Coaching w organizacji

<b>Coaching w organizacji</b>
O studiachRekrutacjaCzesneProgram studiówPlan zjazdówWykładowcyMateriały dla słuchaczyOpinie naszych absolwentów

 

Program studiów podyplomowych „Coaching w organizacji”
posiada akredytację Izby Coachingu.

 

 

 

dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik
kierownik studiów, twórczyni metody Multi-Level Concept

 

 

Program kształcenia na studiach jest zgodny z wymaganiami IC (Izby Coachingu) i ICF (International Coach Federation), i jest on podstawą do ubiegania się o indywidualną akredytację.

Czym jest coaching i po co go studiować?

Coaching jest metodą wspierania rozwoju osób i zespołów w obszarze aktywności zawodowej. Istotą coachingu jest uzyskiwanie zmian przez koncentrację na określaniu i osiąganiu konkretnych celów. Coaching w kontekście wspierania organizacji jest formą pomocy jednostkom i zespołom w wykonywaniu zadań, w możliwe jak najbardziej skuteczny sposób.

Wiedza przełożona na praktykę

Studia są pomyślane w ten sposób, by z jednej strony dostarczyć wiedzę z zakresu psychologii, leżącą u podstaw coachingu, a jednocześnie skupić się na praktyce projektowania i realizowania coachingu w organizacji. Oprócz kadry Uniwersytetu Warszawskiego zajęcia prowadzą praktycy coachingu. Studia oferują zatem ekspercką wiedzę i umiejętności profesjonalistów, którzy pracując w organizacjach mają wieloletnie doświadczenie w wykorzystaniu coachingu. Prezentują oni różne perspektywy: coacha, menedżera, zarządu, działu HR. Zetknięcie tych perspektyw wykorzystania proponowanej wiedzy owocuje pełnym i skutecznym przygotowaniem słuchaczy do dalszej samodzielnej pracy.

Cel studiów – po co nam coaching w organizacji?

Celem studiów jest dostarczenie wiedzy i kompetencji dotyczących przygotowania i realizacji coachingu w organizacji, także wykorzystania go w kontekście bieżących zadań w firmie, wdrażania zmian. Umożliwi to głębsze zrozumienie dynamiki systemów, jakimi są firmy, pracujące w nich zespoły i jednostki. Podczas zajęć prezentowane są podejścia pracy w coachingu oraz konkretne techniki coachingu indywidualnego i zespołowego.

Dla kogo?

Studia są przeznaczone zarówno dla coachów, którzy pracują bądź chcą pracować świadcząc usługi dla firm, jak też dla pracowników działów HR, którzy planują i organizują w swoich firmach usługi coachów zewnętrznych czy wewnętrznych, a także dla menedżerów, którzy w swojej pracy chcą wykorzystywać umiejętności coachingu.
[/su_spoiler]

,,[…] Coaching to bardzo kreatywna metoda i to jest jego mocna strona. Bardzo sobie cenię tę jego cechę. Od wielu lat pracuję w organizacjach i wiem, że zawsze znajdzie się unikatowy pomysł na przeprowadzenie coachingu w konkretnej firmie.” – dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik, kierownik studiów, pionierka coachingu w Polsce w wywiadzie dla miesięcznika Benefit


Posłuchaj wywiadów z kierownikiem studiów, dr hab. Mirosławą Huflejt-Łukasik w Akademickim Radiu Kampus!

Posłuchaj również rozmowy z dr hab. Mirosławą Huflejt-Łukasik w ramach podcastu „Mistrzowie coachingu” – serii rozmów z najbardziej znanymi polskimi przedstawicielami tej profesji!

Program studiów podyplomowych „Coaching w organizacji” posiada akredytację Izby Coachingu.

Na studia zapraszamy osoby, które ukończyły studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie.

Limit miejsc
Limit miejsc: 18 osób
Jeżeli studia będą cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem dopuszczamy możliwość przyjęcia dwóch grup – 36 osób.
Zasady rekrutacji

Po zarejestrowaniu się w Internetowej Rekrutacji Kandydatów na studia podyplomowe Uniwersytetu Warszawskiego Kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę wstępną.

Podczas rozmowy Komisja będzie brała pod uwagę doświadczenie Kandydata w pracy coacha lub w dziale HR, poziom wykształcenia, charakter aktualnej pracy i plany zawodowe.

Terminy
 • Rozpoczęcie rekrutacji: 1 czerwca 2019 r.
 • Rozmowy wstępne: terminy wkrótce
 • Rozpoczęcie studiów: październik/ listopad 2019 r.
Etap pierwszy (rejestracja)

1. Kandydat rejestruje się na stronie Internetowej Rejestracji Kandydatów UW dla studiów podyplomowych.

2. Następnie należy wybrać kierunek i wypełnić w systemie dodatkowe dokumenty – podanie o przyjęcie na studia, wybór opcji płatności czesnego, życiorys i ewentualną ankietę (w zależności od kierunku studiów) oraz załączyć zdjęcie.

3. Kolejnym krokiem jest wydrukowanie z systemu IRK UW wypełnionych dokumentów (tylko podanie i życiorys, ewentualnie wymaganą ankietę), podpisanie ich i złożenie w sekretariacie studiów podyplomowych. Do dokumentów należy dołączyć odpis dyplomu.

4. Dokumenty można przesłać na adres sekretariatu listem poleconym, dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej.

5. Pod koniec terminu rejestracji skontaktujemy się telefonicznie z każdym z Kandydatów, by umówić dokładną godzinę rozmowy kwalifikacyjnej.

Etap drugi (decyzja Komisji Rekrutacyjnej)

1. Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję o przyjęciu/nieprzyjęciu Kandydata na studia na podstawie zgłoszenia i wyniku rozmowy kwalifikacyjnej. Lista osób przyjętych będzie umieszczona na stronie internetowej studiów.

2. W zależności od wyniku rekrutacji generowana jest pisemna decyzja o przyjęciu/nieprzyjęciu na studia, która jest wysyłana do każdego z Kandydatów listem poleconym na adres korespondencyjny podany w zgłoszeniu.

Etap trzeci (po przyjęciu na studia)

1. Osoby przyjęte otrzymują drogą elektroniczną wiadomość zawierającą informacje organizacyjne.

2. W wyznaczonym terminie należy uiścić czesne za studia na konto Wydziału (szczegóły – patrz dział CZESNE).

3. Podczas pierwszego zjazdu każdy Słuchacz zobowiązany jest do podpisania Umowy o odpłatności za studia. Umowę przygotowuje sekretariat. Zobacz WZÓR umowy (załącznik 2).

Przejdź do IRK

Informacje dla osób niebędących obywatelami Polski

Czesne w roku akademickim 2019/2020

a) jednorazowo za cały rok akademicki:
12 000 PLN – płatność do 12.10.2019 r.

b) w dwóch ratach:
I rata: 6 100 PLN – płatność do 12.10.2019 r.
II rata: 6 100 PLN – płatność do 31.01.2020 r.
Łącznie: 12 200 PLN

c) w czterech ratach:
I rata: 3 100 PLN – płatność do 12.10.2019 r.
II rata: 3 100 PLN – płatność do 31.01.2020 r.
III rata: 3 100 PLN – płatność do 31.03.2020 r.
IV rata: 3 100 PLN – płatność do 29.05.2020 r.
Łącznie: 12 400 PLN

Każdy słuchacz otrzymuje indywidualny numer konta, który dostępny jest w systemie USOSweb. Na to konto należy dokonywać wszystkich opłat.

Czesne w roku akademickim 2018/2019

Z radością informujemy, że w roku akademickim 2018/19 obowiązuje 5% zniżki* na czesne dla absolwentów studiów wyższych Uniwersytetu Warszawskiego. W imieniu Alma Mater dziękujemy, że wybieracie jakość kształcenia podyplomowego na Wydziale Psychologii UW! 📣

*zniżka dotyczy naboru na wszystkie kierunki studiów podyplomowych na Wydziale Psychologii UW w roku akademickim 2018/2019

a) jednorazowo za cały rok akademicki:
12 000 PLN

b) w dwóch ratach:
I rata: 6 100 PLN
II rata: 6 100 PLN
Łącznie: 12 200 PLN

c) w czterech ratach:
I rata: 3 100 PLN
II rata: 3 100 PLN
III rata: 3 100 PLN
IV rata: 3 100 PLN
Łącznie: 12 400 PLN

Każdy słuchacz otrzymuje indywidualny numer konta, który dostępny jest w systemie USOSweb. Na to konto należy dokonywać wszystkich opłat.

Faktury
Regulamin umów o warunkach odpłatności za studia podyplomowe oraz wystawiania Faktur VAT za czesne na studiach podyplomowych na Wydziale Psychologii UW

1. Umowa dwustronna o warunkach odpłatności za studia podyplomowe przy samodzielnym opłacaniu studiów przez Słuchacza oraz FV na dane Słuchacza:

 • Umowa podpisywana między Słuchaczem oraz Uniwersytetem Warszawskim, figurującym w umowie jako „Uczelnia”, reprezentowanym przez Dziekana Wydziału Psychologii UW.
 • Umowa w trzech jednobrzmiących egzemplarzach (jednym dla Słuchacza, dwóch dla Uczelni), podpisywana jest przez Słuchacza podczas pierwszego zjazdu.
 • Po podpisaniu umowy dwustronnej, Słuchacz może otrzymać fakturę za naukę na studiach podyplomowych wystawioną na dane Słuchacza. Prośbę o wystawienie faktury Słuchacz zgłasza każdorazowo (mailowo lub osobiście) do sekretariatu studiów podyplomowych wypełniając wniosek o wystawienie faktury. Faktury wystawiane są zawsze na dane słuchacza.
 • Po podpisaniu umowy dwustronnej nie ma możliwości otrzymania FV na dane firmy/ pracodawcy/ instytucji/ własnej działalności gospodarczej.

2. Umowa trójstronna o warunkach odpłatności za studia podyplomowe przy całościowym lub częściowym opłacaniu studiów przez Podmiot finansujący oraz FV na dane Podmiotu finansującego:

 • Umowa podpisywana między Słuchaczem, Podmiotem finansującym oraz Uniwersytetem Warszawskim, figurującym w umowie jako „Uczelnia”, reprezentowanym przez Dziekana Wydziału Psychologii UW.
 • W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, Słuchacz podpisuje Umowę w imieniu własnym oraz właściciela działalności.
 • Umowa w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, (jednym dla Słuchacza, jednym dla Podmiotu finansującego oraz dwóch dla Uczelni), podpisywana jest przez Słuchacza w trakcie pierwszego zjazdu.
  Faktury VAT na dane Podmiotu finansującego podane w umowie trójstronnej wystawiane będą automatycznie każdorazowo po uiszczeniu opłaty.
 • Potrzebę otrzymania faktury proforma Słuchacz zgłasza każdorazowo (mailowo lub osobiście) do sekretariatu studiów podyplomowych wypełniając wniosek o wystawienie faktury proforma.
Program studiów podyplomowych „Coaching w organizacji” posiada akredytację Izby Coachingu.

Program zajęć został zaplanowany w taki sposób, by z jednej strony dostarczyć wiedzę z zakresu psychologii, leżącą u podstaw coachingu, a jednocześnie skupić się na praktyce projektowania i realizowania coachingu w organizacji.
Studia liczą 257 godzin dydaktycznych. Zajęcia są zaplanowane na 16 weekendowych zjazdów, w tym 68 godz. wykładów, 34 godz. seminariów oraz 155 godz. ćwiczeń (warsztatów).

Coaching jako metoda - dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik
(wykład – 20 godzin; 4,5 ECTS)

Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy z coachingiem jako metodą wspierania jednostek i zespołów w organizacjach. A zatem pokazanie, jakim celom może służyć coaching w organizacji, jakie są jego uwarunkowania i wyznaczniki jego skuteczności. Wykład dostarcza wiedzę o coachingu, definicjach, podejściach, a także planowaniu i realizowaniu coachingu w organizacji. Wskazuje na kluczowe korzyści dla organizacji z wdrożenia coachingu, ale też zwraca uwagę na wyzwania i ograniczenia towarzyszące wykorzystaniu coachingu w rozwoju zasobów ludzkich w organizacjach.

Psychologia emocji i motywacji - dr hab. Maciej Stolarski
wykład – 12 godzin, 3 ECTS
Podstawowym celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy z wiedzą na temat uwarunkowań, natury i konsekwencji procesów emocjonalnych i motywacyjnych w życiu człowieka. Przedstawione zostanie rozróżnienie na refleksyjne i automatyczne systemy emocji i motywacji. Omawiane zjawiska będą analizowane zarówno z perspektywy badań i teorii psychologicznej, jak i w kontekście codziennego funkcjonowania człowieka oraz potencjalnych zastosowań przekazywanej wiedzy w praktyce zawodowej i w relacjach interpersonalnych.
Psychologia różnic indywidualnych - prof. dr hab. Bogdan Zawadzki
wykład – 4 godziny, 1 ECTS
Przedmiotem wykładu będzie przedstawienie w zarysie historii oraz najnowszych ustaleń badawczych psychologii temperamentu oraz zagadnień związanych ze stylami poznawczymi. Przedstawiona zostanie również rola temperamentu i stylów poznawczych w codziennym funkcjonowaniu człowieka.

Psychologia poznawcza - dr Dorota Kobylińska
wykład – 12 godzin, 3 ECTS
Wykłady mają na celu przybliżenie uczestnikom wiedzy psychologicznej (popartej wynikami badań naukowych) z zakresu wybranych procesów poznawczych. Opisywane będą głównie mechanizmy poznania społecznego, które uczestnicy mogą identyfikować w swoim codziennym życiu zawodowych i prywatnym. Uzyskana wiedza może przydać się w lepszym rozumieniu procesów spostrzegania, interpretowania sytuacji czy podejmowania decyzji.
Psychologia społeczna - dr hab. Maciej Stolarski
(wykład – 12 godzin; 3 ECTS)

Celem zajęć jest dostarczenie studentom podstawowej wiedzy z zakresu psychologii społecznej, a także ćwiczenie umiejętności przekładania wiedzy naukowej z zakresu psychologii społecznej na wnioski dotyczące funkcjonowania ludzi w organizacji.

Psychologia organizacji i pracy - dr Rafał Stefański
wykład – 8 godzin, 2 ECTS
Celem wykładu jest przegląd zagadnień psychologii organizacji i pracy, tworzący ramę i wprowadzenie do wykładów i warsztatów skoncentrowanych na specyficznych wyzwaniach funkcjonowania ludzi w organizacjach i umiejętnościach przydatnych w zwiększaniu efektywności i dobrostanu pracowników, zespołów, organizacji.
Wartość coachingu w biznesie - mgr Robert Reinfuss
(seminarium – 8 godzin, 2 ECTS)

Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy z zasadami skutecznego wykorzystywania coachingu w zarządzaniu organizacjami i pracownikami w biznesie. Wykład pokaże kontekst biznesowy działań w dziedzinie zarządzania ludźmi w tym w szczególności coachingu i znaczenie ekonomiczne tych działań. Słuchacze dowiedzą się jak uzasadnić stosowanie coachingu i jak skutecznie wspierać coachingiem organizacje biznesowe w zależności od przyjętej przez nie strategii zarządzania ludźmi. Między innymi uczestnicy dowiedzą się jak określać wartość dodaną projektów rozwoju HR w tym projektów coachingowych.

Coaching jako narzędzie rozwoju menedżera - mgr Artur Rzepecki
(seminarium – 11 godzin, 2,5 ECTS)

Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy z coachingiem jako narzędziem wspierającym rozwój menedżera. Pokazanie, jakie zwykle stawia się cele przed coachingiem i jakie są oczekiwania od coacha, jakie są kluczowe uwarunkowania takiego coachingu. Wykład dostarcza wiedzę praktyczną o metodach, narzędziach i rozwiązaniach jakie można zastosować we współpracy z menedżerem. Wiedza przykazywana będzie w żywy interaktywny sposób w oparciu o wspólna analizę konkretnych rzeczywistych przypadków.

Zasady etyczne w coachingu - dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik
(konwersatorium – 4 godziny, 2 ECTS)

W ramach zajęć dyskutowane będzie przy wykorzystaniu przykładów i studiów przypadków funkcjonowania coacha według zasad etycznych. Celem zajęć jest wskazanie wypracowanych rozwiązań w przypadku dylematów etycznych, a także dostarczenie kryteriów do ich rozstrzygania w indywidualnych przypadkach. Generalnie celem konwersatorium jest uwrażliwienie na kwestie etyczne w realizacji coachingu.

Kontakt i proces komunikowania w coachingu indywidualnym i zespołowym - mgr Piotr Pawłowski
(warsztat – 11 godzin, 2,5 ECTS)
Celem warsztatu jest dostarczenie uczestnikom podstawowej wiedzy dotyczącej budowania kontaktu i procesu komunikowania się, wraz z możliwością przećwiczenia przedyskutowania omawianych wzorców. Omawiane zagadnienia odnoszone będą do specyfiki pracy w coachingu indywidualnym i zespołowym.
Techniki twórczego myślenia - kreatywność i rozwiązywanie problemów - mgr Krzysztof Pawlik
(warsztat – 11 godzin, 2,5 ECTS)
Zajęcia służą zapoznaniu się ze sposobami rozwoju kreatywności oraz metodami, które prowadzą do wytwarzania nowych i wartościowych idei, pomysłów. Warsztaty pozwolą doświadczyć sprawdzonych technik twórczego myślenia.
Coaching wielopoziomowy - proces i techniki pracy w coachingu indywidualnym - mgr Piotr Pawłowski, mgr Grzegorz Zawiłowski, mgr Benedykt Peczko
(warsztat – 55 godzin; 13,5 ECTS)
Warsztat służący prezentacji i trenowaniu konkretnych metod pracy w ramach podejścia wielopoziomowego. A zatem obejmuje metody pracy począwszy od wypracowywania konkretnych zachowań, pracy z emocjami, wzmacnianie i wykorzystywanie mocnych stron, doskonalenie umiejętności, także pracę nad ograniczeniami w sposobie myślenia (przekonania), wartościami, dotyczącą pełnionych ról zawodowych, a także coaching ścieżki kariery czy dotyczący podejmowania kluczowych decyzji w życiu zawodowym.
Dynamika grup i coaching zespołowy - mgr Piotr Pawłowski
(warsztat – 29 godzin; 6,5 ECTS)
Zajęcia służą zapoznaniu ze specyfiką pracy w kontekście coachingu zespołowego. Wprowadzeniem do pracy coacha z zespołem jest zrozumienie funkcjonowania grup w organizacjach, istniejące role w zespołach, charakterystyka zespołu jako realizatora zadań w organizacji, ocena profilu psychologicznego członków zespołu do realizacji danego typu zadań. Przedstawiony zostanie sposób pracy w coachingu zespołowym i techniki pracy. Zarówno w kontekście zwiększenia współpracy w zespole, lepszej komunikacji, zapobiegania destruktywnym konfliktom, jak też do ustalania wspólnych celów zadaniowych i efektywnego realizowania zadań, skutecznego wdrażania zmian. Podczas zajęć słuchacze doświadczą efektu stosowanych narzędzi w coachingu zespołowym.
Coaching realizowany jako usługa coacha wewnętrznego w organizacji - mgr Krzysztof Pawlik
(warsztat – 11 godzin; 2,5 ECTS)
Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy ze specyfiką pracy coacha wewnętrznego w organizacji z uwarunkowaniami, ograniczeniami jak i możliwościami. Celem warsztatów jest praktyczne doświadczenie rozmów coacha z klientem i sponsorem oraz analiza studiów przypadków.
Coaching jako narzędzie pracy menedżera - mgr Tomasz Frontczak
(warsztat – 11 godzin; 2,5 ECTS)

Zajęcia pokazują wykorzystanie coachingu przez menedżerów w ich roli zawodowej. Menedżer nie jest coachem, lecz w organizacjach oczekuje się, iż kierując zespołem menedżer będzie w stanie wykorzystywać umiejętności z zakresu prowadzenia coachingu dla rozwoju kompetencji i większej skuteczności własnego zespołu. Warsztat jest prowadzony przez menedżera, który wykorzystuje coaching w swojej pracy z zespołem w organizacji.

Wdrażanie zmian w organizacji - coaching jako narzędzie pomocnicze w zarządzaniu - mgr Marta Rogóż
(seminarium – 11 godzin; 2,5 ECTS)

Celem seminarium jest zapoznanie słuchaczy z wykorzystaniem coachingu do przeprowadzania procesu zmian organizacyjnych. W ramach seminarium zostanie przedstawione studium przypadku dotyczące konkretnego wdrożenia zmian z uwzględnieniem kluczowych elementów determinujących sukces. Seminarium dostarcza wiedzy o wykorzystaniu coachingu jako narzędzia wspomagającego zarządzanie.

Coaching w organizacji - studia przypadków - mgr Grzegorz Zawiłowski
(seminarium – 7 godzin; 1,5 ECTS)
Celem zajęć jest zaprezentowanie słuchaczom studiów przypadku dotyczących coachingu w organizacjach. Wybrane zostaną zarówno przykłady coachingu realizowanego, jako wsparcie pojedynczych osób, jak i całych zespołów. Planowane jest przedstawienie procesu coachingowego w średniej i dużej firmie, oraz procesu, w którym klient (klienci) osiągnął pożądane cele i takie gdzie się to nie udało w stopniu satysfakcjonującym. Będzie to stanowiło okazję do omówienia możliwych powodów niepowodzenia procesu coachingowego i generowania potencjalnie możliwych sposobów przeciwdziałania. Warsztat będzie także okazją do zaprezentowania pracy z różnymi poziomami funkcjonowania człowieka(z uwzględnieniem poziomów neurologicznych) oraz utrwalenia narzędzi do pracy z klientami, które uczestnicy poznają na innych zajęciach.
Praktyka coachingu - dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik
(warsztat – 8 godzin; 6 ECTS)

Warsztaty polegają na trenowaniu technik poznanych podczas zajęć „Coaching wielopoziomowy – proces i techniki pracy w coachingu indywidualnym” w formule pracy w grupach roboczych. Kiedy słuchacze są już przygotowani, realizują sesje z realnym klientem, z których to sesji przygotowują raport. Raport jest następnie omawiany z prowadzącym (superwizja).

Superwizja coachingu - dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik
(warsztat – 8 godziny; 2 ECTS)
Indywidualne sesje superwizji - dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik, mgr Piotr Pawłowski, mgr Grzegorz Zawiłowski
(warsztat – 4 godziny; 1 ECTS)

Zasady ukończenia studiów

Ocena końcowa będzie wyliczana na podstawie oceny z testu obejmującego zakres większości zajęć oraz oceny z pracy zaliczeniowej z zajęć „Praktyka coachingu”. Największa waga przypisana zostanie ocenie z testu.

Zastrzegamy sobie możliwość zmiany terminu zajęć z powodu nieprzewidzianych okoliczności (np. nagłej choroby wykładowcy).

Rok akademicki 2019/2020

Semestr I

19-20.10.2019
23-24.11.2019
07-08.12.2019
11-12.01.2020
25-26.01.2020

Semestr II

15-16.02.2020
29.02-01.03.2020
14-15.03.2020
21-22.03.2020
04-05.04.2020
25-26.04.2020
09-10.05.2020
16-17.05.2020
30-31.05.2020
20-21.06.2020
27-28.06.2020

Rok akademicki 2018/2019

Semestr I

20-21.10.2018
03-04.11.2018
17-18.11.2018
01-02.12.2018
15-16.12.2018
12-13.01.2019
26-27.01.2019
09-10.02.2019

Semestr II

23-24.02.2019
09-10.03.2019
23-24.03.2019
06-07.04.2019
27-28.04.2019
11-12.05.2019
25-26.05.2019
08-09.06.2019
16-17.06.2019

Program studiów podyplomowych „Coaching w organizacji” posiada akredytację Izby Coachingu.

Kierownik studiów podyplomowych:

dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik

Prezes Zarządu CC Innovation. Twórczyni metody usług dla organizacji Multi-Level Concept oraz Szkoły Coachingu i Pracy z Grupami MLC. Pionierka coachingu w Polsce, senior coach i superwizor The European Coaching Federation (EuCF), akredytowany coach i superwizor Izby Coachingu. Laureatka nagrody „Skrzydła za dbałość o standardy coachingu” przyznanej – podczas Gali z okazji 15-lecia coachingu w Polsce – przez całe środowisko coachów: Stowarzyszenie Coachów Polskich, Izbę Coachingu, ICF (International Coach Federation) i EMCC (European Mentoring and Coaching Council).

Pracownik Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, autorka studiów podyplomowych – ,,Coaching w organizacji” oraz współautorka studiów ,,Psychologia w coachingu”, ,,Psychologia w praktyce – efektywność osobista w życiu zawodowym i prywatnym” oraz realizowanych na ALK ,,Coaching zespołów w podejściu MLC’’. Ponadto wykładowca na studiach: ,,Psychologia zarządzania personelem”, ,,Psychologia zachowań rynkowych”, ,,Psychologiczne podstawy komunikacji medialnej”, ,,Psychologia dla liderów”, ,,Psychologia pozytywna w praktyce – trener umiejętności psychospołecznych” oraz w Wydziale Zarządzania ,,Doradztwo zawodowe”. W SWPS prowadziła zajęcia na studiach podyplomowych ,,Psychologia klienta w marketingu usług”, ,,Praktyczna psychologia społeczna”, ,,Metodyka i psychologia zarządzania projektami”, a na UMCS – w ramach studiów ,,Coaching i mentoring”. Prowadziła też zajęcia w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN na studiach ,,Executive Doctor of Business Administration Program”.

Ponad 25 lat pracuje z klientem indywidualnym oraz z zespołami, zarządami firm i kluczowymi menedżerami w organizacjach. Wspiera klientów konsultacjami specjalizując się w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, w tym pozyskiwaniem odpowiednich pracowników i efektywnością ich pracy, rozwiązywaniem problemów, także w obszarze wyznaczania kierunku firmy – wizji i strategii, planowania i wdrażania zmian w organizacji. Prowadzi coaching indywidualny i zespołowy, a także szkolenia dotyczące tworzenia zespołów i kierowania nimi, rozwijające umiejętności z zakresu komunikowania się, rozwiązywania trudnych, konfliktowych sytuacji, organizowania czasu pracy, radzenia sobie ze stresem.

W swojej pracy jest nastawiona przede wszystkim na dostarczanie konkretnych, potrzebnych kompetencji oraz wspieranie potencjału istniejącego w ludziach. Zajmujące są dla niej te dziedziny i sytuacje, w których można twórczo zastosować psychologiczne metody dla budowania konkretnych, lepszych rozwiązań.

Wykładowcy:

Dr hab. Maciej Stolarski
Psycholog, trener, adiunkt na Wydziale Psychologii UW. W swojej pracy koncentruje się wokół zagadnienia inteligencji emocjonalnej oraz problematyki ustosunkowania człowieka do czasu (tzw. perspektywy czasowej).

Publikował w wielu prestiżowych czasopismach o zasięgu światowym, m.in. Intelligence, PLoS One, Personality and Individual Differences czy Journal of Happiness Studies. Współpracuje z wybitnymi przedstawicielami współczesnej psychologii, m.in. Philipem G. Zimbardo i Geraldem Matthewsem. Współredaktor książki Time Perspective Theory: Review, Research and Applications (Springer, 2015). Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz programu Nowoczesny Uniwersytet.

Twórca i kierownik studiów podyplomowych „Psychologia Pozytywna w Praktyce: Trener Umiejętności Psychospołecznych”

Dr Dorota Kobylińska
Pracuje jako adiunkt w Katedrze Psychologii Osobowości na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Naukowo zajmuje się psychologią emocji, w tym samoregulacji emocjonalnej, głównie z perspektywy poznania społecznego. W dziedzinie tej interesują ją procesy nieświadome a ostatnio także nowoczesne metody badań mózgu wykorzystujące techniki neuroobrazowania. Prowadzi zajęcia dydaktyczne poświęcone tej tematyce a także warsztaty i treningi poświęcone rozwojowi osobowości i pracy z grupą.

Przez wiele lat pracowała jako trener prowadząc szkolenia z umiejętności psychospołecznych dla biznesu (głównie komunikacja, inteligencja społeczna, przywództwo).

Gdyby urodziła się raz jeszcze, robiłaby to, co robi. Prywatnie zafascynowana rodzicielstwem mama czterolatka. Lubi ludzi, słońce, muzykę i podróże.

Dr Rafał Stefański
Doktor psychologii, trener umiejętności miękkich, konsultant, coach.

Jako pracownik Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1988-1998 prowadził badania i zajęcia dydaktyczne w obszarach neuropsychologii społecznej, psychologii społecznej oraz psychologii organizacji i pracy. Od roku 1990 trener umiejętności miękkich (m.in. negocjacje i rozwiązywanie konfliktów, rozwiązywanie problemów, praca zespołowa, kierowanie i przywództwo). Jako konsultant wspiera organizacje w tworzeniu, wdrażaniu i rekonstrukcji systemów zarządzania zasobami ludzkimi. Pracuje jako coach, a także facylitator (sesji strategicznych, procesu rozwiązywania problemów, sesji kreatywności, budowania scenariuszy strategicznych a także debat i konsultacji społecznych). Jest autorem dydaktycznych gier symulacyjnych (negocjacje, podejmowanie decyzji, rozwiązywanie problemów, praca zespołowa). Prowadzi wykłady i ćwiczenia na Uniwersytecie Warszawskim, Politechnice Warszawskiej i Akademii Leona Koźmińskiego.

Mgr Tomasz Frontczak
Coach, konsultant i mentor CCInnovation. Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (dziś SGH) na Wydziale Handlu Zagranicznego.

Praktyk i doświadczony menedżer. Pracował dla Pepsi Cola International, był członkiem zarządu Kraft Jacobs Suchard Polska (dziś Mondelez International Polska), dyrektorem handlowym. W 1998 roku został powołany na stanowisko Prezesa Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego AIG SA i rozpoczął tworzenie firmy działającej w ramach II filaru reformy emerytalnej. Po sukcesie tego przedsięwzięcia podjął się budowy firm ubezpieczeń na życie na Litwie i Łotwie. W latach 2012 – 2016 pełnił funkcję Prezesa Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Pocztylion-Arka S.A., będąc jedynym na rynku prezesem dwóch towarzystw emerytalnych. Od 2017 roku pracował jako interim manager w zarządach spółek Nowe S.A.(właściciel marki Pachnąca Szafa) i Wojnarowscy Sp. z o.o. (marka Spectrum Led).

Jego zawodową specjalizacją jest tworzenie firm, budowa zespołów a także zarządzanie zmianą. Uczestniczył w wielu korporacyjnych programach szkoleniowych, organizowanych na całym świecie. Skutecznie wdrożył wiele z nich w polskich realiach. Programy te obejmowały takie obszary jak techniki sprzedaży, zarządzanie sprzedażą, budowa zespołów sprzedażowych, budowa wartości dla partnerów w biznesie, czy rozwijanie zdolności menedżerskich i budowa ścieżek kariery podległych pracowników. Te doświadczenia czynią go mentorem i konsultantem o dużym doświadczeniu i sprawdzonych umiejętnościach.
Coaching i mentoring to narzędzia, które stosuje na co dzień w swojej praktyce biznesowej Ukończył podyplomowe studia na kierunku „Coaching w organizacji” w Wydziale Psychologii UW, co pozwala mu skutecznie wspomagać rozwój menedżerów, z którymi współpracuje.

W pracy z podwładnymi i klientami koncentruje się na poszukiwaniu silnych stron, których wzmacnianie jest źródłem motywacji pracowników i klientów. Tworzenie klimatu zachęcającego pracowników do rozwoju własnego, umacnianie ich wiary we własne możliwości, zachęcanie do poszukiwania nowatorskich rozwiązań, wspieranie w dążeniu do realizacji długoterminowych celów to filary na których buduje siłę zespołów, którymi zarządza.

Mgr Krzysztof Grabarczyk
Absolwent Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej na kierunku Psychologia oraz Podyplomowego Studium Zarządzanie Procesowe w Akademii Leona Koźmińskiego. Certyfikowany Coach MLC. Akredytowany coach i superwizor Izby Coachingu. Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego „Coaching w organizacji”.

Od ponad 10 lat prowadzi indywidualny coaching i doradztwo dla klientów prywatnych i organizacji. Specjalizuje się w pracy z właścicielami małych i średnich przedsiębiorstw oraz z osobami odpowiedzialnymi za kierowanie zespołami. Także pracuje jako trener i konsultant, realizując projekty szkoleniowe i doradcze dla klientów korporacyjnych, administracji publicznej oraz sektora MMSP. Specjalizuje się w rozwoju kompetencji miękkich, w szczególności komunikacji interpersonalnej i radzeniu sobie z emocjami, mi.in. w sprzedaży, obsłudze klienta i zarządzaniu zespołami. Realizuje również projekty z zakresu optymalizacji procesów biznesowych i zarządzania efektywnością pracy. W swojej pracy wykorzystuje metodykę m.in. takich podejść jak NLP i podejście skoncentrowane na rozwiązaniach.

Mgr Krzysztof Pawlik
Magister ds. zarządzania potencjałem społecznym firmy, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Certyfikowany coach ICF oraz ICC. Trener 5-tego stopnia EQF w Szkole Trenerów (Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego). Uczestnik Studium Coachingu MLC (Multi-Level Coaching).

Od początku pracy zawodowej związany z zarządzaniem ludźmi i ich rozwojem. Obecnie – trener, konsultant, moderator oraz coach wewnętrzny w jednej z międzynarodowych korporacji. Zajmuje się głównie realizacją projektów związanych z rozwojem organizacji, a co się z tym wiąże, podnoszeniem kompetencji ludzi oraz zwiększeniem efektywności pracy.

Jako coach posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu coachingu indywidualnego oraz zespołowego, wspieraniu klientów w procesach zmian w organizacji, budowaniu współpracy w zespołach, integracji nowej kadry kierowniczej, budowaniu relacji jako coach wewnętrzny organizacji oraz prowadzeniu szkoleń miękkich z elementami coachingu.

W swojej pracy poszukuje nieustannie lepszych i efektywniejszych rozwiązań. Wierzy w każdą osobę oraz posiadane przez nią zasoby. Jest przekonany, iż kluczowym czynnikiem w osiąganiu przez firmę znaczącej pozycji na rynku jest inwestowanie w rozwój pracowników – przede wszystkim metodą coachingu.

Współpracuje z Wydziałem Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego prowadząc zajęcia na studiach podyplomowych „Coaching w organizacji” dotyczące technik twórczego myślenia oraz coachingu – zarówno indywidualnego, jak i zespołowego.

Mgr Piotr Pawłowski
Coach, trener i konsultant CC Innovation. Absolwent i pracownik Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył dwuletni kurs z zakresu wspierania rozwoju psychologicznego ludzi przy Ośrodku „Synapsis”. Certyfikat Mistrza NLP zdobył w Polskim Instytucie NLP. Posiada Europejski Certyfikat Psychoterapii (ECP). Certyfikowany coach MLC. Akredytowany coach i superwizor Izby Coachingu.

Współpracował z Warszawską Grupą Konsultingową Sp. z o. o. jako konsultant, członek zespołu prowadzącego audyty menedżerskie oraz kierownik projektu badań satysfakcji pracowniczej. Udziela konsultacji w obszarach dotyczących selekcji, rekrutacji, budowania zespołów.

Prowadzi coaching w organizacjach. Z menedżerami różnych szczebli pracował nad rozwojem konkretnych umiejętności menedżerskich, zarządzaniem emocjami, autoprezentacją. Z zespołami pracował nad rozwiązywaniem konfliktów, optymalizacją współpracy, tworzeniem wspólnej wizji. W coachingu osobistym wspierał klientów w procesie zmian życiowych, planowaniu ścieżki kariery, radzeniu sobie ze stresem.

Od wielu lat pracuje jako trener. Prowadzi szkolenia poświęcone nawiązywaniu kontaktu, przywództwu, asertywności, autoprezentacji, komunikacji interpersonalnej w sytuacjach problemowych, inteligencji emocjonalnej.

W Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego prowadzi zajęcia dla studentów specjalizacji „Psychoterapia” oraz warsztaty na studiach podyplomowych „Coaching w organizacji”, “Psychologia zarządzania personelem”, „Psychologia dla liderów”. Współpracował również ze Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej jako wykładowca i trener, m.in. prowadząc zajęcia na studiach podyplomowych „Metodyka i psychologia zarządzania projektami”, “Praktyczna psychologia społeczna”, a także zajęcia z psychometrii na studiach magisterskich. W CC Innovation prowadzi m.in. zajęcia w ramach Szkoły Coachingu i Pracy z Grupami MLC.

W pracy z ludźmi nastawiony na wsparcie w poszukiwaniu nowych perspektyw i naukę umiejętności. Pamięta o sile pozytywnych emocji.

Mgr Benedykt Peczko
Coach, trener i konsultant CC Innovation. Absolwent kierunku Psychologia na Akademii Teologii Katolickiej (obecnie Uniwersytet im. Kard. Stefana Wyszyńskiego).

Od 1985 r. zajmuje się indywidualną i grupową pomocą psychologiczną, a od 1991 r. organizuje i prowadzi warsztaty, treningi i kursy, adresowane do różnych grup zawodowych oraz coaching indywidualny i zespołowy dla przedstawicieli firm.

Zakres prowadzonych przez niego konsultacji oraz szkoleń dla organizacji i przedsiębiorstw to m.in. efektywna komunikacja, negocjacje, rozwiązywanie konfliktów, metody sprzedaży, obsługa klienta, ustalanie celów i misji firmy, komunikacja medialna, treningi antystresowe, psychologia zarządzania, metody efektywnego uczenia się i twórczego rozwiązywania problemów, szkolenie trenerów. Prowadzi również biznes coaching.

W ramach prowadzonego przez siebie coachingu (w tym coaching zespołowy) współpracował z właścicielami małych i średnich firm, kadrą kierowniczą i członkami zarządów.

Oprócz kursów dla przedsiębiorstw prowadził również szkolenia dla organizacji budżetowych i rządowych. Prowadził szkolenia na Litwie, w Chorwacji, Rumunii i Republice Południowej Afryki.

W pracy nastawiony jest na odkrywanie i uaktywnianie wewnętrznych zasobów osób, którym pomaga. Kieruje się dewizą Miltona Ericksona, który mawiał:, „Jeśli możesz dokonać zmiany szybciej, łatwiej i przyjemniej, do zrób to szybciej, łatwiej i przyjemniej”.

Senior Coach i superwizor The European Coaching Federation (EuCF), a także członek Komisji ds. Standardów Szkolenia w tym Stowarzyszeniu oraz przedstawiciel (mentor) tego Stowarzyszenia na Polskę. Akredytowany coach i superwizor Izby Coachingu. Brał udział w przygotowaniu rejestracji Izby Coachingu. Członek prezydium Izby Coachingu od momentu powstania Izby do 2014 roku. Współautor systemu akredytacji coachów, superwizorów, programów szkoleniowych i szkół coachingu obowiązującego w Izbie Coachingu.

Współpracuje z Wydziałem Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej (w przeszłości również z Uniwersytetem im. Kard. Stefana Wyszyńskiego).

Mgr Robert Reinfuss
Doradca biznesowy w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, praktyk zarządzania oraz autor licznych publikacji. Specjalizuje się strategicznym HR, systemach zarządzania, technikach podnoszenia efektywności pracy i polityce wynagrodzeniowej.

Dyrektor Personalny Roku 1999. Autor książek o zarządzaniu: „Rynek celów. Zwrot z inwestycji w HR” (2012) oraz „MBO prosta skuteczna technika zarządzania Twoja firmą” (2009); jedynego podręcznika poświęconego technikom zarządzania przez cele w j. polskim. Autor metody zarządzania Market of Objectives oraz metodologii pomiaru rentowności ValueView”. Ukończył socjologię na UJ i Oxford University oraz Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) w Wielkiej Brytanii.

Mgr Artur Rzepecki
Executive coach, facilitator i konsultant. Akredytowany Coach Izby Coachingu.

Specjalizuje się w rozwoju przywództwa, współpracy i zarządzania. Zrealizował w ciągu ostatnich 10 lat ponad 3500 godzin coachingu, głównie z zarządami i wyższą kadrą menedżerską.

Jego doświadczenia zawodowe to 9 lat zarządzania rozwojem i HR-em w dużych organizacjach oraz 6 lat bycia Partnerem w Aretes Consultants, gdzie zrealizował kilkadziesiąt projektów executive search i rozwinął praktykę coachingową.

W okresie IV 2009 do IV 2011 był Prezesem Polskiego Oddziału International Coach Federation, posiada akredytację coachingową na poziomie PCC.

Mgr Grzegorz Zawiłowski
Coach, trener i konsultant CC Innovation. Prowadzi zajęcia w ramach Studium Coachingu MLC. Absolwent Wydziału Psychologii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania. Przedsiębiorca, praktyk sprzedaży i ekspert ds. obsługi klienta. Certyfikowany Coach MLC.

Coachingiem zajmuje się od 2009 r. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z zagadnieniami zawodowymi, jak i osobistymi. Specjalizuje się w coachingu kariery, podnoszeniu kompetencji w komunikacji interpersonalnej, autoprezentacji, budowaniu relacji i rozwiązywaniu konfliktów. Wspiera swoich klientów w tworzeniem wizji rozwoju, planowaniu i osiąganiu celów. Wdraża metody coachingowe jako wsparcie procesu kształcenia żeglarzy. W pracy coachingowej zwraca dużą uwagę na komfort klienta, jego wewnętrzną spójność i zachowanie harmonii między aspektami życia osobistego i zawodowego.

Współpracuje z Wydziałem Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego prowadząc zajęcia na studiach podyplomowych „Coaching w organizacji”. Prowadzi również warsztaty w ramach studiów podyplomowych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej „Psychologia sprzedaży i marketingu”.

W swojej pracy kieruje się zasadą: „Jeśli uważasz, że coś jest niemożliwe, nie przeszkadzaj osobie, która właśnie to robi”.

Joanna Fabisiak
Coach, trener i konsultant ds. public relations w CC Innovation. Filolog, przedsiębiorca. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Public Relations, Projektowania Rozwoju Regionalnego i Zarządzania Projektami, Studium Trenerów NLP i Przywództwa oraz m.in. szkolenie trenerów europejskich (Trening for trainers) organizowane przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej i Duńską Szkołę Administracji Publicznej. Certyfikowany Coach MLC.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w sektorze biznesowym i w administracji publicznej. Była szefem działu marketingu i promocji w jednej z większych agencji reklamowych działających na Pomorzu i Kujawach. Prowadziła działania PR (zewnętrzny i wewnętrzny) w Banku Pocztowym SA. Zajmowała się integracją europejską i funduszami unijnymi w jednostkach administracji państwowej i samorządowej.

Prowadzi coaching biznesowy. Pracuje z menadżerami, kierownikami kadrą kierowniczą. Pomaga szefom skutecznie kierować swoim zespołem zarówno podczas codziennej, rutynowej pracy, jak w momentach kryzysowych. Wspiera w osiąganiu celów zgodnych ze strategią firmy, jak i osobistymi wartościami. Prowadzi także sesje coachingu osobistego. Towarzyszy klientom w inspirującej drodze zmian, przekraczaniu ograniczających blokad, odkrywaniu wewnętrznego potencjału i zwiększania swojej osobistej efektywności. Pomaga budować osobistą markę. Zachęca do proaktywności.

Od 10 lat związana z branżą szkoleniową. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu komunikacji biznesowej, przywództwa, budowania zespołów. Przeprowadza zespoły pracownicze przez procesy zmian, pomaga rozwiązywać konflikty i wzmacniać wewnętrzny potencjał. Wspomaga w rozwoju kadry kierownicze, wyposażając w niezbędne narzędzia menedżerskie. Przygotowuje też przedsiębiorców do kontaktów z mediami; uczy jak występować na forum, jak zachowywać się przed kamerą. Jako konsultant ds. wizerunku firmowego, zajmuje się także profesjonalną obsługą klienta – w szczególności pracą z trudnym klientem, z wykorzystaniem wiedzy o mechanizmach obrony przed presją i manipulacją. Pomaga w realizacji procesów dotyczących podnoszenia jakości obsługi klienta – w przedsiębiorstwach oraz w urzędach. Osobny obszar jej zainteresowań stanowi komunikacja medyczna na linii lekarz – pacjent, rodzina chorego. Prowadzi warsztaty dla pracowników ochrony zdrowia – lekarzy, pielęgniarek, dyrektorów placówek medycznych. Współpracuje z uczelniami wyższymi. Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych, m.in. „Akademia Lidera Samorządowego”, „Skuteczny menedżer w służbie zdrowia”, „Menedżer projektu badawczo-rozwojowego”, „Mechanizmy Funkcjonowania Strefy EURO” – projekty realizowane przez Wyższe Szkoły Bankowe.

Jako coach kieruje się maksymą, iż każdy człowiek jest dla siebie latarnią, która oświetla jego drogę, dlatego światła nie należy poszukiwać poza sobą, tylko w sobie. Poza pracą trenerską i coachingową, zapoznaje obcokrajowców z pięknem polszczyzny.

Jan Jędrzejczyk
Psycholog, psychoterapeuta, coach certyfikowany w podejściu wielopoziomowym i akredytowany przez Izbę Coachingu, doktorant na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim, kierunek psychologia, specjalizacja Psychoterapia. Posiada certyfikaty Praktyka i Mistrza NLP uzyskane w Polskim Instytucie NLP (spełniające wymagania European Association for NLPt), Praktyka Beyond NLP, Praktyka Integral Eye Movement Therapy. W sumie około 1000 godzin szkoleń z różnych metod wspierania rozwoju i pomagania w rozwiązywaniu problemów.

Korzysta z metod coachingu wielopoziomowego (Multi-Level Coaching), neurolingwistycznej psychoterapii, podejść poznawczo-behawioralnych tzw. trzeciej fali, hipnozy, panoramy społecznej i innych. W pracy zależy mu na prawdziwych i trwałych zmianach u klientów, dlatego też opiera ją o podstawy naukowe.

W coachingu pracuje m.in. z ulepszaniem własnej efektywności, wzmacnianiem pewności siebie, budowaniem determinacji do osiągania celów, dbaniem o równowagę życiową, ograniczaniem stresu i planowaniem kariery.

Od 2011 pracuje z klientami prywatnie. Doświadczenie zdobywał w Akademickim Ośrodku Psychoterapii Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Klinice Psychiatrii i Stresu Bojowego Wojskowego Instytutu Medycznego, na oddziałach psychiatrycznych: Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o., Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie, Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

Bogusława Matuszewska
Certyfikowany coach, mentor, doradca, konsultant.

Absolwentka Politechniki Wrocławskiej, Wydziału Elektroniki, kierunku telekomunikacja, Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, gdzie ukończyła międzynarodowe studia MBA, połączone z magisterskimi studiami podyplomowymi oraz Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, gdzie ukończyła podyplomowe studia z psychologii praktycznej. Dyplom coacha otrzymała w Hudson Institute w Santa Barbara w Stanach Zjednoczonych. Posiada również certyfikat Learning in Action uprawniający do badania i interpretacji w zakresie Inteligencji Emocjonalnej.

W latach 2012-2013 zasiadała w Zarządzie największej polskiej spółki energetycznej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Była wiceprezesem Zarządu odpowiedzialnym za sprzedaż i IT, a następnie za strategię i rozwój. Odpowiadała za największy program restrukturyzacyjny w Grupie Kapitałowej. Wcześniej, przez ponad 20 lat pracowała w sektorze telekomunikacyjnym. W latach 2009-2011 zasiadała w Zarządzie firmy Polkomtel S.A., jednego z największych polskich operatorów komórkowych. Była członkiem Zarządu odpowiedzialnym za sprzedaż, a potem wiceprezesem Zarządu odpowiedzialnym za sprzedaż i IT. W tym czasie przebudowała struktury sprzedażowe firmy i wdrożyła nowe modele biznesowe w obszarze dystrybucji kart pre-paidowych i w sieci sprzedaży Plusa.

Wcześniej pracowała po stronie dostawców systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych. W latach 2007-2008 była prezesem zarządu spółki Siemens Enterprise Networks. Wcześniej pełniła inne funkcje menadżerskie w firmie Siemens Sp. z o.o. Karierę zawodową rozpoczęła jeszcze za czasów poprzedniego systemu pracując w firmie ZE Elwro we Wrocławiu.

Jej pasją jest praca z ludźmi. Wierzy w „nieograniczone” ludzkie możliwości realizowania wielkich rzeczy i osiągania nadzwyczajnych rezultatów.

Szukałem różnych studiów, analizując przede wszystkim ich program oraz renomę uczelni. Nie wiedząc jeszcze na tym etapie, czym jest coaching, właśnie ze względu na renomę uczelni oraz obszerny program z zakresu psychologii ogólnej oraz społecznej wybrałem studia podyplomowe Coaching w organizacji na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego

Marek Wzorek, prezes zarządu

 

Studia Podyplomowe Coaching w Organizacji na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego rozpoczęłam mając ukończone szkolenie i certyfikat International Coaching Community (ICC). Podjęłam dalszą naukę bowiem czułam potrzebę poszerzenia swojej wiedzy psychologicznej a także poznania innego spojrzenia na coaching.

Obydwie moje potrzeby zostały zaspokojone. W programie Studium znalazły się wykłady z psychologii ogólnej oraz społecznej a także zostały zaprezentowane różne techniki coachingu, zarówno indywidualnego jak i zespołowego. Zajęcia prowadzone były przez coachów – praktyków, których drogi pozyskania statusu coacha były zgoła odmienne. Poszerzyło to moje postrzeganie tego zawodu i wzbogaciło o nowe doświadczenia.

Polecam Studium Coaching w Organizacji wszystkim tym, którzy chcą pracować z osobami w firmach bowiem prowadzący zajęcia przekazali wiele praktycznych informacji właśnie na temat pracy w organizacji. Zajęcia często miały formę warsztatu co pozwoliło mi przetestować prezentowane techniki i być także coachee a więc odczuć na własnej skórze efekty poszczególnych technik.

Duże wrażenie zrobiły na mnie osoby prowadzące zajęcia – im większe doświadczenie, tym większa pokora i otwartość na ludzi i ich potrzeby. Wszelkie wnioski i uwagi dotyczące programu Studium, jak i samych prowadzących były przyjmowane ze zrozumieniem i na bieżąco wprowadzano zmiany o które postulowaliśmy.

Stworzona przez Organizatorów oraz osoby prowadzące zajęcia, atmosfera otwartości i życzliwości sprzyjała zawarciu przyjaźni między słuchaczami Studium – byliśmy w stosunku do siebie wyrozumiali, otwarci i wspierający się nawzajem. Ta atmosfera życzliwości sprawiła, że z niecierpliwością czekaliśmy na kolejne sesje i aktywnie w nich uczestniczyliśmy. Mimo ukończenia Studium nadal utrzymujemy kontakt i chcemy poznawać i wspierać absolwentów kolejnych edycji tego Studium.

Grażyna Królewicz, coach biznesu

 

W czasach kiedy inwestycje w akcje są bardzo niepewną lokatą kapitału, nieruchomości również, ba, inwestowanie w państwa to też ruletka, najlepiej jest zainwestować w siebie. Jako bankowiec tak patrzę na te sprawy.

Dlaczego studia na temat coachingu na Wydziale Psychologii? Miałem potrzebę podniesienia swoich kompetencji menedżerskich, gwarantujących lepszą komunikację z pracownikami, lepsze zrozumienie ich motywacji, poprawiających umiejętność modelowania zachowań. No i chciałem, aby było to umiejscowione w kontekście, czyli praktyczne.
A dlaczego na UW?
A która uczelnia w Polsce posiada lepsze referencje i większy prestiż?

Jest kilka powodów, dla których bardzo wysoko oceniam czas spędząny na Stawki. Okazało się, że studia mają wysoką dynamikę – większość materiału została przekazana w interaktywny sposób – nie możesz nudzić się podczas warsztatów, kiedy trenujesz to czego się właśnie nauczyłeś – a tak to wyglądało. Zajęcia są ułożone w bardzo przemyślany sposób i dają dobrą bazę z zakresu psychologii. I to może nie jest ich największy atut. Bo ten największy to ludzie prowadzący zajęcia – te w formie wykładów są tak samo ciekawe, jak zajęcia warsztatowe. Nabyłem umiejętności coacha i przyswoiłem wiele technik związanych z tym zawodem. Poszerzyłem dodatkowo wiedzę na temat budowania zespołu. Poznałem, oprócz coachów, wielu praktyków biznesu – szefów firm.

Co z inwestycją? Opłaciła się?
Tak się złożyło, że okres studiów w moim przypadku był związany ze zmianą pracy. Miałem okazję pomóc mojemu byłemu pracownikowi w osiągnięciu ponadprzeciętnych wyników biznesowych. Kilka sesji coachingowych i 160% realizacji planu stało się dla niego normą. Magia? Nie, coaching.
Moje pierwsze rozmowy z nowymi pracownikami, przyniosły efekt w postaci następującego feed-backu: „nareszcie mam poczucie, że mój szef mnie słucha!” – to miłe.
No wiec sami sobie odpowiedzcie czy warto zainwestować w studia podyplomowe pt. Coaching w organizacji na Wydziale Psychologii UW.
PS. Świetni ludzie zapisali się na ten kierunek, zdobyłem wielu przyjaciół i to też sobie cenię.

Tomasz Zawadzki, dyrektor regionalny, sektor bankowy

 

Studia podyplomowe Coaching w organizacji – czy warto było?

Patrząc z perspektywy doświadczonego menedżera (30 lat pracy w różnych organizacjach gospodarczych – od firm państwowych, do koncernów międzynarodowych) i oceniając czynniki mające wpływ na sukces w biznesie, znaczenia jednego z nich nie sposób przecenić. To oczywiście czynnik ludzki. To ludzie decydują o sukcesach i porażkach firm. To ludzie mają zdolność dokonywania rzeczy niezwykłych. Rolą menedżera jest im w tym pomóc. Będąc o tym głęboko przekonanym, bardzo się ucieszyłem, gdy trafiłem na informację o rozpoczynającym cię naborze na podyplomowe studia w dziedzinie Coaching w organizacji.

Oczekiwałem, że po latach praktykowania (mniej lub bardziej świadomego), niektórych technik coachingowych, studia pomogą mi uporządkować wiedzę, uzyskać dystans dla właściwej oceny stosowanych technik, pokażą podejście teoretyczne i jego praktyczne przełożenie na praktykę. Oczekiwania zostały spełnione i jestem zadowolony z czasu który spędziłem w salach wykładowych Wydziału Psychologii. Wartością dodaną były wykłady z dziedzin takich jak psychologia ogólna czy psychologia społeczna, co niewątpliwie pozwoliło na lepsze zrozumienie procesów zachodzących między ludźmi w miejscach pracy.

Słowo o wykładowcach. Profesjonaliści i zawodowcy – to dobre określenie. Nie wszyscy z nich jednakże, mają ten sam dar dzielenia się wiedzą (dotyczy to zwłaszcza praktyków, zaproszonych do wygłoszenia wykładów).

Podsumowując – studia dobrze zorganizowane, właściwy dobór wykładowców, ciekawa materia – słowem dobra inwestycja, tak dla menedżerów jak i tych którzy chcą zmienić zawód i w przyszłości wspomagać, jako coach, rozwój innych.

Tomasz Frontczak