Diagnoza kliniczna dziecka i jego rodziny

<b>Diagnoza kliniczna dziecka i jego rodziny</b>
O studiachRekrutacjaCzesneProgram studiówPlan zjazdówWykładowcy

Treść i forma prowadzonych zajęć są tak zaplanowane, aby umożliwić doskonalenie umiejętności klinicznego myślenia podczas pracy z dzieckiem i rodziną. Szczególny nacisk jest położony na naukę stosowania klinicznych metod diagnozy oraz prawidłowego wnioskowania diagnostycznego w oparciu o współczesną wiedzę teoretyczną.

Cel studiów:

 • poszerzenie i uaktualnienie wiedzy teoretycznej dotyczącej mechanizmów zaburzeń występujących u dzieci, niezbędnej w procesie diagnozowania dziecka i jego rodziny,
 • opanowanie umiejętności stosowania metod diagnozy klinicznej dziecka i jego rodziny, odpowiedniego doboru metod diagnozy do problemu klinicznego oraz interpretacji ich wyników w świetle teorii psychologicznych.

Dla kogo:

Studia podyplomowe Diagnoza Kliniczna Dziecka i Jego Rodziny są przeznaczone dla psychologów pracujących z dziećmi i/lub rodziną, którzy podczas studiów nie odbyli specjalizacji Psychologia Kliniczna Dziecka lub pragną zaktualizować swoją wiedzę. Kandydaci powinni posiadać 2-letni staż pracy w zawodzie.

O studiach – w skrócie:

 • rekrutujemy tylko osoby posiadające tytuł magistra psychologii
 • 3 semestry (1,5 roku)
 • nabór na studia odbywa się co 2 lata
 • 360 godzin dydaktycznych
 • zjazdy średnio co 2 tygodnie
 • zajęcia w soboty i niedziele
 • absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na UW
Limit miejsc
Limit miejsc: 36 osób
O przyjęciu na studia decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej.
Nabór na studia odbywa się raz na dwa lata (po zakończeniu poprzedniej edycji).
Rozmowa kwalifikacyjna
Rozmowa kwalifikacyjna będzie dotyczyła motywacji do pogłębiania wiedzy psychologicznej, oczekiwań wobec studiów, oraz sposobu wykorzystania uzyskanej wiedzy po zakończeniu studiów.
Przyjęto następujące kryteria oceny kandydatów podczas rozmowy kwalifikacyjnej:

 • Kandydat potrafi pokazać, jakie zastosowanie w jej/ jego pracy będzie miała wiedza osiągnięta podczas studiów,
 • Kandydat potrafi udokumentować swoje dotychczasowe zaangażowanie w pogłębianie wiedzy psychologicznej (lektury, szkolenia),
 • Kandydat posiada oczekiwania zgodne z propozycją programową studiów.

Kandydat będzie oceniany pod względem każdego z kryteriów na 3-stopniowej skali od 0 do 2. Wymagana do przyjęcia suma punktów wynosi 3. W wypadku większej liczby kandydatów niż miejsc, przyjmowane będą osoby z najwyższą liczbą punktów.

Terminy
  • Rozpoczęcie rekrutacji: czerwiec 2021 r.
  • Rozmowy kwalifikacyjne: termin zostanie podany po rozpoczęciu rekrutacji
  • Planowane rozpoczęcie studiów: październik 2021 r.
Etap pierwszy (rejestracja)

1. Kandydat rejestruje się na stronie Internetowej Rejestracji Kandydatów UW. Podczas zakładania konta należy uzupełnić wszystkie dane personalne oraz dotyczące dotychczasowej edukacji.

2. Następnie należy wybrać kierunek i wypełnić w systemie dodatkowe dokumenty – życiorys zawodowy i ewentualną ankietę (w zależności od kierunku studiów) oraz załączyć zdjęcie w formie elektronicznej.

3. Kolejnym krokiem jest wydrukowanie dokumentów rekrutacyjnych z systemu IRK UW (podanie o przyjęcie na studia, życiorys zawodowy, ewentualnie wymagana ankieta), podpisanie ich i złożenie w sekretariacie studiów podyplomowych. Do dokumentów należy dołączyć oryginał bądź odpis dyplomu.

4. Dokumenty można przesłać na adres sekretariatu listem poleconym, dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem upoważnionej osoby trzeciej (wraz z pisemnym upoważnieniem).

5. Pod koniec terminu rejestracji skontaktujemy się telefonicznie z każdym z Kandydatów, by umówić dokładny termin rozmowy kwalifikacyjnej.

Etap drugi (decyzja Komisji Rekrutacyjnej)

1. Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję o przyjęciu/ nieprzyjęciu Kandydata na studia na podstawie zgłoszenia i wyniku rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o przyjęciu/ nieprzyjęciu na studia zostanie przekazania Kandydatowi drogą elektroniczną.

2. W zależności od wyniku rekrutacji generowana jest pisemna decyzja o przyjęciu/ nieprzyjęciu na studia, która jest wysyłana do każdego z Kandydatów listem poleconym na adres korespondencyjny podany w zgłoszeniu.

Etap trzeci (po przyjęciu na studia)

1. Osoby przyjęte otrzymują drogą elektroniczną wiadomość zawierającą informacje organizacyjne.

2. W wyznaczonym terminie należy uiścić czesne za studia na indywidualne konto słuchacza lub na konto Wydziału (w zależności od sposobu finansowania studiów). Szczegóły odnośnie terminów płatności, umów oraz faktur znajdują się w zakładka CZESNE.

3. Podczas pierwszego zjazdu każdy Słuchacz zobowiązany jest do podpisania Umowy o odpłatności za studia. Umowy przygotowuje sekretariat. Więcej informacji odnośnie umów znajduje się w zakładka CZESNE. Wzory umów przesyłamy na prośbę kandydata drogą mailową.

 

Przejdź do INTERNETOWEJ REJESTRACJI KANDYDATÓW

 

Czesne w roku akademickim 2021/22; 2022/23

a) jednorazowo (za całe studia):
9 000 PLN – płatność do 15.10.2021 r.

b) w trzech ratach (za całe studia):
I rata: 3 200 PLN – płatność do 15.10.2021 r.
II rata: 3 200 PLN – płatność do 31.01.2022 r.
III rata: 2 800 PLN – płatność do 30.09.2022 r.
Łącznie: 9 200 PLN

c) w sześciu ratach (za całe studia):
I rata: 1 600 PLN – płatność do 15.10.2021 r.
II rata: 1 600 PLN – płatność do 31.01.2022 r.
III rata: 1 600 PLN – płatność do 31.03.2022 r.
IV rata: 1 600 PLN – płatność do 29.05.2022 r.
V rata: 1 500 PLN – płatność do 30.09.2022 r.
VI rata: 1 500 PLN – płatność do 30.11.2022 r.
Łącznie: 9 400 PLN

Faktury
Regulamin umów o warunkach odpłatności za studia podyplomowe oraz wystawiania Faktur VAT za czesne na studiach podyplomowych na Wydziale Psychologii UW

1. Umowa dwustronna o warunkach odpłatności za studia podyplomowe przy samodzielnym opłacaniu studiów przez Słuchacza oraz FV na dane Słuchacza:

 • Umowa podpisywana między Słuchaczem oraz Uniwersytetem Warszawskim, figurującym w umowie jako „Uczelnia”, reprezentowanym przez Dziekana Wydziału Psychologii UW.
 • Umowa w trzech jednobrzmiących egzemplarzach (jednym dla Słuchacza, dwóch dla Uczelni), podpisywana jest przez Słuchacza podczas pierwszego zjazdu.
 • Po podpisaniu umowy dwustronnej, Słuchacz może otrzymać fakturę za naukę na studiach podyplomowych wystawioną na dane Słuchacza. Prośbę o wystawienie faktury Słuchacz zgłasza każdorazowo (mailowo lub osobiście) do sekretariatu studiów podyplomowych wypełniając wniosek o wystawienie faktury. Faktury wystawiane są zawsze na dane słuchacza.
 • Po podpisaniu umowy dwustronnej nie ma możliwości otrzymania FV na dane firmy/ pracodawcy/ instytucji/ własnej działalności gospodarczej.

2. Umowa trójstronna o warunkach odpłatności za studia podyplomowe przy całościowym lub częściowym opłacaniu studiów przez Podmiot finansujący oraz FV na dane Podmiotu finansującego:

 • Umowa podpisywana między Słuchaczem, Podmiotem finansującym oraz Uniwersytetem Warszawskim, figurującym w umowie jako „Uczelnia”, reprezentowanym przez Dziekana Wydziału Psychologii UW.
 • W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, Słuchacz podpisuje Umowę w imieniu własnym oraz właściciela działalności.
 • Umowa w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, (jednym dla Słuchacza, jednym dla Podmiotu finansującego oraz dwóch dla Uczelni), podpisywana jest przez Słuchacza w trakcie pierwszego zjazdu.
  Faktury VAT na dane Podmiotu finansującego podane w umowie trójstronnej wystawiane będą automatycznie każdorazowo po uiszczeniu opłaty.
 • Potrzebę otrzymania faktury proforma Słuchacz zgłasza każdorazowo (mailowo lub osobiście) do sekretariatu studiów podyplomowych wypełniając wniosek o wystawienie faktury proforma.

Spis zajęć:

1. Teorie zaburzeń rozwoju dziecka
wykład – 32 godziny, seminarium – 16 godzin; 6 ECTS
dr hab. G. Kmita, dr hab. A. Maryniak, prof. UW, prof. K. Schier, dr hab. M. Święcicka
Zajęcia poświęcone są wybranym teoriom rozwoju szczególnie użytecznym dla rozumienia zaburzeń rozwoju u dzieci.
2. Teorie zaburzeń rodziny
wykład – 12 godzin, seminarium – 4 godziny; 2 ECTS
dr S. Chrząstowski
Zajęcia poświęcone są wybranym teoriom użytecznym dla rozumienia zaburzeń rodziny.
3. Obserwacja psychologiczna dziecka
wykład – 8 godzin, seminarium – 8 godzin; 3 ECTS
dr D. Senator
Celem zajęć jest przedstawienie teoretycznych podstaw obserwacji dziecka jako metody zmierzającej do rozumienia jego życia psychicznego oraz szkolenie w stosowaniu obserwacji dziecka i wykorzystywania danych obserwacyjnych na użytek diagnozy klinicznej. Szczególny nacisk zostanie położony na umiejętność korzystania z wiedzy psychologicznej przy formułowaniu wniosków diagnostycznych.
4. Rozmowa kliniczna
wykład – 8 godzin, seminarium – 8 godzin; 3 ECTS
dr hab. J. Radoszewska
Celem zajęć jest przedstawienie rozmowy klinicznej jako metody diagnozy i pozostawania w kontakcie z dzieckiem i jego rodzicami. Zostaną zaprezentowane zasady wnioskowania diagnostycznego oraz wymiary do analizy danych uzyskanych w toku rozmowy. Omówione zostaną kompetencje niezbędne psychologowi do zastosowania rozmowy klinicznej w pracy z dzieckiem i jego rodziną.
5. Metody diagnozy rodziny
wykład – 8 godzin, seminarium – 8 godzin; 3 ECTS
dr S. Chrząstowski
Celem zajęć jest zaprezentowanie różnych podejść do diagnozy funkcjonowania rodziny. Uczestnicy kursu zapoznają się z podstawowymi metodami diagnozy, które będą mogli wykorzystać w swojej pracy. Podstawą teoretyczną prowadzonego kursu będzie podejście systemowe.
6. Standaryzowane i eksperymentalne metody diagnozy dziecka
wykład – 8 godzin, seminarium – 4 godziny; 2,5 ECTS
dr hab. A. Maryniak, prof. UW
7. Swobodne metody diagnozy dziecka
seminarium – 4 godziny; 1 ECTS
dr Szymon Chrząstowski
Zajęcia omawiają założenia teoretyczne i zasady stosowania swobodnych metod diagnozowania funkcjonowania dziecka.
8. Diagnoza dzieci wysokiego ryzyka zaburzeń rozwoju
wykład – 4 godziny, seminarium – 8 godzin, ćwiczenia – 4 godziny; 3 ECTS
dr hab. G. Kmita, dr n. med. K. Szymańska, mgr M. Dąbrowska
Podczas zajęć omówione zostaną zagrożenia dla rozwoju, związane ze skrajnym wcześniactwem, traumą biologiczną, uwarunkowaniami konstytucjonalnymi, specyfiką funkcjonowania, jak również specyfiką wczesnych doświadczeń dziecka. Celem zajęć jest zapoznanie uczestników ze specyfiką diagnozy klinicznej oraz pomocy psychologicznej dla grupy dzieci wysokiego ryzyka zaburzeń rozwoju i ich rodzin.
9. Diagnoza dzieci z uszkodzeniami mózgu
wykład – 4 godziny, seminarium – 4 godziny, ćwiczenia – 4 godziny; 2,5 ECTS
dr hab. A. Maryniak, prof. UW
Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z problematyką zaburzeń rozwoju dzieci z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego. Przedstawione zostaną tematy związane z rozwojem o.u.n., czynnikami zagrażającymi, najczęściej spotykanymi chorobami, ich obrazem klinicznym, a także znaczeniem czynników ryzyka i ochronnych. W omawianych tematach nacisk będzie położony na zagadnienia związane z procesem diagnostycznym, znaczeniem właściwej diagnozy dla terapii dziecka.
10. Diagnoza dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi
wykład – 4 godziny, seminarium – 8 godzin, ćwiczenia – 4 godziny; 3 ECTS
dr D. Senator
Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z najnowszą wiedzą na temat diagnozowania i terapii dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju (spektrum autyzmu). Szczególny nacisk będzie położony na wczesne rozpoznawanie i interwencję oraz na diagnozę różnicową. Uczestniczy będą także mieli okazję przećwiczyć swoje umiejętności diagnostyczne dzięki analizie nagrań.
11. Diagnoza dzieci i młodzieży z zaburzeniami lękowymi i depresją
wykład – 4 godziny, seminarium – 8 godzin, ćwiczenia – 4 godziny; 3 ECTS
dr hab. J. Radoszewska,
Celem zajęć jest przedstawienie specyfiki pracy diagnostycznej z dzieckiem/ adolescentem cierpiącym na zaburzenia emocjonalne i depresje. Omawiany będzie obraz kliniczny i mechanizm powstawania oraz utrzymywania się zaburzeń oraz różne metody stosowane w diagnozie.
12. Diagnoza dzieci z ADHD
wykład – 4 godzin, seminarium – 4 godzin, ćwiczenia – 4 godziny; 2,5 ECTS
dr hab. M. Święcicka, dr M. Woźniak-Prus
Podczas zajęć omówiony zostanie obraz kliniczny nadpobudliwości psychoruchowej oraz najważniejsze teorie wyjaśniające mechanizmy tego zaburzenia. Uczestnicy zostaną zapoznani także z metodami użytecznymi w diagnozie tych zaburzeń, oraz z możliwościami wykorzystania pochodzących z nich wyników w formułowaniu całościowej diagnozy dziecka.
13. Diagnoza dzieci z zaburzeniami zachowania
wykład – 4 godzin, seminarium – 4 godziy; 1 ECTS
dr hab. M. Święcicka,
Podczas zajęć omówiony zostanie obraz kliniczny zaburzeń zachowania oraz najważniejsze teorie wyjaśniające mechanizmy tych zaburzeń.
14. Diagnoza dzieci z trudnościami w nauce szkolnej
wykład – 4 godziny, seminarium – 4 godziny, ćwiczenia – 4 godziny; 2,5 ECTS
dr hab. M. Święcicka, dr M. Sobańska
Celem zajęć jest omówienie objawów trudności w nauce szkolnej dzieci oraz przedstawienie nowych teorii wyjaśniających te trudności. Podkreślone będzie znaczenie zaburzeń uwagi i innych funkcji wykonawczych, funkcjonowania emocjonalnego, motywacji oraz właściwości osobowości w powstawaniu i utrzymywaniu się trudności szkolnych. Zostaną zaprezentowane metody diagnozy trudności wraz z oceną ich przydatności.
15. Diagnoza psychologiczna dzieci chorych somatycznie
wykład – 4 godziny, seminarium – 8 godzin, ćwiczenia – 4 godziny; 2,5 ECTS
dr hab. A. Maryniak, prof. UW
W ramach zajęć omawiane będą, na przykładzie wybranych chorób, zagadnienia związane z miejscem diagnozy psychologicznej w opiece nad dzieckiem chorym somatycznie i jego rodziną.
16. Diagnoza dzieci z zaburzeniami jedzenia
wykład – 4 godziny, seminarium – 4 godziny, ćwiczenia – 4 godziny; 2,5 ECTS
dr hab. J. Radoszewska
Celem zajęć jest przedstawienie problematyki zaburzeń karmienia u małych dzieci oraz zaburzeń jedzenia u dzieci i adolescentów. Omówione zostaną postacie zaburzeń i ich obraz kliniczny oraz mechanizmy psychiczne uwikłane w powstawanie i utrzymywanie się objawów. Przedstawione zostaną metody stosowane w diagnozie, ze szczególnym uwzględnieniem rozmowy i metod projekcyjnych.
17. Diagnoza specyficznych konstelacji rodzinnych: Przemoc wobec dzieci i wykorzystanie seksualne dzieci w rodzinie
wykład – 4 godziny, seminarium – 8 godzin, ćwiczenia – 4 godziny; 2 ECTS
mgr Jolanta Zmarzlik
Celem zajęć jest uwrażliwienie na sytuację dzieci będących świadkami przemocy w rodzinie oraz doznających przemocy, zaniedbywania w rodzinie lub molestowania. Zajęcia poświęcone są rozpoznawaniu możliwych oznak krzywdzenia dzieci oraz specyfice funkcjonowania rodzin, w których ma miejsce przemoc i wykorzystywanie seksualne. Omówione zostaną także odległe konsekwencje przemocy i zaniedbania dla rozwoju dziecka.
18. Diagnoza specyficznych konstelacji rodzinnych: Smutek w rodzinie - rola żałoby i depresji
seminarium – 8 godzin, ćwiczenia – 4 godziny; 1,5 ECTS
dr M. Górska-Michałowska
Celem zajęć jest dostarczenie wiedzy niezbędnej dla rozumienia konsekwencji utraty rodzica oraz przebiegu procesu żałoby. Przedstawione zostaną relacje w rodzinach młodzieży z tendencjami depresyjnymi. Ćwiczenia służyć będą nabyciu umiejętności rozpoznawania zaburzonych relacji rodzinnych.
19. Diagnoza specyficznych konstelacji rodzinnych: Problem alkoholowy w rodzinie
seminarium – 4 godziny, ćwiczenia – 4 godziny; 1 ECTS
dr hab. Małgorzata Dragan
Celem kursu jest dostarczenie informacji niezbędnych diagnozy systemu rodzinnego, w którym dochodzi do alkoholu. Przedstawiona zostanie dynamika zaburzonych relacji między małżonkami oraz funkcje, jakie mogą pełnić dzieci w rodzinie, w której występuje alkoholizm.
20. Diagnoza specyficznych konstelacji rodzinnych: Konflikty między małżonkami, nastawienia lękowe rodziców
seminarium – 8 godzin, ćwiczenia – 4 godziny; 1,5 ECTS
dr O. Kriegelewicz
Celem zajęć jest analiza mechanizmów psychologicznych leżących u podstaw konfliktów małżeńskich oraz dostarczenie wiedzy dotyczącej nastawień lękowych w systemach rodzinnych. Przedstawiona zostanie dynamika zburzonych relacji między małżonkami oraz funkcje, jakie mogą pełnić dzieci w przebiegu konfliktów małżeńskich. Ćwiczenia towarzyszące zajęciom pozwolą rozwijać umiejętności rozpoznawania zaburzonych relacji rodzinnych.
21. Diagnoza w toku terapii dziecka
wykład – 8 godzin, seminarium – 4 godziny; 1,5 ECTS
dr hab. G. Kmita, dr hab. M. Święcicka, dr E. Kiepura
Celem zajęć jest pokazanie wzajemnego związku między diagnozą a terapią dzieci oraz uwrażliwienie uczestników na dostrzeganie ważnych z punktu widzenia diagnostycznego zachowań dzieci, pojawiających się podczas psychoterapii. Ćwiczenia polegać będą na analizie materiału klinicznego pochodzącego z terapii dzieci pod kątem możliwości jego wykorzystania w diagnozie klinicznej.
22. Diagnoza w procesie terapii rodzin
wykład – 4 godziny, seminarium – 8 godzin; 1,5 ECTS
dr S. Chrząstowski
Celem zajęć jest pokazanie, w jaki sposób diagnoza rodziny może zmieniać się w toku prowadzenia psychoterapii. Uczestnicy kursu będą przygotowywali konkretne diagnozy na podstawie zaprezentowanych studiów rodzin oraz uczestniczyli w scenkach dających możliwość ćwiczenia formułowania roboczych hipotez w trakcie spotkania z rodziną. Zajęcia mają służyć integracji wiedzy zdobytej podczas zajęć teoretycznych i szukaniu sposobów wykorzystania jej w praktyce.
23. Etyka zawodowa
wykład – 8 godzin, seminarium – 8 godzin; 2 ECTS
dr M. Toeplitz-Winiewska
Celem zajęć jest analiza podstawowych zasad etycznych w pracy klinicznej z dzieckiem i jego rodziną – zarówno w kontekście diagnozy, jak i oddziaływań terapeutycznych. Wybrane dylematy etyczne będą analizowane na przykładach z pracy klinicznej osób prowadzących.
24. Superwizja procesu diagnostycznego
ćwiczenia – 24 godziny, 4,5 ECTS;
praca zaliczeniowa „Studium przypadku” – 2 ECTS
dr hab. Joanna Radoszewska; dr hab. Agnieszka Maryniak, prof. UW
Celem zajęć jest ćwiczenie umiejętności stosowania uzyskanej przez uczestników wiedzy w ich własnej praktyce klinicznej. Zajęcia będą polegały na przedstawianiu przez uczestników realnych problemów, na jakie napotkali podczas diagnozy dziecka lub rodziny, wspólnym dyskutowaniu w grupie nad prawidłowością postępowania i wnioskowania diagnostycznego oraz poszukiwaniu najwłaściwszych rozwiązań. Zajęcia te będą przygotowaniem do samodzielnego opracowania studium przypadku.

Zasady ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminu, prac domowych i opracowanego samodzielnie studium przypadku.

Zastrzegamy sobie możliwość zmiany terminu zajęć z powodu nieprzewidzianych okoliczności (np. nagłej choroby wykładowcy).

Rok akademicki 2021/22; 2022/23 (DK7)

Semestr III

Plan do pobrania– 3 semestr

Prowadzący zajęcia są psychologami, wykładowcami i doktorantami Wydziału Psychologii UW oraz specjalistami spoza Wydziału.

Wykładowcy:

 • prof. dr hab. Katarzyna Schier
 • dr hab. Małgorzata Święcicka
 • dr hab. Barbara Tryjarska
 • dr hab. Grażyna Kmita
 • dr hab. Agnieszka Maryniak, prof. ucz.
 • dr Olga Kriegelewicz
 • dr Marta Porębiak
 • dr Diana Senator
 • dr Szymon Chrząstowski
 • dr n. med. Krystyna Szymańska
 • dr Małgorzata Toeplitz-Winiewska
 • dr Marta Wąs
 • dr Małgorzata Woźniak-Prus
 • mgr Małgorzata Dąbrowska
 • mgr Maria Keller-Hamela
 • dr Eliza Kiepura
 • dr Magdalena Górska-Michałowska