Rehabilitacja dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi

<b>Rehabilitacja dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi</b>
O studiachRekrutacjaCzesneProgram studiówPlan zjazdówWykładowcyMateriały dla słuchaczy

Autorski program stworzony przez ekspertów w dziedzinie wspierania rozwoju dziecka. Zakres tematyczny studiów to odpowiedź na zwiększone zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów, związane z intensywnie rozwijającą się diagnostyką i zwiększoną wykrywalnością zaburzeń rozwojowych, często stwierdzanych już w chwili narodzin.

Słuchacze zyskają dostęp do najbardziej aktualnej wiedzy psychologicznej dotyczącej rehabilitacji, wspomagania rozwoju i terapii mowy u dzieci z zaburzeniami rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem autyzmu, mózgowego porażenia dziecięcego i głuchoty, a także specyfiki pracy z dziećmi z zespołem Downa i ADHD.

Dlaczego ten kierunek to właściwy wybór?

 • 70% to zajęcia praktyczne.
 • Gwarantowane 55 godzin stażu w trzech różnych specjalistycznych placówkach.
 • 25-godzinny kurs Polskiego Języka Migowego zakończony zaświadczeniem wydanym przez Polski Komitet Audiofonologii.
 • Kompleksowe przygotowanie do samodzielnej pracy, trening układania zindywidualizowanych planów wspierania rozwoju.
 • Nowoczesne metody pracy: uzupełniające metody terapii – hipoterapia, dogoterapia, Videotrening komunikacji (VIT).
 • Zajęcia prowadzone przez grono wybitnych specjalistów.
Cel studiów
Dla kogo?
O studiach w skrócie

Kierownik studiów – prof. dr hab. Ewa Pisula
Zastępca Kierownika studiów – dr Rafał Kawa

Limit miejsc
Rozmowa kwalifikacyjna
Terminy
Etap pierwszy (rejestracja)
Etap drugi (decyzja Komisji Rekrutacyjnej)
Etap trzeci (po przyjęciu na studia)

Przejdź do IRK

Informacje dla osób niebędących obywatelami Polski

Czesne w roku akademickim 2017/2018
Faktury

W programie uwzględniono treści dotyczące aktualnych poglądów na temat przyczyn i mechanizmów leżących u podłoża różnych zaburzeń rozwoju dzieci. Ponadto zajęcia prowadzone przez doświadczonych praktyków stanowią okazję do zdobycia wiedzy na temat diagnozowania potrzeb rozwojowych dzieci, opracowywania indywidualnych planów pracy z dzieckiem, rozwijania umiejętności komunikowania się, a także wymiany doświadczeń. W programie uwzględniono zagadnienia pracy z dziećmi (od etapu wczesnej interwencji), młodzieżą i młodymi dorosłymi.
Na program studiów składają się zajęcia teoretyczne i ćwiczenia oraz staż w placówkach rehabilitacyjnych i edukacyjnych.

Rozwój dziecka w normie i patologii (wykład - 10 godzin, 2 ECTS)
Rozwój układu nerwowego i jego zaburzenia (wykład - 15 godzin, 3 ECTS)
Wspomaganie rozwoju dziecka (wykład - 20 godzin, ćwiczenia - 10 godzin, 4 ECTS)
Podstawy edukacji, terapii i rehabilitacji dzieci z autyzmem (wykład - 15 godzin, 2 ECTS)
Podstawy edukacji, terapii i rehabilitacji dzieci z autyzmem (ćwiczenia - 15 godzin, 2 ECTS)
Medyczne podstawy rehabilitacji osób z mózgowym porażeniem dziecięcym (wykład - 25 godzin, 3 ECTS)
Psychopedagogiczne podstawy edukacji, terapii i rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym (ćwiczenia - 15 godzin, 3 ECTS)
Metody komunikacji niewerbalnej (ćwiczenia - 15 godzin, 3 ECTS)
Rodzina z dzieckiem z zaburzeniami rozwoju (wykład - 5 godzin, ćwiczenia - 5 godzin, 2 ECTS)
Videotrening komunikacji (VIT) w pracy z rodzinami dzieci o zaburzonym rozwoju (ćwiczenia - 15 godzin, 2 ECTS)
Analiza funkcjonalna zachowania w pracy z dziećmi o zaburzonym rozwoju (ćwiczenia - 15 godzin, 3 ECTS)
Podstawowy kurs języka migowego (ćwiczenia - 25 godzin, 4 ECTS)
Zajęcia stażowe (ćwiczenia - 55 godzin, 10 ECTS)
Metodyka pracy z dziećmi z głuchotą (wykład - 20 godzin, ćwiczenia - 10 godzin, 4 ECTS)
Psychologiczne metody diagnozy i oceny rozwoju dzieci z autyzmem (ćwiczenia - 15 godzin, 3 ECTS)
Wspieranie rozwoju dzieci z zespołem Downa (wykład - 10 godzin, 2 ECTS)
Wspieranie rozwoju dzieci z ADHD (wykład - 10 godzin, 2 ECTS)
Problemy w zachowaniu dzieci z zaburzeniami rozwoju (ćwiczenia - 5 godzin, 1 ECTS)
Konstruowanie indywidualnych planów wspierania rozwoju (ćwiczenia - 5 godzin, 2 ECTS)
Uzupełniające metody terapii - hipoterapia, dogoterapia (ćwiczenia - 5 godzin, 1 ECTS)
Praca z dobrze funkcjonującymi osobami z autyzmem i osobami z zespołem Aspergera (ćwiczenia - 10 godzin, 2 ECTS)

Zasady ukończenia studiów

Zastrzegamy sobie możliwość zmiany terminu zajęć z powodu nieprzewidzianych okoliczności (np. nagłej choroby wykładowcy).

Plan na rok akademicki 2017/18

Pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego:

 • prof. dr hab. Ewa Pisula
 • dr hab. Małgorzata Święcicka
 • dr hab. Piotr Tomaszewski
 • dr Rafał Kawa
 • dr Joanna Kowalska

Specjaliści spoza Uniwersytetu Warszawskiego:

 • prof. dr hab. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska – pedagog, Akademia Pedagogiki Specjalnej
 • dr Magdalena Loska – kinezyterapeuta, Akademia Pedagogiki Specjalnej
 • dr Bogusława B. Kaczmarek – pedagog, Program Rozwoju Komunikacji Makaton
 • dr Dorota Danielewicz – psycholog, Akademia Pedagogiki Specjalnej
 • dr Anna Waligórska – psycholog, Centrum Badawcze SOTIS
 • mgr Joanna Grochowska – psycholog, Fundacja Synapsis
 • mgr Dominika Słomińska – psycholog, Pracownia Rozwoju i Terapii Dzieci, Gabinet Psychologiczny
 • mgr Magdalena Buszko – dogoterapeuta, Fundacja VIVA

Ponadto nad całością studiów podyplomowych czuwa Rada Programowa:

 • prof. dr hab. Tadeusz Gałkowski – przewodniczący
 • prof. dr hab. Ewa Pisula
 • dr hab. prof. APS Jarosław Rola
 • dr Rafał Kawa