Psychologia sądowa

<b>Psychologia sądowa</b>
O studiachRekrutacjaCzesneProgram studiówPlan zjazdówWykładowcyMateriały dla słuchaczy
Ukończenie studiów umożliwia pełne przygotowanie do pełnienia roli psychologa biegłego sądowego.

Inicjatywą twórców programu jest GWARANCJA. Gwarantujemy, że każdy z naszych absolwentów zdobędzie tu wiedzę niezbędną do samodzielnej pracy w charakterze psychologa sądowego. Naszym absolwentom oferujemy ponadto:

  • możliwość bezpłatnego udziału w wykładach realizowanych na kolejnych edycjach (wraz z dostępem do zaktualizowanych materiałów dydaktycznych);
  • możliwość bezpłatnych konsultacji (telefonicznych, internetowych i osobistych), dotyczących wszelkich problemów związanych z diagnostyką psychologiczną, a szczególnie z aspektami etycznymi diagnozy na potrzeby wymiaru sprawiedliwości;
  • wsparcie w razie trudności formalnych i urzędowych (m.in. w zakresie wniosków o wpisanie na listę biegłych sądowych).
Cel studiów
Dla kogo?
O studiach w skrócie

Kierownik studiów – dr Jerzy Wojciechowski

Podstawą przyjęcia na Studia Podyplomowe jest ukończenie studiów wyższych z zakresu psychologii oraz posiadanie co najmniej dwuletniej praktyki w zawodzie psychologa. Doświadczenie zawodowe rozumiane jest jako praca psychologa w praktyce, szczególnie diagnostycznej. Ważne jest bowiem doświadczenie kontaktu zawodowego z konkretnym klientem.

Limit miejsc
Terminy
Etap pierwszy (rejestracja)
Etap drugi (decyzja Komisji Rekrutacyjnej)
Etap trzeci (po przyjęciu na studia)

Przejdź do IRK

Informacje dla osób niebędących obywatelami Polski

Czesne w roku akademickim 2017/2018
Faktury
Blok I - Biegły i biegły psycholog w systemie polskiego prawa
Blok II - Metodyka pracy biegłego psychologa
Blok III - Psycholog w prawie rodzinnym i opiekuńczym
Blok IV - Psycholog w prawie cywilnym - ważność oświadczeń woli, odszkodowanie i zadośćuczynienie
Blok V - Psycholog w prawie karnym - opiniowanie dotyczące dorosłych świadków przestępstw
Blok VI - Psycholog w prawie karnym - dziecko jako świadek przestępstwa
Blok VII - Psycholog w prawie karnym - opiniowanie sprawców przestępstw
Blok VIII - Psychologia penitencjarna
Blok IX - Psycholog w sprawach nieletnich
Blok X - Biegły psycholog przed sądem

Zasady ukończenia studiów

Zastrzegamy sobie możliwość zmiany terminu zajęć z powodu nieprzewidzianych okoliczności (np. nagłej choroby wykładowcy).

Plan na rok akademicki 2017/18

Kierownik studiów podyplomowych:

Dr Jerzy Wojciechowski

Absolwent Wydziału Psychologii oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doktor nauk społecznych w zakresie psychologii. Kierownik Pracowni Psychologii Sądowej Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz kierownik specjalizacji „Psychologia Sądowa”.

Jego zainteresowania naukowe leżą na pograniczu prawa i psychologii. Tematem jego badań było między innymi kłamstwo i jego wykrywanie, badania poligraficzne/wariograficzne oraz pamięć świadków. Wieloletni wykładowca akademicki, autor lub współautor kilkunastu programów zajęć dydaktycznych, szkoleń i warsztatów.
Prywatnie wielbiciel dobrej czekolady, kryminałów i czasu spędzanego nad ciepłym morzem.

prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski - Profesor nauk prawnych, kierownik Katedry Kryminalistyki UW
prof. dr hab. Piotr Girdwoyń - Prawnik, adwokat, profesor nauk prawnych, dyrektor Instytutu Prawa Karnego WPiA UW
dr hab. Barbara Tryjarska - Psycholog, profesor UW, psychoterapeuta i superwizor PTP
dr hab. Małgorzata Święcicka - Kierownik Katedry Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny na Wydziale Psychologii UW
dr hab. Joanna Radoszewska - Pracownik naukowy Wydziału Psychologii UW, superwizor w zakresie Psychologii Klinicznej Dziecka PTP
dr Małgorzata Toeplitz-Winiewska - Pracownik naukowy Wydziału Psychologii UW, przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
dr Zuzanna Toeplitz - Pracownik naukowy Wydziału Psychologii, przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego I Instancji PTP
dr Alicja Czerederecka - Kierownik Zakładu Psychologii Sądowej Instytutu Ekspertyz Sądowych, biegła z rekomendacją PTP
dr n med. Radosław Tworus - specjalista psychiatra, kierownik Kliniki Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii Wojskowego Instytutu Medycznego
dr hab. Małgorzata Dragan - pracownik naukowy Wydziału Psychologii UW, członek-założyciel Polskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym
dr Ewa Milewska - Psycholog, kierownik Zakładu Pomocy Rodzinie w Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN
dr Michał Fajst - Dr nauk prawnych, kryminolog, wiktymolog
dr Katarzyna Girdwoyń
dr Maria Gordon - psycholog, biegły sądowy rekomendowany przez PTP
dr Olga Kriegielewicz - Psycholog, certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej
dr Marta Porębiak - Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta EAP, psychoonkolog, superwizor PTPO
dr Dorota Parnowska - Psycholog, pracownik Kliniki Psychiatrii Sądowej
dr Ewa Stępień
dr Aleksandra Winiarska - Mediator sądowy Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy WPiA UW
dr Małgorzata Woźniak-Prus
mgr Urszula Cur - Psycholog policyjny
mgr Anna Cybulko - Rzecznik Akademicki Uniwersytetu Warszawskiego, mediator sądowy
mgr Maria Keller-Hamela - Psycholog, wiceprezeska FDDS, ekspert Międzynarodowego Stowarzyszenia na rzecz Przeciwdziałania Krzywdzeniu i Zaniedbywaniu Dzieci ISPCAN
mgr Małgorzata Kowanetz
SSO Małgorzata Młodawska-Piaseczna