CSR – Psychologia biznesu odpowiedzialnego społecznie

CSR – Psychologia biznesu odpowiedzialnego społecznie
O studiachRekrutacjaCzesneProgram studiówPlan zjazdówWykładowcyMateriały dla słuchaczy

 

prof. dr hab. Dominika Maison
kierownik studiów

 

 

Studia podyplomowe „CSR – Psychologia biznesu odpowiedzialnego społecznie” w nowatorski sposób przedstawiają spojrzenie na CSR od strony konsumenta.

Studia podyplomowe „CSR – Psychologia biznesu odpowiedzialnego społecznie” są jedynymi w Polsce i jednymi z niewielu na świecie studiami na temat CSR pokazującymi zagadnienie społecznej odpowiedzialności biznesu od strony konsumenta – odbiorcy działań CSR-owych. W ciągu ostatnich lat CSR stał się w Polsce standardem i coraz więcej firm wprowadza działania CSR-owe jako element strategii firmy. Jednak często działaniom tym brakuje uwzględnienia perspektywy konsumenta: zrozumienia co jest dla niego ważne w działaniach CSR-owych firmy, jakie działania docenia, a jakie mogą go zniechęcić i popsuć wizerunek firmy, jak odbiera komunikaty na temat CSR, czy wpływają one pozytywnie na wizerunek firmy i jego zaangażowanie itp.

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest zrozumienie podstawowych procesów psychologicznych leżących u podłoża reakcji konsumenta na działania CSR. W ramach studiów uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę, która pozwoli im tworzyć skuteczne programy CSR dzięki poznaniu: psychologicznych podstaw zachowań konsumenckich, zasad tworzenia programów CSR uwzgledniających min. wiedzę o dopasowaniu obszaru działania do specyfiki firmy i potrzeb konsumenta oraz podstaw badań marketingowych pozwalających lepiej zaplanować program CSR i ocenić jego skuteczność. Ważnym elementem studiów będzie stworzenie programu CSR w praktyce (praca projektowa w zespołach), od wyboru obszaru (z uwzględnieniem specyfiki psychologii konsumenta), dopasowania do specyfiki firmy, przez dobór sposobów działania, do zaplanowania badań towarzyszących programowi i oceniających jego skuteczność.

DLA KOGO?

Studia adresowane są do osób zainteresowanych pogłębieniem wiedzy i zdobyciem umiejętności związanych z planowaniem, tworzeniem i komunikacją programów CSR. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów, mogą być szczególnie przydatne dla:

 • osób odpowiedzialnych za budowanie działań CSR w firmach
 • pracowników działów PR i marketingu
 • specjalistów z zakresu komunikacji korporacyjnej
 • pracowników agencji PR i reklamowych zajmujących się tworzeniem strategii CSR dla swoich klientów
 • pracowników stowarzyszeń, fundacji, organizacji pozarządowych zainteresowanych wejściem we współpracę z firmami komercyjnymi jako partnerzy działań CSR.

Na studia będą przyjmowane osoby posiadające wykształcenie wyższe (magisterskie lub licencjackie).

DODATKOWE KORZYŚCI

Absolwenci kierunku „CSR – Psychologia biznesu odpowiedzialnego społecznie” zdobędą praktyczną wiedzę z zakresu zachowań konsumenckich, w tym z zakresu:

 • włączania działań CSR w komunikację korporacyjną i marketingową,
 • roli badań marketingowych w planowaniu i ocenie działań CSR (narzędzia i techniki badawcze),
 • planowania programów i kampanii CSR,
 • korzyści wynikających ze współpracy pomiędzy działami CSR i marketingu.

Ponadto absolwenci studiów otrzymają całą gamę unikatowych narzędzi, przydatnych do tworzenia programów CSR, w tym:

 • dostęp do bazy wiedzy naukowej (wyniki badań naukowych pokazujące skuteczność różnych mechanizmów CSR).
 • dostęp do wyników badań marketingowych na temat stosunku polskich konsumentów do działań CSR,
 • najnowsze światowe raporty i opracowania na temat CSR,
 • szeroko opisane studia przypadków (przykłady z Polski i zagranicy),
 • spotkania i dyskusje z największymi w Polsce ekspertami z zakresu CSR.

O STUDIACH – W SKRÓCIE

 • 2 semestry
 • 192 godziny dydaktyczne
 • zjazdy średnio co 2 tygodnie
 • zajęcia w soboty i niedziele
 • absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na UW

Na studia będą przyjmowane osoby posiadające wykształcenie wyższe (magisterskie lub licencjackie).

Limit miejsc
Limit miejsc: 20 osób
O przyjęciu na studia decyduje wynik rekrutacji na podstawie złożonych dokumentów (i ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej).
Terminy
 • Rozpoczęcie rekrutacji: 1 czerwca 2019 r.
 • Rozpoczęcie studiów: październik/ listopad 2019 r.
Etap pierwszy (rejestracja)

1. Kandydat rejestruje się na stronie Internetowej Rejestracji Kandydatów UW dla studiów podyplomowych.

2. Następnie należy wybrać kierunek i wypełnić w systemie dodatkowe dokumenty – podanie o przyjęcie na studia, wybór opcji płatności czesnego, życiorys i ewentualną ankietę (w zależności od kierunku studiów) oraz załączyć zdjęcie.

3. Kolejnym krokiem jest wydrukowanie z systemu IRK UW wypełnionych dokumentów (tylko podanie i życiorys, ewentualnie wymaganą ankietę), podpisanie ich i złożenie w sekretariacie studiów podyplomowych. Do dokumentów należy dołączyć odpis dyplomu.

4. Dokumenty można przesłać na adres sekretariatu listem poleconym, dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej.

5. Jeżeli kierownik studiów podejmie decyzję o zorganizowaniu rozmów kwalifikacyjnych, pod koniec terminu rejestracji skontaktujemy się telefonicznie z Kandydatami zapraszanymi na rozmowę, by umówić dokładną datę i godzinę.

Etap drugi (decyzja Komisji Rekrutacyjnej)

1. Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję o przyjęciu/nieprzyjęciu Kandydata na studia na podstawie zgłoszenia (i wyniku ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej). Lista osób przyjętych będzie umieszczona na stronie internetowej studiów.

2. W zależności od wyniku rekrutacji generowana jest pisemna decyzja o przyjęciu/nieprzyjęciu na studia, która jest wysyłana do każdego z Kandydatów listem poleconym na adres korespondencyjny podany w zgłoszeniu.

Etap trzeci (po przyjęciu na studia)

1. Osoby przyjęte otrzymują drogą elektroniczną wiadomość zawierającą informacje organizacyjne.

2. W wyznaczonym terminie należy uiścić czesne za studia na konto Wydziału (szczegóły – patrz dział CZESNE).

3. Podczas pierwszego zjazdu każdy Słuchacz zobowiązany jest do podpisania Umowy o odpłatności za studia. Umowę przygotowuje sekretariat. Zobacz WZÓR umowy (załącznik 2). W przypadku osób, których udział finansuje firma, na którą będzie wystawiana faktura, podpisywana jest umowa trójstronna (wzór umowy przesyłamy na prośbę kandydata drogą mailową).

Przejdź do IRK

Informacje dla osób niebędących obywatelami Polski

Czesne w roku akademickim 2019/2020

a) jednorazowo za cały rok akademicki:
7 900 PLN – płatność do 21.09.2019 r.

b) w dwóch ratach:
I rata: 4 050 PLN – płatność do 21.09.2019 r.
II rata: 4 050 PLN – płatność do 31.01.2020 r.
Łącznie: 8 100 PLN

c) w czterech ratach:
I rata: 2 075 PLN – płatność do 21.09.2019 r.
II rata: 2 075 PLN – płatność do 30.11.2019 r.
III rata: 2 075 PLN – płatność do 31.01.2020 r.
IV rata: 2 075 PLN – płatność do 31.03.2020 r.
Łącznie: 8 300 PLN

Każdy słuchacz otrzymuje indywidualny numer konta, który dostępny jest w systemie USOSweb. Na to konto należy dokonywać wszystkich opłat.
W przypadku płatności dokonywanej przez firmę na podstawie faktury płatności należy dokonywać na konto zamieszczone na fakturze.

Czesne w roku akademickim 2018/2019

Z radością informujemy, że w roku akademickim 2018/19 obowiązuje 5% zniżki* na czesne dla absolwentów studiów wyższych Uniwersytetu Warszawskiego. W imieniu Alma Mater dziękujemy, że wybieracie jakość kształcenia podyplomowego na Wydziale Psychologii UW! 📣

*zniżka dotyczy naboru na wszystkie kierunki studiów podyplomowych na Wydziale Psychologii UW w roku akademickim 2018/2019

a) jednorazowo za cały rok akademicki:
7 900 PLN płatne do 10 października 2018 r.

b) w dwóch ratach:
I rata: 4 050 PLN płatne do 10 października 2018 r.
II rata: 4 050 PLN płatne do 31 stycznia 2019 r.
Łącznie: 8 100 PLN

c) w czterech ratach:
I rata: 2 075 PLN płatne do 10 października 2018 r.
II rata: 2 075 PLN płatne do 30 listopada 2018 r.
III rata: 2 075 PLN płatne do 31 stycznia 2019 r.
IV rata: 2 075 PLN płatne do 31 marca 2019 r.
Łącznie: 8 300 PLN

Każdy słuchacz otrzymuje indywidualny numer konta, który dostępny jest w systemie USOSweb. Na to konto należy dokonywać wszystkich opłat.
W przypadku płatności dokonywanej przez firmę na podstawie faktury płatności należy dokonywać na konto zamieszczone na fakturze.

Faktury
Faktury na słuchacza
1. Słuchacz może otrzymać fakturę za naukę na studiach podyplomowych.
2. Prośbę o wystawienie faktury słuchacz zgłasza każdorazowo do sekretariatu studiów podyplomowych składając wniosek o wystawienie faktury (pobierz).
3. Faktury wystawiane są zawsze na dane słuchacza.

Faktury na firmę
1. Jeżeli firma finansuje udział słuchacza w studiach istnieje możliwość wystawienia faktury na dane firmy.
2. W takim przypadku zamiast standardowej umowy o odpłatność za studia podpisywana jest umowa trójstronna – między UW, firmą a słuchaczem (wzór umowy można otrzymać mailem).
3. Po uiszczeniu opłaty słuchacz przesyła formularz (pobierz) z danymi do faktury na firmę.
4. Istnieje możliwość wystawienia także faktury PRO-FORMA na firmę, która opłaca czesne za słuchacza. W tym przypadku konieczne jest złożenie wniosku o wystawienie faktury pro-forma (pobierz) oraz podpisanie umowy trójstronnej.

Studia liczą 192 godziny dydaktyczne, w tym 24 godziny wykładów, 84 godziny seminariów oraz 84 godziny warsztatów.

1. Psychologia ogólna - dr Katarzyna Sekścińska – doktor psychologii, również absolwentka ekonomii i zarządzania, certyfikowany coach MLC, specjalizuje się w psychologii ekonomicznej i psychologii konsumenta
wykład – 12 godzin, 2 ECTS
Wykład ma na celu przedstawienie słuchaczom podstaw psychologii przydatnych w rozumieniu mechanizmów reakcji na CSR: psychologii wpływu społecznego, nabywania i zmiany postaw, podejmowania decyzji, emocji i motywacji.
Wykład ma interaktywną formę uwzględniającą aktywność uczestników poprzez udział w symulacjach prezentujących omawiane zjawiska psychologiczne.
2. Umiejętności psychologiczne - dr Katarzyna Sekścińska – doktor psychologii, również absolwentka ekonomii i zarządzania, certyfikowany coach MLC, specjalizuje się w psychologii ekonomicznej i psychologii konsumenta
warsztaty – 16 godzin, 2 ECTS
Trening jest okazją, by poznać siebie i swój sposób funkcjonowania w grupie. Interakcje jakie zachodzą w grupie dają uczestnikom możliwość przyjrzenia się, jak w niej funkcjonują, w jaki sposób się komunikują i jak to wpływa na inne osoby. Warsztat służy pogłębieniu świadomości własnych myśli, uczuć i zachowań, lepszemu rozumieniu siebie i innych ludzi oraz eksperymentowaniu z nowymi, bardziej korzystnymi sposobami kontaktu.
3. Psychologia konsumenta - prof. dr hab. Dominika Maison - praktyk i naukowiec. Specjalizuje się w psychologii konsumenta, marketingu społecznym, psychologicznych aspektach działań CSR i badaniach marketingowych.
wykład – 12 godzin, 2 ECTS
Celem zajęć będzie zdobycie wiedzy z zakresu psychologii konsumenta – tego jak konsument podejmuje decyzje i co wpływa na te decyzje. W ramach zajęć zostaną omówione następujące zagadnienia: prawdziwa i fałszywa wiedza konsumencka, rola emocji i nieświadomego przetwarzania informacji przy podejmowaniu decyzji konsumenckich, znaczenie potrzeb, motywacji i postaw konsumenckich. A wszystko po to, żeby zrozumieć dlaczego konsument nie zawsze zachowuje się odpowiedzialnie, nie reaguje na komunikaty firmy dotyczące odpowiedzialnej konsumpcji i zrównoważonego rozwoju lub reaguje inaczej niż zakładali twórcy kampanii czy programu CSR.
4. Wprowadzenie do CSR - mgr Małgorzata Greszta – wieloletni praktyk CSR i zrównoważonego rozwoju, partner zarządzający w firmie CSR Consulting.
seminarium – 16 godzin, 3 ECTS
Celem zajęć jest wprowadzenie uczestników w tematykę społecznej odpowiedzialności biznesu od strony praktycznej („jak to się robi w biznesie?”), ze szczególnym uwzględnieniem roli marketingu we wdrażaniu strategii CSR.
5. Etyka biznesu - mgr Małgorzata Zdzienicka – psychologii, praktyk CSR od 12 lat. Dyrektor CSR w Banku BGŻ BNP Paribas
seminarium – 12 godzin, 2 ECTS
Kurs zapoznaje studentów z etyką w kontekście biznesowym i pozwala na zrozumienie jak i dlaczego w korporacji buduje się strategię CSR, jak wygląda zarządzanie etyką oraz jakie ma to przełożenie na biznes, pracowników i klientów. W kursie wykorzystywane są doświadczenia międzynarodowe i polskie w perspektywie historycznej i najnowszych trendów.
6. Psychologiczne uwarunkowania reakcji na CSR - mgr Aleksandra Furman – psycholog z wieloletnim doświadczeniem prowadzenia badań marketingowych na potrzeby CSR i kampanii społecznych. Naukowo zajmuje się badaniem prospołeczności i mechanizmów działania CSR (doktorantka na Wydziale Psychologii).
warsztaty – 12 godzin, 2 ECTS
Celem zajęć będzie zapoznanie uczestników z najnowszymi badaniami naukowymi z zakresu CSR i CRM, które pokazują psychologiczne uwarunkowania reakcji na CSR oraz mechanizmy leżące u ich podłoża (np. prospołeczność). W ramach zajęć uczestnicy będą zapoznawali się z wynikami badań naukowych z tego zakresu oraz będą dyskutowali nad praktycznym zastosowaniem tej wiedzy w tworzeniu kampanii CSR.
7. Narzędzia CSR - mgr Małgorzata Greszta – wieloletni praktyk CSR i zrównoważonego rozwoju, partner zarządzający w firmie CSR Consulting.
seminarium – 16 godzin, 3 ECTS
Zajęcia mają na celu zapoznanie uczestników z podstawowymi narzędziami odpowiedzialnego marketingu. Uczestnicy zajęć poznają mechanizmy i metody skutecznego wykorzystywanie różnych narzędzi marketingowych do tworzenia programów CSR. Nauczą się projektować kampanie z uwzględnieniem profilu działalności firmy, odbiorców prowadzonych działań oraz osiąganych rezultatów i efektów.
8. Badania marketingowe - mgr Aleksandra Furman - psycholog z wieloletnim doświadczeniem prowadzenia badań marketingowych na potrzeby CSR i kampanii społecznych. Naukowo zajmuje się badaniem prospołeczności i mechanizmów działania CSR (doktorantka na Wydziale Psychologii).
warsztaty – 16 godzin, 3 ECTS
Celem zajęć będzie zapoznanie słuchaczy z różnymi metodami badań marketingowych, które mogą posłużyć jako narzędzia przy tworzeniu strategii CSR oraz ocenie skuteczności prowadzonych działań: metody ilościowe (sondaże), metody eksperymentalne, metody jakościowe (zogniskowane wywiady grupowe, pogłębione wywiady indywidualne, badania etnograficzne), badania neuro. Metody te zostaną omówione w kontekście obszarów ich wykorzystania dla tworzenia programów CSR: badania motywacji i potrzeb konsumentów, badania segmentacyjne (dobór grupy docelowej), testowanie komunikacji, ocena skuteczności prowadzonych działań.
9. Nowy konsument - mgr Małgorzata Greszta - wieloletni praktyk CSR i zrównoważonego rozwoju, partner zarządzający w firmie CSR Consulting.
warsztaty – 12 godzin, 1,5 ECTS
Zajęcia mają na celu przedstawienie uczestnikom jak zmienił się współczesny konsument i jakie ma oczekiwania wobec firm w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonej konsumpcji. Przyjrzymy się światowym wynikom badań i ewolucji w postawach konsumentów. Dokonamy również analizy kluczowych wyników badań przeprowadzonych w Polsce.
10. Komunikacja reklamowa w CSR - mgr Paweł Prochenko - prezes Fabryki Komunikacji Społecznej, wieloletni praktyk tworzący kampanie społeczne i CSR w Polsce.
warsztaty – 12 godzin, 1,5 ECTS
Na zajęciach uczestnicy studiów zapoznają się z całym procesem budowania kampanii o charakterze społecznym, przez tworzenie strategii i planu komunikacji, strategii medialnej przez kreację i działania PR. Celem trzech zajęć warsztatowych jest nauka tworzenia strategii i tworzenia planu realizacji kampanii zaangażowanej społecznie.
11. Produkcja społecznych kampanii reklamowych - mgr Malina Wieczorek - od wielu lat zajmuje się tworzeniem kampanii społecznych i CSR, ma na swoim koncie wiele nagród za swoje reklamy (min. Effie, nagroda Fundacji Komunikacji Społecznej). Założycielka agencji marketingu społecznego TELESCOPE.
warsztaty – 8 godzin, 1 ECTS
Celem zajęć będzie przedstawienie działań niezbędnych do przeprowadzenia kampanii reklamowej z obszaru CSR i reklamy społecznej. W ramach zajęć będą omawiane zagadnienia briefu reklamowego, kreacji, planu komunikacji reklamowej, kontaktu z mediami.

12. Przygotowywanie raportów i sprawozdań z działań CSR - mgr Mirella Panek-Owsiańska - ekspertka CSR, w latach 2006-2017 prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu
warsztaty – 8 godzin, 1 ECTS
Celem zajęć będzie przedstawienie uczestnikom niezwykle ważnego z perspektywy biznesowej aspektu działań CSR, jakim jest raportowanie wyników oraz komunikowanie działań CSR-owych różnym grupom interesariuszy.

13. Spotkania z praktykami - mgr inż. Artur Nowak-Gocławski - założyciel i szef finansowej grupy ANG, propagator ekonomii współpracy, zrównoważonego rozwoju, zaangażowania społecznego i budowania wartości wspólnej.
seminarium – 16 godzin, 2 ECTS
Celem zajęć będzie umożliwienie uczestnikom spotkań z największymi praktykami biznesu i działalności społecznej w Polsce. Zajęcia będą miały formę seminarium, podczas którego będzie odbywała się dyskusja wokół tematów prezentowanych przez zaproszonych gości – praktyków działań związanych z odpowiedzialnym i zaangażowanym biznesem lub działaniami społecznymi.
14. Seminarium dyplomowe - prof. dr hab. Dominika Maison - praktyk i naukowiec. Specjalizuje się w psychologii konsumenta, marketingu społecznym, psychologicznych aspektach działań CSR i badaniach marketingowych.
warsztaty – 24 godziny, 4 ECTS
Studia będą zakończone pracą dyplomową. Praca będzie prowadzona w 2-3 osobowych zespołach. Celem pracy będzie zaprojektowanie kampanii CSR z towarzyszącymi jej działaniami, począwszy od dopasowania obszaru tematycznego do specyfiki firmy i potrzeb konsumenta, dopasowania zakresu działań i narzędzi do wybranego tematu oraz zaplanowania badań konsumenckich towarzyszących procesowi tworzenia kampanii (badanie potrzeb i barier, testowanie komunikacji, ocena skuteczności przeprowadzonych działań).

Zasady ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń ze wszystkich zajęć oraz napisanie pracy dyplomowej.
Ocena końcowa będzie wyliczana na podstawie średniej ocen z pięciu zajęć (50% oceny końcowej) oraz oceny z pracy dyplomowej (50% oceny końcowej).
Zastrzegamy sobie możliwość zmiany terminu zajęć z powodu nieprzewidzianych okoliczności (np. nagłej choroby wykładowcy).

Rok akademicki 2019/2020

Semestr I

terminy wkrótce!

Semestr II

terminy wkrórce!

Rok akademicki 2018/2019

Semestr I

20-21.10.2018
03-04.11.2018
24-25.11.2018
08-09.12.2018
19-20.01.2019
02-03.02.2019

Semestr II

Kierownik studiów podyplomowych:

Prof. dr hab. Dominika Maison
Dziekan Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego

Prowadzi wykłady na temat emocji i motywacji, psychologii reklamy, zachowań konsumenckich, badań marketingowych oraz zastosowania technik projekcyjnych w marketingu. Od lat, we współpracy z różnymi międzynarodowymi uniwersytetami (min. University of Washington w Seattle) bada procesy nieświadome w postawach i zachowaniach konsumenckich. Stypendystka programu szkoleniowego na temat komunikacji społecznej i mediów Departamentu Stanu USA.

Od początku lat 90-tych zajmuje się również badaniami marketingowymi łącząc z sukcesem naukę z praktyką. W 2005 roku założyła firmę Maison&Partners specjalizującą się w strategicznych badaniach marek i komunikacji marketingowej, badaniach społecznych i z zakresu CSR oraz badaniach finansowych.

Autorka wielu publikacji naukowych i książek, między innymi: „Utajone postawy konsumenckie. Analiza możliwości zastosowania metody IAT”, „Badania marketingowe. Od teorii do praktyki”, „Propaganda dobrych serc czyli rzecz o reklamie społecznej”, „Szlachetna propaganda dobroci, czyli drugi tom o reklamie społecznej”,, „Jakościowe badania marketingowe. Jak zrozumieć konsumenta”, „Polak w świecie finansów”.

W latach 2003-2008 była prezesem Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii (PTBRiO), w latach 2009-2016 była przedstawicielem ESOMAR na Polskę – największej międzynarodowej organizacji badań opinii i badań marketingowych (European Society for Opinion and Marketing Research). Członek jury konkursu Kampania Społeczna Roku.

Dr Katarzyna Sekścińska
Doktor psychologii, ukończyła Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Menadżerskie, ekonomistka, zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Psychologii Społecznej (Zespół organizacji i pracy) na Wydziale Psychologii UW.

Jej zainteresowania naukowe skupiają się przede wszystkim wokół zagadnień psychologii ekonomicznej, psychologii pracy, psychologicznych determinant podejmowania decyzji (w tym również decyzji ryzykownych). Wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii wykorzystuje w praktyce, prowadząc warsztaty i treningi, m.in. zakresu komunikacji, prowadzenia i pracy w grupie, kontroli i zarządzania emocjami, podstawowych umiejętności psychologicznych i zarządzania sobą w czasie.

Jest autorką kilkunastu publikacji naukowych w krajowych i międzynarodowych czasopismach oraz kilkudziesięciu wystąpień konferencyjnych na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Członkini 6 międzynarodowych towarzystw naukowych (m.in. International Association of Applied Psychology, International Association for Research in Economic Psychology, Society for Personality and Social Psychology).

Mgr Aleksandra Furman
Absolwentka Wydziału Psychologii, doktorantka na Wydziale Psychologii UW.

Ma doświadczenie praktyczne w prowadzeniu badań marketingowych na potrzeby budowania strategii CSR i kampanii społecznych (współpraca z firmami komercyjnymi min. Tesco, Polpharma, Castorama oraz agencjami reklamowymi i consultingowymi m.in. CSR Consulting, Telescope, Garden of Words). Tematyką CSR zajmuje się także naukowo (doktorat) – szczególnie interesują ją psychologiczne uwarunkowania reakcji konsumenckich na kampanie społeczne i CSR-owe – zarówno w zakresie indywidualnych dyspozycji (m.in. wartości), jak i czynników sytuacyjnych. Współautorka wystąpień konferencyjnych i artykułu na temat reakcji polskich konsumentów na zaangażowanie firm.

Mgr Małgorzata Greszta
Partner Zarządzający w CSR Consulting.

Wcześniej Menedżer Działu Usług Zrównoważonego Rozwoju SGS Polska. Ekspert w zakresie CSR i zrównoważonego rozwoju – zawodowo związana z tematem od ponad 16 lat. Realizowała projekty doradcze dla szerokiego grona największych firm w Polsce. Posiada ogromne doświadczenie w tworzeniu strategii i budowania kontekstu biznesowego dla działań CSR w firmach.

Realizowała pierwsze programy badawcze i edukacyjne w obszarze CSR w Polsce. Dyrektor Programowy, a później Prezes Zarządu i Dyrektor Zarządzający Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Współpracowała z Bankiem Światowym. Duże doświadczenie zdobyła na rynku europejskim m.in.: jako członek Grupy Zarządzającej w europejskiej sieci organizacji CSR Europe, obecnej w 19 krajach UE.
Twórca i Dyrektor Programowy Akademii Zarządzania Społecznym Zaangażowaniem Firm oraz programu edukacyjnego dla menedżerów CSR Odpowiedzialny Biznes w Praktyce. Trener wiodący Akademii Innowatorzy CSR w Polsce we współpracy z Harvard Business Review Polska.

Autorka wielu prezentacji i artykułów z zakresu strategii CSR. Inicjatorka licznych inicjatyw edukacyjnych w obszarze CSR na rynku polskim. Współautorka badania i raportu Barometr CSR. Inicjatorka programu „SDGs w praktyce”.

Mgr inż. Artur Nowak-Gocławski
założyciel i szef biznesowej Grupy ANG, związanej głównie z branżą finansową oraz Fundacji „Będę Kim Zechcę”, zaangażowany w wiele projektów społecznych w tym w Koalicję Prezesi Wolontariusze, Nienieodpowiedzialni.pl, Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych, Konfederację Lewiatan oraz ThinkTank, zwolennik ekonomii współpracy oraz strategii biznesowych opartych o idee zrównoważonego rozwoju, zaangażowania społecznego i budowy wartości wspólnej.

Przez 10 lat pracował w bankach i firmach finansowych, zaczynając jako inspektor kredytowy na zarządzie kończąc. Od kilkunastu lat jest przedsiębiorcą. Firmy, które współtworzy razem ze swoimi partnerami otrzymały wiele nagród biznesowych i społecznych m.in. Etyczna Firma 2015 i 2016 w Konkursie Pulsu Biznesu i PwC, Pracodawca Roku 2015 i 2016 w konkursie AON, Gazele Biznesu 2015 i 2016 Pulsu Biznesu. W 2015 roku otrzymał osobiste wyróżnienie „Człowiek, który zmienia biznes” w pierwszej edycji nagrody Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Jest mgr inż. sadownictwa i absolwentem 5 studiów podyplomowych, m.in. CSR – Strategia odpowiedzialnego biznesu i Akademia Psychologii Przywództwa.

Mgr Mirella Panek-Owsiańska
Ekspertka CSR, zarządzania różnorodnością i przywództwa kobiet. Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu w latach 2006-2017, członkini zarządu CSR Europe, odpowiada za kontakty z kluczowymi interesariuszami w Polsce, współpracuje z The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), Global Compact, etc.

Autorka artykułów i komentarzy prasowych, przewodnicząca jury konkursu Raporty Społeczne oraz innych konkursów poświęconych komunikacji i społecznej odpowiedzialności biznesu. Członkini Zespołu ds. CSR przy Ministerstwie Gospodarki. Prowadzi zajęcia dla studentów na podyplomowych studiach z zakresu CSR i PR. Posiada długoletnie doświadczenie we współpracy z biznesem, sektorem publicznym i NGO.

Absolwentka Szkoły Liderów oraz kursu na Uniwersytecie Stanforda. Trenerka – przeszkoliła ponad 500 działaczy i działaczek społecznych i politycznych, m.in. z Polski, Białorusi, Kuby, Serbii i Kirgistanu. Przez 4 lata pełniła funkcję rzeczniczki prasowej polskiej sekcji Amnesty International. Zdobywała wiedzę z zakresu marketingu społecznego i politycznego w Anglii i w Stanach Zjednoczonych jako stypendystka Lecha Wałęsy, Rady Europy, gubernatora stanu Illinois oraz Departamentu Stanu USA.

Mgr Paweł Prochenko
Strategy & Communications Consultant, Managing Partner w Fabryce Komunikacji Społecznej. Współtwórca i członek zarządu oraz producent filmowy Fabryki Komunikacji Społecznej specjalizującej się w tworzeniu strategii, produkcji i realizacji kampanii społecznych oraz kampanii społecznie zaangażowanych dla firm komercyjnych. Pomysłodawca i prezes Fundacji Komunikacji Społecznej.

Socjolog i antropolog kultury oraz absolwent marketingu i zarządzania. Stypendysta programu szkoleniowego na temat komunikacji społecznej i mediów Departamentu Stanu USA. Przedstawiciel Rady Pożytku Publicznego w Komisji ds. Kampanii Społecznych w TVP. Odznaczony Brązowym Medalem Obronności Kraju za zasługi w promocji Wojska Polskiego. Jest współautorem większości strategii komunikacji kampanii społecznych oraz producentem reklam realizowanych przez Fabrykę Komunikacji Społecznej. Wydawca portalu kampaniespoleczne.pl. Przewodniczący jury konkursu Kampania Społeczna Roku.

Mgr Malina Wieczorek
Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Założycielka agencji marketingu społecznego TELESCOPE, ma na swoim koncie ponad 100 znaczących kampanii społecznych, szereg nagród, min. Dobroczyńca Roku, 5 nagrod EFFIE, 4 nagrody „Kampania Społeczna Roku”, Złotego Magellana, Stevie Awards, Złotego Spinacza i wiele innych.

Media Marketing umieścił Malinę Wieczorek na liście 100 wpływowych ludzi reklamy. W 2011 znalazła się w Złotej 10. Kobiet Sukcesu Mazowsza. Zarządzała zespołami kreatywnymi w międzynarodowych agencjach FCB i TBWA. Współpracuje z Forum Odpowiedzialnego Biznesu, jest Ekspertką Instytutu Marketingu Społecznego, uczestniczką projektu Znane Ekspertki (projekt we współpracy z MSW), konsultantką w projekcie Obywatele dla Zdrowia, jurorką konkursów reklamowych, konsultantką społeczną RDPP przy MRPiPS. Członkini Zespołu ds. Kampanii Społecznych w TVP. Prowadzi szkolenia z zakresu komunikacji społecznej (np. dla MRPiPS, ARFwP, administracji i organizacji pozarządowych). Jest również społeczną doradczynią wielu organizacji pozarządowych i prezesem Fundacji SM-walcz o siebie.

Mgr Małgorzata Zdzienicka
Absolwentka Wydziału Psychologii UW, praktyk CSR od 12 lat. Posiada doświadczenie w tworzeniu, realizacji i ewaluacji strategii CSR oraz programów etycznych w firmie w oparciu o dialog z interesariuszami. Dyrektor CSR w Banku BGŻ BNP Paribas, a także prezes Fundacji BGZ BNP Paribas.

Prowadzi zajęcia z etyki biznesu, m.in. na Wydziale Psychologii UW. Aktywnie uczestniczy w inicjatywach środowiska CSR, etyki biznesu i filantropii w Polsce, m.in. członek Komisji Etyki przy Związku Banków Polski. Zwolenniczka i promotorka włączania podstaw wiedzy psychologicznej do programów etycznych w biznesie.