Trener umiejętności poznawczych

<b>Trener umiejętności poznawczych</b>
O studiachRekrutacjaCzesneProgram studiówPlan zjazdówWykładowcyMateriały dla słuchaczy

Współczesny świat stawia przed człowiekiem bardzo wysokie wymagania odnośnie wykorzystywania własnych zdolności i umiejętności poznawczych: percepcji, pamięci, myślenia, czytania itd. Lawinowo narastająca wiedza ogólna i specjalistyczna sprawia, że podstawowym wyzwaniem dla współczesnego człowieka jest nabycie umiejętności lepszego korzystania z własnego potencjału oraz stałe uczenie się, pogłębianie własnej wiedzy, zmiany zawodu i nabywanie nowych kompetencji.
W ramach studiów można poznać podstawy funkcjonowania poznawczego człowieka, teoretyczne podstawy jego usprawniania oraz nabyć praktyczne umiejętności kierowania rozwojem innych ludzi w tym zakresie. W trakcie zajęć uwzględniane są zarówno znane i dobrze udokumentowane stwierdzenia dotyczące funkcjonowania poznawczego człowieka, jak i najnowsze doniesienia z zakresu neuronauki.

Dla kogo?
Studia skierowane są do wszystkich osób zainteresowanych usprawnianiem funkcjonowania poznawczego innych ludzi.
Przeznaczone są przede wszystkim dla osób pracujących lub mających zamiar pracować jako trenerzy rozwoju osobistego, trenerzy umiejętności pamięciowych, nauczyciele na wszystkich poziomach kształcenia, pracownicy w działach rozwoju kadr, jako osoby organizujące szkolenia personelu.
O studiach w skrócie
  • 2 semestry
  • 240 godzin dydaktycznych
  • zjazdy średnio co 2 tygodnie
  • zajęcia w soboty i niedziele
  • absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na UW

 

Kierownik studiów – prof. dr hab. Ewa Czerniawska
Z-ca kierownika – dr Dorota Karwowska

Na studia będą przyjmowane wyłącznie osoby posiadające wykształcenie wyższe magisterskie lub licencjackie z zakresu szeroko rozumianych nauk społecznych i humanistycznych (psychologia, pedagogika, socjologia, filozofia, stosowane nauki społeczne, itp.).

Limit miejsc
Limit miejsc: 40 osób
O przyjęciu na studia decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej.
Rozmowa kwalifikacyjna
O przyjęciu kandydata na studia decyduje wynik rozmowy wstępnej, w trakcie której będziemy chcieli poznać potrzeby i oczekiwania kandydatów. W trakcie rozmowy będziemy pytać także o motywację i ewentualne staże oraz doświadczenia zawodowe w zakresie treningów indywidualnych i grupowych. Rozmowa będzie punktowana na skali od 1 do 3.
Terminy
 • Rejestracja: do 15 września 2017 r.
 • Rozmowy kwalifikacyjne: wrzesień 2017 r.
  Prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego.
 • Rozpoczęcie studiów: 21-22 października 2017 r.
Etap pierwszy (rejestracja)

1. Kandydat rejestruje się na stronie Internetowej Rejestracji Kandydatów UW dla studiów podyplomowych.

2. Następnie należy wybrać kierunek i wypełnić w systemie dodatkowe dokumenty – podanie o przyjęcie na studia, formularz wyboru płatności czesnego, życiorys i ewentualną ankietę (w zależności od kierunku studiów) oraz załączyć zdjęcie.

3. Kolejnym krokiem jest wydrukowanie z systemu IRK UW wypełnionych dokumentów, podpisanie ich i złożenie w sekretariacie studiów podyplomowych. Do dokumentów należy dołączyć odpis dyplomu.

4. Dokumenty można przesłać na adres sekretariatu listem poleconym, dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej.

5. Pod koniec terminu rejestracji skontaktujemy się telefonicznie z każdym z Kandydatów, by umówić dokładną godzinę rozmowy kwalifikacyjnej.

Etap drugi (decyzja Komisji Rekrutacyjnej)

1. Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję o przyjęciu/nieprzyjęciu Kandydata na studia na podstawie zgłoszenia i wyniku rozmowy kwalifikacyjnej. Lista osób przyjętych będzie umieszczona na stronie internetowej studiów.

2. W zależności od wyniku rekrutacji generowana jest pisemna decyzja o przyjęciu/nieprzyjęciu na studia, która jest wysyłana do każdego z Kandydatów listem poleconym na adres korespondencyjny podany w zgłoszeniu.

Etap trzeci (po przyjęciu na studia)

1. Osoby przyjęte otrzymują drogą elektroniczną wiadomość zawierającą informacje organizacyjne.

2. W wyznaczonym terminie należy uiścić czesne za studia na konto Wydziału (szczegóły – patrz dział CZESNE).

3. Podczas pierwszego zjazdu każdy Słuchacz zobowiązany jest do podpisania Umowy o odpłatności za studia. Umowę przygotowuje sekretariat. Zobacz WZÓR umowy (załącznik 2).

Przejdź do IRK

Informacje dla osób niebędących obywatelami Polski

Czesne w roku akademickim 2017/2018

a) jednorazowo za cały rok akademicki:
5 900 PLN płatne do 11 października 2017 r.

b) w dwóch ratach:
I rata: 3 050 PLN płatne do 11 października 2017 r.
II rata: 3 050 PLN płatne do 31 stycznia 2018 r.
Łącznie: 6 100 PLN

c) w czterech ratach:
I rata: 1 575 PLN płatne do 11 października 2017 r.
II rata: 1 575 PLN płatne do 30 listopada 2017 r.
III rata: 1 575 PLN płatne do 31 stycznia 2018 r.
IV rata: 1 575 PLN płatne do 31 marca 2018 r.
Łącznie: 6 300 PLN

Każdy słuchacz otrzymuje indywidualny numer konta, który dostępny jest w systemie USOSweb. Na to konto należy dokonywać wszystkich opłat.

Faktury
Faktury zwykłe
1. Słuchacz może otrzymać fakturę za naukę na studiach podyplomowych.
2. Prośbę o wystawienie faktury słuchacz zgłasza każdorazowo do sekretariatu studiów składając wniosek o wystawienie faktury (pobierz).
3. Faktury wystawiane są zawsze na płatnika – jeżeli opłaca słuchacz, faktura zostanie wystawiona na słuchacza, jeżeli czesne za słuchacza opłaca firma, faktura zostanie wystawiona na firmę. W tytule podane jest nazwisko słuchacza i nazwa studiów.

Faktury PRO-FORMA
1. Istnieje możliwość wystawienia faktury PRO-FORMA na firmę, która opłaca czesne za słuchacza. W tym przypadku konieczne jest złożenie wniosku o wystawienie faktury proforma (pobierz).
2. Po wpłacie należności na podstawie pro-formy słuchacz zobowiązany jest dostarczyć dowód wpłaty do sekretariatu i zgłosić prośbę o wystawienie faktury.

Zajęcia podzielone są na trzy bloki tematyczne. Po każdym bloku słuchacze przystępują do egzaminu, który ma charakter testu jednokrotnego wyboru, a na jego treść składają się pytania przygotowane przez wszystkich prowadzących zajęcia w danym bloku.

Blok 1 - Podstawy wiedzy na temat funkcjonowania poznawczego
Celem Bloku 1 jest zaznajomienie słuchaczy z podstawową wiedzą na temat funkcjonowania poznawczego człowieka.

1. Procesy poznawcze
wykład – 8 godzin, 2 ECTS
dr hab. Maciej Haman, prof. UW
Wykład dotyczy takich zagadnień, jak: myślenie, komunikacja, pamięć, uwaga a także tworzenie pojęć i percepcja.

2. Uczenie się i pamięć – wybrane prawidłowości
wykład – 8 godzin, 2 ECTS
prof. dr hab. Ewa Czerniawska
W trakcie wykładu przedstawiane są prawidłowości uczenia się i pamięci a także czynniki wpływające na przebieg tych procesów oraz ich efektywność. Szczególny nacisk położony jest na te aspekty, które ograniczają efektywność procesów uczenia się i pamięci lub stanowią podstawę ich usprawniania.

3. Neuronalne mechanizmy funkcjonowania poznawczego
wykład – 8 godzin, 2 ECTS
dr Dorota Karwowska
Podczas wykładu słuchacze zapoznają się z aktualną wiedzą dotyczącą neuronalnych podstaw procesów poznawczych oraz mechanizmów mózgowych, które wpływają na poznawcze funkcjonowanie człowieka.

4. Diagnoza różnic indywidualnych w funkcjonowaniu poznawczym
wykład – 4 godziny, 1 ECTS; warsztaty – 20 godzin, 5 ECTS
dr Zuzanna Toeplitz, dr Maciej Stolarski
W trakcie wykładu omawiane są sposoby diagnozy możliwości i preferencji poznawczych (np. sposoby diagnozowania poziomu inteligencji czy typu zainteresowań). Podczas warsztatów słuchacze mogą nabyć umiejętności przygotowania i przeprowadzania różnych, niestandardowych technik diagnozy.

5. Elementy warsztatu pracy trenera
warsztaty – 12 godzin, 3 ECTS
dr Dorota Karwowska, dr Bartłomiej Wrzałka
Celem warsztatów jest przybliżenie praktycznych aspektów pracy trenera w relacji z grupą. Podczas zajęć uczestnicy mają okazję zapoznać się z mechanizmami podstawowych procesów grupowych, trudnościami jakie mogą pojawić się podczas rożnego rodzaju treningów. W ramach zajęć proponowanych jest wiele ćwiczeń pozwalających na stworzenie odpowiednich warunków pracy z grupa, podstawowe sposoby diagnozy funkcjonowania grupy oraz wybrane metody radzenia sobie z trudnościami pojawiającymi się w trakcie treningów.

Blok 2 - Trening wybranych umiejętności poznawczych
W ramach Bloku 2 przewidziano głównie zajęcia o charakterze warsztatowym mające zapewnić słuchaczom wiedzę i możliwość treningu wybranych umiejętności poznawczych.

1. Uwaga
seminarium – 4 godziny, 1 ECTS; warsztaty – 12 godzin, 3 ECTS
dr Jerzy Wojciechowski
W trakcie seminarium przedstawiane będą zagadnienia dotyczące mechanizmów funkcjonowania procesów uwagi. W takcie warsztatów, uczestnicy nabywają praktycznych umiejętności kontrolowania procesów uwagi (np. umiejętność koncentracji uwagi).

2. Czytanie
seminarium – 4 godziny, 1 ECTS; warsztaty – 12 godzin, 3 ECTS
dr Maciej Stolarski
Seminarium dotyczy takich zagadnień, jak: motoryczne mechanizmy czytania, przetwarzanie informacji zawartych w tekście, rozpoznawanie symboli i rozumienie treści oraz różne strategie i rodzaje czytania. W trakcie warsztatów zaprezentowane zostaną techniki zwiększające szybkość czytania i wpływające na umiejętność pracy z tekstem (np. czytanie selektywne). Omawiane będą także sposoby pokonania typowych błędów i złych nawyków w czytaniu.

3. Strategie pamięciowe i metapoznawcze
seminarium – 8 godzin, 2 ECTS; warsztaty – 16 godzin, 4 ECTS
prof. dr hab. Ewa Czerniawska
Seminarium wprowadza w zagadnienia strategii poznawczych i stylów uczenia się. W trakcie warsztatów słuchacze ćwiczą wykorzystywanie różnych strategii poznawczych; mają także okazję sprawdzić się w roli trenera tych umiejętności. Zajęcia obejmują takie zagadnienia, jak: strategie wyobrażeniowe, organizacja materiału, programy strategiczne a także strategie metapoznawcze (np. planowanie, monitorowanie, ocena osiągnięć).

4. Notowanie
seminarium – 4 godziny, 1 ECTS; warsztaty – 4 godzin, 1 ECTS
dr Bartłomiej Wrzałka
W trakcie seminarium omówione zostaną różne techniki notowania, ich wady i zalety oraz sposoby skutecznego wykorzystywania notatek. Podczas warsztatów, uczestnicy mają okazję wyćwiczyć umiejętność sprawnego notowania i unikania błędów. W trakcie warsztatów przedstawione zostaną takie zagadnienia, jak: streszczenia, stosowanie wyróżnień, mapy myśli oraz wykorzystywanie notatek dla wydobywania wiedzy.

5. Myślenie twórcze
seminarium – 4 godziny, 1 ECTS; warsztaty – 16 godzin, 4 ECTS
dr Dorota Karwowska
Podczas seminarium omawiane są podstawowe zasady i strategie stosowane podczas treningów twórczości a także scenariusze takich treningów. Warsztaty przygotowują uczestników do tworzenia własnych programów zajęć rozwijających twórcze myślenie.

6. Inteligencja poznawcza; Rozwijanie inteligencji poznawczej
wykład – 4 godziny, 1 ECTS; warsztaty – 12 godzin, 3 ECTS
prof. dr hab. Maria Ledzińska; dr Jerzy Wojciechowski
Wykład wprowadza w tematykę inteligencji poznawczej. Podczas zajęć omawiane są zagadnienia dotyczące myślenia, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji. Celem warsztatów jest omówienie sposobów stymulacji różnych procesów intelektualnych (np. heurystyki, algorytmy) a także rozwoju procesów intelektualnych u osób w różnym wieku.

7. Inteligencja emocjonalna i społeczna; Rozwijanie inteligencji emocjonalnej i społecznej
wykład – 4 godziny, 1 ECTS; warsztaty – 16 godzin, 4 ECTS
dr hab. Marcin Zajenkowski; dr Maciej Stolarski
W trakcie wykładu poruszane będą kwestie dotyczące komponentów inteligencji emocjonalnej i społecznej, typów inteligencji emocjonalnej oraz możliwości ich oceny. Warsztaty poświęcone są m. in. rozwijaniu umiejętności społecznych a także umiejętności rozpoznawania, analizowania i kontrolowania emocji.

Blok 3 - Funkcjonowanie poznawcze w specyficznych warunkach
W ramach zajęć w Bloku 3 prezentowana będzie wiedza dotycząca funkcjonowania poznawczego w specyficznych warunkach.

1. Przeciążenie informacyjne; Przeciążenie informacyjne. Przeciwdziałanie.
wykład – 12 godzin, 3 ECTS; warsztaty – 12 godzin, 3 ECTS
prof. dr hab. Ewa Czerniawska; prof. dr hab. Maria Ledzińska
Podczas wykładu przedstawiane jest pojęcie stresu informacyjnego. Omawiane są także tematy dotyczące: psychologicznych skutków rozwoju technologii informacyjnej, mechanizmów selekcji informacji a także sposobów przeciwdziałania stresowi informacyjnemu. Warsztaty poświęcone są możliwościom wykorzystania zjawisk towarzyszących rozwojowi technologicznemu czy globalizacji

2. Uczenie się przez internet
wykład – 8 godzin, 2 ECTS; warsztaty – 16 godzin, 4 ECTS
dr Dorota Król, dr Katarzyna Grunt-Mejer
W trakcie wykładu omawiana jest specyfika komunikacji online, zasady planowania i prowadzenia szkoleń przez Internet, a także metody budowania internetowej społeczności uczących się (np. dyskusja online i rola moderatora, metody aktywizujące). Celem warsztatów jest przedstawienie praktycznej strony nauczania przez Internet. Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z różnymi narzędziami edukacyjnymi, stosowanymi przy nauczaniu online; omawiane jest także zastosowanie multimediów w kursach internetowych.

3. Organizacje uczące się i zarządzanie wiedzą w organizacji
wykład – 4 godziny, 1 ECTS
dr hab. Joanna Czarnota-Bojarska
Wykład poświęcony jest procesom uczenia się w organizacji oraz zarządzania wiedzą. Przedstawione zostaną systemy zarządzania wiedzą a także podstawowe trudności przy wdrażaniu systemów oraz korzyści z efektywnego zarządzania wiedzą w organizacji.
4. Sztuka przygotowywania prezentacji
warsztaty – 8 godzin, 2 ECTS
dr Dorota Karwowska
Warsztat poświęcony jest umiejętnościom planowania, przygotowania oraz przeprowadzania prezentacji. W trakcie zajęć przedstawiane będą takie zagadnienia, jak: ustalanie celów prezentacji, przygotowanie wystąpienia z użyciem technik multimedialnych, wykorzystanie wiedzy o procesach poznawczych podczas przygotowania prezentacji a także komunikatywność wystąpienia i radzenie sobie z tremą.

Zasady ukończenia studiów
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich zajęć, uzyskanie pozytywnych ocen z dwóch sprawdzianów realizowanych po module 1 i 2 oraz 3 i 4, a także opracowanie prezentacji na temat problemów i trudnoœci wychowawczych, która będzie przedstawiona przed grupą i oceniana przez dwuosobową komisję podczas ostatniego zjazdu. Ocena końcowa ustalana będzie na podstawie œredniej ocen ze sprawdzianów i pracy końcowej.

Zastrzegamy sobie możliwość zmiany terminu zajęć z powodu nieprzewidzianych okoliczności (np. nagłej choroby wykładowcy).

Plan zjazdów zostanie podany wkrótce.

Kierownik specjalizacji:

prof. dr hab. Ewa Czerniawska

Wykładowcy:

 • prof. dr hab. Ewa Czerniawska
 • prof. dr hab. Maria Ledzińska
 • prof. UW, dr hab. Maciej Haman
 • dr hab. Joanna Czarnota-Bojarska
 • dr hab. Marcin Zajenkowski
 • dr Dorota Karwowska
 • dr Zuzanna Toeplitz
 • dr Dorota Król
 • dr Katarzyna Grunt-Mejer
 • dr Maciej Stolarski
 • dr Bartłomiej Wrzałka