoju moralnego. Prowadzi zajęcia na studiach dziennych i podyplomowych, a także wykłady dla doktorantów. Wypromowała 6 doktorów i 62 magistrów.
Prof. dr hab. Bogdan Zawadzki
Profesor doktor habilitowany, profesor zwyczajny Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Opublikował prace z zakresu psychologii różnic indywidualnych: psychologii temperamentu i obszarów pokrewnych – diagnostyki psychologicznej, genetyki zachowania oraz traumatycznego stresu. Najnowsze badania dotyczą wpływu katastroficznych wydarzeń na zdrowie psychiczne osób poszkodowanych oraz terapii zaburzeń pourazowych.

Dr hab. Maciej Stolarski
Psycholog, członek Katedry Psychologii Różnic Indywidualnych na Wydziale Psychologii UW.

Jego zainteresowania naukowe skupiają się przede wszystkim wokół zagadnień inteligencji emocjonalnej, orientacji temporalnej oraz pogranicza sfer osobowości i intelektu. Współpracuje z wybitnymi umysłami światowej psychologii, m.in. Philipem G. Zimbardo czy Gerladem Matthewsem.

Wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii wykorzystuje w praktyce, prowadząc warsztaty i treningi, m.in. zakresu inteligencji emocjonalnej, diagnostyki psychologicznej, komunikacji, a także szybkiego czytania. Jest autorem licznych publikacji naukowych, m.in. w prestiżowych czasopismach o zasięgu światowym, takich jak Journal of Happiness Studies, Intelligence, Personality and Individual Differences, PLoS One czy Time & Society. Współautor monografii Temperament i poznanie: energetyczne i czasowe zaplecze umysłu (2013, Scholar); redaktor tomu Time Perspective Theory: Review, Research, Application (2014, Springer).

Dr n. med. Radosław Tworus
Doktor nauk medycznych, lekarz, specjalista psychiatra. Kieruje Kliniką Psychiatrii i Stresu Bojowego Wojskowego Instytutu Medycznego CSK MON w Warszawie. Związany z Katedrą Psychopatologii i Psychoterapii Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Dr Dorota Kobylińska
Od roku 2003 adiunkt na Wydziale Psychologii UW (absolwentka tego wydziału oraz Zarządzania i Marketingu na SGH). Wykładowca, trener oraz coach biznesu.

Prowadzi zajęcia z zakresu psychologii osobowości, emocji i motywacji oraz pracy z grupą. Jej zainteresowania naukowe dotyczą głównie psychologii emocji (w tym: emocji nieświadomych oraz mózgowych mechanizmów emocji), regulacji emocji, wspierania rozwoju osobowości.

Brała udział w ponad trzydziestu psychologicznych konferencjach międzynarodowych i krajowych. Członek European Association of Social Psychology, Society of Personality and Social Psychology oraz Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej. Specjalizuje się w szkoleniach z komunikacji interpersonalnej, inteligencji emocjonalnej oraz motywacji.

Dr Agnieszka Pluta
doktor psychologii, zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Neuropsychologii na Wydziale Psychologii UW oraz Naukowym Centrum Obrazowania Biomedycznego Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. Jej zainteresowania naukowe skupiają się przede wszystkim wokół zagadnień neuropsychologii społecznej (social neuroscience), neuropsychologii klinicznej, wykorzystania nowoczesnych technik obrazowania biomedycznego (głównie techniki funkcjonalnego rezonansu magnetycznego oraz funkcjonalnej spektroskopii bliskiej podczerwieni) do badania neuronalnych korelatów procesów poznawczych. Stypendystka Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz Komisji Fulbrighta. Jest autorką kilkunastu publikacji naukowych w krajowych i międzynarodowych czasopismach oraz kilkudziesięciu wystąpień konferencyjnych na konferencjach krajowych i międzynarodowych.
Dr Katarzyna Sekścińska
Doktor psychologii, ukończyła Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Menadżerskie, ekonomistka, zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Psychologii Społecznej (Zespół organizacji i pracy) na Wydziale Psychologii UW.

Jej zainteresowania naukowe skupiają się przede wszystkim wokół zagadnień psychologii ekonomicznej, psychologii pracy, psychologicznych determinant podejmowania decyzji (w tym również decyzji ryzykownych). Wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii wykorzystuje w praktyce, prowadząc warsztaty i treningi, m.in. zakresu komunikacji, prowadzenia i pracy w grupie, kontroli i zarządzania emocjami, podstawowych umiejętności psychologicznych i zarządzania sobą w czasie.

Jest autorką kilkunastu publikacji naukowych w krajowych i międzynarodowych czasopismach oraz kilkudziesięciu wystąpień konferencyjnych na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Członkini 6 międzynarodowych towarzystw naukowych (m.in. International Association of Applied Psychology, International Association for Research in Economic Psychology, Society for Personality and Social Psychology).

Dr Rafał Stefański
Doktor psychologii, trener umiejętności miękkich, konsultant, coach.

Jako pracownik Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1988-1998 prowadził badania i zajęcia dydaktyczne w obszarach neuropsychologii społecznej, psychologii społecznej oraz psychologii organizacji i pracy. Od roku 1990 trener umiejętności miękkich (m.in. negocjacje i rozwiązywanie konfliktów, rozwiązywanie problemów, praca zespołowa, kierowanie i przywództwo). Jako konsultant wspiera organizacje w tworzeniu, wdrażaniu i rekonstrukcji systemów zarządzania zasobami ludzkimi. Pracuje jako coach, a także facylitator (sesji strategicznych, procesu rozwiązywania problemów, sesji kreatywności, budowania scenariuszy strategicznych a także debat i konsultacji społecznych). Jest autorem dydaktycznych gier symulacyjnych (negocjacje, podejmowanie decyzji, rozwiązywanie problemów, praca zespołowa). Prowadzi wykłady i ćwiczenia na Uniwersytecie Warszawskim, Politechnice Warszawskiej i Akademii Leona Koźmińskiego.

Mgr Jan Jędrzejczyk
Psycholog, psychoterapeuta, coach certyfikowany w podejściu wielopoziomowym i akredytowany przez Izbę Coachingu, doktorant na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim, kierunek psychologia, specjalizacja Psychoterapia. Posiada certyfikaty Praktyka i Mistrza NLP uzyskane w Polskim Instytucie NLP (spełniające wymagania European Association for NLPt), Praktyka Beyond NLP, Praktyka Integral Eye Movement Therapy. W sumie około 1000 godzin szkoleń z różnych metod wspierania rozwoju i pomagania w rozwiązywaniu problemów.

Korzysta z metod coachingu wielopoziomowego (Multi-Level Coaching), neurolingwistycznej psychoterapii, podejść poznawczo-behawioralnych tzw. trzeciej fali, hipnozy, panoramy społecznej i innych. W pracy zależy mu na prawdziwych i trwałych zmianach u klientów, dlatego też opiera ją o podstawy naukowe.

W coachingu pracuje m.in. z ulepszaniem własnej efektywności, wzmacnianiem pewności siebie, budowaniem determinacji do osiągania celów, dbaniem o równowagę życiową, ograniczaniem stresu i planowaniem kariery.

Od 2011 pracuje z klientami prywatnie. Doświadczenie zdobywał w Akademickim Ośrodku Psychoterapii Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Klinice Psychiatrii i Stresu Bojowego Wojskowego Instytutu Medycznego, na oddziałach psychiatrycznych: Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o., Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie, Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

Mgr Piotr Pawłowski
Coach, trener i konsultant CC Innovation. Absolwent i pracownik Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył dwuletni kurs z zakresu wspierania rozwoju psychologicznego ludzi przy Ośrodku „Synapsis”. Certyfikat Mistrza NLP zdobył w Polskim Instytucie NLP. Posiada Europejski Certyfikat Psychoterapii (ECP). Certyfikowany coach MLC. Akredytowany coach i superwizor Izby Coachingu.

Współpracował z Warszawską Grupą Konsultingową Sp. z o. o. jako konsultant, członek zespołu prowadzącego audyty menedżerskie oraz kierownik projektu badań satysfakcji pracowniczej. Udziela konsultacji w obszarach dotyczących selekcji, rekrutacji, budowania zespołów.

Prowadzi coaching w organizacjach. Z menedżerami różnych szczebli pracował nad rozwojem konkretnych umiejętności menedżerskich, zarządzaniem emocjami, autoprezentacją. Z zespołami pracował nad rozwiązywaniem konfliktów, optymalizacją współpracy, tworzeniem wspólnej wizji. W coachingu osobistym wspierał klientów w procesie zmian życiowych, planowaniu ścieżki kariery, radzeniu sobie ze stresem.

Od wielu lat pracuje jako trener. Prowadzi szkolenia poświęcone nawiązywaniu kontaktu, przywództwu, asertywności, autoprezentacji, komunikacji interpersonalnej w sytuacjach problemowych, inteligencji emocjonalnej.

W Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego prowadzi zajęcia dla studentów specjalizacji „Psychoterapia” oraz warsztaty na studiach podyplomowych „Coaching w organizacji”, “Psychologia zarządzania personelem”, „Psychologia dla liderów”. Współpracował również ze Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej jako wykładowca i trener, m.in. prowadząc zajęcia na studiach podyplomowych „Metodyka i psychologia zarządzania projektami”, “Praktyczna psychologia społeczna”, a także zajęcia z psychometrii na studiach magisterskich. W CC Innovation prowadzi m.in. zajęcia w ramach Szkoły Coachingu i Pracy z Grupami MLC.

W pracy z ludźmi nastawiony na wsparcie w poszukiwaniu nowych perspektyw i naukę umiejętności. Pamięta o sile pozytywnych emocji.